Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LÄRARSITUATIONEN VID DE FINLANDSSVENSKA YRKESLÄROANSTALTERNA PETRI SALO ÅBO AKADEMI/ÖSTERBOTTENS HÖGSKOLA/PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LÄRARSITUATIONEN VID DE FINLANDSSVENSKA YRKESLÄROANSTALTERNA PETRI SALO ÅBO AKADEMI/ÖSTERBOTTENS HÖGSKOLA/PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN."— Presentationens avskrift:

1 LÄRARSITUATIONEN VID DE FINLANDSSVENSKA YRKESLÄROANSTALTERNA PETRI SALO ÅBO AKADEMI/ÖSTERBOTTENS HÖGSKOLA/PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN

2 För de finlandssvenska yrkeslärarnas del omfattar materialet 597 lärare från 24 yrkesläroanstalter från hela Svenskfinland. Det totala antalet yrkesläroanstalter och folkhögskolor med yrkesinriktad utbildning endast på andra stadiet var vid tid- punkten för kartläggningen, dvs. hösten 1998, 30 stycken. Detta innebär att de erhållna uppgifterna omfattar uppskatt- ningsvis drygt 80 % av de finlandssvenska yrkeslärarna på andra stadiet. I materialet ingår inte de fem tvåspråkiga han- delsläroverken, vilket innebär att antalet lärare inom utbild- ningsområdet handel och administration är litet (28 st.) och att uppgifterna för dessa lärares del bör tolkas med stor för- siktighet. Lärarna vid yrkesutbildningscentren för vuxna ingår inte heller i materialet.. Den undersökta gruppen

3 Något över hälften, närmare bestämt 53 % av lärarna i de svenskspråkiga yrkesläroanstalterna är under 45 år. Den största gruppen (17%) utgörs av yrkeslärare som befinner sig i åldersgruppen 45-49 år (motsvarande andel för hela Finland är 21%). Könsfördelningen inom den svensksprå- kiga lärarkåren är mycket jämn, hälften av yrkeslärarna är kvinnor och hälften män. De kvinnliga lärarna är i allmän- het något yngre än sina manliga kolleger. Av kvinnorna är 56 % under 45 år medan motsvarande andel för männen är 51%. Yrkeslärarnas ålders- och könsfördelning

4 22,4% 14,7% 31 % 33,5% 31,9% 38,7% 14,8% 22,4% 13 % YRKESLÄRARNAS ÅLDERSFÖRDELNING

5 Av samtliga svenskspråkiga yrkeslärare är 64 % behöriga för sin tjänst. Motsvarande andel för lärarna inom hela Finland är 76 %. Den främsta orsaken till att lärarna saknar behörighet är att de saknar pedagogiska studier för lärare. Så är fallet för en femtedel av yrkeslärarna i de svensksprå- kiga yrkesläroanstalterna. Denna andel är klart större än motsvarande andel för lärarna i hela landet, som är 12 %. Var sjunde svenskspråkig lärare saknar lämplig examen. I hela landet saknar var tionde lärare lämplig examen. Bara 1,5 % av lärarna saknar den arbetserfarenhet som krävs för tjänsten. Andelen behöriga är något större bland kvinnorna. Likaså saknar en mindre andel kvinnor pedago- giska studier för lärare. Yrkeslärarnas behörighet

6 35,8 % 64,2 % 56 % 39 % 4 % YRKESLÄRARNAS BEHÖRIGHET ORSAKEN TILL ATT MAN INTE ÄR BEHÖRIG BEHÖRIGA OBEHÖRIGA SAKNAR PED.STUDIER SAKNAR EXAMEN SAKNAR ARB.ERFARENHET N=597 N=212

7 Ser man på lärarna i yrkesämnen inom de olika utbildnings- områdena (sammanlagt 478 lärare) så är situationen gällan- de behörighet bäst inom utbildningsområdet turism, kost- håll och ekonomi. Klart över 80 % av lärarna inom området är behöriga. Inom naturbruk samt fritidsverksamhet och idrott är tre av fyra lärare behöriga för sina tjänster. Situa- tionen gällande behörighet är sämst inom handel och admi- nistration, kultur samt social- och hälsovård, inom dessa områden är bara något över hälften av lärarna behöriga för sina tjänster. Behörigheten hos lärare i yrkesämnen enligt utbildningsområde

8 ANDELEN BEHÖRIGA LÄRARE I YRKESÄMNEN ENLIGT UTBILDNINGSOMRÅDE NATURBRUK TEKNIK OCH KOMMUNIKATION HANDEL OCH ADMINISTRATION TURISM, KOSTHÅLL OCH EKONOMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD KULTUR FRITID OCH IDROTT ÖVRIG UNDERVISNING 76,2 % 61,4 % 53,6 % 83,3 % 56,6 % 52,9 % 50 % 75 %

9 PROBLEM OCH UTMANINGAR - DE STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGARNA INOM YRKESUTBILDNINGEN (YRKESHÖGSKOLA, LÄROAVTAL, FRISTÅENDE YRKESEXAMINA) - DE NYA BEHOVEN GÄLLANDE YRKESSKICKLIGHET OCH -UTBILDNING - DE ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGARNA INOM LÄROANSTALTERNA - DE RELATIVT SMÅ ENHETERNA - SVÅRIGHETERNA MED ATT FÖRUTSE BEHOVEN INOM DE OLIKA UT- BILDNINGSOMRÅDEN - INTRESSET FÖR LÄRARYRKET


Ladda ner ppt "LÄRARSITUATIONEN VID DE FINLANDSSVENSKA YRKESLÄROANSTALTERNA PETRI SALO ÅBO AKADEMI/ÖSTERBOTTENS HÖGSKOLA/PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN."

Liknande presentationer


Google-annonser