Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell tillgänglighetspolitik Länsstyrelsen i Gävleborg 2014-11-12 Birgitta Mekibes.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell tillgänglighetspolitik Länsstyrelsen i Gävleborg 2014-11-12 Birgitta Mekibes."— Presentationens avskrift:

1 Nationell tillgänglighetspolitik Länsstyrelsen i Gävleborg 2014-11-12 Birgitta Mekibes

2 Upplägget 1. Design för alla? (Filmen) 2. Funktionshinderspolitik 3. Myndigheten för delaktighet 4. Generell tillgänglighet 5. Lagar, regler och standarder 6. Material från Mfd

3 1. Design för alla (filmen) http://www.mfd.s e/tillganglighet/g or-tillgangligt/

4 80 miljoner Cirka 80 miljoner medborgare i den europeiska gemenskapen (EU) har någon funktionsnedsättning. Med den åldrande befolkningen i vårt samhälle ökar också antalet personer med funktionsnedsättning varje dag.

5 En eller två miljoner i Sverige Det handlar om ett stort antal människor Många med funktionsnedsättning utestängs från att vara delaktiga Vinster med att göra så många som möjligt delaktiga

6 Det är bristande tillgänglighet när… En kvinna med rörelsenedsättning inte kommer in på lunchrestaurangen på grund av ett trappsteg En man med synskada inte kan ta del av samhällsinformation på en webbplats En kvinna med nedsatt hörsel inte kan ta del av en teaterföreställning En man med allergi inte kan delta i kommunfullmäktiges möten

7 Tillgänglighet är grunden för integration och delaktighet Tillgång till infrastruktur, varor (lokaler), tjänster och information är en förutsättning för att fullt ut utöva sina rättigheter och delta aktivt i samhället.

8 2. Funktionshinderspolitik Ny politisk strategi 2011-2016 Konventionen Strategin 2011 – 2016

9 säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation /…/ samt till anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden /…/ Tillgänglighet Konventionen, artikel 9

10 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken Regeringen bedömer att en grund för det funktionshinderspolitiska arbetet har etablerats. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning har förbättrats inom flera samhällssektorer. De övergripande mål som presenterades i den nationella handlingsplanen från 2000 ligger fast.

11 Regeringens ambition med strategin Tydligare ansvar – fler departement och myndigheter Nollmätning / utgångspunkt Uppföljning varje år FÖRBÄTTRING för den enskilda personen

12 Strategins struktur I regeringens strategi prioriteras tio politikområden och 16 inriktningsmål 22 strategiska myndigheter har fått i uppdrag att följa upp delmål som de själva formulerat Uppföljningen görs årligen och rapporteras till regeringen

13 Inriktningsmål inom fysisk tillgänglighet Ökad fysisk tillgänglighet Den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras, bl.a. genom att enkelt avhjälpta hinder undanröjs.

14 Delmål - Boverkets fem delmål En bättre kommunal tillsyn över hur bestämmelserna om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder följs. En förbättrad tillämpning av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder. Fler kommuner ska ha inventerat sitt flerbostadshusbestånd ur tillgänglighetssynpunkt. Funktionshindersperspektivet ska tydligt avspegla sig i den fysiska planeringen vid utgången av 2016. Senast 2016 ska kommunerna utöva en väl fungerande hantering av bostadsanpassningsbidraget med en hög grad av rättssäkerhet.

15 Inriktningsmål inom transportpolitiken Transportpolitiken Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning.

16 Transportstyrelsen, Trafikverket och Sjöfartsverket - fysisk tillgänglighet Bytespunkterna inom det nationellt prioriterade nätet av kollektivtrafik ska i ökad omfattning kunna användas av personer med funktionsnedsättning.... Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har möjlighet att använda transportsystemet ska öka. Delmål - Transport

17 ”Namnet ska spegla ett mer samlat uppdrag, det tvärsektoriella perspektivet och uppgiften att stimulera och utveckla kunskapsbildningen inom området tillgänglighet, funktionsnedsättning och miljö.” 3. Myndigheten för delaktighet

18 18 Myndigheten för delaktighet Vi verkar för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Vi arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv för att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

19 Vi arbetar gentemot och genom myndigheter, kommuner och landsting. Vårt uppdrag styrs av Regeringens mål och strategi för funktionshinderspolitiken. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 19 Uppdraget

20 Vi tar fram metoder, riktlinjer och vägledningar som stöd för arbete med tillgänglighet och delaktighet. Exempelvis: Riv hindren – riktlinjer för tillgänglighet Att samråda med funktionshindersrörelsen Vägledning för tillgängliga vallokaler Sprider kunskap! 20 Metoder, riktlinjer och vägledning

21 Myndigheten för delaktighet följer upp

22 Bedömning av återrapporteringen

23 Mfd:s webbplats

24 4. Generell tillgänglighet/ Design för alla Nuläget Förbättringar i samhällsstruk- turen (generella lösningar) Individuella stöd (särlösningar)

25 Åtgärder för delaktighet och jämlikhet –riktning Förbättringar i samhällsstrukturen Individuella stöd

26 Information, produkter och miljöer ska vara tillgängliga för alla Det innebär att en person med nedsatt funktionsförmåga skall kunna… komma åt hitta nå förflytta sig ta sig ifrån använda och förstå information, produkter och miljöer med eller utan stöd av hjälpmedel

27

28 Tillgänglighet i fysisk planering Ett förtydligat allmänt intresse för planläggning: en god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper ( 2 kap. 3.2 §PBL)… ska göras så att möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings- förmåga att använda området ( 2 kap. 6.7 §PBL)

29 Tillgänglighet i översiktsplan- och detaljplan Tillgänglighet ska beaktas redan vid upprättandet. Tillgänglighet har tidigare främst bevakats i bygglovsprocessen men den nya Plan- och bygglagen anger att tillgänglighet ska få större betydelse redan i översikts- och detaljplaner. Genom att bevaka tillgängligheten redan i detaljplanen har kommunen möjlighet att analysera förutsättningarna för tillgänglighet inom planområdet.

30 Detaljplanen Enligt Boverket bör man i detaljplanen kontrollera planbestämmelserna för markytans utformning och höjdläge samt utfartsläge och höjd för att uppnå tillgänglighet i detaljplanen. Det är också viktigt att se till att detaljplanen inte hindrar att utformningskraven i Boverkets byggregler kan uppfyllas i byggskedet.

31 Kvalitetsprogram I kvalitetsprogram har kommunen möjlighet att uttrycka sin ambition när det gäller tillgänglighet som bildar en grund för det fortsatta arbetet med gestaltning och projektering., Kommunen kan påvisa vad man menar med god gestaltning ur tillgänglighetssynpunkt. Kvalitetsprogram är länken mellan detaljplan markanvisning, bygglov och köpeavtal och utgöra basen för dialog med berörda byggherrar när det gäller tillgänglighetsfrågor-

32 Exempel på tillgänglighetsfrågor som kan tas upp i ett kvalitetsprogram: Orienterbarhet Markbeläggning Materialval Belysning Trygghet Gestaltning av gångvägar, trappor, övergångställen, parkeringsplatser för rörelsehindrade, ledstråk, busshållplatser, bänkar m.m.

33 Tillgänglig transport

34 Busskur för alla

35 Övergångsställe för alla

36 Tillgänglig gångväg

37 Några exempel Hammarby sjöstad- Tillgänglig stadsdel Tyresö - Tillgänglig lekpark Hornstulls servicehus – Tillgänglig gård

38 Hammarby sjöstad - Tillgänglig stadsdel?

39 Tillgänglig Gård?

40 Tillgängliga bryggor?

41 Tyresö- stadspark Tillgänglig lekplats

42 Hornstulls servicehus

43

44 5. Lagar, regler och standard PBL: Plan- och bygglag (2010:900) PBF: Plan- och byggförordning (2011:338) BFS: Boverkets föreskrifter och allmänna råd HIN 2 …om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2011:13). (BFS 2013:9 - HIN 3 ändringsföreskrifter) ALM 2….om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011:5) TIL2…om certifiering av sakkunniga av tillgänglighet (BFS 2011:18) BBR: Boverkets byggregler (BBR 19) Handboken Bygg Ikapp 2012- Elisabet Svensson (Svensk Byggtjänst)

45 fortsättning Arbetsmiljölagen (1977:1160) –arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende –föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsers utformning Skollagen (2010:800) –Undervisning ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik –se till att trafiken anpassas med hänsyn till resenärer med funktionsnedsättning

46 Diskrimineringslagen (2008:567) gäller sedan den 1 januari 2009 Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Högskolan ska följa förordning (2001:526) om att göra verksamhet, information och lokaler tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

47 Diskrimineringslagen – nyhet 2015 Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Man ska utgå från gällande regler om tillgänglighet, till exempel i plan- och bygglagen eller i EU- förordningar. Där det inte finns tillämpliga regler bör en skälighetsbedömning göras som kan leda till att enklare åtgärder kan komma ifråga.

48 Internationellt Europeisk standard: vägledande princip är tillgänglighet för alla (Accessibility for all) Pågår inom EU: Mandat 420 som syftar till att underlätta offentlig upphandling av tillgängliga byggda miljöer ISO-standard Building construction- Accessibility and usability of the built environment (ISO 21542 från 2011)

49 Förordning (2001:526) Om statliga myndigheters ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken Statliga myndigheter ska särskilt verka för att lokalerna, verksamheten och informationen blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Ska genomföra inventeringar och utarbeta handlingsplaner. Samråda med Myndigheten för delaktighet.

50 7. Material från Handisam/MFD Riktlinjer Checklistor Fördjupningsblad Inventeringsformulär Rapporter

51 Riktlinjer för tillgänglighet (2003, 2006, 2009, 2012, 2015) Principer och arbetsmetodik Funktionsnedsättning och tillgänglighet Krav på tillgänglighet i verksamhet information byggnader, inredning och utrustning

52 Tillgänglig inne och utemiljö… innebär att människor med nedsatt funktionsförmåga ska kunna: 1.förflytta sig säkert och självständigt 2.orientera sig (hitta dit man ska och förstå när man är framme) 3.självständigt använda områden för utomhusaktiviteter samt byggnader och rum 4.vistas i områden för utomhusaktiviteter byggnader och rum

53 Tillgänglig entré

54 Ledstråk Kontrastmarkringar

55

56 ”Passa på principen” I samband med ombyggnad, exempelvis välj färger som är bra för synskadade när man ändå målar om förbättra belysningen när man ändå gräva upp marken ta bort höjdskillnader Vid nyinköp och upphandling vid inköp av nya möbler eller nya kaffeapparater

57 Regeringsförklaringen 2014 Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet. Ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel tas fram. Den nya lagen om otillgänglighet som diskrimineringsgrund ses över och breddas. Hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas. Det är en fråga om jämlikhet och rättvisa.

58 "Good design enables, bad design disables." The EIDD Stockholm Declaration©

59 Kontakta Myndigheten för delaktighet www.mfd.se Sturegatan 3, Box 1210 172 24 Sundbyberg 08-600 84 00 birgitta.mekibes@mfd.se info@mfd.se


Ladda ner ppt "Nationell tillgänglighetspolitik Länsstyrelsen i Gävleborg 2014-11-12 Birgitta Mekibes."

Liknande presentationer


Google-annonser