Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Risktillsyn vid Miljöfarliga verksamheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Risktillsyn vid Miljöfarliga verksamheter"— Presentationens avskrift:

1 Risktillsyn vid Miljöfarliga verksamheter
Risktillsyn vid Miljöfarliga verksamheter Detta material är tänkt att fungera som en inledning till ett tillsynsbesök som hanterar risktillsyn. Material ska mest verka lite inspirerande för att ge en inledning till tillsynen. Materialet innehåller bilder på olika typer av olyckor samt ger en kortfattad beskrivning av hur man kan arbeta med riskfrågor. Till varje bild finns en text som hjälp till vad man ska säga.

2 Varför jobba med riskhantering?
Varför jobba med riskhantering? Ja, varför ska man jobba med riskhantering? Ett systematiskt arbete med att hitta, bedöma och åtgärda risker kan ses som själva motorn i arbetet med att förebygga negativ påverkan på människors hälsa och miljön i ett egenkontrollsystem. Jag kommer nu att visa några exempel på olyckor som har hänt för att exemplifiera vad som kan hända.

3 Brand i terpentincistern
Brand i terpentincistern Brand i tank på 500 m3 fylld med 95 m3 råterpentin. Tanken exploderade en lördag natt. Branden är släckt efter två timmar. Allt skum som användes rymdes inom invallningen. Trolig orsak en överhettad värmekabel.

4 Explosion av väteperoxidtank
Explosion av väteperoxidtank Lossning av fel kemikalie som ledde till explosion av väteperoxidtank. Skoghallsbruk, Karlstad, Sommaren 2009

5 Slangbrott I samband med att en båt skulle lossa tjockolja uppstod ett brott på en slang som var kopplad till mottagningsstationen. Omfattningen av läckaget kunde begränsas tack vare bra rutiner kring lossning där bla både vakt från fartyg och vakt från företaget har till uppdrag att övervaka lossningen.

6 Övergödning Kanske inte ett akut olycksläge, men än dock en konsekvens av en olycka.

7 Människors hälsa Den akuta skadan kan få konsekvenser för människor i omgivningen. I det långsiktiga perspektivet kan många olika skador uppkomma.

8 Varför riskhantering? Krav i lagstiftningen, bl a egenkontrollförordningen Miljöledningssystem Ledning och anställda får större ”riskinsikt” i sin egen anläggning Proaktivt miljöarbete alltid fördel Underlag för att visa ledningen att miljöåtgärder behövs Prioriteringsunderlag för åtgärder Negativa miljöhändelser massmedialt intressant , dålig publicitet Minskar risken för produktionsbortfall, höga saneringskostnader, miljösanktionsavgifter, åtal, förelägganden, mm (försäkringsbolag, ägare, investerare, kunder, leverantörer, anställda mfl) Nu har vi sett olika anledningar till varför det är viktigt att arbeta med riskfrågor. Utöver själva olyckan finns det andra anledningar till att arbeta med riskfrågor. Egenkontroll – ett krav enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll De som arbetar med miljöledningssystem har krav där att arbeta med riskfrågor osv

9 Riskhantering 2017-04-08 Lag om brandfarliga och explosiva ämnen
Miljöbalken Arbetsmiljölagen Lag om brandfarliga och explosiva ämnen Lag om skydd mot olyckor Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor - seveso Transport av farligt gods Riskhantering Det är många olika lagstiftningar som ställer krav på riskhantering. Alla företag omfattas inte av alla dessa men i alla fall miljöbalken, arbetsmiljölagen och lag om skydd mot olyckor

10 En modell för riskhanteringsprocess
En modell för riskhanteringsprocess Här hänvisar vi till den fliken som hanterar processen för vidareutveckling av texten

11 Riskhanteringsprocessen
Riskhanteringsprocessen Fastställ mål och avgränsningar Inventera och identifiera risker Bedöm sannolikhet och konsekvens, risknivå Värdera risken Riskreducerande åtgärder Sammanfattningsvis Fastställ mål och avgränsningar Inventera/identifiera risker Sannolikhet och konsekvens= risknivå Värdera risken Riskreducerande åtgärder Man kan göra på många olika sätt. Detta är ett, nu kommer vi till… (byt bild)

12 Riskmatris 2017-04-08 Sannolikhet Mycket sannolikt 5 Sannolikt 4
Sannolikhet Mycket sannolikt    Sannolikt Liten sannolikhet Osannolikt Extremt osannolikt 1 2 3 4 5 Konse- Små Måttliga Stora Mycket stora Katastrof kvens Oacceptabel risk. Direkta åtgärder. Signifikant risk. Åtgärder vidtas efter utredning eller djupare riskanalys. Acceptabel risk (normal situation)

13 HUR GÖR NI? 2017-04-08 Ja, och nu ska vi titta lite på hur ni gör.


Ladda ner ppt "Risktillsyn vid Miljöfarliga verksamheter"

Liknande presentationer


Google-annonser