Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av antibiotikaförskrivning inom FTV Landstinget Kronoberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av antibiotikaförskrivning inom FTV Landstinget Kronoberg."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av antibiotikaförskrivning inom FTV Landstinget Kronoberg

2 Idén till förbättringsarbetet Statistik från Läkemedelskommittén visade 2010 att tandvården stod för 10 procent av antibiotikaförskrivningen Förskrivning föreföll vara en oproportionerlig stor andel av den totala mängden

3 Övergripande frågeställning På vilka indikationer förskrivs antibiotika inom Folktandvården och vilka substanser och doseringar ordineras?

4 Material och metod 200 slumpvis utvalda journaler granskades Urvalet gjordes med en slumpgenerator Uppgifterna togs fram via Business Objects Förskrivningen av receptet i Cambio Cosmic och daganteckningen i T4 granskades

5 Material och metod Bedömningskriterier 2010 Ordinerad dos jämfördes med rekommendationer i Tandvårdens läkemedel 2010 Värdering av angiven indikation baserades på rekommendationer i Tandvårdens Läkemedel 2010 samt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011

6 Material och metod Materialet har granskats av övertandläkare Johan Blomgren, kliniken för Oral Medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

7 Uppgift har noterats om Avser förskrivningen behandling eller profylax Vilket antibiotika har förskrivits Orsak till förskrivningen Dosering med styrka och mängd Har förskrivningen skett på korrekt grund Har doseringen varit korrekt

8 Resultatet 2010 11 förskrivningar i Cambio Cosmic saknade daganteckning i T4 och kunde inte bedömas 162 förskrivningar gällde behandling varav 51 % var utskrivna på korrekt indikation 27 förskrivningar gällde profylax varav 41% var utskrivna på korrekt indikation 92 % av förskrivningarna avseende behandling var korrekta avseende preparat/dos

9 Slutsats 2010 Om man tittar allmänt på vilka preparat som tandläkare förskriver så är följsamheten till gällande rekommendationer god. Men…..

10 Slutsats 2010 Klindamycin skrivs ut där PcV är förstahandsval utan kommentar i journalen I daganteckningarna saknades vid flera tillfällen uppgift om antalet förskrivna tabletter och/eller behandlingstid I daganteckningen framgick inte varför antibiotika sattes in

11 Slutsats 2010 En oroväckande stor andel förskrivningar sker på inkorrekta indikationer. OCH ……… om Strama tandvårds rekommendationer följts fullt ut så hade antalet recept varit nästan halverat

12 Vad gjorde vi sedan? Ordnade en utbildningsdag riktad till alla tandläkare och tandhygienister. Johan Blomgren var föreläsare. Återkoppling av resultatet till alla tandläkare och tandhygienister i FTV. Blev reaktion på resultatet av kartläggningen Riktlinjer/rekommendationer gicks igenom på nytt

13 Uppföljning Handlingsplan för hur vi går vidare. Diskussion på klinikerna. Mål i verksamhetsplanen 2012 att sänka antibiotikaförskrivningen med 50% (Lite optimistiskt!) Beslut om ny kartläggning efter ett år. Utvärdering om det blivit bättre.

14 Ny uppföljning Förskrivningsperiod 1 november 2011 – 31 maj 2012

15 Resultat 2012

16 Resultatet 2012 1förskrivning i Cambio Cosmic saknade daganteckning i T4 och kunde inte bedömas. (11st 2010) 161 förskrivningar gällde behandling varav 51 % var utskrivna på korrekt indikation.(Samma som 2010) 26 förskrivningar gällde profylax varav 77% var utskrivna på korrekt indikation( 41% 2010) 94 % av förskrivningarna avseende behandling var korrekta avseende preparat/dos.( 92% 2010)

17 Resultatet 2012 Läkemedelsstatistiken för Tandvårdscentrum visade att antalet förskrivningar minskat med 24% vid en jämförelse av perioden januari till juli 2011 och 2012. Förskrivningen av Klindamycin hade minskat med 59%

18 Vad hände sedan? Läkemedelsverket anordnade i samarbete med Smittskyddsinstitutet ett expertmöte om indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården den 7–8 maj 2012. Nu fanns nya rekommendationer. Ny informationsdag våren 2013 för alla tandläkare och tandhygienister med återrapportering av resultatet från kartläggningen 2012.

19 Vad hände sedan? Expertmöte hölls 10 – 11 september 2013 Läkemedelsverkets behandlings- rekommendationer för antibiotikabehandling 2014(25)1 Nu fanns nya rekommendationer också för antibiotikabehandling Ny informationsdag våren 2014 för alla tandläkare och tandhygienister

20 Ny uppföljning Förskrivningsperiod 1 september 2013 – 31 maj 2014

21 Resultatet 2014 3 journaler saknade daganteckning i T4. (2 utskrivna för eget bruk) 3 journaler hade ofullständiga daganteckningar och gick inte att bedöma Granskningen gjordes på totalt 194 journaler varav 181 avsåg behandling och 13 profylax 10 förskrivningar i Cambio Cosmic saknade anteckning om utfärdat recept men det fanns daganteckning i T4 om behandling.

22 Resultatet 2014 181 förskrivningar gällde behandling varav 59 % var utskrivna på korrekt indikation 13 förskrivningar gällde profylax varför antalet bedöms för lågt för att bedömas. 95 % av förskrivningarna avseende behandling var korrekta avseende preparat/dos

23 Läkemedelsstatistik för Tandvårdscentrum Statistik mätt för perioden augusti till juli 2013 och 2014 Totala förskrivningen av antibiotika har minskat 11 % Förskrivningen Klindamycin har minskat 9% Förskrivningen Amoxicillin har minskat 33%

24 Läkemedelsstatistik

25 Källa: Apotekens försäljningsstatistik (Concise)

26 Slutsats

27 Tandläkarna väljer rekommenderade preparat och har goda kunskaper om hur preparaten ska doseras. Det kan dock konstateras att Strama Tandvårds rekommendationer inte följs fullt ut även om en förbättring har skett. Detta visar på ett fortsatt behov av information och utbildning

28 Slutsats. Bilden är förändrad 2010 generell felaktig förskrivning Klindamycin skrevs ut slentrianmässigt i stället för Kåvepenin Generells brister i daganteckningarna

29 Slutsats. Bilden är förändrad Kan konstateras efter kartläggningen 2014 10 förskrivningar i Cambio Cosmic saknade daganteckning om utfärdat recept i T4 (ett fåtal tandläkare) Felaktig dosering (ett fåtal tandläkare) Förskrivning på felaktig indikation(ett fåtal tandläkare)

30 Slutsats. Bilden är förändrad Nu behövs individuell kontakt för att komma vidare Dominans av yngre tandläkare som inte följer rekommendationerna

31 Vad händer nu? Informationsdag om rekommendationer antibiotikabehandling- återrapportering av resultatet Handlingsplan. 2016 ska följsamheten till riktlinjerna vara 80%.

32 Vad händer nu? GIVETVIS NY UPPFÖLJNING


Ladda ner ppt "Kartläggning av antibiotikaförskrivning inom FTV Landstinget Kronoberg."

Liknande presentationer


Google-annonser