Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kultursyn kunskapssyn elevsyn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kultursyn kunskapssyn elevsyn."— Presentationens avskrift:

1 kultursyn kunskapssyn elevsyn

2 2009 UW

3 Pedagogik – förmågan att inte ingripa?

4 Kultursyn

5 Inlärning produktion perception

6 Lärande produktion perception reflektion

7 reception produktion reflektion perception Lärande

8 Kunskapssyn produktion perception reception perception produktion
reflektion

9 ”Erfarenheter utan reflektion är bara händelser.” Ingela Josefsson

10 yttre inre Estetik – gestaltad erfarenhet

11 Ur propostionen om ny lärarutbildning:
De estetiska uttryckssätten har ett egenvärde men är också vägar till kunskap i olika ämnen. ……. Regeringen bedömer därför att kunskaper och kompetenser inom de estetiska områdena är viktiga för de blivande lärarna.

12 Skolans kulturuppdrag
Styrdokumenten: Läroplanen Lgr 11, del 1 och 2 Kursplanerna – varje ämne även de estetiska Estetiska perspektiv i alla ämnen Estetiska lärprocesser

13 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2:
Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärk­sammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas. Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musice­rande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En har­monisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

14 Fem kunskapsområden i Lgr 11:
Naturvetenskap Teknik Samhällsvetenskap Humanism Estetik

15 Del ur Lgr 11: Kursplan i svenska i grundskolan Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

16 Del ur Lgr 11: Kursplan i matematik i grundskolan Syfte Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

17 Del ur Lgr 11: Kursplaner i naturvetenskap i grundskolan …Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

18 Estetiska lärprocesser
kan vara ett sätt att arbeta på i skolan som gynnar en kunskapsutveckling där eleven får knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet. Alla språk, alla delar av språkutvecklingen används för att formulera och gestalta sitt lärande.

19 Hur utvecklas kunskap? Känner du igen en process när du ser den?

20 Action without reflection Reflection after action
Reflection before action Reflection in action Donald Schöön The Reflective Practioner

21 ballongen trattarna

22 ballongen Från en uppgiftsbaserad kultur till lärprocesser trattarna

23 Förtanke Nutanke Eftertanke

24 Kunskapsutveckling Förtanke Nutanke Eftertanke Lärdom

25 Den öppna frågans stängda dörr
Är jag intresserad av att alla barn i klassen får tid att tänka efter, eller tror jag att om någon av barnen svarar så lär sig de andra barnen av det? Vilken fråga ställer jag? Leken VEM SKA FÅ FRÅGAN utbryter: Jag låter några barn svara. Annars hinner vi inte. Först tar jag någon som propsar, Sen någon som uttrycker sig väl, Och till slut någon som inte räcker upp handen…. De andra då? Hur får alla barn möjlighet att utveckla sitt språk i alla ämnen?

26 Parsamtalens koppling till styrdokumentet, Lgr 11
Elevernas delaktighet Pröva, utforska, tillägna sig Språkutveckling, talutrymme Elevens språkförmåga i fokus I alla ämnen Ett estetiskt förhållningssätt Bygga på elevernas erfarenheter Estetiska perspektiv i skolans alla ämnen Lärande/Elever lär elever Återkoppling för läraren Utvärdering Lärprocesser

27

28 Att undervisa med mindmap som grund
XXXXX XXXXX Finn ett nycklord för det eleven berättar Hoppa mellan paren för att undvika monotoni Kommentera kort, då och då för att bekräfta Läs igenom hela mapen och gör samtidigt en analys. Vad behöver vi fördjupa? XXXXX XXXXX XXXXX DEMOKRATI XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

29 Reflektionsnivåer under ett moment i lektionen
De sju nivåerna för kunskapsutveckling under en lektion 7. Lärarens analys av fortsatt undervisningen på basis av mapens innehåll 6. Lärarens genomgång och återkoppling av mindmapen 5. Lärarens nyckelord i mindmapen 4. Parsamtalets sammanfattning 3. Paret 2. Individen 1. Läraren

30 Föra tanken vidare Tre år i Burlövs kommun:
Ett steg till i skolutvecklingen Från en uppgiftsbaserad kultur till process och kunskapsutveckling

31 Föra tanken vidare Ett reflekterande arbetssätt: Parsamtal/pararbete Mindmap

32 Föra tanken vidare Parallellprocesser: Styrgrupp/förvaltningen
Rektorsgrupp. arbetslagsledare Rektor, enskild handledning Lärargrupp, reflektioner i arbetslag, kommentarer, gemensam läsning Lektionsbesök, undervisningsutveckling

33 Föra tanken vidare Läraren lär mer om lärande Elever lär varandra
Elever lär att lärare lär sig Utvärdera sin insats Undervisningsutveckling: Ett reflekterande arbetssätt Elevens delaktighet Synliggöra lärandet Återkoppling

34 Metakognition …är de tankeprocesser som handlar om ens egna tankeprocesser. Det innebär att man är medveten om en del av sina egna tankar. Man kan likt en inre handledare undersöka hur de egna tankarna angriper ett problem, bedöma hur bra det går och styra dem om de skenar iväg eller kommer in på ett ofruktbart spår. Wikipedia

35 Exempel på process 5. Nytt utgångsläge 2. Känning 4. Språng!
3. Känsla av kompetensförlust

36 Erfarenhet är inte vad som händer oss,
utan vad vi gör av det som händer oss. Aldous Huxley

37 Språk Meningsskapande system Ordna Förståelse och begriplighet

38 De estetiska språken Musikens språk Bildens språk Dansens språk Rörelsens språk Formens språk Tecknets språk Teaterns språk Talets språk Skriftens språk

39 Multi-modaliteter Höra Sjunga Läsa Tänka Skriva Tala Känna Skapa Röra
Spela Multi-modaliteter

40 Elevens frågor: Vad ska jag lära? Hur ska jag utveckla det? Var befinner jag mig nu? Vart kan jag komma?

41


Ladda ner ppt "Kultursyn kunskapssyn elevsyn."

Liknande presentationer


Google-annonser