Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pernilla SMITH Stockholm Vice ordförande 5 november 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pernilla SMITH Stockholm Vice ordförande 5 november 2013."— Presentationens avskrift:

1 Pernilla SMITH Stockholm Vice ordförande 5 november 2013

2 Tvistemålsprocessen vid ARN

3 Ansökans innehåll 42 kap 2 § RB
En ansökan till domstol ska innehålla Ett bestämt yrkande En utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet Uppgift om den bevisning som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis

4 Svarets innehåll 42 kap 7 § RB
Ett svar till domstol ska innehålla Ev invändningar mot behörigheten Inställning, dvs om yrkandet medges eller bestrids Om yrkandet bestrids, uppgift om grunden och de omständigheter som åberopas Bevisuppgift

5 Medgivande 35 kap 3 § RB Erkänner part i rättegången viss omständighet och är saken sådan, att förlikning därom är tillåten, skall vad parten erkänt gälla mot honom. Återkallar parten sitt erkännande, pröve rätten med hänsyn till de skäl som anföras för återkallelsen, och övriga omständigheter, vilken verkan som bevis må tillkomma erkännandet Är saken ej sådan som i första stycket sägs, pröve rätten med hänsyn till omständigheterna, vilken verkar parts erkännande må äga som bevis.

6 Underlåtelse kap 4 § RB Underlåter part att enligt rättens beslut infinna sig vid rätten eller eljest fullgöra något i rättegången eller att besvara för utredningen framställd fråga, pröve rätten med hänsyn till allt, som förekommit, vilken verkan som bevis må tillkomma partens förhållande.

7 Uppskattning av skada 35 kap 5 § RB
Om det är fråga om uppskattning av en inträffad skada och full bevisning om skadan inte alls eller endast med svårigheter kan föras, får rätten uppskatta skadan till skäligt belopp. Så får också ske om bevisningen kan antas medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till skadans storlek och det yrkade skadeståndet avser ett mindre belopp.

8 Krav på ansökningen 42 kap 5 § RB
Avvisas ej ansökningen, skall rätten utfärda stämning på svaranden att svara på käromålet. Om kärandens framställning inte innefattar laga skäl för käromålet eller om det annars är uppenbart att detta är ogrundat, får rätten dock genast meddela dom i målet utan att stämning utfärdas. Utfärdas stämning, skall denna delges svaranden tillsammans med stämningsansökningen och därvid fogade handlingar.

9 DOM kap 3 § RB Dom må ej givas över annat eller mera, än vad part i behörig ordning yrkat. Är saken sådan, att förlikning därom är tillåten, må dom ej grundas å omständighet, som icke av part åberopats till grund för hans talan.

10 Tredskodom mot svaranden 44 kap 8 § 2 st RB
Tredskodom mot svaranden skall grundas på kärandens framställning av omständigheterna i målet, såvitt svaranden erhållit del av framställningen och den ej strider mot förhållande, som är allmänt veterligt. I den mån framställningen ej innefattar laga skäl för käromålet eller det eljest uppenbart framgår, att käromålet är ogrundat, skall det ogillas.

11 Tredskodom – uteblivet svar 44 kap 7a § RB
Underlåter svaranden att följa ett föreläggande att skriftligen avge svaromål vid påföljd att tredskodom annars kan komma att meddelas mot honom, får sådan dom meddelas, om inte käranden motsatt sig det. Svaranden skall anses ha följt ett föreläggande att avge svaromål, om han klargjort sin inställning till kärandens yrkande och angett skäl som kan vara av betydelse vid prövning av saken.

12 Omprövning 22 § ARN:s instruktion, förordning 2007:1041
Omprövning kan ske om: 1. Parten gör sannolikt att han eller hon har haft giltig ursäkt för att inte tidigare ha yttrat sig i ärendet, 2. Parten åberopar omständigheter eller bevis som inte tidigare har åberopats och som kan antas leda till en väsentlig annan utgång i ärendet och parten samtidigt gör sannolikt att han eller hon inte tidigare har kunnat åberopa dem eller 3. Ärendet är uppenbart oriktigt på grund av ett klart förbiseende eller misstag från myndighetens sida och rättelse av beslutet inte kan komma i fråga.

13 Mer om omprövning 22 § st 2-3 En begäran om omprövning ska vara skriftlig och ha kommit in till myndigheten inom två månader efter det att tvisten avgjordes. Vid prövning av en sådan begäran tillämpas 17 §. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också ärenden som har avvisats eller avskrivits.

14 Kränkningsersättning, s k ideell skada 2 kap 3 § skadeståndslagen
Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär.

15 SEKRETESS 21 kap Offentlighets och sekretesslagen
Sekretess gäller bl a för uppgifter om hälsa och sexualliv om det kan antas att den enskilde eller närstående kommer att lida betydande men om uppgiften röjs

16 Partsinsyn 10 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen
Sekretess hindrar inte att den som är part har rätt till insyn av handling eller material i ärendet. Finns undantag om det av allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs.


Ladda ner ppt "Pernilla SMITH Stockholm Vice ordförande 5 november 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser