Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

08/04/ /04/2017 KONECRANES VILL GÖRA INDUSTRIN SÄKER Vi vet att 8 av 10 haverier med traverser eller telfrar går att undvika! Vi behöver inga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "08/04/ /04/2017 KONECRANES VILL GÖRA INDUSTRIN SÄKER Vi vet att 8 av 10 haverier med traverser eller telfrar går att undvika! Vi behöver inga."— Presentationens avskrift:

1

2 08/04/2017

3 KONECRANES VILL GÖRA INDUSTRIN SÄKER
Vi vet att 8 av 10 haverier med traverser eller telfrar går att undvika! Vi behöver inga nya verktyg, regelverk eller lagar, det är bara att följa det som redan finns! Daglig Kontroll Förebyggande Underhåll Utbildning Ändamålsenlig utrustning 08/04/2017

4 VERKLIGHETEN Okunskap Kranföraren saknar formell utbildning
Har inte förstått konsekvenserna av ett travershaveri Glömska Glömt att det ingår i kranförarens uppdrag Glömde ”just den gången” Stress ”Hinner inte” just nu Får inte stöttning av arbetsledningen att ta den tiden Lättja Kranföraren ”orkar inte” Arbetsledningen vet att det inte görs men orkar inte tjata Detta är de vanligaste orsakerna till att Daglig kontroll aldrig blir utförd. 08/04/2017

5 ARBETSMILJÖVERKET Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 30§ skall daglig tillsyn utföras i enlighet med tillverkarensinstruktioner. Tillverkaren anger vad som skall underhållas och kontrolleras samt intervall för detta. Brister eller skador som upptäcks vid kontroll skall rapporteras till kranansvarig person före fortsatt användning. 08/04/2017

6 AFS 2006:06 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
Kunskaper 29 § En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Kunskaperna skall omfatta aktuella arbetsmiljöregler och i relevanta delar lyftanordningens och lyftredskapets 1. uppbyggnad 2. drift 3. manövrering 4. egenskaper 5. användningsområde 6. begränsningar 7. underhåll och 8. kontroll Arbetsmiljöverkets Författningssamling (AFS) 2006:06 som handlar om ”Andvändning av lyftanordningar och lyftredskap. Läs igenom texten långsamt och ordagrant !! 08/04/2017

7 AFS 2006:06 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
Fortsättning 29 § En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Den arbetande som inte omfattas av första stycket men använder lyftanordningar eller lyftredskap på ett gemensamt arbetsställe skall ha motsvarande dokumentation tillgänglig på arbetsstället. Arbetstagare och inhyrd personal skall ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning. Tillståndet skall upplysa om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas. Kraven på dokumentation och tillstånd gäller inte vid användning av - hissar. Arbetsmiljöverkets Författningssamling (AFS) 2006:06 som handlar om ”Andvändning av lyftanordningar och lyftredskap. Läs igenom texten långsamt och ordagrant !! 08/04/2017

8 AFS 2006:06 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
Underhåll & kontroll 30 § En lyftanordning och ett lyftredskap skall underhållas samt genomgå fortlöpande tillsyn och dagliga kontroller när det används. 31 § En lyftanordning skall kontrolleras och genomgå funktionsprov varje gång den tas i bruk efter att ha varit nermonterad. 33 § Journal skall föras över 1. underhåll och fortlöpande tillsyn enligt 30 § 2. Kontroller enligt 31§ 3. Drift av maskindrivna kranar med maxlast över kg och 4. övrigt som är specificerat av tillverkaren. Arbetsmiljöverkets Författningssamling (AFS) 2006:06 som handlar om ”Andvändning av lyftanordningar och lyftredskap. Läs igenom texten långsamt och ordagrant !! 08/04/2017

9 AFS 2006:06 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
34 § Brister eller skador på en lyftanordning eller ett lyftredskap som upptäckts vid kontroll skall, om de kan äventyra säkerheten, avhjälpas eller repareras före fortsatt användning. Konditionsanalys skall genomföras för lyftanordningen då driftjournal eller kontroll visar att anordningen närmar sig den konstruktiva livslängden. Arbetsmiljöverkets Författningssamling (AFS) 2006:06 som handlar om ”Andvändning av lyftanordningar och lyftredskap. Läs igenom texten långsamt och ordagrant !! 08/04/2017

10 AFS 2006:06 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
Hela AFS 2006:06 finns att ladda ner som PDF på Arbetsmiljöverkets hemsida Klicka på Publikationer sedan Föreskrifter Arbetsmiljöverkets Författningssamling (AFS) 2006:06 som handlar om ”Andvändning av lyftanordningar och lyftredskap. Finns att ladda ner på deras hemsida. Den är gratis i PDF format, finns även att köpa i tryckt form. 08/04/2017

11 KONECRANES VILL GÖRA INDUSTRIN SÄKER
Spiralalmanacka med kontrollkort och information Klisterdekaler Konecranes vill göra industrin säker och har plockat fram, klisterdekaler som finns i olika storlekar för t.ex. krokblock och pelare, samt spiralalmanackan med kontrollkort och information. Detta är kortfattade generella råd för dagliga kontroller Det är alltid tillverkarens instruktioner som gäller ! 08/04/2017

12 Förklara varje bild med text
08/04/2017

13 Kontroll av linan Kontroll av linan, skador, trådbrott och trasiga kardeler. Kontrollera linan varje dag, linan är en slitagedel som lätt skadas. Kontrollera att linan ej har s.k. kinkbildning eller klämskada. Trådbrott bör ej förekomma. Synliga trådbrott är oftast en indikering på ett större antal osynliga brott. Kontrollera att linan ligger rätt i linskivor / trumma. Kontrollera från golvnivå att synlig del av linan ligger korrekt i linhjulens spår, såväl vid lyftmaskineri som krokblock. Vid sneddrag eller slaklina kan linan hoppa av linhjulen och därmed skadas. Var därför uppmärksam på förändrade linvinklar. Förklara översta bilden + text Bilden till vänster illustrerar att linan som löper genom brythjulen. Bilden i mitten visar klämskada med trådbrott. Bilden till höger visar korgbildning som kan uppstå vid chockbelastning av lyftlinan. 08/04/2017

14 Kontroll av lyftblock Kontrollera att kroken skall kunna röra sig lätt i alla riktningar. Kroken med dess krokhuvud skall med lätthet kunna vaggas i dess infästning samt kunna roteras. Tröghet i lagringar kan medföra krokbrott. Kontrollera säkerhetsspärren och dess funktion. Krokspärren förhindrar oavsiktlig urkrokning i samband med slaklina eller lastsättningar. Fungerande krokspärr skall finnas enligt föreskrifter AFS 2006:06. Förklara översta bilden + text Bilden till vänster visar en normalt sliten krok, med fungerande krokspärr Filmen till höger visar hur lätt kroken och linhjul rör sig, samt fungerande krokspärr. 08/04/2017

15 Kontroll av lyftgränsbrytare
Kontrollera att övre gränsläget fungerar korrekt. Kör försiktigt upp och kontrollera att lyftrörelsen stoppas vid normal övre nivå. Ett ej fungerande övre gränsläge kan leda till att krokblocket körs upp i lyftmaskineriet, vilket medför omfattande skador och är en stor säkerhetsrisk. Kontrollera att nedre gränsläget fungerar korrekt. Kör försiktigt ned och kontrollerat att lyftrörelsen stoppas vid normal nedre nivå. Ett ej fungerande nedre gränsläge kan leda till att linan lindas upp baklänges på lintrumman. Förklara översta bilden + text Bilden visar ett krokblock som stannat på normalgräns innan katastrofgränsbrytare. 08/04/2017

16 Kontroll av manöverdon
Kontrollera att manöverdonet ej är skadat. Vid synliga skador finns risk för andra skador, detta kan bero på att fukt och smuts kommer innanför höljet och kan skapa farliga driftstörningar. Kontrollera att knappar inte är lösa eller trasiga. Trasiga knappar kan fastna i aktivt läge, vilket kan medföra farliga driftsituationer. Kontrollera att knappar motsvarar avsedd funktion och hastighet. Vid fel på funktion och hastighet kan detta bero på allvarliga fel i styrsystemet. Förklara översta bilden + text Bilden till vänster visar ett normalt manöverdon. Bilden till höger Konecranes radiosändare Remox. 08/04/2017

17 Kontroll av broms Kontrollera att ljudet från broms låter som vanligt vid start och stopp. Kontrollera att lyftet stoppar med en normal stoppsträcka vid normalt stopp. Förändringar kan bero på att bromsbeläggen är utslitna eller så lättar ej bromsen trots att körning pågår. Testa ej broms genom att stoppa pågående lyftrörelse med nödstopp. Nödstopp skall endast användas i nödsituationer samt efter avslutat arbete. Förklara översta bilden + text Bilden till vänster visar en trasig bromsskiva, det lät riktigt illa när den kördes. På ljudfilen hör man hur en normal broms öppnar och stänger (Kranen har frekvensdrift på lyftmotorn) 08/04/2017

18 Nödstoppknapp Kontroll av nödstoppknapp. Kontrollera att knappen rent mekaniskt fungerar korrekt och förblir aktiverad och att återställningsfunktion fungerar. Kontrollera med intryckt nödstopp att det ej går att köra någon rörelse. Prova manöverknapparna för samtliga rörelser. Nödstoppknapp skall enligt föreskrifter stoppa driften på ett annat sätt än ordinarie. Ifall en rörelse hänger sig är det således viktigt att nödstoppet är testat och fungerar. Förklara översta bilden + text Bilden till vänster visar ett manöverdon som där nödstoppknappen trillat bort, samt tejpat hölje. Bilden till höger visar ett normalt manöverdon där nödstoppknappen sitter i botten. 08/04/2017

19 Gå igenom hur man fyller i kontrollkortet.
Datum & år 0=Utan anmärkning 1=Behov av reparation Samt signatur

20 Gå igenom hur man fyller in information, samt åtgärdslista.

21 Här finns Konecranes !

22 BILDER FRÅN VERKLIGHETEN
Krok med kraftiga slitmärken, här har man använt kroken för att bromsa en roterande vals Axel där lyftlinan hoppat av linhjulen och börjat såga sig igenom axeln. Lintrumma där man ser kardelbrott. Krokhals som gått av pga. Utmattning. Upprepade snedtag. Stort krokblock gått ner i backen, lyftlinan gick av. Fullt av trådbrott på lyftlinan.

23


Ladda ner ppt "08/04/ /04/2017 KONECRANES VILL GÖRA INDUSTRIN SÄKER Vi vet att 8 av 10 haverier med traverser eller telfrar går att undvika! Vi behöver inga."

Liknande presentationer


Google-annonser