Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bo Helin Stockholm Beredningsjurist 2013-10-21.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bo Helin Stockholm Beredningsjurist 2013-10-21."— Presentationens avskrift:

1 Bo Helin Stockholm Beredningsjurist

2 Konsumentköplagens tillämpningsområde
1 § första stycket: Gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. 1 § andra stycket: Gäller även förmedlingsköp. 1 § tredje stycket: Gäller i tillämpliga delar även byte.

3 Tillämpningsområde, forts.
2 § första stycket: Gäller även beställning av en vara som ska tillverkas. 2 § andra stycket: Gäller inte när en tjänst utgör den övervägande delen av förpliktelsen. (se även NJA 2001 s. 138) 3 § Lagen är tvingande till konsumentens förmån.

4 Problemområden Reklamation (främst 23 § )
Bevisbördan (bl.a. 20 a och 21 §§) Val av påföljd (26 § ff.)

5 Reklamation 23 § första stycket: Reklamera inom skälig tid. Inom två månader efter det att köparen märkt felet är alltid i rätt tid. 23 § andra stycket: Kan reklamera även till annan än säljaren som åtagit sig avhjälpa fel. 23 § tredje stycket: Reklamation senast inom tre år från det köparen tagit emot varan, om inte annat följer av garanti eller annan utfästelse. Om det redan funnits en omleverans eller ett avhjälpande: Utgångspunkten vid beräkningen av tidsfristen är i stället tidpunkten för omleveransen eller avhjälpandet.

6 Bevisbördan Fel? Konsumenten har bevisbördan.
Ursprungligt fel? 20a §: Om felet visar sig inom sex månader från avlämnandet, har näringsidkaren bevisbördan för ursprungligt fel. Kan gå fri från ansvar med hänsyn till varans eller felets art. 21 § : Garanti; näringsidkaren ansvarar för försämring under garantitiden i det avseende som utfästelsen omfattar, om han inte gör sannolikt olyckshändelse, vanvård el. dyl. Efter sex månader och efter garantitid men före treårsfristens utgång: Konsumenten har bevisbördan; räcker dock normalt att han gör ”klart mer sannolikt…” (NJA 1991 s. 481).

7 Val av påföljd 26 § första stycket: Köparen har rätt att kräva avhjälpande eller omleverans, om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. 26 § tredje stycket: Inom skälig tid och utan väsentlig kostnad eller olägenhet för köparen. 27 § första stycket: Säljaren har rätt att utföra avhjälpande eller omleverans, om han utan uppskov erbjuder sig och åtgärd kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen. (Dock köparen som i första hand väljer vilken av dessa påföljder.) 27 § andra stycket: Säljaren får inte åberopa detta om det inte skäligen kan krävas att köparen avvaktar.

8 Val av påföljd, forts. 28 § första stycket: Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet. Enligt förarbetena rätt till hävning om felet kvarstår efter två avhjälpandeförsök eller omleveranser. 28 § andra stycket: Rätt till ersättning för avhjälpande. 29 §: Köparen får häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse för honom. 30 § ff.: Skadestånd; rätt till ersättning för den skada man lider, om inte utanför säljarens kontroll.

9 Avbeställning 37 §: Vid avbeställning innan varan har avlämnats, har säljaren inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning. Dock rätt till ersättning för kostnader enligt 41 §.


Ladda ner ppt "Bo Helin Stockholm Beredningsjurist 2013-10-21."

Liknande presentationer


Google-annonser