Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialtjänstens uppdrag Hospiteringsutbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialtjänstens uppdrag Hospiteringsutbildning"— Presentationens avskrift:

1 Socialtjänstens uppdrag Hospiteringsutbildning

2 SoL/LSS/LVM/Sekretess, Ansökan, anmälan, utredning, beslut
Stöd och omsorg SoL/LSS/LVM/Sekretess, Ansökan, anmälan, utredning, beslut

3 Socialchef Adm avd Äldreomsorg Stöd och omsorg Försörjnings stöd Funktions- hindrade Barn och Familj Psykiatri /Missbruk

4 Stöd och omsorg Avdelningschef VO Stöd till barn och familjer
Biträdande VO-chef Socialsekreterare Administrativ personal Handläggare Serveringstillstånd Chef för SAVO SAVO Rehabteam Handläggare Bostadsanpassning Dövblindombud Områdeschef LSS-handläggare Chefer Personlig assistans Personliga assistenter Arbetsanpassare Boendechefer Personal vid boenden (19 boenden) Boendestödjare Chef för Daglig verksamhet Dagliga verksamheter(4 stycken) Träffpunkt Barn– och ungdomsutredare Enhetschef Socialsekreterare Resurscentrum Familjehemssekreterare Biståndsstödjare Familjerättssekreterare Personal Våga Vilja Familjebehandlare Personal Familjerådgivning Personal Ungdomsmottagning Chef för Korttids- och Fritidsverksamheter Korttids och fritidsverksamheter ( 3 verksamheter) Personal Alkohol och narkotikagruppen Personal Alkoholrådgivningen ( 5 boenden) Personliga ombud VO Stöd till barn och familjer Verksamhetsområdeschef VO Psykosocialt stöd till vuxna Verksamhetsutvecklare VO Stöd till vuxna med funktionsnedsättning VO Stöd till försörjning Stöd och omsorg Avdelningschef

5 Ingången till Psykosocialt stöd Översikt
Prövning Myndighetsutövning Ingången Rådgivning psykisk ohälsa ”Kriterier” Utredning/ bedömning Insats Till annan Personligt ombud

6 Ingången Till oss ska du ringa om du …. Rådgivning psykisk ohälsa
har frågor och funderingar om vilka insatser man kan få via kommunen, för att klara vardagen vid psykisk ohälsa. Det kan gälla dig själv eller närstående. Ring

7 Prövning, samråd Rådgivning psykisk ohälsa Rådgivning Enhetschef
”Kriterier” Utredning/ bedömning Annat Rådgivning Enhetschef Samrådsgrupp Utredare Samrådsgrupp: Fördelning av ärenden Samråd i ärenden Informations- och erfarenhetsutbyte

8 Utredning/Insats Enhetschef Rådgivning Samrådsgrupp – utredningsteam:
bedömning Insats Rådgivning Enhetschef Samrådsgrupp – utredningsteam: Respektive utredare samlar in underlag, gör bedömning utifrån lagstiftning, fattar beslut och följer upp beslut. Samrådsgruppen är ett stöd i beslutsprocessen. Samrådsgrupp/ Utredningsteam Utredare

9 Utredning/Insats Insatser för personer med psykisk ohälsa:
Kontaktperson Hemtjänst, matservice Boendestöd Särskilt boende Sysselsättning Trygghetstelefon

10 Några utgångspunkter i lagstiftningen
Ansvaret är fördelat mellan kommun och landsting för SoL, LSS och HSL Förutsätter samverkan och samarbete Frivillighet och respekt för den enskildes integritet Tvångsmedel endast i undantagsfall tex LPT/LVU/LVM Insatser enligt LSS skall bara erbjudas om den enskilde begär det

11 Allmänt om ansvarsfördelning
Ansvaret för boende, sysselsättning, social behandling, omvårdnad och service åvilar kommunens socialtjänst Ansvaret för att utreda och undersöka samt förebygga och behandla sjukdomar och skador åvilar hälso- och sjukvård En begränsad grupp brukare har som komplement till SoL rätt till insatser enligt LSS

12 LSS och SoL- insatser för personer med funktionsnedsättning
Elisabeth Bjuhr Stöd och omsorg

13 Lagstiftning HSL Ramlag Erbjudande lag Anmälan till förtroendenämnd
Erbjuder vård och behandling Oändligt med insatser – behovet styr Personalen får prioritera Behov: Psykiskt, fysiskt, socialt, existentiellt, medicinskt SoL Ramlag Skyldighets lag Överklaga till domstol Ansöker, beslut fattas Oändligt med insatser – behovet styr Personalen får inte prioritera Behov: Psykiskt, fysiskt, socialt, existentiellt LSS Rättighetslag -”- Överklaga till domstol Ansöker, beslut fattas 10 insatser Personalen får inte prioritera Behov: Psykiskt, fysiskt, socialt. existentiellt

14 SoL om personer med funktionsnedsättning 5 kap. 7 §
Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avser i första stycket behöver ett sådant boende.

15 SoL om personer med funktionsnedsättning 5 kap. 8 §
Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden. Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.

16 LSS utgångspunkter LSS är inte en exklusiv lag utan en ”pluslag”!
Bestämd krets av personer (en liten del av de funktionsnedsatta) Insatserna definieras i lagen ( endast 10 insatser, se 9 § LSS) Den enskildes val av lag måste respekteras – begäran om insats krävs för utredning

17 Mål och allmänna inriktning med LSS
MÅL – att den enskilde skall få möjlighet att leva som andra Främja jämlikhet i levnadsvillkor Full delaktighet i samhällslivet för personer som anges i § 1

18 Handläggning Information om vilka insatser och lagrum som finns att söka inom respektive lagrum Ansökan prövas enligt sökt lagrum Insats enligt LSS ges enbart om en person har begärt det

19 Personkretsen ( 1 § LSS) Utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd Bestående och betydande begåvningsmässigt funktionsnedsättning pga förvärvad hjärnskada i vuxen ålder (orsakad av yttre våld eller kroppslig funktionsnedsättning) Stora och varaktiga funktionshinder (som inte beror på normalt åldrande) och som ger upphov till betydande svårigheter i den vardagliga livsöringen och ett omfattande behov av stöd och service.

20 Utredning Personkrets 1 och 2 utgår från medicinskt underlag

21 Personkrets 3 Funktionshindret skall vara stort och varaktigt!
Varken orsak eller medicinsk diagnos bör ha avgörande betydelse Flera livsområden skall vara påverkade Kombination av skador medför oftast särskilt stora svårigheter

22 Personkrets 3 Betydande svårigheter och ett omfattande behov
Klarar ej vardagsrutiner på egen hand Har återkommande dagligt behov i olika situationer

23 Insatserna för särkskilt stöd och service 9 § LSS
Råd och stöd Personlig assistans Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad Daglig verksamhet

24 Råd och Stöd Landstingets ansvar Ge information
Stödja den funktionsnedsatte/anhörige i att klara sin livssituation Ge mod att ta för sig av livet

25 Personlig assistans Personligt utformat stöd
Ges av begränsat antal personer Behov av hjälp med grundläggande behov som hygien, av/påklädning, måltider, kommunicera eller behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade. Andra personliga behov som inte tillgodoses på annat sätt t ex matlagning, städ, tvätt, inköp mm

26 Ledsagarservice Syftet med insatsen är att bryta isolering
Ge möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, besöka vänner, delta i kulturlivet eller promenera dvs att kunna leva som andra Insatsen är inte behandlande och någon omvårdnad ingår inte Undantag – För personer med beslut om personlig assistans enligt LSS/LASS skall ledsagarservide tillgodoses genom denna insats

27 Kontaktperson Syfte – att bryta isolering genom samvaro och hjälp till fritidsaktiviteter Sakna nära relationer Ett personligt stöd som underlättar ett självständigt liv i samhället Insatsen är inte behandlande och ingen omvårdnad ingår

28 Avlösarservice Syfte – att ge anhöriga eller familjehemsföräldrar avlösning för att få avkoppling och för att göra egna aktiviteter Beviljas efter behov Hemmet är utgångspunkt Insatsen innebär omvårdnad om den funktionsnedsatte

29 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Syfte – att den funktionsnedsatte skall erbjudas miljöombyte och/eller rekreation Syfte – ge anhöriga avlastning i omvårdnadsarbetet Kan ges i form av korttidsboende eller stödfamilj

30 Korttidstillsyn för barn över 12 år
Skolbarnomsorg när ordinarie barnomsorg slutar Trygga föräldrars möjligheter till arbete eller studier Ge god omvårdnad om barnen

31 Familjehem/Bostad med särskild service för unga
Svårt funktionsnedsatta barn/ungdomar skall så långt möjligt kunna växa upp i sitt föräldrahem När det trots stöd från samhället inte längre går kan denna insats begäras

32 Bostad med särskild service
Omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov Gruppbostad – personal dygnet runt Servicebostad saknar nattbemanning

33 Daglig verksamhet Avser endast personkrets 1 och 2
Står inte till arbetsmarknadens förfogande Har aktivitetsersättning eller sjukersättning

34 Fortsatt handläggning
Om en prövning enligt LSS visar att personen inte tillhör personkretsen för LSS kan prövning ske enligt SoL

35 Individuell plan Upprättas på begäran av den enskilde
Den enskildes egna mål, intressen och önskemål Beslutade och planerade insatser Åtgärder som vidtas av andra än kommun och landsting skall ingå Uppföljning 1-2ggr/år

36 Myter Att en person ”tillhör” LSS
Att en person som bedöms tillhöra LSS personkrets med automatik ”har rätt” till olika insatser Att en person som bedöms tillhöra LSS personkrets ”inte har rätt” till olika insatser

37 Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Inger Wikman Stöd och omsorg

38 SoL om personer med missbruk 5 kap. 9 §
Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs.

39 LVM 100 år av tvångsvård En egen paragraf i den psykiatriska tvångsvården? Lagen om vård av missbrukare i vissa fall Tillsynsmyndighet – Socialstyrelsen

40 §4 Beredande av vård Tvångsvård skall beslutas om, 1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, 2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt, och 3. han eller hon till följd av missbruket a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.    Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag. Lag (2005:467).

41 LVM (fortsättning) Anmälan Läkares anmälningsskyldighet
Omedelbart omhändertagande Domstol Norra regionen

42 LVM Vanliga frågor och svar
Tiden från anmälan till beslut? Anonym anmälan? Möjlighet att välja behandlingshem? LVM för nätdroger? LVM för spelmissbruk?

43 Nackdelar/fördelar med LVM två sidor av samma mynt
Avstånd till LVM-hemmet Anhöriga Rättegång Kostnad

44 Generell kritik mot LVM
Ansökan för sällan, för ofta För dyrt Gör ingen nytta Fel att låsa in människor

45 Framtidscenario

46 Offentlighets- och sekretesslagen - OSL
Greger Pettersson Stöd och omsorg

47 Varför en ny lag? Offentligheten som huvudregel betonas
Lagen inleds med en innehållsförteckning Svårlästa paragrafer har delats upp 7 avdelningar och 44 kapitel

48 Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och sjukvård, m.m. 25 kap.
Hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet (1 §) Sekretess i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande (6 §) Anmälningar m.m. (7 och 8 §§) Undantag från sekretess (10 §) Sekretessbrytande bestämmelser (12, 13,13a §§)

49 Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst mm 26 kap
Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet (1§) Familjerådgivning (3§) Anmälningar mm (5 och 6§§) Undantag från sekretess (7§) Sekretessbrytande bestämmelser (8 och 9§§)

50 Sekretessbrytande bestämmelser 10 kap.
Samtycke (1 §) Omedelbart polisiärt ingripande mot unga (20 §) Misstankar om vissa begångna brott mot unga (21 §) Åklagare eller en polis (22 §) Misstankar om begångna brott i övrigt (23 §) Delgivning (26 §)

51 Anmälan enligt 14 kap 1§ SoL
När vi får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd Även uppgifter som är svårbedömda eller obestyrkta skall anmälas Var och en bör anmäla Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdomar är skyldiga att genast anmäla Annan personal som jobbar inom socialtjänsten, hälso-och sjukvården och kriminalvården är också skyldiga att genast anmäla Familjerådgivningen är skyldiga att genast anmäla om de får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet

52 Tack för oss! Elisabeth, Inger och Greger


Ladda ner ppt "Socialtjänstens uppdrag Hospiteringsutbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser