Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Aktuellt från SKL  Personalfrågor  Tema vatten  Transportpolitik och infrastruktur  Gatu- och trafikfrågor  Skrifter på G  Kalendarium

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Aktuellt från SKL  Personalfrågor  Tema vatten  Transportpolitik och infrastruktur  Gatu- och trafikfrågor  Skrifter på G  Kalendarium"— Presentationens avskrift:

1 1 Aktuellt från SKL  Personalfrågor  Tema vatten  Transportpolitik och infrastruktur  Gatu- och trafikfrågor  Skrifter på G  Kalendarium johan.lindberg@skl.se

2 2 Tema vatten  Ledningar i allmän platsmark (Janne Söderström)  Dagvattenavgifter (Örjan Eriksson)  Klimateffekter på gatusystemet (Örjan)

3 3 Transportpolitik och infrastruktur  Budgetproposition, 22/9 -08  Infrastrukturproposition, sep -08(Åsa Zetterberg)

4 4 Infrastruktur – en prioriterad fråga för SKL

5 5 Klyftan ökar mellan behov och faktiska satsningar  Statliga anslagen täcker bara 40 procent av behoven av nya vägar och järnvägar  Ständiga förseningar väcker stor frustration bland företrädarna för landets kommuner, landsting och regioner.

6 6 Staten har brister i processen och med trovärdigheten  Osäkerhet och ryckigt  Otillräckliga resurser och urholkade planer  Förseningar och brutna löften  Omkullkastade lokala och regionala planer

7 7 Transportpolitik och infrastruktur  Budgetproposition, 22/9 -08  Infrastrukturproposition, sep -08(Åsa Zetterberg)  Nya transportpolitiska mål, mar 2009 (Åsa/Johan Lindberg)  Vägansvarslag, 1/1 2010??(Johan)

8 8 Vägansvarslag tidigast från 2012 och förslaget måste omformuleras! SKL:s förslag -Väghållaren skall bedriva ett systematiskt trafiksäker- hetsarbete för att förebygga allvarliga personskador till följd av användningen av vägen. Utredningens förslag -Väghållaren skall systematiskt och fortlöpande vidta de åtgärder som behövs för att förebygga skador till följd av användningen av vägen. Kravet gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla det.

9 9 Transportpolitik och infrastruktur  Budgetproposition, 22/9 -08  Infrastrukturproposition, sep -08(Åsa Zetterberg)  Nya transportpolitiska mål, mar 2009 (Åsa/Johan Lindberg)  Vägansvarslag, 1/1 2010??(Johan)  Transportstyrelsen, 1/1 2009(Johan)  Översyn av myndigheter inom transportområdet, SOU 1/4 2009 (Johan)  Ny kollektivtrafiklag, SOU 30/9 2009(Janne Rusk)

10 10 Gatu- och trafikfrågor  Öppna jämförelser: Tillgänglighet (Sara Hesse) www.handisam.se  Öppna jämförelser: Säkra kommunala gator(Johan)

11 Säkra kommunala gator Fem mått på nationell nivå! MåttTrafikantNät 1.Säkra korsningar Biltrafik Huvudnätet för bil 2.Säkra passager GCM-trafik Huvudnätet för bil 3.Säkra GCM-stråk GCM-trafikHuvudnätet för bil 4.Vinterväghållning GCM-trafikHuvudnätet för cykel 5.Barmarksunderhåll GCM-trafikHuvudnätet för cykel

12 Säkra kommunala gator Fem mått på nationell nivå! MåttTrafikantNät 1.Säkra korsningar Biltrafik Huvudnätet för bil 2.Säkra passager GCM-trafik Huvudnätet för bil 3.Säkra GCM-stråk GCM-trafikHuvudnätet för bil 4.Vinterväghållning GCM-trafikHuvudnätet för cykel 5.Barmarksunderhåll GCM-trafikHuvudnätet för cykel Fler mått på lokal nivå!? -30- områden -Säkra sidoområden

13 13 Gatu- och trafikfrågor  Öppna jämförelser: Tillgänglighet (Sara Hesse) www.handisam.se  Öppna jämförelser: Säkra kommunala gator(Johan)  Nya hastighetsgränser i tätort (Johan)

14 14 Rätt fart i staden! Utvärderingen av försöket klar! www.vv.se/nyahastighetsgranser 30- och 40-områden från 2/5 -08 LTF 30-110 km/tim från 1/8 -08 Tätortsmärket upphör att gälla som 50 km/tim från 1/11 -08 Handbok klar i december 2008 Regionala seminarier våren 2009 Samordnat införande hösten 2009

15 15 Gatu- och trafikfrågor  Öppna jämförelser: Tillgänglighet (Sara Hesse) www.handisam.se  Öppna jämförelser: Säkra kommunala gator(Johan)  Nya hastighetsgränser i tätort (Johan)  Bussar och gupp(Johan)

16 16 Bussar och gupp  Bakgrund:  Efter anmälan från skyddsombud har Arbetsmiljöverket utfärdat skyddsstopp på ett antal busslinjer.  Samverkan mellan berörda aktörer på nationell nivå  Kunskapsinsamling och råd:  både trafiksäkerhet och god arbetsmiljö  stötar är problemet, inte vibrationer  guppens utformning, placering och underhåll  bussars stötegenskaper vid körning över gupp  upphandling av busstrafik på linjer med gupp  arbetsgivaren anger tillåten hastighet över gupp  Gupp som är OK ur arbetsmiljösynpunkt:  Traditionella platå- och cirkelgupp utformade enligt VGU och som i driftskedet har en lutning på högst 8 %. Lutningen bör av trafiksäkerhetsskäl vara minst 6 %.  Rätt utformade busskuddar  Vägverket kommer att under 2009 att kontrollera att samtliga gupp på statliga vägar uppfyller detta krav.

17 17 Gatu- och trafikfrågor  Öppna jämförelser: Tillgänglighet (Sara Hesse) www.handisam.se  Öppna jämförelser: Säkra kommunala gator(Johan)  Nya hastighetsgränser i tätort (Johan)  Bussar och gupp(Johan)  RDT – Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter, fr.o.m. 1/7 2010(Johan)  Belysning på statliga vägar(Örjan)  Förstudie om stöd till skolans arbete med trafikfrågor (Sara)  Den goda staden(Sara)  ISO-standard för trafiksäkerhet(Johan)

18 18 Skrifter som ges ut under hösten  Hastighetshandboken Rätt fart i staden!  GCM-handbok  Shared Space  Åtgärdskatalogen  Cirkulationsplatser  Handbok i arbete på väg (APV)  På spåret – en studie om pendling och regionförstoring  MKN utomhusluft – vägledning till kommunerna  Partnering inom kommunal väghållning  Svenska transportinfrastrukturprojekt inom ramen för EU:s strukturfonder

19 19 Kalendarium  23 sepNätverksträff TrafiksäkerhetsrevisionStockholm  22-23 sepFärdtjänst- och sjukresedagar Malmö  1-2 oktInfrastrukturseminariumStockholm www.interreg.se www.interreg.se  21-22 oktGatudriftdagen Malmö  23-24 oktStuprör och hängrännor – sektorsövergripande planeringStockholm  4 nov Ny transportpolitisk konferens, transportpolitik.nu Arlanda  6-7 nov Presidiekonferens teknisk nämndSigtuna  18-19 novTrafikkonferensenGöteborg  19-20 novAsfaltdagarMalmö, Stockholm  25 novOffentliga och privata partnerskaps- lösningar (OPP) Stockholm  10 dec Nätverksträff CykelÖrebro  XXTrafiksignalerStockholm

20 20 Mer information!  www.skl.se/infrastruktur www.skl.se/infrastruktur  www.skl.se/trafik www.skl.se/trafik  www.vv.se/nyahastighetsgranser www.vv.se/nyahastighetsgranser  www.vv.se/rdt www.vv.se/rdt


Ladda ner ppt "1 Aktuellt från SKL  Personalfrågor  Tema vatten  Transportpolitik och infrastruktur  Gatu- och trafikfrågor  Skrifter på G  Kalendarium"

Liknande presentationer


Google-annonser