Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.upplandsvasby.se Skolutvecklingsprojekt. www.upplandsvasby.se Mål för ett lärande Väsby Alla elever i Väsby ska vara godkända i alla ämnen. Målen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.upplandsvasby.se Skolutvecklingsprojekt. www.upplandsvasby.se Mål för ett lärande Väsby Alla elever i Väsby ska vara godkända i alla ämnen. Målen."— Presentationens avskrift:

1 www.upplandsvasby.se Skolutvecklingsprojekt

2 www.upplandsvasby.se Mål för ett lärande Väsby Alla elever i Väsby ska vara godkända i alla ämnen. Målen med projektet är att varje barn/elev ska ges förutsättningar för maximalt lärande varje barn/elev ska ha en trygg och stimulerande förskole-/skolmiljö Väsbys förskolor och skolor ska inge förtroende Väsby ska ha system som ger förskola och skola bästa möjliga förutsättningar och säkrar kvaliteten.

3 www.upplandsvasby.se Delprojekt

4 www.upplandsvasby.se Ledningsstöd Projektledare: Malin Danielsson & Gunilla Ericsson, Public Partner Mål: Kunna analysera ett nuläge på alla nivåer i den egna verksamheten i syfte att forma ett förbättringsarbete som säkerställer att barnen och elevernas lärande ger högre måluppfyllelse. Utveckla en lärandekultur där den egna skolan/förskolan granskar sig själv och jämför sig med andra i syfte att lära av varandra. Tillsammans med övriga intressenter inom förskola/skola förbättra utbildningsverksamheten i Väsby.

5 www.upplandsvasby.se Ledningsstöd - status  Deltagare från både kommunal och fristående regi, förskola och skola  Inledning med gruppintervjuer och en egen tankekarta. (Beskriv det pedagogiska ledarskapet och hur styrning & ledning ser ut på din enhet.)  Startade med halvdagsseminarium i augusti 2014  Tre seminarier à två halvdagar i sept, nov och dec.  Föreläsningar + arbete i grupp + verktyg. – Utgångspunkt i den egna verksamheten. – Fem föreslagna fördjupningsområden: Arbetsorganisation, Skolkulturlärarkultur, Styrmodeller, Systematiskt kvalitetsarbete, Pedagogiskt ledarskap – Tre arbetsgrupper efter individuella val.  Fortsättning våren 2015

6 www.upplandsvasby.se Ersättningsmodeller Projektledare: Magnus Hjort, Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun Mål: Att säkerställa en likvärdig utbildning utifrån barnens och elevernas olika förutsättningar och behov Ändamålsenliga och effektiva ersättningsmodeller Relevanta ersättningsnivåer Lättadministrerade ersättningsmodeller Rätt direkt – minimering av retroaktiva korrigeringar

7 www.upplandsvasby.se Ersättningsmodeller - status  Nulägesanalys och projektplan klar  En workshop genomförd november 2014  Februari/mars ny workshop för att diskutera framtagna förslag  Implementering hösten 2015 och införd fr.o.m jan 2016

8 www.upplandsvasby.se Nyanlända barn och elevers utbildning Projektledare: Björn Axen, Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun Mål: Alla nyanlända barn och elever ska klara kunskapskraven och utifrån sina individuella förutsättningar så snabbt som möjligt kunna delta i den ordinarie undervisningen.  En framtagen modell för mottagning och introduktion av nyanlända barn och ungdomar som är känd och implementerad i alla förskolor och skolor  Säkerställa tillgång till kvalificerade studiehandledning på modersmål  Metoder och rutiner som samverkar väl med kommunens övriga arbete såsom exempelvis resursfördelning för att ge högsta möjliga nytta och effektivitet  Alla nyanlända barn och elever ges möjlighet att påverka sin utbildning

9 www.upplandsvasby.se Nyanlända - status  Nulägesanalys klar; Intervjuer, enkät, vetenskap & myndigheter, omvärldsbevakning – andra kommuner & andra länder  Arbetsgruppen tar fram en förslag till modell, workshop för diskussion kring förslaget våren 2015

10 www.upplandsvasby.se Lokalförsörjning Projektledare: Britt Lexander, Kontoret för samhällsbyggnad (KSB) Upplands Väsby kommun Mål: En strategisk plan för var förskole- och skollokaler ska finnas i kommunen kopplat till befolknings- och bostadsutvecklingen Ändamålsenliga och flexibla lokaler och effektivt lokalutnyttjande genom framtagande av generella lokal- och funktionsprogram Tydlig fördelning av roller och ansvar i lokalfrågorna Utformning av stöd till förskolechefer/rektorerna i lokalplaneringen

11 www.upplandsvasby.se Lokalförsörjning - status  Nulägesanalys och projektplan klar  Arbetet påbörjat enligt plan med alla fyra projektmål klara december 2016

12 www.upplandsvasby.se Arbetsgrupp Tjänstemän från fastighet/KSB, utbildningsenheten/KLK, kultur & fritid/KVK och MHK Driver arbetet framåt Kontinuerligt deltagande Interna resurser Specialistkompetens från främst KSB Punktinsatser Granskningsgrupp Utförare av verksamhet Huvudmän Referensgrupp Kommuner i Stockholms län Externa Konsulter Arkitekter Skolhusgruppen m.fl. Lokalförsörjning - organisation

13 www.upplandsvasby.se Den digitala lärmiljön Projektledare: Anna Carlsson, Väsby Välfärd, Upplands Väsby kommun Mål: Tillgång till fungerande och moderna tekniska verktyg, samt digitala läromedel Föreslå en strategi för användandet av digitala läromedel. Undersöka möjligheten att teckna kommunövergripande avtal för talsyntes, inlästa läromedel och liknande som kan vara till nytta för elever med särskilda behov. Utreda, föreslå och genomdriva ett eventuellt införande av 1:1 eller annan basnivå för dator/surfplatta. Identifiera ”lågt hängande frukter” och genomföra förbättringsåtgärder för dessa. Stöd till de skolledningar som så önskar vad gäller styrning och strategi för digital verksamhetsutveckling. Lärarnas behov av komptensutveckling för att använda IT-verktygen i det pedagogiska arbetet ska tillgodoses.

14 www.upplandsvasby.se Den digitala lärmiljön - status  Nulägesbeskrivning klar  Utbildningar samt stimulansmedel Förslag om riktade utvecklingsmedel: Sökbara utvecklingsmedel under tre års tid: Förskolan150kr/barn Grundskolan 300kr/elev Gymnasiet100kr/elev Krav för att kunna ansöka om pengar: En ansökan som talar om vad man vill investera i samt vad man vill uppnå Tecknande av kommunlicens på inlästa läromedel Workshopen "iPad på förskola” Grundutbildning samt fortsättningskurs, för pedagoger av pedagoger

15 www.upplandsvasby.se Barn och elever i behov av stöd Projektledare: Henrik Malmström, Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun Mål: Förskolor och skolor i Upplands Väsby ska verka kompensatoriskt för att enligt läroplanen ge förutsättningar för en likvärdig utbildning oavsett barnets eller elevens behov och bakgrund. Ökad trygghet hos elever och vårdnadshavare vid övergångar mellan skolsystemets olika stadier ska uppnås. Tillgång till en elevhälsa som bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa samt bidrar till en likvärdig utbildning för alla elever. Användande av effektiva system för att snabbt fånga upp barn som behöver extra stöd för tidiga insatser.

16 www.upplandsvasby.se Barn i behov av stöd - status  Nulägesanalys klar med bl.a. webbenkät  Workshops med olika grupper för att ta fram en modell/rutiner att tidigt identifiera barn/elever i behov av stöd samt verktyg

17 www.upplandsvasby.se Resultatuppföljning på alla nivåer Projektledare: Christoffer Melander, Stöd & Process, Upplands Väsby kommun Mål: Skapa ett beslutsstöd för kommunen och varje skola, som är samlat, accepterat och användarvänligt Säkerställa arbetsprocess vid framtagandet av data så att denna är kvalitetssäkrad och aktuell Stöd för djupare analys Tydliga arbetsätt och roller Information om resultat är lättillgänglig för alla

18 www.upplandsvasby.se Resultatuppföljning - status  Nulägesanalys och projektplan klar  Betygsapp klar för test (kommunala skolorna)  Fortsättning med gymnasiet och förskolor

19 www.upplandsvasby.se SKL Kommunikation Kommunikationen ska hjälpa till att skapa delaktighet och engagemang förändring och positiv skolutveckling INTERN ORG. PRESS REKTORER POLITIKER ETT LÄRANDE VÄSBY ELEVERLÄRARE FÖRSKOLE- CHEFER

20 www.upplandsvasby.se Kanaler Webbplats Stortavlor Facebook Nyhetsbrev Lokalpress Twitter Youtube Kommer: Instagram Projektwebb Mötesforum ev. föreläsningar Föräldraråd? Föräldramöten?

21 www.upplandsvasby.se www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby

22 www.upplandsvasby.se Månatligt nyhetsbrev

23 www.upplandsvasby.se Film och foto

24 www.upplandsvasby.se Press

25 www.upplandsvasby.se Sociala kanaler Idag på kommunens Facebook www.facebook.com/upplandsvasby På sikt en egen sida www.facebook.com/ettlarandevasby Instagram #ettlarandevasby

26 www.upplandsvasby.se Goda exempel? Vad kan andra föräldrar i Upplands Väsby lära av er? Kan andra skolor lära sig något från verksamheten på Bollstanäs skola? Tipsa gärna oss om goda exempel: ettlarandevasby@upplandsvasby.se

27 www.upplandsvasby.se midsommar 1 juni årsskiftet INVENTERA PERSPEKTIVEN SAMTAL MELLAN PERSEPEKTIVEN FORMULERA SAMFÖRSTÅNDSAVTALET Dialog för ett lärande Väsby

28 www.upplandsvasby.se Perspektiv Publicerade på webben i juni. Tankar, åsikter, fakta och upplevelser. Underlag för höstens arbete

29 www.upplandsvasby.se Konstituerande möte 16/9 Bestämma formen Bestämma hur ofta vi ska ses Prioritera områden

30 www.upplandsvasby.se Arbete under hösten Områden som prioriterades: Resurser Organisation och styrning Tillit och förtroende Lärande och miljö för lärande Stöd Kompetens, förmåga och ansvar

31 www.upplandsvasby.se Nio förbättringsförslag Resurser Möjlighet för rektor att hyrans betalas centralt. Öka skolpeng Öka Socioekonomisk viktning Engagemang och attityd Samverkan med externa aktörer ”Väsbymodellen” – Alla ska kunna läsa, räkna, skriva när de går ut trean.

32 www.upplandsvasby.se Nio förbättringsförslag Organisation och styrning Gemensam målstyrning Tillit och förtroende Arenor för möten- kontaktpolitiker Arenor för möten- kollegialt lärande Arenor för möten- Skola och hem

33 www.upplandsvasby.se Vad händer nu? Enligt önskan av arbetsgruppen lämnas förslagen över till ordföranden för kommunstyrelsen och Ett lärande Väsbys styrgrupp, Mathias Bohman. Ceremoni den 19 januari. Kommunstyrelsen 2 feb. Ett lärande Väsbys styrgrupp 2 feb.

34 www.upplandsvasby.se Tack! Kontakta gärna mig om du har frågor eller vill komma i kontakt med någon av delprojektledarna! Inger Cronlund, telefon: 08-590 979 19 inger.cronlund@upplandsvasby.se Prenumerera på nyhetsbrevet om du vill ha löpande information: http://www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby


Ladda ner ppt "Www.upplandsvasby.se Skolutvecklingsprojekt. www.upplandsvasby.se Mål för ett lärande Väsby Alla elever i Väsby ska vara godkända i alla ämnen. Målen."

Liknande presentationer


Google-annonser