Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På säker grund för hållbar utveckling Gamla deponier Thomas Rihm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På säker grund för hållbar utveckling Gamla deponier Thomas Rihm."— Presentationens avskrift:

1 På säker grund för hållbar utveckling Gamla deponier Thomas Rihm

2 Mötesnamn etc 2 www.nedlagd.deponi.se

3 På säker grund för hållbar utveckling En deponi! En deponi

4 Mötesnamn etc 4

5 5 Gamla deponier – förorenad mark Avfall är extremt heterogent Kan innehålla alla typer av föroreningar Stora volymer Lokalisering Organiskt material – gasbildning Begränsade saneringsmöjligheter

6 Mötesnamn etc 6 Exponeringsvägar Krav på biodiversitet Hur fungerar utlakningen Påverkan på ytvatten och övrig miljö Hälsokriterier Miljökvalitetskriterier

7 Mötesnamn etc 7 Biopolymerer som stärkelse, cellulosa och protein samt fett Biomonomerer som sockerarter och aminosyror samt glycerol och högre fettsyror + vatten Hydrolys genom hydrolyserande enzym, hydrolaser Flyktiga fettsyror (VFA), mjölksyra, etanol m.m. Ammoniak Acidogen nedbrytning (syrabildning) Vätgas och koldioxid Ättikssyra Metan och koldioxid Acetogen nedbrytning (ättiksyrabildning) Metanogen nedbrytning (metanbildning)

8 Mötesnamn etc 8 Volume-% Aerobic Acidogeni c Low pH in leachate 0 20 40 60 80 Methanogenic Neutral/high pH in leachate Oxidation Time N CO 2 CH 4 H 2 O 2 Nedbrytningsfaser i ett avfallsupplag

9 Mötesnamn etc 9 Hur lakvattenkvaliteten förändras över tiden

10 Mötesnamn etc 1010 Föroreningstransport C0C0 Koncentration Koncentration C L i utläckande lakvatten Koncentratio n i en punkt nedströms C max Tid

11 Mötesnamn etc 1 Dispersion och tid Klorid Antimon 50 år1400 år

12 Mötesnamn etc 1212 Datorbaserade modeller Visual Help –Verklig eller simulerad nederbördssituation –Tätskikt, dräneringar, andra material –Täckninmg och bottenkonstruktion Land Sim –Inläckage anges –Arealutbredning –Modellerar även vatten och föroreningstransport i marken

13 Mötesnamn etc 1313 Åtgärder Städning Stängsel, skyltar Administrativa åtgärder –Miljöriskområde –Planering Täckning –Enklare –Enligt deponeringsförordningen –Ännu strängare? Lakvattenminimering –Diken –Slitsmur Lokal lakvattenrening Kontrollprogram Bortschaktning

14 Mötesnamn etc 1414 Hur farligt är lakvatten?

15 Mötesnamn etc 1515 Hur farligt är lakvatten? Mera på www.nedlagd.deponi.se

16 Mötesnamn etc 1616 Tankar kring åtgärder och ekonomi Deponi i Småland, 1ha. ”Normala” förhållanden Nuläge: avjämnad, städad från farliga föremål och täckt med ca 20 cm jord Kostnader: 0. ingenting0 1.1 m jordtäckning1 Mkr 2.Täckning enligt deponeringsdirektivet3,5 Mkr Påverkan på markanvändning, produktion och miljö under projekttiden (transporter, påverkan vid materialtäkt m.m.)

17 Mötesnamn etc 1717 Nyttor (exempel) Markvärde betesmark 19 kkr Jordbruksarrende 1000 kr/år 4 % oändlig tid (värdet x 1/p där p är räntan som decimaltal) 25 kkr Fotbollsklubb 100 medlemmar x 100 kr/år 4% ränta oändlig tid 250 kkr Minskad risk för direkt exponering (mun, hud, dam, ånga) 0 kkr

18 Mötesnamn etc 1818 Nytta av minskad lakvattenrisk Enkel täckning, lakvattenbildningen (350 mm/år) minskar med 20 %, kapitalisering 4 % oändlig tid: 20 % x 0,35 x 10000 x 50 kr/m3 /0,04 875 kkr Täckning enl. deponeringsförordningen, lakvattenbildning 25 mm/år: (0,3500-0,025) x 10000 x 50 kr/m3 / 0,044060 kkr Mera rimligt är kanske 10 kr/m3 för lakvattnet (jämför med spill- och dagvatten vilket ger 175 kkr respektive 812 kkr Skall projektet genomföras? Ha en plan!

19 Mötesnamn etc 1919 Arbeta gärna med alternativ! AlternativKostnad (Investering och drift) Miljönytta Ingen åtgärd Minimum enligt lag Enkelt alternativ Omfattande alternativ

20 Mötesnamn etc 2020 Risker med gamla deponier Normalt och om sunt förnuft tillämpas är hälsoriskerna låga till måttliga Riskerna för påverkan på miljön i form av övergödning är påtagliga De största riskerna är sannolikt: Att man använder området på ett olämpligt sätt därför att man inte vet om att det är en gammal deponi. Att man vet om att det är en deponi men att man inte har tillräckliga kunskaper om vilka risker det kan medföra (t.ex. risker med deponigas)

21 Mötesnamn etc 2121 Min bedömning Ha koll på deponierna! Det är viktigt att man i fas ett verkligen lagt ned möda på att identifiera alla gamla deponier Kunskapen om var de gamla upplagen finns måste finnas inom kommunen (fysisk planering) och allmänhet. Detta bör prioriteras framför ett snabbt genomförande av fas 2. Akuta risker måste dock åtgärdas omgående.

22 På säker grund för hållbar utveckling MIFO fas 1

23 Mötesnamn etc 2323 Riskklass 1, mycket stor risk Riskklass 2, stor risk Riskklass 3, måttlig risk Riskklass 4, liten risk

24 Mötesnamn etc 2424 MIFO fas 1 Befintliga utredningar Kartor Arkivstudier (ledningar, direkta spridningsvägar) Flygfoto Brunnsarkiv Besök på platsen Intervjuer (extra viktigt)

25 Mötesnamn etc 2525 Besök på platsen Verifikation av de fakta som erhållits via kartor och annat material Inventering av markförhållanden (se sid. 71 i NV rapport 4918) Inventering av ytförhållanden (vegetation, täckning, upplagsgränser, synligt avfall, topografi – lutning i %) Inventering av ledningar Inventering av brunnar och andra skyddsvärda objekt Inventering av vattendrag och eventuella källsprång samt mätning av konduktivitet. Inventering av åtkomst ( möjlighet att ta sig fram till olika platser med geofysisk utrustning, borrbandvagn och grävmaskin) Inventering av byggnader, dess ålder och skick (för att kunna lokalisera platser för mellanlagring och eventuell behandling av avfall/farligt avfall samt för eventuell lagring av kemikalier, se sid. 71 i NV rapport 4918)

26 Mötesnamn etc 2626 MIFO fas 2

27 Mötesnamn etc 2727 Varför fas 2 ? Endast för att modifiera eller verifiera klassningen från fas 1. Andra syften –Bättre beskrivning av förhållandena –Som underlag för planering –Som underlag för tillfälliga eller permanenta åtgärder –Som underlag för kontrollprogram

28 Mötesnamn etc 2828 MIFO fas 2 Provtagningsplan –beskrivning av var prover och borrningar ska göras redovisas på karta med motivering. –Beskrivning av hur proverna skall tas, med motivering, –Beskrivning av hur proverna skall beredas och vilka analyser som skall göras på respektive prov, med motivering –Dessutom bör planen innehålla en preliminär grundvattenkarta med bedömningar av grundvattennivåer och grundvattnets strömningsriktning. –beskrivning av vilka medier som skall provtas med motivering,

29 Mötesnamn etc 2929 Fas 2 omfattning Områdesbeskrivning inklusive grundvattenkarta Beskrivning av deponin, utbredning och innehåll Utvärdering/riskbedömning –Beskrivning av kända skador och olägenheter –Beskrivning av olika möjliga exponeringsvägar –Beräkning av strömningstider till skyddsvärda objekt –Karaktärisering av lakvattnets beskaffenhet –Vattenbalans med beräknad lakvattenbildning –Massbalans för föroreningstransport –Bakgrundshalter och övrig belastning på yt- och grundvatten. –Bedömning av risker på grund av deponigas Ändra eller verifiera bedömningen från fas 1

30 Mötesnamn etc 3030 Undersökningar Konduktivitet Brunnsinventering Inmätning grundvattenytor - grundvattenkarta Provgropsgrävning Borrning Lakvatten screeninganalys Yt- och grundvatten konduktivitet, klorid, ammonium totalkväve Eventuellt geofysik (slingram, geoelektrik m.m.)

31 Mötesnamn etc 3131 Att göra en modell

32 Mötesnamn etc 3232 Observationer som stöder modellen

33 Mötesnamn etc 3 Geohydrologisk utredning, innehåll sid 1 (2) Syftet med utredningen Orientering med platsbeskrivning och en eller flera kartor (med skalstock och norrpil) Geologisk beskrivning, jordarter och berggrund Hydrologisk beskrivning, sjöar, vattendrag, nederbörd, flöden m.m. Brunnsinventering Utförda undersökningar och hur de utförts –Borrningar, provgropsgrävning, sonderingar –Provtagning av jord och vatten –Ev. provpumpningar Undersökningsresultat

34 Mötesnamn etc 3434 Geohydrologisk utredning, sid 2 (2) Grundvattenkarta –Mätpunkter –Ekvipotentiallinjer –Strömningsriktning –vattendelare Gärna profiler och sektioner Vattenbalans Slutsatser (konsekvensbedömning) och förslag till åtgärder Bilagor: –Beskrivning av mätpunkter (gärna profiler) Höjder (mätpunkt, markyta, vattennivå, bottennivå) Jordlagerföljd (där den undersökts) Nivåer där provtagning eller andra försök utförts Noteringar om vattenkapaciteter, grumlighet, penetrationsmotstånd mm. –Tabeller eller diagram av vattennivåmätningar –Resultat av kemiska analyser

35 Mötesnamn etc 3535

36 3636 Årsavrinning Vi har överskott på vatten!

37 Mötesnamn etc 3737 Grundvattenkarta

38 Mötesnamn etc 3838 Påverkat referensrör? Stenbrott my? ev. vy? Deponi my? Infartsväg my? Diken? Referensrör ”uppströms” my? vy? botten? Deponins kant my? ev. vy? my? ev. vy?

39 Mötesnamn etc 3939 Påverkas åsen? Infartsväg Grusås Lakvattendamm Lera Morän Brunn eller undersökningsrör Sortering mm Området lutar mot sydost Var ligger vattenytan i åsen Är åsen en viktig resurs? Är ytan i lakvattendammen representativ? Vattenbalans?

40 Mötesnamn etc 4040 Exempel slingram

41 Mötesnamn etc 4141 I vissa fall kan stabiliteten behöva undersökas Tänk på att förhållandena kan komma att ändras Tyngre täckning Större lakvattenmagasin

42 Mötesnamn etc 4242 Spridningsförutsättningar för gas Explosionsrisk Kvävning VOC:s Se upp med: Rör och rörgravar Små slutna utrymmen t.ex. pumpstationer Små mängder gas kan accumuleras under lång tid

43 Mötesnamn etc 4343 Bedömningsgrunder Föroreningarnas farlighet är normalt mycket stor Alla typer av föroreningar finns om än i små koncentrationer. Föroreningsnivån är oftast mycket stor på grund av stora mängder avfall

44 Mötesnamn etc 4 Föroreningsnivå Metaller i avfall. MetallHalt mg/kg TS Ton avfall våt vikt per 1000 kg metall Ton avfall våt vikt per 100 kg metall Ton avfall våt vikt per 10 kg metall Zn180-6400460-16000 Cd0,1-122500-300000 Cr20-350900-15000 Cu80-2000150-4000 Pb80-39007-400 Ni20-1701800-15000

45 Mötesnamn etc 4545 Känslighet /skyddsvärde Själva deponin har i regel lågt skyddsvärde och känslighet Påverkansområdet kan dock ha hög känslighet Framtida markanvändning?!

46 Mötesnamn etc 4646 Övrigt Risker för bränder och andra olyckor Risker med deponigas Påverkan av närsalter Bedömning av de viktigaste exponeringsvägarna.

47 Mötesnamn etc 4747 När skall sluttäckning ske Vänta halt tid Snabb täckning Acceptabel nivå

48 Mötesnamn etc 4848 Spillepengs fritidsområde På Spillepengs fritidsområde finns idag: ornitologisk förening löparslingor brandövningsplats skjutbana hundrastplats grillplatser kaninavelsförening djurminnesplats.

49 Mötesnamn etc 4949 Venan, Örebro


Ladda ner ppt "På säker grund för hållbar utveckling Gamla deponier Thomas Rihm."

Liknande presentationer


Google-annonser