Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övergripande ST-studierektor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övergripande ST-studierektor"— Presentationens avskrift:

1 Övergripande ST-studierektor
Handledarutbildning Våren 2015 Maria Randjelovic Övergripande ST-studierektor

2 Vad styr innehållet i ST?
Tvingande: Socialstyrelsens riktlinjer och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöring 2008:17 med målbeskrivningar Starkt rådgivande tolkningshjälp: Specialitetsföreningarnas rekommendationer Tips! Lägg upp Socialstyrelsens och Läkarsällskapets ST-sidor som bokmärken

3 Vad regleras? ST:ns ramar och innehåll Ansvarsfördelningen
Dokumentation Krav på innehåll och form vid ansökan om specialistbevis

4 Vad innebär ST från 2008? Minst 5 års heltidstjänstgöring (exkl tjl, sjukskr och fld-ledigt) Inkl ev doktorandtid <6 mån (vid doktorsgrad) Krav på handledning av utbildad handledare Mål- och processtyrd Ny specialistindelning med bas-, gren- och tilläggsspecialiteter

5 ST 2015 Ny specialitetsindelning
Träder i kraft (?) Innehållet spikas under våren, men förslag har varit på remiss sommaren 2015 Möjlighet att ansöka om specialistbevis enligt både SOSFS 2008:17 och SOSFS 2015:XX t o m 2021 Möjligt att lägga upp en ST med sikte på att följa Nya ST 2015 redan nu, men då en inplanerad revision av utbildningsprogrammet under våren 2015 Remissförslaget finns att läsa under ”dokument och länkar” på Studierektorskansliets hemsida

6 Förändringar fr om 2015 Antalet specialiteter ökar från 56 st till 62
Basspecialiteter ökar från 30 st till 45 (Internmed, Urologi, Akutsjukvård, Klinisk fysiologi, handkir, mfl) Grenspecialiteter minskar från 24 st till 8 Tilläggsspecialiteter ökar från 2 st till 9 (Gyn onk, nuklearmed, allergologi m fl)

7 Forts. förändring fr o m 2015 Förändrad struktur på delmålen
A: Lika för alla specialiteter B: Lika för många specialiteter C: Specialitetsspecifika delmål Utökat antal gemensamma delmål Krav att genomföra och dokumentera bedömningar Ökad möjlighet för specialister från tredje land att tillgodoräkna sig tjänstgöring från hemlandet Definition av kurs ändrad för att möjliggöra även webbutbildning

8 Gemensamma kompetenser för alla
Medarbetarskap och ledarskap Pedagogik Etik Mångfald och jämlikhet Vårdhygien och smittskydd Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete Medicinsk vetenskap Hälso- och sjukvårdens organisation Lagar och andra föreskrifter

9 Delmål 1-2 Internmedicin
Delmål c1 Utbildningsaktiviteter Uppföljning Den specialistkompetenta läkaren ska självständigt kunna identifiera, diagnostisera och handlägga akuta sjukdomar eller sjukdomstillstånd inom internmedicin och angränsande basspecialiteter, samt kunna handlägga akuta åtgärder avseende dessa Klinisk tjänstgöring under handledning vid en eller flera enheter som bedriver sådan verksamhet eller handlägger sådana ärenden Deltagande i en eller flera kurser Intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat av aktuell handledare Allmänna råd Teoretiska studier

10 Gemensamma kompetenser för många
Kommunikation med patienter och närstående Sjukdomsförebyggande arbete Läkemedel Försäkringsmedicin Palliativ vård i livets slutskede

11 Vem har ansvaret för ST:n?
ST-läkaren Handledaren Studierektorn Verksamhetschefen Vårdgivaren (Landstinget/ arbetsgivaren)

12 Handledarens ansvar I samråd med ST-läkare och chef upprätta ett individuellt utbildningsprogram Ge regelbunden handledning och instruktion Kontinuerligt bedöma och dokumentera kompetensutvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder för förbättring Stötta ST-läkaren i dokumentation av kurser och handledning Bedöma och intyga att ST-läkaren i slutet av sin ST uppnått specialistkompetens

13 Samband med handledningsfrekvens US Linköping ST-barometern 2013

14 Kurser Uppfyller en del av delmål Bör kvalitetsgranskas
Se till att gå bra kurser! Ev kommer det att bli handledarens uppgift att skriva SoS-intyg från kurser

15 Vad ska dokumenteras? Planering i förväg (utbildningsprogram)
Tjänstgöringsprogram Kurser Handledningstid, –form, samt översiktligt innehåll Bedömning Löpande dokumentation Tjänstgöringstid och plats Kurser (på SoS intyg) Bedömningar Andra obligatoriska utbildningsmoment Annat, tex vissa mottagningar eller ingrepp

16 Tjänstgöringsintyg Dokumenterar att man tjänstgjort på ett specifikt ställe och vad tjänstgöringen innehållit (behövs för att koppla till ett visst delmål) Dokumenterar att man tjänstgjort en viss tidsperiod (behövs för att få ihop 5 år heltidstjänstgöring) Vad innebär godkänd tjänstgöring? –del av delmål kan anges. Då krävs två tjänstgöringar med det delmålet.

17 Handledning och instruktion
All ST ska genomföras under handledning. Skillnad mellan handledning och instruktion.

18 Handledningens form och innehåll
Handledningen syftar till att stödja, vägleda och bedöma ST-läkarens kompetensutveckling Handledningen bör ges regelbundet och med största möjliga kontinuitet. (riktmärke 4 h/mån) Bedömningarna ska dokumenteras (nyhet) Handledarsamtalen bör dokumenteras (2008)

19 Bedömning av ST-läkarens kompetens
Handledaren och verksamhetschefen ska bedöma ST-läkarens kompetensutveckling -kontinuerligt -med utgångspunkt i målbeskrivningen för specialiteten och det individuella utbildningsprogrammet Bör ske med på förhand överenskomna metoder Åtgärder bör vidtas om bedömningen visar brister i ST-läkarens kompetensutveckling i form av: -Justering av utbildningsprogrammet och/ eller -Tydligare krav på ST-läkaren

20 Metoder för kompetensvärdering
Medsittning (sit-in) Specialistkollegium 360 grader Granska Skickade remisser Remissvar Journalanteckningar Metodik vid signering av lab-svar Mm Mallar finns på ”Dokument och länkar”


Ladda ner ppt "Övergripande ST-studierektor"

Liknande presentationer


Google-annonser