Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

12015-03-21 PULS ROND / allas tid är lika viktig Ortopeden avd 1 SUS Kirsti Marttila Gaard Enhetschef Christian Lindén Överläkare Hanne Thage Driftsssjukköterska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "12015-03-21 PULS ROND / allas tid är lika viktig Ortopeden avd 1 SUS Kirsti Marttila Gaard Enhetschef Christian Lindén Överläkare Hanne Thage Driftsssjukköterska."— Presentationens avskrift:

1 12015-03-21 PULS ROND / allas tid är lika viktig Ortopeden avd 1 SUS Kirsti Marttila Gaard Enhetschef Christian Lindén Överläkare Hanne Thage Driftsssjukköterska

2 22015-03-21 VO ortopedi SUS avd 1 Våra patienter: – Akuta patienter: höftfrakturer, handled-, arm-, axelfrakturer, amputationer, bäckenfrakturer m.m 70 % akuta 30 % elektiva. – Elektiva patienter: axeloperationer, idrottsskador, fot skador – Multisjuka – Äldre – Få resurser Vår personalsammansättning: – 6 SSK – 4 USK – 3 arbetsterapeuter – 2 sjukgymnaster – 1 driftssjuksköterska – 1 medicinsk sekreterare Vi arbetar i 2 Team: Överläkare deltar i pulsen dagligen men rondar endast mån-ons-fr Avdelningsläkare deltar alltid i pulsen och rondar mån-fred

3 32015-03-21

4 4

5 5 Ny rondmodell Uppdraget; från divisionsledningen, ny rondmodell som skapar mer tid till det patient nära arbetet Visualisering av patientens vård/behandling/utredning Samverkan i Team Effektivisera patient flödet

6 62015-03-21 Uppdraget Tidsbestämt Regelbunden rapport till div.ledningen. Pilot avd. Rapport. Implementering inom divison. Sedan SUS. Pilotavd: Mäter, identifierar problem, Önskat tillstånd, plan för införande och test i liten skala, rätta/utvärderar löpande, tränar in NYTT arb sätt. Skapar nyfikenhet. INFORMERAR.

7 72015-03-21 Problem områden, obs studie och tidsmätning före förändring visade bla. Vet inte när ronden börjar - sker olika tider för olika team, olika dagar. Väntar på att ronden ska börja. Ibland 1 läkare, ibland 2. Skapar en svårplanerad verksamhet. Man väntar på varandra – informationsutbyte mellan personal Avbruten rond pga. administration Försenade provtagningar/ undersökningar ”Samarbetsproblem”. Dålig kommunikation yrkeskategorier i mellan Rondanteckningar efter rond förs av både SSK och läkare Patienterna tycker de får olika information/förstår inte informationen Tidsåtgång för ronden mycket beroende av läkarnas tidigare erfarenhet av patienterna. Är läkarnas rotation på avdelningen för tät? Försenade utskrivningar Svårt för enhetschefen att planer in/ut flöde Inte ”koll på läget”

8 82015-03-21 Delaktighet

9 92015-03-21 Utsatt tid..

10 102015-03-21 Tidsmätning Rond innan förändringsarbetet

11 112015-03-21 Bättre vore en rond med Minskad väntan för personal och patienter Kontinuitet Tydlig vårdprocess Bättre patientinformation Patient delaktighet Mer tid till patienterna, mobilisering osv

12 122015-03-21 Gemensam patientavla med magneter Nivå ett – Nivå två Bildmarkering

13 132015-03-21 Magneter IN Patientflöde IN Ev HEM HEM OP TAXI BEST TRANSPORT BEST Social planering ADL KALLELSE SVPL SVPL UTSKRIVN KLAR ADL Undersökningar RTG CT ULTRALJUD GASTROSKOPI BLODPROVER ODLING PRIO AKUT RTG Externa insatser KONSULT KURATOR DIETIST STOMITERAPEUT SMÄRTTEAMET INTERNIST EXTERN MED, KIR, ORT, NL, URO, INF KURATOR EJ PLANERINGSBAR Patientflöde, Social planering, Undersökningar, Externa insatser, Övertag/utskrivning

14 142015-03-21 Magneter Övertag/utskrivning HEMORTSLASARETT GERIATRIK FLYTTBAR PATIENT HOTELL PAL HEMKLINIK HOSPICE KORTTID KOMMUN FLYTTBAR A B C 1 2 3 LIBRA vårdtyngd Prioritering Röd triangel – helg och eftermiddagsrond Gul triangel – Klargöra pat. för utskrivning

15 152015-03-21

16 162015-03-21 Patient kort

17 172015-03-21 Förändringen Halva avd traditionellt, halva nytt arbetssätt Resultatet omedelbart och synligt Nyfikenhet Avstämning i direkt förbindelse, post it lappar förbättringstavla, strul, idéer, rättningar, nya tester, behov av magneter.... Tidsmätning Måldatum??? Rapport till grupp – div ledning – ok - fortsätt

18 182015-03-21 Pulsmöte 10-15 minuter Hela teamet samlas - alla möter pålästa Driftsjuksköterskan leder mötet. – Genomgång av alla patienter – Alla patienter skall ha en plan för vidare behandling/utredning och planering – På en speciell pulstavla markeras patientens förlopp med magneter – Redan vid inläggningen påbörjas planering för utskrivning - ligga ett steg före så att alla inblandade patient, anhöriga, arbetsterapeut m.m. är förberedda – måldatum – Patienter som behöver rond först identifieras och prioriteras

19 192015-03-21 Drift sjuksköterska

20 202015-03-21 Puls pallar

21 212015-03-21 Förutsättningar för pulsmodellen All personal är pålästa på patienterna innan pulsmötet för att eventuella beslut skall kunna tas Driftsjuksköterska eller liknande håller i pulsmöte/avstämning All personal informerade om pulsmötets motiv och funktion Alla kommer i tid Kontinuerlig evaluering ”bra/dåligt tavla” och handlingsplan för problemlösning/förbättringar ”Mäta för att veta” Alla hjälper med att ta ringningar då det andra teamet pulsar/avstämmer

22 222015-03-21 Signalsystem inbyggt i tavlan

23 232015-03-21 Elektivt inflöde visualiseras

24 242015-03-21

25 252015-03-21

26 262015-03-21 Efter pulsmötet SSK och läkare går rond – ingen sittrond Är det 1 läkare som går rond, gör han detta enligt prioritering på pulsmötet Är det 2 läkare som går rond, tar de 1 team var All annan personal går igång med det dagliga arbetet Avstämning med driftssjuksköterska efter ronden med alla utom läkaren Eftermiddagsrond – endast akuta patientproblem

27 272015-03-21 8.309.00 9.15 Ex: Rond enligt PULS-Mötes principen (2 läk linjer) Arbetsterapeut Läkare Sjuksköterska Sjukgymnast Undersköterska Koordinator 9.45 Med.sekrete- rare 9.30 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 Inläsning/ Rapport Puls-möte Rond Exempel: Avstämning

28 282015-03-21 Konceptet PULS rond Daglig styrningstavla Tydligt patient fokus Tydligt flödesfokus Tydlig målbild Signal system i tavlan Korta effektiva möten Taktning av arbete Team arbete, samverkan i team.

29 292015-03-21 Utvärdering under förändringarbetet Löpande evaluering av processen med tavla. På denna satte man dagligen upp en gul ”post it” lapp med kommentarer. FUNGERADE BRA Ex: Bra att alla har samma mål FUNGERADE INTE Ex: Alla kommer inte till tiden FÖRÄNDRINGSFÖRSLAG Ex: Magnet … saknas ANDRA KOMMENTARER Ex: Behöver de studerande få info innan de kommer till oss?

30 302015-03-21 Enkät efter införandet Pulsmötena fungerar bra Mer fokuserad rond när alla är pålästa Kvalitén på ronden bättre Inte lika mycket frågor efter ronden Blir inte avbruten hela tiden under ronden Ligger före med epikrisarbetet Man behöver inte leta efter folk hela tiden för att ge/få information Bättre helhetsbild av patienten - bra att höra vad alla personalkategorier har att säga Läkarna förklarar om ingreppen - beslut blir lättare att förstå Det finns planer för patientens behandling och man behöver inte vänta på beslut – patienterna får snabbare beslut Lättare att planera sitt arbete Bättre kommunikation och samarbete Patienterna är förberedda på vad som skall hända och tryggare då de får samma information av alla

31 312015-03-21 Andra effekter av konceptet PULS rond Lätt planerad verksamhet, visualiserar hela veckans patientflöde. ”Tömmer akuten” tidigt, puls möten klara 09,30 koll på 4 avd Malmö+ 2 avd Lund. (128 vpl) ”Järnkoll på läget.” Inbyggt ”signalsystem i tavlan” Alla kan följa.. Tydligt fokus på patient och flöde. Likartat arbetssätt, lättare att arbeta på båda orterna. 1 avd mindre, klarat av lika många pat

32 322015-03-21 Medelvårdtid sept-dec ort 1 2011 2012

33 332015-03-21 Medelvårdtid sept-dec Sept Okt Nov Dec 2011 6,9 6,6 9,1 6,8 2012 5,4 5,4 6 5,9 2013 2,2 3,0 3,6 3,4

34 342015-03-21 Mätning kvalité

35 352015-03-21 Ex på mål / resultat

36 362015-03-21 Vårdtider

37 372015-03-21 Resultat i siffror 0,6 dagars minskning per vårdtillfälle=6150 patienter I 2011 ingår även 340 barn med korta vårdtider, vilket innebär att minskningen av medelvårdtiden i verkligheten är större än 0,6 dagar/patient, nämligen 0,8 dagar per patient. 0,8 dagar*6150 patienter = 4920 färre vårddagar =13 vårdplatser 365 dagar om året.

38 382015-03-21

39 392015-03-21 Vinster Synliggör problemområden, ex smärta, avv LM. SVPL ”Flyttbara” patienter identifieras, vi kan utlokalisera klokt och patientsäkert Patienten är i fokus Smidigare patientflöden – allt görs i ”rätt tid”. Kvalitetsindikatorer samt vårdtyngdsmätning på pulstavlan – ger snabb överblick över avdelningens situation samt patienternas behov Mycket mer tid till det patientnära och organisatoriska arbetet. Visualisering ger överblick för flera dagar. Ökad teamkänsla, Självförbättrande verksamhet (stud.sal, 72 h samt. apodos) ”Rykande färska siffror”, vårdtid, SVPL, op. Kval ind, LM berättelser. ”Stenkoll på läget”

40 402015-03-21 Framgångsfaktorer En engagerad och synlig klinikledning som har kunnat tänka kreativt och visat en villighet till att se över gamla rutiner, att göra nytänkande möjligt Drivande medarbetare/individer som själva fått arbeta med framtagandet med stöd från ledningen. Positiva och engagerade medarbetare som är flexibla och öppna för att se nya möjligheter och har en vilja till att vara med och utveckla vården i syfte att ge patienten den bästa möjliga behandling. Klinik övergripande beslut om införande på alla avdelningar. Ansvarig överläkare delaktig och positiv till förändring.

41 412015-03-21 Hinder/utmaningar Inga på avdelningsnivå Stor klinik, två städer olika ”kulturer” och arbets sätt. Att få alla med... SUS, följsamhet till arbetsmodellen.. BSK

42 422015-03-21 Förbättringsområden Avstämning/Taktning Involvera patienterna ännu mer ”Min vårdplan” ”Personcentrerad vård” Patientnära rapport Snabba patientflöden – optimera våra in/ut skrivningsrutiner klinik övergripande. Samverka mer i vårdkedjan. Implementering på andra avdelningar – hur ser vi till att alla arbetar på samma sätt 2 läkare dagligen som rondar Arbeta mer med måldatum. Hantera missade måldatum..

43 432015-03-21 Visualisering för patient

44 442015-03-21

45 452015-03-21

46 462015-03-21 BSK

47 472015-03-21 SUS VISION OCH VÄRDEGRUND: - Att genomföra uppdrag inom givna ramar. -Att ständigt förbättra verksamheten med fokus på kostnads effektivitet, kvalitet och leverans. -Att ständigt utöka utrymmet för forskning och utbildning. -Att ständigt öka vår attraktivitet som arbetsplats. MISSION: Att vara ett Universitetssjukhus VISION: Alltid bland de bästa. VÄRDEGRUND: Respekt för människan.

48 482015-03-21 VO ortopedi SUS: PATIENTEN FRÄMST. RESPEKT FÖR INDIVIDEN. STÄNDIGT BÄTTRE. Våra värden ska styra oss…

49 492015-03-21 A3

50 502015-03-21 Patient enkät

51 512015-03-21 Daglig reflektion

52 522015-03-21 TACK FÖR OSS!


Ladda ner ppt "12015-03-21 PULS ROND / allas tid är lika viktig Ortopeden avd 1 SUS Kirsti Marttila Gaard Enhetschef Christian Lindén Överläkare Hanne Thage Driftsssjukköterska."

Liknande presentationer


Google-annonser