Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell tillgänglighetspolitik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell tillgänglighetspolitik"— Presentationens avskrift:

1 Nationell tillgänglighetspolitik
Länsstyrelsen i Gävleborg Birgitta Mekibes

2 Upplägget Design för alla? (Filmen) Funktionshinderspolitik
Myndigheten för delaktighet Generell tillgänglighet Lagar, regler och standarder Material från Mfd

3 1. Design för alla (filmen)
e/tillganglighet/g or-tillgangligt/

4 80 miljoner Cirka 80 miljoner medborgare i den europeiska gemenskapen (EU) har någon funktionsnedsättning. Med den åldrande befolkningen i vårt samhälle ökar också antalet personer med funktionsnedsättning varje dag.

5 En eller två miljoner i Sverige
Det handlar om ett stort antal människor Många med funktionsnedsättning utestängs från att vara delaktiga Vinster med att göra så många som möjligt delaktiga

6 Det är bristande tillgänglighet när…
En kvinna med rörelsenedsättning inte kommer in på lunchrestaurangen på grund av ett trappsteg En man med synskada inte kan ta del av samhällsinformation på en webbplats En kvinna med nedsatt hörsel inte kan ta del av en teaterföreställning En man med allergi inte kan delta i kommunfullmäktiges möten

7 Tillgänglighet är grunden för integration och delaktighet
Tillgång till infrastruktur, varor (lokaler), tjänster och information är en förutsättning för att fullt ut utöva sina rättigheter och delta aktivt i samhället.

8 2. Funktionshinderspolitik Ny politisk strategi 2011-2016
Konventionen Strategin 2011 – 2016

9 Tillgänglighet Konventionen, artikel 9
säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation /…/ samt till anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden /…/

10 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken
Regeringen bedömer att en grund för det funktionshinderspolitiska arbetet har etablerats. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning har förbättrats inom flera samhällssektorer. De övergripande mål som presenterades i den nationella handlingsplanen från 2000 ligger fast. Regeringen bedömer att en grund för det funktionshinderspolitiska arbetet har etablerats. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning har förbättrats inom flera samhällssektorer. De övergripande mål som presenterades i den nationella handlingsplanen ligger fast. En samhällsgemenskap med mångfald som grund att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet jämlikhet i levnadsförhållanden för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning

11 Regeringens ambition med strategin
Tydligare ansvar – fler departement och myndigheter Nollmätning / utgångspunkt Uppföljning varje år FÖRBÄTTRING för den enskilda personen Effekterna ska märkas för personer med funktionsnedsättning i vardagen. En effektiv politik med konkret , mätbara mål och synligt utfall är målet

12 Strategins struktur I regeringens strategi prioriteras tio politikområden och 16 inriktningsmål 22 strategiska myndigheter har fått i uppdrag att följa upp delmål som de själva formulerat Uppföljningen görs årligen och rapporteras till regeringen

13 Inriktningsmål inom fysisk tillgänglighet
Inriktningsmål inom fysisk tillgänglighet Ökad fysisk tillgänglighet Den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras, bl.a. genom att enkelt avhjälpta hinder undanröjs.

14 Delmål - Boverkets fem delmål
Delmål - Boverkets fem delmål En bättre kommunal tillsyn över hur bestämmelserna om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder följs. En förbättrad tillämpning av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder. Fler kommuner ska ha inventerat sitt flerbostadshusbestånd ur tillgänglighetssynpunkt. Funktionshindersperspektivet ska tydligt avspegla sig i den fysiska planeringen vid utgången av 2016. Senast 2016 ska kommunerna utöva en väl fungerande hantering av bostadsanpassningsbidraget med en hög grad av rättssäkerhet. Delmål för Boverket En bättre kommunal tillsyn över hur bestämmelserna om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder följs. En förbättrad tillämpning av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder. Fler kommuner ska ha inventerat sitt flerbostadshusbestånd ur tillgänglighetssynpunkt. Funktionshindersperspektivet ska tydligt avspegla sig i den fysiska planeringen vid utgången av 2016. Senast 2016 ska kommunerna utöva en väl fungerande hantering av bostadsanpassningsbidraget med en hög grad av rättssäkerhet.

15 Inriktningsmål inom transportpolitiken
Inriktningsmål inom transportpolitiken Transportpolitiken Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning.

16 Delmål - Transport Transportstyrelsen, Trafikverket och Sjöfartsverket - fysisk tillgänglighet Bytespunkterna inom det nationellt prioriterade nätet av kollektivtrafik ska i ökad omfattning kunna användas av personer med funktionsnedsättning. ... Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har möjlighet att använda transportsystemet ska öka. Delmål för Transportstyrelsen, Trafikverket och Sjöfartsverket Bytespunkterna inom det nationellt prioriterade nätet av kollektivtrafik ska i ökad omfattning kunna användas av personer med funktionsnedsättning. Etapp 1 av det prioriterade nätet avslutades 2010 och under tidsperioden 2011–2016 ska etapp 2 av nätet åtgärdas. Det innebär att arbetet med att åtgärda statlig transportinfrastruktur ska fortsätta. Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har möjlighet att använda transportsystemet ska öka.

17 3. Myndigheten för delaktighet
”Namnet ska spegla ett mer samlat uppdrag, det tvärsektoriella perspektivet och uppgiften att stimulera och utveckla kunskapsbildningen inom området tillgänglighet, funktionsnedsättning och miljö.” Var kommer citatet ifrån?

18 Myndigheten för delaktighet
Vi verkar för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Vi arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv för att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

19 Uppdraget Vi arbetar gentemot och genom myndigheter, kommuner och landsting. Vårt uppdrag styrs av Regeringens mål och strategi för funktionshinderspolitiken. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi följer upp, utvärderar och analyserar de insatser som statliga myndigheter, kommuner och landsting gör. Vi bevakar och analysera den internationella utvecklingen och Europeiska unionens insatser. Vi bevakar att Sverige uppfyller sina åtaganden för mänskliga rättigheter. Vi rapporterar vilka konsekvenser utveck­lingen och insatserna kan få för personer med funktionsned­sättning.

20 Metoder, riktlinjer och vägledning
Vi tar fram metoder, riktlinjer och vägledningar som stöd för arbete med tillgänglighet och delaktighet. Exempelvis: Riv hindren – riktlinjer för tillgänglighet Att samråda med funktionshindersrörelsen Vägledning för tillgängliga vallokaler Sprider kunskap!

21 Myndigheten för delaktighet följer upp

22 Bedömning av återrapporteringen

23 Mfd:s webbplats

24 Förbättringar i samhällsstruk-turen (generella lösningar)
4. Generell tillgänglighet/ Design för alla Nuläget Individuella stöd (särlösningar) Förbättringar i samhällsstruk-turen (generella lösningar) 24

25 Förbättringar i samhällsstrukturen
Åtgärder för delaktighet och jämlikhet –riktning Individuella stöd Förbättringar i samhällsstrukturen

26 Information, produkter och miljöer ska vara tillgängliga för alla
Det innebär att en person med nedsatt funktionsförmåga skall kunna… komma åt hitta förflytta sig ta sig ifrån använda och förstå information, produkter och miljöer med eller utan stöd av hjälpmedel

27

28 Tillgänglighet i fysisk planering
Ett förtydligat allmänt intresse för planläggning: en god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper ( 2 kap. 3.2 §PBL)… ska göras så att möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings- förmåga att använda området ( 2 kap §PBL)

29 Tillgänglighet i översiktsplan- och detaljplan
Tillgänglighet ska beaktas redan vid upprättandet. Tillgänglighet har tidigare främst bevakats i bygglovsprocessen men den nya Plan- och bygglagen anger att tillgänglighet ska få större betydelse redan i översikts- och detaljplaner. Genom att bevaka tillgängligheten redan i detaljplanen har kommunen möjlighet att analysera förutsättningarna för tillgänglighet inom planområdet.

30 Detaljplanen Enligt Boverket bör man i detaljplanen kontrollera planbestämmelserna för markytans utformning och höjdläge samt utfartsläge och höjd för att uppnå tillgänglighet i detaljplanen. Det är också viktigt att se till att detaljplanen inte hindrar att utformningskraven i Boverkets byggregler kan uppfyllas i byggskedet.

31 Kvalitetsprogram I kvalitetsprogram har kommunen möjlighet att uttrycka sin ambition när det gäller tillgänglighet som bildar en grund för det fortsatta arbetet med gestaltning och projektering., Kommunen kan påvisa vad man menar med god gestaltning ur tillgänglighetssynpunkt. Kvalitetsprogram är länken mellan detaljplan markanvisning, bygglov och köpeavtal och utgöra basen för dialog med berörda byggherrar när det gäller tillgänglighetsfrågor-

32 Exempel på tillgänglighetsfrågor som kan tas upp i ett kvalitetsprogram:
Orienterbarhet Markbeläggning Materialval Belysning Trygghet Gestaltning av gångvägar, trappor, övergångställen, parkeringsplatser för rörelsehindrade, ledstråk, busshållplatser, bänkar m.m.

33 Tillgänglig transport

34 Busskur för alla

35 Övergångsställe för alla

36 Tillgänglig gångväg Ka
Gångvägar- – förutsättningar för att målpunkter kan nås med god tillgänglighet på ett trafiksäkert och tryggt sätt. Godtagbara lutningar Självständigt kunna förflytta sig med t.ex. rullstol. I vissa fall bör man detaljstudera lutningar eftersom topografin är besvärlig och lutnings- förhållanden blir svåra att lösa i projekterings-skedet. Tillräckliga ytor för gångvägar/ramper och trappor Gångvägar ska klara av möte samt vändningar med rullstol. Vid t.ex. kraftig lutning krävs stora ytor för att klara av vilplan och godtagbar lutning på gångväg. Orienterbarhet Hitta till området och dess entréer. Tydlighet i bebyggelse-, gatu- och grönstruktur. Logiskt rörelsemönster. Attraktiva genvägar Attraktiva och säkra genvägar till målpunkter. Trafiksäkert Planerade och befintliga hastigheter, passager, genomfartstrafik. Trygghet Överblickbara gångbanor, levande miljöer, belysning och buller. tarina Bangårdsgata, Södermalm 2002

37 Några exempel Hammarby sjöstad- Tillgänglig stadsdel
Tyresö - Tillgänglig lekpark Hornstulls servicehus – Tillgänglig gård

38 Hammarby sjöstad - Tillgänglig stadsdel?
Lokalisering- förutsättningar för planområdets tillgänglighet, den enskilda platsens lämplighet samt områdesförutsättningarna i översiktsplanering eller detaljplaneprogram. Topografi Höjdskillander inom planområdet Närhet till kollektivtrafik Avstånd samt terräng mellan bostad/byggnad och kollektivtrafik Service Vardaglig service och tjänster Rekreation/ Friluftsmiljöer Närhet samt möjlighet att ta sig till och från rekreationsområden Hammarby sjöstad - Tillgänglig stadsdel?

39 Tillgänglig Gård?

40 Tillgängliga bryggor?

41 Tillgänglig lekplats Tyresö- stadspark

42 Hornstulls servicehus
Byggnader – förutsättningar för byggnaders tillgänglighet inom planområdet Höjdsättning Yta för att klara av eller undvika behov av ramper och trappor. Placering av entréer Om det är stora höjdskillnader mot omgivning kan det vara aktuellt att styra detta i detaljplan. Boendeparkering Avstånd/lutning. Angöring / Parkering På tomt ska enligt BBR 3:122 en angöringsplats för trafik finnas och en parkeringsplats för rörelsehindrade kunna anordnas inom 25 m gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Hornstulls servicehus

43

44 5. Lagar, regler och standard
PBL: Plan- och bygglag (2010:900) PBF: Plan- och byggförordning (2011:338) BFS: Boverkets föreskrifter och allmänna råd HIN 2 …om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2011:13). (BFS 2013:9 - HIN 3 ändringsföreskrifter) ALM 2….om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011:5) TIL2…om certifiering av sakkunniga av tillgänglighet (BFS 2011:18) BBR: Boverkets byggregler (BBR 19) Handboken Bygg Ikapp Elisabet Svensson (Svensk Byggtjänst)

45 fortsättning Arbetsmiljölagen (1977:1160) Skollagen (2010:800)
arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsers utformning Skollagen (2010:800) Undervisning ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik se till att trafiken anpassas med hänsyn till resenärer med funktionsnedsättning Arbetsplatsens utformning 6§ ”Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska, om det behövs, vara tillgängliga för att kunna användas även av arbetstagare med funktionsnedsättning.” Kravet kan ställas om det finns arbetstagare med funktionsnedsättning

46 Diskrimineringslagen (2008:567) gäller sedan den 1 januari 2009
Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Högskolan ska följa förordning (2001:526) om att göra verksamhet, information och lokaler tillgängliga för personer med funktionsnedsättning 12 c § /Träder i kraft I: / Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet i 12 § första stycket 1 gäller inte 1. i fråga om bostäder, 2. för privatpersoner, 3. för företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare, och 4. om det i fråga om tillhandahållande av varor och tjänster krävs åtgärder i fråga om fastigheter och byggnadsverk som går utöver de krav på tillgänglighet och användbarhet som har ställts i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller äldre motsvarande bestämmelser och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser. Lag (2014:958). Diskrimineringsförbudet gäller även i det fall en utbildningsanordnare genom skäliga åtgärder i fråga om lokalernas tillgänglighet och användbarhet kan se till att en person med funktionshinder, som söker eller har antagits till utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller till utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, kommer i en jämförbar situation med personer utan sådant funktionshinder. Lag (2010:861).

47 Diskrimineringslagen – nyhet 2015
Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Man ska utgå från gällande regler om tillgänglighet, till exempel i plan- och bygglagen eller i EU- förordningar. Där det inte finns tillämpliga regler bör en skälighetsbedömning göras som kan leda till att enklare åtgärder kan komma ifråga. För att avgöra om en person har diskriminerats i det enskilda fallet föreslår regeringen att man ska utgå från gällande regler om tillgänglighet, till exempel i plan- och bygglagen eller i EU-förordningar. Där det inte finns tillämpliga regler bör en skälighetsbedömning göras som kan leda till att enklare åtgärder kan komma ifråga. Det nya diskrimineringsförbudet kan till exempel komma att träffa situationer som när trösklar inte har tagits bort i en restaurang så att en rullstol eller rullator lättare kan komma in. Eller om en butiksägare inte flyttar varor som har placerats så att framkomligheten hindras. Andra exempel är om en person med funktionsnedsättning inte har fått en turlista uppläst, inte har fått särskild hjälp att boka en biljett eller blivit ledsagad inom stationsområdet. Information kan också behöva ges genom särskilt anpassade format som exempelvis storstil, daisy, lättläst eller klarspråk.

48 Internationellt Europeisk standard: vägledande princip är tillgänglighet för alla (Accessibility for all) Pågår inom EU: Mandat 420 som syftar till att underlätta offentlig upphandling av tillgängliga byggda miljöer ISO-standard Building construction- Accessibility and usability of the built environment (ISO från 2011) Syftet med Mandat 420 är att underlätta offentlig upphandling av tillgängliga byggda miljöer enligt Design för alla principer genom att utveckla en uppsättning standarder

49 Förordning (2001:526) Om statliga myndigheters ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken Statliga myndigheter ska särskilt verka för att lokalerna, verksamheten och informationen blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Ska genomföra inventeringar och utarbeta handlingsplaner. Samråda med Myndigheten för delaktighet.

50 7. Material från Handisam/MFD
Riktlinjer Checklistor Fördjupningsblad Inventeringsformulär Rapporter

51 Riktlinjer för tillgänglighet (2003, 2006, 2009, 2012, 2015)
Principer och arbetsmetodik Funktionsnedsättning och tillgänglighet Krav på tillgänglighet i verksamhet information byggnader, inredning och utrustning

52 Tillgänglig inne och utemiljö…
innebär att människor med nedsatt funktionsförmåga ska kunna: 1. förflytta sig säkert och självständigt 2. orientera sig (hitta dit man ska och förstå när man är framme) 3. självständigt använda områden för utomhusaktiviteter samt byggnader och rum 4. vistas i områden för utomhusaktiviteter byggnader och rum

53 Tillgänglig entré

54 Ledstråk Kontrastmarkringar

55

56 ”Passa på principen” I samband med ombyggnad, exempelvis
välj färger som är bra för synskadade när man ändå målar om förbättra belysningen när man ändå gräva upp marken ta bort höjdskillnader Vid nyinköp och upphandling vid inköp av nya möbler eller nya kaffeapparater

57 Regeringsförklaringen 2014
Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet. Ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel tas fram. Den nya lagen om otillgänglighet som diskrimineringsgrund ses över och breddas. Hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas. Det är en fråga om jämlikhet och rättvisa.

58 "Good design enables, bad design disables
"Good design enables, bad design disables." The EIDD Stockholm Declaration©

59 Kontakta Myndigheten för delaktighet
Sturegatan 3, Box Sundbyberg


Ladda ner ppt "Nationell tillgänglighetspolitik"

Liknande presentationer


Google-annonser