Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

olika tillstånd av dessa system”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "olika tillstånd av dessa system”"— Presentationens avskrift:

1 olika tillstånd av dessa system”
Vad är termodynamiken ? ”Behandlar övergångar av energi mellan olika system och olika tillstånd av dessa system”

2 Exempel för termodynamiska frågor
Hur mycket el krävs det för att värma mitt hus från 5 till 20O C ? Hur mycket energi får jästceller vid producering av 1l vin från must ? När slutar vulkanismen på jorden ? Kan jag köra till Systembolaget (2 mil härifrån) med 2 l bensin ? Hur långt måste jag springa för att “förbränna” energin från en hamburgare ? Kan man fullständigt omvandla värme till ljus, el, etc. Baskoncept inom termodynamiken: Energi, arbete, värme, tillstånd, system, temperatur

3 Energi Definerad som en förmåga av ett system att utföra arbete
Energiformer: termisk, elektrisk, mekanisk, kemisk, ljusenergi, etc. Energi kan varken skapas eller förstörs, bara omvandlas.

4 av energi (ett termodynamiskt
Omvandling av energi (ett termodynamiskt korsord) Fyll i de blanka !

5 Fotodesorption och strålningstryck
hn NH3 Metallyta Damm fran komet Temple 1 som hittas i ramen av Deep-Impact-missionen

6 Mekanisk  kemisk energi
100 Gpa (1 miljon gånger lufttryck) vid 1000 K Grafit Diamant Diamant har lite högre energi Tryckgenerator för diamantsyntes

7 Kemiluminescens Kemiluminescens vid oxidation av vit fosfor
P4 + 3 O2  2 P2O3 Lysmaskgrotta (Nya Zeland) Luciferin + O2  Oxyluciferin + hn

8 Bremsstrahlung (Bromsstrålning) Elektronen bromsas av en proton
- energin strålas av

9 Inre och yttre energi Yttre energi: ordnad kinetisk eller potentiell energi av ett system Inre energi: Energiinnehållet av ett system som överstiger potentiella och kinetiska energin. Totalenergi av ett system = Inre energi + Yttre energi

10 Värme- en form av energi Kanonborrningsexperiment av Greve Rumford
Vid kanonborrningen frisätts en massa värme - var kommer den från ?

11 Lavoisier: Värmesubstans ”caloricum”
Rumford: - värmen om avges under borrningen skulle smälta kanonen om den fanns där på en gång - metallspån från borrningen har samma egenskaper som ett block av samma metall (ingen kemisk reaktion - borrarematerial har också samma egenskaper som före borrningen  Arbete omvandlas till värme ! Greve Rumford

12 av energi - värme och arbete
Två viktiga former av energi - värme och arbete Värme: Icke - mekanisk utbyte av energi mellan ett system och omgivningar p. g. a. temperaturskillnad. Kan hända genom ledning, konvektion och strålning. Arbete: Allt annat utbyte av energi mellan system och omgivningen. Varför gör man denna skillnad ? Vi kommer att se snart !

13 Termodynamiska system
Termodynamisk system: en villkorlig del av vårt universum begränsad på reella eller virtuella gränser. Energi Mass Energi Mass Energi Mass Isolerat system Öppet system Sluten system

14 Termodynamikens första lag
Ändringen av inre energi i ett termodynamiskt system är summan av värme och arbete överförd till eller från the systemet. DU = DQ + DW inre energi värme arbete DW > 0  Arbete är överförs till systemet DW < 0  Arbete görs av systemet DQ > 0  Värme överförs till systemet DQ < 0  Värme avges av systemet

15 Temperatur Nollte huvudsatsen av termodynamiken
Temperatur är ett mått av förmågan av ett system att överföra värme till dess omgivning. Nollte huvudsatsen av termodynamiken Om två system är i termisk jämvikt med en tredje är dom i termisk jämnvikt med varandra. System i termisk jämvikt har samma temperatur

16 Jämvikt- och ojämnviktstillstånd angående inre energi
System i mekanisk jämnvikt: Ingen förändring av volym och tryck i tid: dP/dt = 0, dV/dt = 0 System i kemisk jämnvikt: Ingen förändring i kemisk samman- sättning i tid: dn/dt = 0, dc/dt = 0 System i termisk jämnvikt: Ingen temperaturförändring i tid: dT/dt = 0 P, V, T, n kallas för tillståndsvarabler

17 (Glas med dryck on the rocks)
Termodynamik ”Handlar om överföring av energi mellan olika system och omfördelning av energi innanför ett system” Överföring av energi mellan system (Solstrålning) Omfördelning innanför ett system (Glas med dryck on the rocks)

18 Uppgift (Schroeder 1.26) Ge ett exempel på en process i vilken värme
tillförs och temperaturen stiger inte och ett exempel för motsatsen (ingen värme tillförs men temperaturen stiger)

19 Gaser Uttryck infört av van Helmont:
Flamländsk från grekiska ”caws” (chaos). Hur beror tryck, volym och temperatur av gaser på varandra ?

20 Vid en definierad temperatur:
Gaslagar Lag av Boyle (1670) och Mariotte (1676): Vid en definierad temperatur: P  1/V Insluten luftvolym Insläppventil Sir Robert Boyle

21 Vid ett definierat tryck: vid temperatur -273.15 ºC (T=0) V = 0
Gaslagar Lag av Charles och Gay-Lussac (1802): Vid ett definierat tryck: V= V(0ºC) + aVT(ºC), a = 1/273.15 vid temperatur ºC (T=0) V = 0 V  T Gay-Lussac-försök JL Gay Lussac

22 pV = kNT Gaslagar Hypotes av Avogadro
Vid ett definierat tryck och temperatur: V  N (Antal av partikler) Om man kombinerar de 3 formler: V  1/P V  T pV = kNT V  N  V  NT/P k = 1.38 x JK-1 (Boltzmann- konstanten)

23 (Loschmidt-Avogadro tal)
Gaslagar pV = kNT För kemister, är mol bättre att handskas med: 1 mol = x partiklar (Loschmidt-Avogadro tal) 12g 12C = 1 mol pV = nRT R = Jmol-1K-1 Josef Loschmidt (Österrikiskt frimärke) Amadeo Avogadro

24 V = nRT/P Ideal Gas Vad följer av denna equation ?
Vid T = 0, ingen volym Gaspartikler oändligt små, volym utgörs av rörelse av partikler. Vid P = 0, oändlig volym Ingen dragningskraft mellan gas- partiklar En gas som beter sig på detta sättet kallas för en ideal gas

25 Kinetisk gasteori Hur beräknar man inre energin hos en gas ?
Grundtankar: a) en gas består utav en mycket stor mängd av små partikler. b) Trycket utgörs av kollisioner av gaspartiklar med väggen c) Gaspartiklar har en viss genomsnittlig hastighet,som är oberoende på riktningen vx = vy = vz. Detsamma gäller för kinetiska energin. (Equipartitionsteorem) d) Partikel-partikelkollisioner är elastiska och påverka inte genomslittliga hastigheten. v Stämpelyta = A vx Längden = L

26 Trycket är den genomsnittliga kraften per stämpelyta av alla
partiklar: v Stämpelyta = A vx vx -vx Genomsnittliga tiden mellan 2 kollisioner: Längden = L

27 Root mean square (rms) hastighet Obs ! v(rms) skiljer sig från genomsntittshastigheten !

28 Uppgift Schroeder 1.18 Beräkna v(rms) för kvävemolekyler (N2) vid rumstemperatur (300 K) och jämför den med hastigheten av en gevärkula (800 m/s) 1 mol kväve (N2) väger 28 g 1 mol ~ 6 x 1023 partikler k = × J/K

29 Equipartitionsteorem
Kinetiska energin fördelar sig jämt i alla 3 koordinater

30 Frihetsgrader I en atomär gas ( t. ex. He, Ar). kan kinetiska den energin fördelas i tre dimensioner (Ex, Ey, Ez). Vi kallar dem frihetsgrader. I en molekylär gas ( t. ex. H2, N2). kan den kinetiska energin också fördelas pa rotationer och vibrationer:

31 Equipartitionsteorem
Vid tillräckligt hög temperatur fördelas energin jämt på alla translations, rotations och vibrationskoordinater (frihetsgrader). Antalet frihetsgrader

32 Hur många frihetsgrader
har en atom/molekyl ? I en atomär gas har 3 translationsfrihetsgrader. I en molekyl med N atomer 3N frihetsgrader, varav 3 rotations-. och 3 translationsfrihetsgrader. Antalet av vibrationsfrihetsgrader därför: fvib = 3N - 6 Undantag: I en lineär molekyl försvinner ett tröghetsmoment: Ix fvib = 3N - 5 för lineära molekyler Iy Iz

33 H2O fvib = 3N - 6 = 3 CO2 fvib = 3N -5 = 4
Normalkoordinater av H2O och CO2 H2O fvib = 3N - 6 = 3 CO2 fvib = 3N -5 = 4 Symmetrisk sträckning Asymmetrisk sträckning Symmetrisk sträckning + - + Böjning 1 Böjning 2 Asymmetrisk sträckning Böjning Olika vibrationer med samma energi kallas degenerade.

34 f = 6 Frihetsgrader i en metall Förenklat kan man föreställa sig en
metallisk fast kropp som en “kristall” av kulor som är förbundna av fjädrar Här har varje atom 3 translations- och 3 vibrationsfrihetsgrader. Därifrån följer: f = 6 (Dulong och Petit’s regel) I vätskor är intermolekulära krafter mycket mer komplicerade och kan inte bekrivas på ett sådant enkelt sätt.


Ladda ner ppt "olika tillstånd av dessa system”"

Liknande presentationer


Google-annonser