Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EBH-rättsfall Vad har hänt sen sist? 2009/ /09

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EBH-rättsfall Vad har hänt sen sist? 2009/ /09"— Presentationens avskrift:

1 EBH-rättsfall Vad har hänt sen sist? 2009/10 - 2010/09
Mälarlänsutbildning 27 september 2010 Maria Forsberg Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

2 Mälarlänsutbildning 27/9 2010 Maria Forsberg
Disposition Tillämpningsområdet 10:1 MB Verksamhetsutövaransvar 10:2 MB Skälighetsavvägning 10:4 MB Solidariskt ansvar 10:6 MB Övrigt Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

3 Tillämpningsområdet 10 kap MB
1 § Kapitlet tillämpas på mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

4 Tillämpningsområde – 10:1 MB
Forsbacka (MÖD 2010:17) Konstaterad förorening? Tillräckligt med MIFO fas 1 och fåtal jordprover. Norra industriområdet (deponi, MÖD 2010:11) Tudor (utfyllnad, MÖD 2010:10) Förvaringsfall (pågående miljöfarlig verksamhet) eller föroreningsfall - d.v.s. 9 eller 10 kap MB? Hjortsberga (deponi, MÖD M ) och Tölö (MÖD M ) Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

5 Pågående miljöfarlig verksamhet
Enligt 9 kap 1 § MB anses förvaring av avfall/kemikalier vara en pågående miljöfarlig verksamhet om förvaringen kan medföra olägenhet för människors hälsa/miljön. (Krav med stöd av 2 kap MB) Verksamhetsutövaren = Fastighetsägaren Om förvaringen leder till förorening av omgivningen kan ansvar utkrävas med stöd av 10 kap MB. Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

6 Mälarlänsutbildning 27/9 2010 Maria Forsberg
Förvaringsfall ”Gemensamt för förvaringsfallen enligt både miljöskyddslagen och miljöbalken har varit att det förvarade avfallet eller materialet varit väl avgränsat från omgivningen.” Norra industriområdet (MÖD 2010:11) Tudor (MÖD 2010:10) Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

7 Mälarlänsutbildning 27/9 2010 Maria Forsberg
9 eller 10 kap MB? (MÖD 2010:10, 2010:11) ”Det finns inte något stöd i MÖD:s praxis för den syn bolaget redovisar när det gäller uppdelningen i förvaringsfall (pågående miljöfarlig verksamhet) respektive föroreningsfall (förorenade områden) och som innebär att utfyllnadsområden kan vara att betrakta som förvaringsfall på vilka reglerna i 10 kap inte skulle vara tillämpligt. Tvärtom anser domstolen att mark innehållande avfall utgör ett förorenat område på vilket 10 kap är tillämpligt och där bolag inom vars verksamhet avfallet har uppkommit har undersökningsansvar.” Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

8 Verksamhetsutövare 10:2 MB
2 § Ansvarig för efterbehandling är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen (verksamhetsutövaren). Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

9 Verksamhetsutövarbegreppet 10:2 MB
MÖD M Fråga var om bolag som administrerade en vägbom och utjämnade massor vid en avfallstipp var att anse som verksamhetsutövare. MÖD hänvisade till MÖD 2005:64 och anförde att vu-begreppet är problematiskt och att förhållandena i det enskilda fallet är av stor betydelse. MÖD fann att det aktuella bolaget inte haft en sådan faktisk och rättslig möjlighet att vidta åtgärder mot störningar att det kunde betraktas som verksamhetsutövare. Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

10 Verksamhetsutövaransvar 10:2 MB
8 § lagen om införande av MB 2:8 MB och 10:2 MB tillämpas i fråga om miljöfarlig verksamhet vars faktiska drift har pågått efter den 30 juni 1969. Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

11 Verksamhetsutövaransvar 10:2 MB
8 § lagen om införande av MB Hjortsberga (MÖD M ) Enligt domstolen strider 8 § MP inte mot förbudet mot retroaktiv lagstiftning och ska därför inte åsidosättas enligt 11 kap 14 § regeringsformen. Ansvar för efterbehandlingsåtgärder kan krävas även för tiden före 1 juli 1969 om verksamheten har fortsatt i drift därefter. Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

12 ”Samma” verksamhet 10:2 MB (8 § MBP)
Forsbacka (MÖD 2010:17) Enligt MÖD skulle järnbruksverksamheten ses som en integrerad helhet eftersom delverksamheterna haft ett tekniskt och miljömässigt samband. Ett sådant samband saknas enligt MÖD mellan sulfitmassatillverkning och spånskivetillverkning eftersom det är fråga om två skilda tekniska processer och medför skilda typer av föroreningar. (MÖD 2009:36) Resecentrum (MÖD 2010:19) Järnvägs- och bussverksamhet ses som en integrerad helhet eftersom de haft ett tekniskt och miljömässigt samband. Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

13 Exploatörsansvaret 10:2 MB
Fastighetsbolaget (MÖD M ) En exploatör som vidtar en åtgärd (t.ex. en sanering) som bidrar till att belastningen av en förorening ökar är att betrakta som en verksamhetsutövare enligt 10 kap 2 § MB. Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

14 Skälighetsavvägning 10:4 MB
Två led: Bedömning av miljövårdsåtgärderna Bedömning av adressatens andel Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

15 Skälighetsavvägning 10:4 MB 1:a ledet
Miljömässigt motiverat Ebh-åtgärder som är miljömässigt motiverade och rimliga ur kostnadssynpunkt. Totalkostnaden för ebh beaktas endast vid denna bedömning och inte enligt 10:4 andra ledet. Tölö (MÖD 2010:18) Objektiv bedömning (d.v.s. faktorer på vu:s sida saknar relevans.) Hjortsberga (MÖD M ) Tölö (MÖD 2010:18) och Lönfärgarna (MÖD M ) MKM gäller – ej skäligt att kräva KM. Resecentrum (MÖD 2010:19) Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

16 Skälighetsavvägning Åtgärder
Rättsfall: Hjortsberga (MÖD M ) Tölö (MÖD 2010:18) Lönfärgarna (MÖD M ) Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

17 Skälighetsavvägning 2:a ledet 10:4 MB
”Syftet med reglerna i 10 kap MB är att skapa garantier för att förorenade områden blir föremål för efterbehandling utan att det belastar statsbudgeten. En alltför generös tillämpning av 10 kap 4 § andra meningen MB skulle motverka syftet med bestämmelserna.” Hjortsberga (MÖD M ) Lönfärgarna (MÖD M ) Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

18 Skälighetsavvägning 2:a ledet 10:4 MB
Jämkningsgrunder Tidsaspekten Om verksamheten bedrivits på ett vid tiden för bedrivandet accepterat sätt Övriga omständigheter Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

19 Skälighetsavvägning 2:a ledet 10:4 MB Åtgärder
Tidsaspekten Tölö (MÖD 2010:18) Hjortsberga (MÖD M ) Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

20 Skälighetsavvägning 2:a ledet 10:4 MB Åtgärder
Tidsaspekten Ansvaret för föroreningar som uppkommit: före och under 1950-talet jämkas till noll (om ej särskilda skäl föreligger). – ”Begränsat ansvar”. tiden efter 1969 – Fullt ansvar. Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

21 Skälighetsavvägning 2:a ledet 10:4 MB Åtgärder
Förhållandet till dåtida krav Gällande tillstånd ”En verksamhetsutövare kan bli ansvarig för efterbehandling för både utsläpp i enlighet med givna tillstånd och för utsläpp som skett i strid mot gällande miljöregler. Att bolagets verksamhet varit tillåten är […] enligt Miljööverdomstolens bedömning inte ensamt ett skäl för jämkning.” Tölö (MÖD 2010:18) Lönfärgarna (MÖD M ) Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

22 Skälighetsavvägning 2:a ledet 10:4 MB Åtgärder
Övriga omständigheter Ekonomiska aspekter? Lönfärgarna (MÖD M ) Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

23 Skälighetsavvägning 2:a ledet 10:4 MB Åtgärder
Övriga omständigheter ”Utrymme för att i bedömning av ansvarets omfattning beakta ett bolags ekonomiska förhållanden synes vara litet.” Lönfärgarna (MÖD M ) I Lönfärgarna jämkades således inte ansvaret för ebh-åtg vare sig mot bakgrund av tidsaspekten, att verksamheten bedrivits enligt tillstånd eller p.g.a. bristande ekonomiska resurser. Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

24 Solidariskt ansvar 10:6 MB
Tölö (MÖD 2010:18) Att kostnaderna för ebh stigit p.g.a. senare vu:s bidrag till föroreningen ska inte beaktas vid bedömningen av ansvarets omfattning enligt 10 kap 4 § MB utan prövas enligt 10 kap 6 § MB. Resecentrum (MÖD 2010:19) Det finns inte något behov av regler om samordnad prövning när det finns flera ansvariga eftersom ansvaret är solidariskt. TM kan välja att rikta krav mot en, flera eller alla förorenare. Talan om inbördes fördelning av ansvaret väcks sedan vid miljödomstolen av någon av de solidariskt ansvariga. Krav på samordnad prövning av samtliga vu saknas således vid bestämmandet av en vu:s ansvar enligt 10 kap 4 § MB. Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

25 Mälarlänsutbildning 27/9 2010 Maria Forsberg
Övrigt Praktiska konsekvenser av flera vu. Resecentrum (MÖD 2010:19) Föreläggandets utformning (Tölö MÖD 2010:18) 2010:19) Tillstånds rättskraft (MÖD M ) Föreläggande om markundersökning med stöd av 26:22 MB, förvaringsfall (MÖD M ) Täckning av deponi (MÖD 2010:15) Ekonomisk säkerhet (MÖD 2010:5, 2010:8, M , 2010:20 och NJA 2009 s. 667) Efterbehandlingsmetod As (MÖD 2009:43) Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

26 Övrigt Domar från miljödomstolen Fråga om rätt adressat (MD M 1383-10)
Föreläggande vid vite att genomföra miljöteknisk undersökning av en täkt ansågs vara oskäligt (MD M ) Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

27 Mälarlänsutbildning 27/9 2010 Maria Forsberg
Domar med ref.nr hittas på Sveriges Domstolars hemsida: under ”Vägledande avgöranden” Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg

28 Mälarlänsutbildning 27/9 2010 Maria Forsberg
Frågor? Kontakta mig gärna! Maria Forsberg, länsjurist vid länsstyrelsen i Uppsala län E-post: Telefon: Mälarlänsutbildning 27/ Maria Forsberg


Ladda ner ppt "EBH-rättsfall Vad har hänt sen sist? 2009/ /09"

Liknande presentationer


Google-annonser