Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Neuropsykologiska aspekter vid cannabismissbruk Thomas Lundqvist, leg. Psykolog & Docent Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor, Universitetssjukhuset i Lund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Neuropsykologiska aspekter vid cannabismissbruk Thomas Lundqvist, leg. Psykolog & Docent Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor, Universitetssjukhuset i Lund."— Presentationens avskrift:

1

2 Neuropsykologiska aspekter vid cannabismissbruk Thomas Lundqvist, leg. Psykolog & Docent Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor, Universitetssjukhuset i Lund November 2008

3 Endocannabinoidsystemet Cannabinoider = Endocannabinoider Ständigt nya överraskningar Cannabisreceptorerna (CB1 och CB2) aktiveras av båda

4 Endocannabinoider CB1 (1990) CB2 (1993) Hög receptortäthet finns i: the cerebral cortex hippocampus Lateral caudate-putamen substantia nigra pars reticula globus pallidus entopeduncular nucleus The molecular layer of the cerebellum G-protein-coupled receptors

5 När kroppsegna cannabinoider frigörs verkar de endast under några sekunder. Intag av externa cannabinoider, t ex hasch, binder däremot till receptorerna under en mycket längre tid. Det endogena systemet sätts igång när kroppen ger ifrån sig ett alarm.

6 Endocannabinoiderna är involverade i: motoriskt beteende kognitiva funktioner smärtupplevelse aptit och mat intag drog- och alkoholberoende hormonutsöndring reproduktion Immunrespons gatrointestinal och cardiovascular funktion.

7 psykomotorisk kontroll, minne, sömn subjektiv perception Anandamid (N-arachidonoyl ethanolamine) 1992 tomhets känslor efter cannabismissbruk kan bero på låg Anandamid produktion.

8 Följande områden har hög täthet av CB1- receptorbindningar basala ganglierna, (motorisk kontroll) cerebellum, (motorisk kontroll) hippocampus, (kognitiva funktioner) cerebrala cortex, (kognitiva funktioner) Cannabinoiderna stör verksamheten i dessa områden.

9 Cannabinoiderna påverkar uppmärksamhetsfokus, sortering, strukturering, mental flexibilitet impulskontroll och övervakning av utfört beteende i den exekutiva funktionen. Denna funktion innehåller också en kostnadsanalys, som en drivkraft, vilket innebär att självreglering inåt är viktigare än den yttre miljön. Exekutiva funktioner

10 Cannabis påverkar 1. input processen (Hippocampus) (förmågan att ta in information), vilken skapar en störning av koncentrationen, uppmärksamheten, förmågan att lagra och att bearbeta ny information.

11 2. outputprocessen (förmågan att producera ett resultat av informationsbearbetningen) med bl.a. följande försämringar som följd förmågan att hantera komplex information, oförmåga att planera, att ha ett tidsperspektiv, ej vara benägen att tolka andras motiv och åsikter, nästan ingen självkritik, känslomässig ytlighet.

12 Cannabisplantan innehåller över 412 kända ämnen som tillhör 18 olika klasser. 61 är cannabinoider, psykoaktiva substanser, som är fettlösliga. Δ-9-THC- Δ-8-THC- CBN- cannabinol CBD- cannabidiol (ej psykoaktiv) CBC- cannabichrome CBG- cannabigerol Delta-9-tetrahydrocannabinol-THC   11-hydroxy THC (100 ggr mer aktiv än THC   THCCOOH (inaktiv)  ?? Cannabis farmakokinetik Δ-9-THC-V Enligt Johansson (1988), så är eliminations ämnena psykoaktiva

13

14 Cannabinoiderna förstärker GABA systemets hindrande funktion. Det neuropsykologiska nätverket fragmenteras. Ruset är en effekt av att aktiviteten i det limbiska systemet ökar, och att frontalloben kopplas bort = illusioner Som att skruva upp volymen på en radio. Informationsprocessen försämras. Vad händer?

15 Det neuropsykologiska nätverket fragmenteras. Anterior Cingule

16 Basala ganglierna, striatum, medverkar i motoriska aktiviteter, Kortikostriatala kretsar (5 st) cortex Striatum, nucleus caudautus putamen Andra kärnor i basala ganglierna Globus pallidus och substantia nigra Associationskärnor i Thalamus Typ dorsomediala thalamus Dessa sluts alltid i något frontalt barkområde CB1-receptorer Kokainsug och med stor sannolikhet är dessa kretsar involverade i intellektuella aktiviteter.

17 Mognadsutveckling sker i prefrontala kortex ( en myelinisering av för utveckling av bl a impulskontroll, målformulering, motivation, interpersonell interaktion, resonemangsförmåga samt utvärdering av belöning och bestraffning vid värdering av beteende. Adolescensen innebär en viktig period i hjärnans utveckling (betydelsefulla förändringar av de synaptiska receptorernas densitet) limbiska systemet som inkluderar hippocampus, amygdala, nucleus accumbens, orbitala frontala kortex, fri och obunden kontakt mellan den inre och yttre världen hypothalamus (Den sköter kontrollmekanismer för bland annat blodtryck, kroppstemperatur, ämnesomsättning och sömn). (Crews et al., 2006).

18 Cannabisberoende Diagnosen cannabisberoende inneb ä r att en individ trots upplevande av en m ä ngd beteendem ä ssiga, kognitiva, perceptuella och emotionella symptom sammanh ä ngande med missbruk av cannabis forts ä tter att anv ä nda cannabis. Diagnosen cannabisberoende inneb ä r att en individ trots upplevande av en m ä ngd beteendem ä ssiga, kognitiva, perceptuella och emotionella symptom sammanh ä ngande med missbruk av cannabis forts ä tter att anv ä nda cannabis.

19 Akuta neuropsykologiska effekter (inom 12-24 timmar) inkluderar brister i uppmärksamhet, exekutiv funktion och korttidsminnet. En långtidseffekt (efter 24 timmar till 28 dagar) på korttidsminnet och uppmärksamhet. Solowij et al. (2002) fann att dessa brister kan bestå under en längre tid och som ackumuleras över tid och år i missbruk. De senaste rönen på cannabis effekter på kognitiva funktioner Pope et al (2002) fann inga bevis av bestående försämringar efter 28 dagars abstinens. Däremot visar en fördjupad analys på bestående brister hos de som började missbruka innan 17 års ålder.

20 Eldreth DA, Matochik JA, Cadet JL, Bolla KI. (2004) Det kan antas att missbrukarna rekryterar alternativa neurala nätverk, som en kompensatorisk mekanism. Cannabisanvändarna rekryterar regioner som inte är typiska för spatialt arbetsminne, dvs de kompenserar genom att arbeta hårdare. Detta oberoende av fp ålder, IQ, år i missbruk eller mängd metboliter i urin. Kanayama, Rogowska, Pope, Gruber, Yurgelun-Todd. (2004) Cannabismissbrukaren uppvisar en ihållande metabol förändring i de delar av hjärnan som är ansvarigt för de exekutiva funktionerna.

21 Ilan AB, Smith ME, Gevins A. (2004) Cannabisrökning kan i det akuta ruset splittra arbetsminnet och det episodiska minnet. Arbetsminnesfunktionen blir oprecist och långsamt. Ökad tendens till att felaktigt identifiera tidigare distraherande faktorer, när det gäller det episodiska minnet. En vecka efter avslutat moderat (3 ggr/v) regelbundet missbruk av cannabis konstateras en signifikant förändrad aktivitet i vänstra superior parietal kortex, som är ansvarigt för verbalt arbetsminne. Jager et al. (2006)

22 Effects of prenatal marijuana on visuospatial working memory: an fMRI study in young adults. Smith and Fried (2006) Resultaten indikerar att prenatal cannabis exponering förändrar neuronal funktion i den visuospatiala minnesprocessen hos unga vuxna. Det kan innebära att den socialfobiska eller det tillbakadragande från samhället vi ser hos cannabismissbrukare kan tillskrivas cannabinoidernas effekt på det visuo-spatiala episodiska/arbetsminnet. Ytterliggare en aspekt är den grad av fobisk ångest som cannabisrökare, som söker behandling, uppvisar direkt efter avslutat missbruk på SCL-90.

23 Clients with a GSI score below 50 increased from 8 to 29 per cent. SCL 90 Symptom Checklist

24 KASAM känsla av sammanhang

25

26 BeforeAfter MsMst Total 118.2026.97141.93 21.135.43 *** Comprehension 3.58 0.89 4.40 0.735.56 *** Manageability 4.45 1.25 5.15 0.763.21 ** Meaningfulness 4.29 0.92 5.29 0.946.08 *** First - Second test * 0.05 Total.78 *** ** 0.01 Comprehension.77 ****** 0.001 Manageability.74 ** Meaningfulness.78 *** Lundqvist, T. Chronic cannabis use and sense of coherence. Life Sciences, 56(23/24), 2145-2150.

27 29203 142152 Totalpoäng Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet 1 7 4LågHög Bra profil B H M 118. 3.6.. 4.5 4.3. 4.4. 5.2 5.3 118138 3.7 4.34.4 145 4.3 5.1 Genomsnittsålder 27,6 år Genomsnittsålder 17,5 år 4.35.1

28 Days drug-free before testing >= 40 VariableMeanStd DevMiniMaxiN Total125.7526.8977.00170.0020 Comprehension 3.92.98 2.50 6.1020 Manageability 4.57.95 2.80 6.4020 Meaningfulness 4.64 1.20 2.60 6.1020

29 Cannabis har vid långvarigt missbruk en negativ effekt på hippocampus och amygdala. (Yücel et al 2008) Efter 7 dagars kontrollerad abstinens har den högra delen av frontalloben, vänster och höger temporallob och cerebellum (lillhjärnan) en avvikande funktionsnivå. Efter 28 dagars kontrollerad abstinens har enbart temporala regioner och cerebellum en avvikande funktionsnivå. (Schneider et al, 2008)

30 Affekter och känslomönster I amygdala lokaliseras Förvåning Intresse Glädje Rädsla Ilska Sorg Skam Avsky Avsmak

31 Efter 28 dagars abstinens finns en kvardröjande nedsättning i motorisk funktion. Pillay et al (2008). THC reducerar signifikant amygdala aktivitet vid sociala hot signaler, men påverkar inte aktiviteten i primära visuella och motoriska cortex. Chan et al (2008). Tonåringar, 16-18 år, visar efter 28 dagars abstinens att de vid uppgifter som berör spatialt arbetsminne måste använda alternativa neurala vägar. Padula et al (2007).

32 Tidig debut försämrar uppmärksamhetsprocesserna (Ehrenreich et al., 1999), visuell avsökning och kortids-minne (Huestegge et al., 2002; 2004), samt resulterar i en reducerad P300 amplitud under ett uppmärksamhetstest (Kempel et al., 2003).

33 Den biokemiska processen att balansera hjärnans aktiviter, genom att hindra aktivitet medför hos tonåringar att hjärnan måste arbeta hårdare för att processer ska hindras. Detta kan vara en pusselbit när det gäller faktorer som leder till ett mer frekvent bruk eller som ett resultat av det. Tapert et al (2007). Tungt cannabismissbruk framkallar en onormal kognitiv kontroll mekanism under affektiv processad information. Li et al (2005).

34 Regelbundet bruk hos tonåringar innebär att bruket leder till en förhöjd risk för fortsatta och kanske även förhöjda livssvårigheter när de når vuxendomen. att låg psykologisk och social kompetens åtföljt av tungt cannabisbruk leder till lägre psykologisk och social kompetens. att bevarandet av bristerna i kompetens sannolikt vidmakthåller drogbruket. en tendens att inte bry sig. att vara mindre framgångsrik och mindre integrerad i skolan. att bruket befäster tidigare utvecklingsbrister i olika kompetensaspekter. Pandina, R.J., Labouvie, E.W., Johnson, V., and Raskin White, H. (1988) Pandina, R.J. & Johnson, V. (1995)


Ladda ner ppt "Neuropsykologiska aspekter vid cannabismissbruk Thomas Lundqvist, leg. Psykolog & Docent Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor, Universitetssjukhuset i Lund."

Liknande presentationer


Google-annonser