Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultatutjämningsreserv och balanskravsutredning Iakttagelser från en praxisundersökning Pierre Donatella, Hans Petersson, Björn Jägersten Kommunforskning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultatutjämningsreserv och balanskravsutredning Iakttagelser från en praxisundersökning Pierre Donatella, Hans Petersson, Björn Jägersten Kommunforskning."— Presentationens avskrift:

1 Resultatutjämningsreserv och balanskravsutredning Iakttagelser från en praxisundersökning Pierre Donatella, Hans Petersson, Björn Jägersten Kommunforskning i Västsverige (På uppdrag av SKL) www.kfi.se

2 Kort om studien Steg 1: Kartläggning av vilka som tillämpar RUR –Enkät (och mailutskick) till ekonomicheferna –Svar från 278 kommuner och 18 landsting Steg 2: Kartläggning av hur RUR tillämpas –Dokumentstudie av årsredovisning, budget och riktlinjer –Studien baseras på 138 kommuner och 4 landsting Internbortfall på 8 kommuner respektive 1 landsting –Totalt 146 kommuner och 5 landsting www.kfi.se

3 Riktlinjer för RUR KOMMUNER Finns en gräns för när reserveringar får göras? Är gränsen kopplad till "det lägsta av årets resultat efter balanskravsjusteringar och årets resultat"? Om ja, ange gränsen i relation till skatt, statsbidrag o utj Högre ambitionsnivå än lagstiftaren? (0=nej, 1=ja, 2=lägre ambitionsnivå)Kommentar xxxxxxxxx 111,00 xxxxxxxxxxxxxx 112,00 xxxxxxxxxxxxx 112,00 xxxxxxxxxxxxxx 112,00 Får endast ske reservering om mål om självfinansiering uppnåtts xxxxxxxxxxxxx 112,00 Skrivning om att vid mycket stort resultat kan reservering ske; går ändå på lagens gränser

4 RUR och lagstiftningen www.kfi.se

5 Bakgrund Finanskris och inlåsningseffekter Lösningen blev RUR –Instrument för att jämna ut skatteintäkterna över en konjunkturcykel –Bidra till att skapa stabilare planeringsförutsättningar för verksamheterna Fr.o.m. 2013 års bokslut –Retroaktivt för perioden 2010-2012 –Fanns omgående möjlighet att disponera medel www.kfi.se

6 Lagstiftning om RUR Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning skall omfatta hanteringen av RUR Undre gräns för när medel får reserveras –Kopplas till det lägsta av årets resultat och årets resultat efter balanskravsjusteringar –Positiv soliditet inkl. pensioner = 1-procentsregeln –Negativ soliditet inkl. pensioner = 2-procentsregeln www.kfi.se

7 Frivilliga delar Maxtak för RUR Disponering av medel – när och hur? –Lågkonjunktur = skatteunderlagsprognosen understiger det tioåriga genomsnittet för skatteunderlagets utveckling –Belopps- och/eller tidsgränser Lämpligt att hantera i budgeten www.kfi.se

8 Obligatorisk information i årsredovisningen Utredning av ekonomisk ställning Explicit krav på balanskravsutredning RUR skall redovisas som delpost under eget kapital www.kfi.se

9 Riktlinjer för RUR www.kfi.se

10 Antagit riktlinjer för RUR i kommunerna Stort intresse för RUR! –52 procent av kommuner har antagit riktlinjer (146 kommuner) –Och fler blir det framöver Skillnad i ambitionsnivå och detaljeringsgrad

11 www.kfi.se Antagit riktlinjer för RUR i landstingen Inte lika stort intresse för RUR! –28 procent av kommuner har antagit riktlinjer

12 Placering av riktlinjer för RUR Vanligast är att riktlinjerna återfinns i ett dokument som också rymmer resonemang om och målsättningar för god ekonomisk hushållning. –Det är ett upplägg som framstår som ändamålsenligt. Näst vanligast är att riktlinjerna för RUR återfinns i ett separat dokument. De lokala riktlinjerna innehåller en kortare sammanfattning av lagstiftarens intentioner med RUR. –Någon ytterligare precisering av syftet med RUR i den enskilda kommunen förekommer inte. www.kfi.se

13 Framtidsbedömning av ekonomicheferna i kommuner där RUR inte tillämpas

14 Gräns för reservering i riktlinjerna för RUR www.kfi.se

15 Reservering – fler regler Ytterligare krav i ett fåtal kommuner –T.ex. viss soliditetsnivå eller finansieringsgrad Gräns för maximalt belopp i RUR –44 procent –Varierande maxnivå www.kfi.se

16 Riktlinjer för disponering www.kfi.se

17 Specificering av annat förhållande (procentenheter) www.kfi.se

18 Tillämpning av RUR www.kfi.se

19 Medel till och från RUR www.kfi.se

20 Utgående balans RUR 2013 www.kfi.se

21 RUR i budget och årsredovisning www.kfi.se

22 Få som budgeterar RUR RUR hanteras företrädesvis i årsredovisningen RUR i budgeten 2015 –2 av 138 kommun som budgeterat reservering –10 av 138 kommuner som budgeterat disponering Verbala kommentarer –Förekommer sällan –Knapphändiga när de förekommer www.kfi.se

23 Redovisning av RUR i årsredovisningen www.kfi.se

24 Mer om RUR i årsredovisningen Bristfällig transparens –retroaktiv reservering skapar problem. –Kommande reservering ibland oklar. Få kommentarer Inga analyser www.kfi.se

25 Balanskravsutredning www.kfi.se

26 Årets resultat Samtliga realisationsvinster Vissa reavinster enl. undantagsmöjlighet Vissa reaförluster enl. undantagsmöjlighet Orealiserade förluster i värdepapper Återföring av orealiserade förluster i värdepapper Övrig post Årets resultat efter balanskravsjusteringar Medel till RUR Medel från RUR Synnerliga skäl Övrig post Årets balanskravsresultat www.kfi.se Balanskravsutredning

27 Post före- kommer % Årets resultat95 Samtliga realisationsvinster83 Vissa reavinster enl. undantagsmöjlighet11 Vissa reaförluster enl. undantagsmöjlighet17 Orealiserade förluster i värdepapper15 Återföring av orealiserade förluster i värdepapper12 Övrig post- Årets resultat efter balanskravsjusteringar87 Medel till RUR59 Medel från RUR35 Synnerliga skäl25 Övrig post- Årets balanskravsresultat70 www.kfi.se Balanskravsutredning 2013

28 Post före- kommer % Belopp redovisas % Årets resultat95 Samtliga realisationsvinster8381 Vissa reavinster enl. undantagsmöjlighet114 Vissa reaförluster enl. undantagsmöjlighet179 Orealiserade förluster i värdepapper154 Återföring av orealiserade förluster i värdepapper124 Övrig post-41 Årets resultat efter balanskravsjusteringar87 Medel till RUR5942 Medel från RUR357 Synnerliga skäl2522 Övrig post-20 Årets balanskravsresultat70 www.kfi.se Balanskravsutredning 2013

29 www.kfi.se

30 Avslutande reflektioner Det återstår att se hur det blir… Tydliga riktlinjer (regelstyrning) –Förutsägbart men saknar flexibilitet Löst hållna riktlinjer (bedömningar) –Flexibelt men saknar förutsägbarhet Utbilda användarna –Koppla samman god ekonomisk hushållning med resultatkrav, investeringar och RUR. –Skrift och mall från SKL i vår kring RUR, balanskravsutredning m.m www.kfi.se


Ladda ner ppt "Resultatutjämningsreserv och balanskravsutredning Iakttagelser från en praxisundersökning Pierre Donatella, Hans Petersson, Björn Jägersten Kommunforskning."

Liknande presentationer


Google-annonser