Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 1 SPI – Svenskt Projektindex ™ SPI 2015 Frågor och svar angående SPI-enkät. Varför? Hur kan vi göra hos oss?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 1 SPI – Svenskt Projektindex ™ SPI 2015 Frågor och svar angående SPI-enkät. Varför? Hur kan vi göra hos oss?"— Presentationens avskrift:

1 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 1 SPI – Svenskt Projektindex ™ SPI 2015 Frågor och svar angående SPI-enkät. Varför? Hur kan vi göra hos oss?

2 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 2 Detta material kan du använda som du vill – Anpassa och skicka vidare eller… – Klicka och titta på det som intresserar

3 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 3 1.Kort om BaselineKort om Baseline 2.Projektverksamhet ökarProjektverksamhet ökar 3.Roller och bekymmerRoller och bekymmer 4.SPI- översiktligtSPI- översiktligt 5.SPI-processerna i detaljSPI-processerna i detalj 6.Frågor om dina projekt och din rollFrågor om dina projekt 7.Arbets-stegen före och efter enkätArbets-stegen före och efter enkät 8.EnkätenEnkäten Rapporter mm; www.baselineman.se/spi

4 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 4 www.baselineman.se/spi 1. Kort om Baseline Baseline Management AB är ett kunskapsföretag verksamt inom projektledning, verksamhetsutveckling och affärsmannaskap. Baseline Management AB består av ett nätverk med konsulter, var och en expert inom sitt område. Baseline Management AB’s konsulter; utbildar och föreläser, handleder och coachar, utvecklar och implementerar styrmodeller, genomför projektmognadsanalyser.

5 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 5 Baseline Management Verksamma inom: – Projektledning och projektmetodik – Projektmognad – Verksamhetsutveckling – Kommunikation och varumärke – Ledarskap Erbjuder paketerade och/eller skräddarsydda utbildningar och konsulttjänster Jobbar med etablerade modeller och koncept Fokuserar på professionell enkelhet och snabb affärsnytta hos kunden. Menyn

6 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 6 2. Allt mer drivs som projekt 6 20 % ? 60-taletIdag

7 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 7 25% av världens BNP utgörs av projekt- relaterad verksamhet Om detta gäller i Sverige; 0,25 x 3 500 000 000 000 kr = 875 000 000 000 kr 7..men finns kompetensen inom organisationen?

8 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 8 Alla vet vad en bil är bra för; Menyn Bil-glädjen beror på; att förarna att vet hur det går till bilens skick, vägen, medtrafikanternas omdöme Därför finns det trafikregler vi måste följa Men, hur kör man projektverksamheten?

9 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 9 www.baselineman.se/spi Projekt kan innebära ökade risker för kärnverksamheten Bristande relation (integration) mellan affärs- och projektverksamheten Det saknas tydliga nyckeltal (index) som beskriver nyttan med olika projekt Projekten överskrider budgeten Svårigheter att blir klar i tid Brister i erfarenhet att styra, leda och delta i projekt Utmanande att uppfylla projektmålen I löpande projekt I projekt- verksamheten För affärerna Karriärplaneringen stödjer inte den långsiktiga uppbyggnaden av projektkompetens Olika utmaningar Projekt skapar ofta stress och upplevs tärande på den ordinarie verksamheten

10 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 10 www.baselineman.se/spi Bristande projektförmåga leder till att projekten inte bidrar till …. förbättrad affärsnytta… utvecklingen av konkurrensförmågan… ökad status och erkännande på marknaden… bättre internt resursutnyttjande… relevant kompetensuppbyggnad…. Menyn

11 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 11 www.baselineman.se/spi Bakgrund - Projektförmåga De flesta förändringar drivs i projektform och projektförmågan är strategisk. Satsning på ökad projektförmåga är ofta slarvig! Med projektmognadsanalys kan man prioritera satsningarna. Projekten kan då bidra snabbare och bättre till verksamhetens resultat.

12 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 12 www.baselineman.se/spi SPI Vi har sett internationella metoder och skapat en svensk lösning på svenska för vår projektkultur. SPI är beprövat, och referenser finns. SPI omfattar enkät, material, metoder och rapporter. P3M3, IPMA, PMI och ISO har påverkat oss.

13 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 13 Svenskt Projektindex Mätetal som anger förmågan att genomföra projekt Baseras på projektmognadsanalyserna – P3M3 (Cabinet Office) – OPM3 (PMI – Project Management Institute) Anpassad till nya ISO-standarden för projektledning ISO 21 500

14 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 14 Mätningar Öppna, årliga mätningar sedan 2010 Syfte att bygga upp empiri Mätetal för benchmarking Interna och riktade mätningar – LKAB, Danderyd Sjukhus, Försäkringskassan, Systembolaget – Kommun2013 och Region2013 – Delresultat presenterades vid PVD i maj Namnet SPI™ registrerat 2013

15 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 15 www.baselineman.se/spi SPI - Ett sätt att lösa utmaningarna…

16 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 16 Sju processer och fem nivåer Intern styrning Nytto- realisering Ekonomisk styrning Risk- hantering Intressent- hantering Strategisk planering Resurs- hantering Nivå 1 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 5

17 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 17 www.baselineman.se/spi Fem nivåer! Nivå 5 - Optimerad En lärande organisation som kontinuerligt förbättrar sina processer, stor anpassningsförmåga, ledningen ses som förebild. Nivå 4 - Styrd Projektprocessen integrerad med övriga system i organisationen, alla projekt använder processen, projekt styrs med nyckeltal, projektportföljhantering. Nivå 3 – Definierad Gemensam projektprocess, engagerad ledning, etablerat projektkontor, lägesrapportering som inkluderar risker, ändringshantering och kvalitetsstyrning. Nivå 2 - Upprepad Flera olika projektprocesser men ingen gemensam, projekt startar med formell beställning, oklar ansvarsfördelning, otydlig kommunikationsstrategi. Nivå 1 - Medveten Inga etablerade projektprocesser, otydlig ansvarsfördelning, händelser och individuella val styr arbetet, beroende av nyckelpersoner. Menyn

18 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 18 www.baselineman.se/spi SPI-mer om processerna Så har definieras de sju processerna. För varje process kan du; -Ange nivå, 1-5 - Lämna öppna svar

19 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 19 www.baselineman.se/spi Tydlig inriktning, omfattning och mål med projekten Avstämningspunkter och en fastställd beslutsprocess Väl beskrivna projekt med mål, syfte, krav och budget. Rutiner för att hantera problem, ändringar och hur projekt styrs Intern styrning

20 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 20 www.baselineman.se/spi Nyttorealisering Den önskade effekten är klart och tydligt uttryckt i en projektplan eller liknande… Det finns ansvariga som kan se till och besluta om realisering eller inte… Ledningen har varit engagerad och kunnat ta ställning till beräkningen av nyttan… Det finns en helhetssyn och positiv inställning till hur projekt kan skapa nytta för verksamheten… Nyttorealisering

21 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 21 www.baselineman.se/spi Ekonomisk styrning Projektets kostnader beräknas och följs upp under hela dess livslängd Det finns ett beslutsunderlag som kan påvisa värdet av projektet för beställaren Ekonomifunktionen är engagerad i arbetet Ekonomiska beslut och finanserings- behovet är väl förankrat och godkänt av verksamheten Ekonomisk styrning

22 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 22 www.baselineman.se/spi Intressenthantering En proaktiv kartläggning och analys av olika intressenter är genomförd Finns en förståelse för olika intressenters behov och krav Finns en kommunikationsplan som revideras och följs upp Informations- och kommunikations- hanteringen har en tydlig styrning när det gäller olika typ av media och kanaler Intressenthantering

23 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 23 www.baselineman.se/spi Riskhantering Beakta både interna och externa risker som påverkar projektet Identifiera hur olika risker inverkar på verksamheten… Minimera hot och maximera möjligheterna Vidta åtgärder som är relevanta, innovativa men framförallt proaktiva Riskhantering

24 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 24 www.baselineman.se/spi Strategisk styrning Aktivt stöd och sponsorskap för projekt hos ledningen Hänsyn tas till lagkrav och andra krav på hur man bedriver effektiva projekt Projekten är tydliga med att stödja organisationens strategiska mål och inriktning En harmonisering har skett till den ordinarie verksamheten och övriga strategier och mål Strategisk styrning

25 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 25 www.baselineman.se/spi Resurshantering Upprätta rutiner hur man kan införskaffa resurser, såväl interna som externa Tillgång till projektmodell med resurs- och kapacitetsplanering Tydliga riktlinjer om beslutsfattande och projektägarskap Löpande uppföljning och analys av utnyttjandet av befintliga resurser Resurshantering Menyn

26 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 26 www.baselineman.se/spi SPI-arbetssteg SPI är en del av arbetet mot ökad projektförmåga Kontinuerlig Förbättring

27 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 27 Steg till högre projektförmåga Förberedelse Underlag för nuläge Enkät och intervjuer Bestäm nuläge Workshop 1 Bestäm börläge och ta fram åtgärder Workshop 2 Indikatorer Vad bör finnas, för 7 processer och 5 nivåer Indikatorer Vad bör finnas, för 7 processer och 5 nivåer

28 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 28 www.baselineman.se/spi SPI, resultat 570, roller Har ni en gemensam uppfattning om nuläget?

29 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 29 Exempel på öppna svar ”Vi bör utbilda beslutsfattare på styrmodellen” ”Vi bör alltid ha effektmål som följs upp efter genomförda projekt” ”Tydliggör ansvarsfördelning mellan projekt, linje och process både vad gäller budget och mandat” ”Etablera gemensamma rutiner över bolaget för ekonomisk projektuppföljning..” ”Mappning av projekt mot strategiska mål” ”..processer för att planera och fördela resurser…” ”Klargöra mandat mellan resursägare och projektledare”

30 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 30 SPI för er Enkäten skapar underlag för att fastställa nuläge Om ett år kan ni jämföra utvecklingen Enkät, öppna svar och indikatorer används vid workshop Underlag för att hitta och prioritera åtgärder Effektivt för att öka projektförmågan 2014

31 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 31 www.baselineman.se/spi Enkätens frågor om dina projekt Används för att koppla svaren till verksamheten Om du kör företagsinternt kan det vara bra att informera om hur man skall svara!

32 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 32 Väljer du Kommuner, Regioner och Landsting möter sedan en rullist för positionering

33 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 33

34 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 34 Menyn

35 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 35

36 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 36

37 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 37

38 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 38

39 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 39 Exempel på nuläge Intern styrning Nytto- realisering Ekonomisk styrning Risk- hantering Intressent- hantering Strategisk planering Resurs- hantering Nivå 1 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 5

40 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 40 Nulägesworkshop Antal ja till indikatorerna? Enas om nuläget!

41 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 41 Bestäm önskat läge och ta fram åtgärder Intern styrning Nytto- realisering Ekonomisk styrning Risk- hantering Intressent- hantering Strategisk planering Resurs- hantering Nivå 1 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 5

42 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 42 Nyckeltal för projektverksamheten Tid/Funktion/Ekonomi Projektomslutning Slutdag i förhållande till beslut Nöjd uppdragsgivare Ledtid tekniskt och ekonomiskt avslut Andel slutrapporter Persontimmar, planerat/allokerat/rapporterat Projektkostnad/verksamhetsnytta

43 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 43 SPI – Svenskt Projektindex ™ ”Utan kunskap är det svårt att agera, med kunskap är det svårt att låta bli.” www.baselineman.se/spi

44 SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 44 www.baselineman.se/spi Länk till enkäten Det tar 10-20 minuter! Länk www.baselineman.se/spi


Ladda ner ppt "SPI 4014, Varför och Hur?2015-01-27 1 SPI – Svenskt Projektindex ™ SPI 2015 Frågor och svar angående SPI-enkät. Varför? Hur kan vi göra hos oss?"

Liknande presentationer


Google-annonser