Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strukturerad processbeskrivning som kvalitetsfaktor - SAMBA Lars Björkman distr.läk, systemförvaltare 2003-10-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strukturerad processbeskrivning som kvalitetsfaktor - SAMBA Lars Björkman distr.läk, systemförvaltare 2003-10-09."— Presentationens avskrift:

1 Strukturerad processbeskrivning som kvalitetsfaktor - SAMBA Lars Björkman distr.läk, systemförvaltare 2003-10-09

2 Innehåll  Vad är SAMBA  SAMBAs tre parallella processer  Från vårdbegäran till vårdåtagande  Översikt av processflödet

3 SAMBA SAMverkan Begrepp Arkitektur

4 SAMBA - deltagare Nationellt nätverk på initiativ från Stockholm, start hösten 2001 ITHS-finansierat projekt från våren 2002 Deltagare: Stockholms läns Landsting Landstinget i Värmland Region Skåne Västra Götalandsregionen RegionIT (Jönköping, Östergötland) Örebro Universitet Carelink SFMI, Svensk Förening för Medicinsk Informatik

5 Utgångspunkter olika internationella modeller och standarder, t.ex. CONTSYS HL7 HISA processmodeller framtagna i olika landsting nationella arbeten med koppling till SAMBAs arbete, t.ex. POINT SITHS

6 Uppgift Identifiera och beskriva en gemensam huvudprocess inom hälso-och sjukvården Definiera huvudprocessens begrepp

7 Vision Beskriva de centrala processbegreppen på ett sätt som kan: Öka vårdpersonalens förståelse för IT-användande Öka IT-leverantörernas förståelse för verksamhetens behov Underlätta beslutsfattande avseende vårdens IT-stöd

8 Tidigare modeller  utgångspunkt i upplevd verklighet  sekvens av delprocesser  ofta utsatta beslutspunkter  beskrev egentligen flöden  ibland oklart vad som förädlades i de på varandra följande delprocesserna Så började också Samba

9 HoS process för vård av en enskild patient Uppleva vårdbehov Patientens process Motta vårdbegäran angående patient Ställa vårdbegäran mot vårdutbud Hänvisa / Avvisa Skapa / utforma vårdåtagande Utforma vårdplan Planera tjänst Utföra arbetsmoment Utforma vårdbegäran Utvärdera måluppfyllelse Avveckla vårdåtagande Utforma vårdbegäran Framställa begäran om vård avvakta / inte göra något matchar inte vårdutbud matchar vårdutbud fortsätta enligt plan förändra plan förändra vårdåtagande avveckla SAMBA – 021115 Arbetsmaterial Maria Areblad 2003-02-04 4

10

11 Process SAMBAs processkännetecken  har ett förädlingsobjekt  disponerar resurser  har ett definierat mål/syfte  är värdehöjande för någon  alla aktiviteter är avsiktliga  aktivitet kan ge annat än avsett resultat - avvikelse  kan påverkas av händelser  har en ansvarig aktör till varje process grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall (SS-EN ISO 9000, ISO 9000:2000 )

12 SAMBA-modellen Vid försök att tydliggöra vad som tillförs värde fann vi tre grupper av förädlingsobjekt som motsvaras av tre parallella processer som löper tillsammans i ett processpaket Ingående delprocesser kan var för sig ses som en fullvärdig process bestående av ett processpaket med de tre parallella processerna. Modellen är sålunda skalbar.

13 Process Klinisk process Vårdprocess Magnus Fogelberg 2003-04-24

14 Process Kommunikationsprocess Styrprocess Klinisk process

15 Process

16

17 Magnus Fogelberg 2003-04-24 Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess

18 Process Magnus Fogelberg 2003-04-24 Klinisk producentprocess (Annan vårdinrättnings process) (Patientens process) (Sjukhusets administ- rativa process)

19 Process Magnus Fogelberg 2003-04-24

20 Process

21 Magnus Fogelberg 2003-04-24

22 Process Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess

23 Processerna Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende resurser, handlingar, meddelanden Klinisk process förädlingsobjekt: patientens samlade hälsotillstånd såsom det uppfattas av HoS-personalen (uppfattat tillstånd) Styrprocess förädlingsobjekt: mandat baserat på vårdbegäran och vårdåtagande med innehåll avseende planering och beslut

24 Vårdbegäran bedöms Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess- information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran uppfatta tillstånd uppfattat tillstånd 3

25 Matchning mot vårdutbud vårdåtagande görs matcha mot vårdutbud hanterbart tillstånd besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information identifiera hälsoproblem uppfattat tillstånd vårdåtagande beslut att att bedöma vårdbegäran mottagen vård- begäran 5

26 Vårdåtagande  Ej allmänspråkligt - saknas i NE, SAOL, Norstedts.  Vanligt i svenska processmodeller.  Sjukvårdsproducentens utfästelse att ge vård

27

28

29 Vårdåtagande (SAMBAs precisering)  avser minst en HoS-aktivitet  avser minst ett hälsoproblem  bekräftar vårdbegärans erbjudan om HoS-mandat Därigenom har ett fullvärdigt hälso- och sjukvårdsmandat skapats (i princip en tvåpartsöverenskommelse) som ger uppdrag och befogenhet till HoS-producenten. Till detta mandat knyts alla beslut, planeringsåtgärder och kvalitetsvärderingar inkl beslutet att avveckla mandatet

30 Översikt 1 2 Vårdbegäran - direkt hänvisning

31 Översikt 1 3 Vårdbegäran - bedöms 4 Matchning mot vårdutbud - saknas

32 Översikt 1 3 Vårdbegäran - bedöms 7,8,9,10 Vårdplan, Aktiviteter - utredning, behandling, Kvalitetskontroll 5,6 Vårdåtagande görs, Problemkomplex, mål i vårdplan 11 Slut på processen, målet nått

33 Översikt 1 12 Processvarvet slut, målet ej nått 13 Problemkomplex - mål i vårdplan 3 Vårdbegäran - bedöms 7,8,9,10 Vårdplan, Aktiviteter - utredning, behandling, Kvalitetskontroll 5,6 Vårdåtagande görs, Problemkomplex, mål i vårdplan

34 Översikt 1 15 7,8,9,10 Vårdplan, Aktiviteter - utredning, behandling, Kvalitetskontroll 12 Processvarvet slut, målet ej nått 13 Problemkomplex - mål i vårdplan 11 Slut på processen, målet nått 14 Remiss till annan HoS-producent 15 Vårdbegäran hos annan HoS-producent

35 SAMBA  www.sfmi.org/samba

36 Tack! Utöver nya bilder till denna presentation har material hämtats från  Magnus Fogelberg  Maria Areblad  div arbetsmaterial från SAMBA

37


Ladda ner ppt "Strukturerad processbeskrivning som kvalitetsfaktor - SAMBA Lars Björkman distr.läk, systemförvaltare 2003-10-09."

Liknande presentationer


Google-annonser