Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Schizofreni och andra kroniska psykossjukdomar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Schizofreni och andra kroniska psykossjukdomar"— Presentationens avskrift:

1 Schizofreni och andra kroniska psykossjukdomar

2 Börja från början.....

3 Akuta psykoser Nya, okända patienter
Kända patienter med etablerade tillstånd och tidigare vårderfarenhet

4 Nya, okända patienter Psykiatriska symtom => 143 veckor (205 veckor) Psykotiska symptom => 71 veckor (150 veckor) Källa Hillside Hospital N.Y

5 Psykotisk utveckling Tidiga symptom: minskad social funktion, ångest, sömnlöshet Misstolkas ofta som en depression Ofta psykotiska årsvis innan omvärlden förstår vad som är fel! När desorganisationen inträder - ”först då” kopplas psykiatrin in!

6 Desorganisation Allmänt: av vikande beteende i tal, ADL och beteende
Ett uttryck för att psykosen är så omfattande att patienten inte längre intellektuellt kan bemästra den Misstolkas ofta som tidpunkten för psykosdebuten!

7 Vilka psykotiska symptom?
Hallucinationer Röst, syn, lukt, smak & känsel Vanföreställningar Paranoida, hänsyftningsidéer, bisarra Systematiserade vanföreställningssyndrom

8 Behandling av första skovet
Observationsperiod Svenska Psykiatriska Föreningen -> 2 veckor! => Säkrare diagnos => Reaktiva psykoser kan vika spontant => Ökad sjukdomskännedom, både för patienten och behandlaren!

9 Vad händer då vi behandlar?
Medicinerna lugnar och sömnen förbättras Vid inläggning ger avdelningen en fysisk avgränsning och färre stimuli Desorganisationen avtar. Psykosen falskt bättre Psykosen avtar Ofta sex - åtta veckor efter påbörjad behandling! Om psykotisk länge så kan tiden öka dramatiskt

10 Medicinintroduktion Modifierad MEND-princip
Minsta Effektiva Neuroleptika Dos Målet är att ge optimal symptomkontroll med lägsta möjliga dos antipsykotika Antipsykotisk behandling syftar till att långsiktigt behandla sjukdomen Tillfälliga besvär behandlas ospecifikt

11 Vad vill vi uppnå med behandlingen?
Symptomkontroll God compliance Få biverkningar kognitiva extrapyramidala metabola hormonella Säker behandling

12 Vad vill vi uppnå med farmakabehandlingen?
Skapa goda förutsättningar för underhålls- behandling, rehabilitering och återfallsprofylax

13 Vad vill vi uppnå med farmakabehandlingen?
Skapa goda förutsättningar för underhålls- behandling, rehabilitering och återfallsprofylax Recidiv kan medföra att mängden antipsykotika måste höjas för att nå samma behandlings- effekt som vid första behandlingstillfället

14 Bara ett fåtal patienter är nya!
Merparten av patienterna har legat inne tidigare. Debut ca 25 år gamla Första inläggning ca 26 år gamla I medianvärde 8,7 inläggningar 57% vårdade med tvång 41,4% varit aggressiva I snitt fyra år sedan senaste inläggningen Källa: Psykosinventeringen NU-sjukvården

15 Erbjuder fördelar! Finns en diagnos Kända symptommönster
Kräver ingen speciell observationstid Utprövad behandling Etablerad öppenvårds- (och kommun-) kontakt

16 Medför nackdelar? Vilka minnen har patienten från tidigare inläggningar? Saknade sjukdomskänsla? Tvångsvårdade? Införda mot sin vilja av polis? Tvångsbehandlade med injektioner och bältesläggning? Medicinbiverkningar

17 Medför nackdelar? Posttraumatiskt stresstillstånd?
Vilka minnen har patienten från tidigare inläggningar? Saknade sjukdomskänsla? Tvångsvårdade? Införda mot sin vilja av polis? Tvångsbehandlade med injektioner och bältesläggning? Medicinbiverkningar Posttraumatiskt stresstillstånd?

18 Det vi sår i det akuta omhändertagandet skördar vi i underhållsbehandlingen!

19 Lång väg att gå Hur bryter vi en destruktiv relation?
Hur undviker vi att nya destruktiva relationer skapas. Hur hanterar vi de patienter som är våldsamma och inte kan få fortsätta vara det?

20 Hur får vi som rutin att den första akuta insatsen är det första steget i en livslång resa?

21 Negativa symptom Finns redan vid sjukdomens debut ”psykologiska symptom” => personlighetsförändringar Energilöshet Minskad aktivitet Ogladhet till svår ”depression” Minskad social kompetens => isolering

22 Ett dolt handikapp Kognitiva störningar Uppmärksamhet, Koncentration
Arbetsminne, Inlärning, Korttidsminne Planering, Verkställighet, Erfarenhetsnytta Konkret tänkande, Abstraktioner Socialt begränsade t,ex förstå mimik, kroppsspråk Men normalt IQ!

23 Uppmärksamhet, Koncentration
Nedsatt uppmärksamhet Nedsatt förmåga att behålla uppmärksamheten Lätt distraherad Behöver ett anpassat sätt att ta emot information ”Landa – lugn miljö – korta perioder – kolla att de förstått den djupare innebörden”

24 Arbetsminne, Inlärning, Korttidsminne
Arbetsminne; hur mycket du kommer ihåg utan inlärning Bara en kort stund för att kunna utföra något Inlärning; upprepad information för att memorera Nedsatt Korttidsminne; kunna återge vad du lärt Glömmer mer

25 Planering, Verkställighet, Erfarenhetsnytta
Exekutiv förmåga; kunna planera och utföra olika saker i rätt ordning tillsammans med att rätt kunna hantera ny information Kraftigt nedsatt, klarar bara en 3-4 moment Lär sig varken av framgång eller misslyckanden Mycket svårt att generalisera kunskap och erfarenhet

26 Konkret tänkande, Abstraktioner
Likheter Ordspråk Abstraktioner Följer bokstaven istället för innebörden Klarar inte ironi eller underfundigheter

27 Socialt begränsade t,ex förstå mimik, kroppsspråk
Social kognition; Tyda ansiktsuttryck Cartoons Se dubbla / underliggande budskap Fylla i vad som händer i nästa ”ruta”

28 Klassiskt uppfattning!
Negativa symptomen viktigare än de positiva för långtidsprognosen

29 …..men Hur påverkar den kognitiva förmågan de negativa symptomen och,
är inte de positiva viktigare än vad vi trott?


Ladda ner ppt "Schizofreni och andra kroniska psykossjukdomar"

Liknande presentationer


Google-annonser