Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säkerhetschef/informationssäkerhetschef

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säkerhetschef/informationssäkerhetschef"— Presentationens avskrift:

1 Säkerhetschef/informationssäkerhetschef
GRC vid LFAB Säkerhetschef/informationssäkerhetschef Agneta Syrén Piperska muren Publik

2 Länsförsäkringsgruppens vision är att skapa trygghet

3

4 Strategiskt beslut: Arbeta långsiktigt med säkerhet genom LIS – Ledningssystem för informationssäkerhet Grundas på verksamhetens affärsmål och behov av säkerhetskrav

5 Riskanalysen – central
Policy Flytta Undvik Minska Acceptera Kontinuitetsplan Relevant riskanalys A N/A A Krav från ... Uttalande om tillämplighet Riskanalysen, ur verksamhetens perspektiv, är central för hela ledningssystemet för informationssäkerhet. Den påverkar såväl den övergripande policyn som Uttalande om tillämplighet och Kontinuitetsplan. Dessutom är den basen för att välja områden där styrmedel och -mål måste sättas in - från standarden eller från annat håll. Det måste finnas en process som säkerställer att riskanalysen görs om ifall nya hot uppstår i omgivningen som påverkar verksamheten.

6 Mål med informationssäkerheten
... är att skydda organisationens tillgångar mot alla typer av hot – interna eller externa, avsiktliga eller oavsiktliga. ... är att informationen skyddas oavsett om den är digital, skriftlig eller muntlig samt att bolaget kan kontrollera hur informationen sprids och distribueras Källa: Säkerhetspolicy 2012 samt Instruktion för Medarbetare och Chefer

7 Säkerhet återfinns inom första linjen…
Intern styrning och kontroll Affärsverksamheten Kontrollfunktioner Internrevision Första försvarslinjen Ägande av risker Verksamheten Andra försvarslinjen Hantering av risker Tredje försvarslinjen Risksäkring Säkerhet/ informationssäkerhet Riskkontroll Compliance Internrevision

8 Riskkontroll, säkerhet och styrelse
Styrelsen - är ytterst ansvarig för att det finns ett effektivt system för att hantera bolagets risker. - ansvarar för att kontroll av efterlevnaden görs genom granskning som genomförs av Internrevision Riskkontrollfunktion Säkerställer att den rapportering av risker som görs i verksamheten sammanställs till en samlad riskbild till vd och styrelse Säkerhet, informationssäkerhet Ansvarar i första linjen tillsammans med chefer och medarbetare för delriskområdet operativ risk

9 Första linjens säkerhetsarbete
Genom förebyggande arbete och ändamålsenlig riskhantering minska sannolikheten för att operativa risker materialiseras I verksamheten, verka för att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet regelverk policyer, instruktioner, rutiner Genomföra utbildningar chefer – medarbetare Kontinuitetsplanering Leda, följa upp och kontrollera arbetet med operativ risk Hantera incidenter M.m.

10 I en föränderlig värld utgör informationssäkerheten en viktigt del av företagets riskhantering

11 Risker i verksamheten Risker ska identifieras, mätas,
hanteras, övervakas och rapporteras Risktagandet i ett bolag ska styras Riskerna ska styras medvetet Risker ska kvantifieras Risker ska beskrivas FFFS2005:1 ”Allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag”, 3 kap. Intern styrning och kontroll Säkerställa genom kontroller för informationssäkerhet och fysisk säkerhet, kontinuitet i verksamheten och skydda företagets och kundernas tillgångar, Anmärkningar från extern, internrevision samt internt regelverk. 5 kap. Regelefterlevnad (compliance) 1 § Med regelefterlevnad menas i dessa allmänna råd efterlevnad av lagar, förordningar och interna regler samt god sed eller god standard (nedan gemensamt benämnda regler) avseende den tillståndspliktiga verksamheten.Bristande regelefterlevnad kan leda till ökade operativa risker, risker för juridiska sanktioner, tillsynssanktioner, ekonomiska förluster eller ryktesförluster.

12 Operativ risk?

13 Operativ risk Identifiering Mätning Hantering Övervakning Rapportering

14

15 Frågor?


Ladda ner ppt "Säkerhetschef/informationssäkerhetschef"

Liknande presentationer


Google-annonser