Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dialog om barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dialog om barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning?"— Presentationens avskrift:

1 Dialog om barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning?

2 Livsstil, konsumtion & resurser Integration, resursfördelning & mänskliga rättigheter Energi & klimat Biologisk mångfald, miljö & avfall Biologisk mångfald, miljö & avfall Hållbar utveckling Doughnut economy

3 KNUT-projektet Syftet är att bidra till en hållbar samhällsomställning genom att: -öka antalet skolor och förskolor som kontinuerligt och strukturerat arbetar med lärande för hållbar utveckling -öka barn och ungdomars intresse, kunskap och engagemang för hållbar utveckling. Finansieras av:

4 KNUT-projektetKunskapslänken Övergripande mål: Skapa en långsiktig och väl förankrad nationell kunskapsorganisation som möjliggör samordning, erfarenhetsutbyte och satsningar på fortsatt utveckling inom lärandet för hållbar utveckling, i det svenska utbildningssystemet. Säkerställa en långsiktig finansiering. Initiera och/eller vidareutveckla regionala noder som erbjuder stöd till skolor, skolhuvudmän samt andra utbildningsanordnare med behov att utveckla lärande för hållbar utveckling. Projektmål: Ta fram ett färdigt förslag på en nationell kunskapslänk för att kanalisera forskning, information och kunskap om Lärande för hållbar utveckling mellan å ena sidan akademin, myndigheter, näringslivet och intresseorganisationer och å andra sidan barn och ungdomar, skolledare, pedagoger och skolorganisationer Vidareutveckla befintliga nätverk på nationell och regional nivå som syftar till att stärka samverkan mellan skolan, akademin och omgivande samhälle inom området hållbar utveckling

5 76% av ungdomar anser att hållbarhetsfrågor är viktiga eller mycket viktiga 54% av 12- åringarna oroar sig för klimatet Segregation & intolerans ökar 37% av ungdomarna anser att hållbar utveckling får tillräckligt utrymme i skolan 44% anser sig ha dåliga möjligheter att påverka samhället de bor i Sjunkande intresse ger sjunkande skolresultat Ungdoms- arbetslösheten är hög

6 Bara 19% av oss får regelbunden fortbildning inom hållbar utveckling Hållbar utveckling sköter NO-lärarna om Vi hinner inte planera ämnesövergripande arbeten Vi styrs till att ha fokus på enskilda ämnen, kunskapsnivåer och bedömning Vår skola får så många påknackningar att vi har börjat tacka nej till allt Vi behöver hjälp med att implementera hållbar utveckling i undervisningen

7 Det skiljer så mycket mellan våra skolor Hur får vi skolan att bli en del i samhällsutvecklingen? Vår kommun är inte med i några satsningar Vi når inte ut till medborgarna med våra budskap Transportplan, avfallsplan, energi- & klimatstrategi, integrationsstrategi, likabehandlingsplan, stadsmiljöplan, landsbygdsprogram, tillväxtstrategi…. Transportplan, avfallsplan, energi- & klimatstrategi, integrationsstrategi, likabehandlingsplan, stadsmiljöplan, landsbygdsprogram, tillväxtstrategi…. Regionala utvecklingsmedel används inte till skolan

8 Sveriges internationella åtaganden Nationell skolmyndighet vs. lokala skolhuvudmän Hållbar utveckling är ett uppdrag som återfinns hos flera departement och myndigheter Global Action Programme Nationella mål ex. miljömålen, transportpolitiska hänsynsmålet, sysselsättningsmålen etc. Nationella mål ex. miljömålen, transportpolitiska hänsynsmålet, sysselsättningsmålen etc. Pågående skolsatsningar ex. mattelyftet, NT- satsningen, entreprenörskap etc. Pågående skolsatsningar ex. mattelyftet, NT- satsningen, entreprenörskap etc. Mycket teori- & ämnesforskning. Lite praxisnära forskning. Bristande implementering Mycket teori- & ämnesforskning. Lite praxisnära forskning. Bristande implementering Nationella aktörer och nationella satsningar som inte når ut brett

9 Kartbilden Lärosäten Lärarutbildning Samverkan Forskning RUN / RUC Lärosäten Lärarutbildning Samverkan Forskning RUN / RUC Kommunen Förvaltningar Politiker Projekt Kommunen Förvaltningar Politiker Projekt Näringslivet Näringslivsorg. Intresseorg. Företag Yrkesråd Näringslivet Näringslivsorg. Intresseorg. Företag Yrkesråd Lokala & regionala aktörer Länsstyrelser/Reg.förb. Energikontor Science Center/Natursk. Lokala & regionala aktörer Länsstyrelser/Reg.förb. Energikontor Science Center/Natursk. Myndigheter Kunskap & information Projekt Nat. satsningar Myndigheter Kunskap & information Projekt Nat. satsningar Internationellt EU, FN Nordiska Ministerr. Projekt & nätverk Internationellt EU, FN Nordiska Ministerr. Projekt & nätverk Nationella aktörer WWF, HSR, DGS, SNF, NTA m.fl. Nationella aktörer WWF, HSR, DGS, SNF, NTA m.fl. Övriga Fackförbund Religiösa org. Idrottsföreningar Övriga Fackförbund Religiösa org. Idrottsföreningar Läroplaner Regionala styrdokument Lokala styrdokument Övr. nationella styrdokument

10 Prioritering / resurser Samordning/samarbete Utbyten RUS / RUP Regionala strategier Direktiv Resurser Samordning/samarbete Läroplaner Nationella mål Regeringsuppdrag Internationella åtaganden Prioritering Resurser/tid Helhetssyn Samverkan Lokala strategier Rekommendationer Samarbete/utbyte Alla nivåer är viktiga!

11 Skolan Närsamhället Omvärlden Barn och ungdomar som är aktiva i en hållbar samhällsomställning och känner framtidstro

12 ? 1.Vilka delar av ert uppdrag kopplar till hållbar utveckling? 2.Hur jobbar ni idag mot barn/ungdomar/skola? 3.På vilket sätt skulle ni kunna bidra till en "Kunskapslänk"? 4.Hur kommer vi vidare? Vad är nästa steg?

13 Mer information Kerstin Eriksson Energikontor Sydost Projektledare E-post: kerstin.eriksson@energikontorsydost.sekerstin.eriksson@energikontorsydost.se Tfn: 070-620 83 07 Lisen Vogt Framtidsmuseet Borlänge Projektledare E-post: lisen@framtidsmuseet.selisen@framtidsmuseet.se Tfn: 070-675 44 32 Mathias Sundin BioFuel Region Projektledare E-post: mathias.sundin@biofuelregion.semathias.sundin@biofuelregion.se Tfn: 070-559 93 83 www.knutprojektet.se www.facebook.com/knutprojektet www.knutprojektet.se/kunskapslanken Dokumentation läggs på


Ladda ner ppt "Dialog om barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning?"

Liknande presentationer


Google-annonser