Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektrapport Olika mallar. En vanlig sådan bifogas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektrapport Olika mallar. En vanlig sådan bifogas."— Presentationens avskrift:

1 Projektrapport Olika mallar. En vanlig sådan bifogas.
Gemensamt : Formella krav på strukturering, språkbruk, källhänvisningar m.m. Skall ge ett seriöst intryck. Planering : Hur redovisa ? Målgupp : Rapport anpassad till målgruppen. Exempelvis en rapport som innehåller något som berör hållfasthetslära : Anpassas olika om målgruppen är mekanister eller om målgruppen är humanister.

2 Projektrapport Kort, Lättläst, Aktivt, Rätt, Tydligt KLART
Aktivt : Vem gör vad ? Passivt : Vad görs av vem ? Obegripligt : Vad görs ? Rätt : Språket anpassat till målgruppen, skrivregler, rättstavade ord. ”Sär skrivning” bannlyst.

3 Projektrapport Titelsida : - datum projektets titel uppdragsgivare projektmedlemmar Om bild på titelsidan : skall återspegla eller associera till rapportens innehåll.

4 Projektrapport Sammanfattning : ett stöd för läsaren och samtidigt intresseväckare. Sammanfattningens innehåll : bakgrund syfte problemformulering / problemanalys avgränsning metod resultat slutsats Sammanfattningen bör inte omfatta mer än en sida.

5 Projektrapport Innehållsförteckning: rapportens första sida.
Anger rapportens uppbyggnad. Uppdelning av olika avsnitt med olika rubrikstorlekar. Alternativt numrering : Exempelvis 7, 7.1, Källförteckning och bilagor skall ingå i innehålls- förteckningen. Bilagor har en egen inbördes sidnumrering.

6 Projektrapport Sidnumrering / paginering
Sidnummer sätts ut först efter innehållsförteckningen. Börja räkna på sidan efter försättsbladet, sätt sedan ut sidnumret på den första sidan efter innehållsförteckningen. Exempel : Försättsblad (1 sida), Sammanfattning (1sida), Innehållsförteckning (1 sida) , därefter Bakgrund Sidnummer 3

7 Projektrapport Bakgrund: Här ger du en bakgrundsbeskrivning.
-Om företag: tillkomst, ägarförhållanden, annan historik. - När du skriver din rapport, bör bakgrundsbeskrivningen vara så utförlig, att läsaren kan förstå innehållet i rapporten, utan att vara sakkunnig.

8 Projektrapport Syfte:
- Syftet bör beskrivas med verb som kort och tydligt anger vad projektet syftar till och vad det haft för inriktning. -Att klargöra…….. att bestämma ……..att bekräfta

9 Projektrapport Mål: Ibland har projektet ett tydligt mål, oftast går det inte att ange ett mål i de projekt ni genomför på skolan. Mål skall beskrivas enligt SMART-teorin. Specifikt, mätbart, avgränsat, realistiskt och tidsatt. Om projektet har ett mål, ange det. (annars hoppar du över denna rubrik.)

10 Projektrapport Problem:
Behöver inte vara ett problem i ordets rätta bemärkelse. - Om direktiv : ange direktivet. -Problemformulering och en problemanalys. -Försök att se saker ur olika synvinklar. -Synligt problem ofta symptom på underliggande problem. (magont, huvudvärk) Om ni inte gör en ordentlig analys av problemet vet ni inte vad ni förväntas åstadkomma eller varför. Denna del i projektet kräver tid och arbete. Emellertid är problemavsnittet en förutsättning för att projektet ska lyckas.

11 Projektrapport Problemanalys:
vad i problemet är oklart? (problemformulering) vilka antaganden bygger resonemanget på? (teori) vad behöver ni veta för att styrka era antaganden? (data) en problemanalys mynnar ut i att man får klart för sig vilket det egentliga problemet är och vad man behöver ta reda på för att kunna lösa detta problem. Se KAIZEN fem frågor.

12 Projektrapport ”If I had an hour to solve a problem and my life depended on it, I would use the first 55 minutes determining the proper question to ask, for once I knew the proper question, I could solve the problem in less than five minutes.” - Albert Einstein

13 Projektrapport Avgränsning:
Ange vad ni avser att undersöka gällande problemet och vad ni inte avser att undersöka. Motivera anledningen. Skilj på vad som är avgränsningar och vad som är direktiv.

14 Projektrapport Metod: Beskriv era gjorda förstudier.
Källor för informationsinhämtning : Intervjuer, befintliga tryckta data.

15 Projektrapport Metoddiskussion:
Det är viktigt att veta varför ni anser vald metod vara lämplig Undersökningsmetoder, t ex primärdata och sekundärdata. ansats (vad ska ni belysa med den insamlade informationen) metoder för datainsamling och resultatredovisning (fallstudier, personliga intervjuer, enkät etcetera) frågeställningar (se till att de överensstämmer med syftet) eventuell beskrivning av population, urval, bortfall, felkällor etc om det rör sig om insamling av data i större omfattning

16 Projektrapport Avhandling: Använd passande rubriker.
Tydlig indelning i avdelningar och underavdelningar gör rapporten mer lättläst.

17 Projektrapport Resultat:
I avhandlingsdelen ska också resultatet beskrivas tydligt, lämpligen under egen rubrik. Beskriv resultatet objektivt. Egna värderingar och synpunkter hör inte till resultatet.

18 Projektrapport Analys / Diskussion:
Beskriv er analys av resultatet. (Egen tolkning av resultatet) Fokusera på det som har nyhetsvärde. Glöm inte att påpeka om viss information eller fakta saknas, d v s något som kanske ger en felvisande bild av problemet och som kan göra ett beslutsunderlaget kan vara otillräckligt. Blandat objektivt och subjektivt.

19 Projektrapport Slutsats: Tolkning av insamlade fakta. Aktivt språk. Vi tycker… vi anser…. vi föreslår… ….vi rekommenderar… Slutatser är till skillnad från resultat subjektiva. Viktigt : Röd tråd. Har vi uppnått syftet med rapporten ? Gå tillbaka till syftet och kontrollera att detta uppnåtts.

20 Projektrapport Källhänvisningar: Upphovslagen gäller.
En källhänvisning berättar för läsaren varifrån informationen kommer. Författar årtalprincipen (i löptext görs en parentes med författarens efternamn, utgivningsår) Notsystem (en notsiffra sätts ut, vilken förklaras i sidfot) Enkel källhänvisning, där man med egna ord talar om att ”någon har sagt något”.

21 Projektrapport KÄLLFÖRTECKNING:
Källförteckningen ska visa både tryckta och otryckta källor. Den ska vara lättöverskådlig och ge:  information om vad som ligger till grund för projektarbetet möjlighet att lätt kontrollera fakta (Allmänt vedertagna fakta behöver inte källhänvisas) möjlighet att söka mer fakta  För tryckta källor måste du ta med uppgifter titel, författare, förlag, förlagsort, ISBN, upplaga och utgivningsår.  För otryckta källor måste du ta med uppgifter om personens namn, titel, företagsnamn, och datum för samtalet. Om samtal förts fortlöpande under projektets gång skriver du ”löpande” fr o m.. t .o. m....., istället för datum. Du ska även ange elektroniska källor (se bilaga). Se Svenska skrivregler.

22 Projektrapport Bilagor: Läggs sist i rapporten Dessa har en egen inbördes sidnumrering. Bilaga 1, Bilaga 2 o.s.v.


Ladda ner ppt "Projektrapport Olika mallar. En vanlig sådan bifogas."

Liknande presentationer


Google-annonser