Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolutvecklingsprojekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolutvecklingsprojekt"— Presentationens avskrift:

1 Skolutvecklingsprojekt

2 Mål för ett lärande Väsby
Alla elever i Väsby ska vara godkända i alla ämnen. Målen med projektet är att varje barn/elev ska ges förutsättningar för maximalt lärande varje barn/elev ska ha en trygg och stimulerande förskole-/skolmiljö Väsbys förskolor och skolor ska inge förtroende Väsby ska ha system som ger förskola och skola bästa möjliga förutsättningar och säkrar kvaliteten.

3 Delprojekt

4 Ledningsstöd Projektledare:
Malin Danielsson & Gunilla Ericsson, Public Partner Mål: Kunna analysera ett nuläge på alla nivåer i den egna verksamheten i syfte att forma ett förbättringsarbete som säkerställer att barnen och elevernas lärande ger högre måluppfyllelse. Utveckla en lärandekultur där den egna skolan/förskolan granskar sig själv och jämför sig med andra i syfte att lära av varandra. Tillsammans med övriga intressenter inom förskola/skola förbättra utbildningsverksamheten i Väsby.

5 Ledningsstöd - status Deltagare från både kommunal och fristående regi, förskola och skola Inledning med gruppintervjuer och en egen tankekarta. (Beskriv det pedagogiska ledarskapet och hur styrning & ledning ser ut på din enhet.) Startade med halvdagsseminarium i augusti 2014 Tre seminarier à två halvdagar i sept, nov och dec. Föreläsningar + arbete i grupp + verktyg. – Utgångspunkt i den egna verksamheten. – Fem föreslagna fördjupningsområden: Arbetsorganisation, Skolkulturlärarkultur, Styrmodeller, Systematiskt kvalitetsarbete, Pedagogiskt ledarskap – Tre arbetsgrupper efter individuella val. Fortsättning våren 2015

6 Ersättningsmodeller Projektledare:
Magnus Hjort, Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun Mål: Att säkerställa en likvärdig utbildning utifrån barnens och elevernas olika förutsättningar och behov Ändamålsenliga och effektiva ersättningsmodeller Relevanta ersättningsnivåer Lättadministrerade ersättningsmodeller Rätt direkt – minimering av retroaktiva korrigeringar

7 Ersättningsmodeller - status
Nulägesanalys och projektplan klar En workshop genomförd november 2014 Februari/mars ny workshop för att diskutera framtagna förslag Implementering hösten 2015 och införd fr.o.m jan 2016

8 Nyanlända barn och elevers utbildning
Projektledare: Björn Axen, Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun Mål: Alla nyanlända barn och elever ska klara kunskapskraven och utifrån sina individuella förutsättningar så snabbt som möjligt kunna delta i den ordinarie undervisningen. En framtagen modell för mottagning och introduktion av nyanlända barn och ungdomar som är känd och implementerad i alla förskolor och skolor Säkerställa tillgång till kvalificerade studiehandledning på modersmål Metoder och rutiner som samverkar väl med kommunens övriga arbete såsom exempelvis resursfördelning för att ge högsta möjliga nytta och effektivitet Alla nyanlända barn och elever ges möjlighet att påverka sin utbildning

9 Nyanlända - status Nulägesanalys klar;
Intervjuer, enkät, vetenskap & myndigheter, omvärldsbevakning – andra kommuner & andra länder Arbetsgruppen tar fram en förslag till modell, workshop för diskussion kring förslaget våren 2015

10 Lokalförsörjning Projektledare: Britt Lexander, Kontoret för samhällsbyggnad (KSB) Upplands Väsby kommun Mål: En strategisk plan för var förskole- och skollokaler ska finnas i kommunen kopplat till befolknings- och bostadsutvecklingen Ändamålsenliga och flexibla lokaler och effektivt lokalutnyttjande genom framtagande av generella lokal- och funktionsprogram Tydlig fördelning av roller och ansvar i lokalfrågorna Utformning av stöd till förskolechefer/rektorerna i lokalplaneringen

11 Lokalförsörjning - status
Nulägesanalys och projektplan klar Arbetet påbörjat enligt plan med alla fyra projektmål klara december 2016

12 Lokalförsörjning - organisation
Arbetsgrupp Granskningsgrupp Tjänstemän från fastighet/KSB, utbildningsenheten/KLK, kultur & fritid/KVK och MHK Utförare av verksamhet Huvudmän Referensgrupp Driver arbetet framåt Kommuner i Stockholms län Kontinuerligt deltagande Interna resurser Externa Specialistkompetens från främst KSB Konsulter Arkitekter Punktinsatser Skolhusgruppen m.fl.

13 Den digitala lärmiljön
Projektledare: Anna Carlsson, Väsby Välfärd, Upplands Väsby kommun Mål: Tillgång till fungerande och moderna tekniska verktyg, samt digitala läromedel Föreslå en strategi för användandet av digitala läromedel. Undersöka möjligheten att teckna kommunövergripande avtal för talsyntes, inlästa läromedel och liknande som kan vara till nytta för elever med särskilda behov. Utreda, föreslå och genomdriva ett eventuellt införande av 1:1 eller annan basnivå för dator/surfplatta. Identifiera ”lågt hängande frukter” och genomföra förbättringsåtgärder för dessa. Stöd till de skolledningar som så önskar vad gäller styrning och strategi för digital verksamhetsutveckling. Lärarnas behov av komptensutveckling för att använda IT-verktygen i det pedagogiska arbetet ska tillgodoses.

14 Den digitala lärmiljön - status
Nulägesbeskrivning klar Utbildningar samt stimulansmedel Förslag om riktade utvecklingsmedel: Sökbara utvecklingsmedel under tre års tid: Förskolan 150kr/barn Grundskolan 300kr/elev Gymnasiet 100kr/elev Krav för att kunna ansöka om pengar: En ansökan som talar om vad man vill investera i samt vad man vill uppnå Tecknande av kommunlicens på inlästa läromedel Workshopen "iPad på förskola” Grundutbildning samt fortsättningskurs, för pedagoger av pedagoger

15 Barn och elever i behov av stöd
Projektledare: Henrik Malmström, Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun Mål: Förskolor och skolor i Upplands Väsby ska verka kompensatoriskt för att enligt läroplanen ge förutsättningar för en likvärdig utbildning oavsett barnets eller elevens behov och bakgrund. Ökad trygghet hos elever och vårdnadshavare vid övergångar mellan skolsystemets olika stadier ska uppnås. Tillgång till en elevhälsa som bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa samt bidrar till en likvärdig utbildning för alla elever. Användande av effektiva system för att snabbt fånga upp barn som behöver extra stöd för tidiga insatser.

16 Barn i behov av stöd - status
Nulägesanalys klar med bl.a. webbenkät Workshops med olika grupper för att ta fram en modell/rutiner att tidigt identifiera barn/elever i behov av stöd samt verktyg

17 Resultatuppföljning på alla nivåer
Projektledare: Christoffer Melander, Stöd & Process, Upplands Väsby kommun Mål: Skapa ett beslutsstöd för kommunen och varje skola, som är samlat, accepterat och användarvänligt Säkerställa arbetsprocess vid framtagandet av data så att denna är kvalitetssäkrad och aktuell Stöd för djupare analys Tydliga arbetsätt och roller Information om resultat är lättillgänglig för alla

18 Resultatuppföljning - status
Nulägesanalys och projektplan klar Betygsapp klar för test (kommunala skolorna) Fortsättning med gymnasiet och förskolor

19 Kommunikation Kommunikationen ska hjälpa till att skapa delaktighet och engagemang förändring och positiv skolutveckling ELEVER PRESS FÖRÄLDRAR SKL REKTORER ETT LÄRANDE VÄSBY LÄRARE Vad skapar engagemang? Delaktighet! Vilken fråga engagerar: skolan Kommunikationen ska hjälpa till att skapa delaktighet och engagemang (Underförstått: bidra till att projektmålet där engagemang är en förutsättning för att lyckas vända skolutvecklingen) För att kunna skapa engagemang måste vi först 1) väcka intresse 2) skapa och behålla engagemang 3) kommunicera resultaten Hur? För att kunna behålla engagemanget under detta långsiktiga projekt Vara intressanta enom att ha budskap som är anpassade till målgruppen Genom att bära Upplands Väsbys vision och kommunicera i linje med kommunikationspolicyn… DELAKTIGHET ÖPPENHET TRANPARENTA Berätta på ett intressant sätt Med barnet i fokus Ambassadörer Storytelling FÖRSKOLE- CHEFER POLITIKER INTERN ORG.

20 Kanaler Webbplats Stortavlor Facebook Nyhetsbrev Lokalpress Twitter
Youtube Kommer: Instagram Projektwebb Mötesforum ev. föreläsningar Föräldraråd? Föräldramöten?

21 www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby Förbättring av menyn
Uppdatering texter Skapande av bildgalleri Lyfta formen – mer visuellt tilltalande Publicering filmer

22 Månatligt nyhetsbrev

23 Film och foto

24 Press

25 Sociala kanaler Idag på kommunens Facebook
På sikt en egen sida Instagram #ettlarandevasby

26 Goda exempel? Vad kan andra föräldrar i Upplands Väsby lära av er? Kan andra skolor lära sig något från verksamheten på Bollstanäs skola? Tipsa gärna oss om goda exempel:

27 INVENTERA PERSPEKTIVEN SAMTAL MELLAN PERSEPEKTIVEN
Dialog för ett lärande Väsby INVENTERA PERSPEKTIVEN SAMTAL MELLAN PERSEPEKTIVEN FORMULERA SAMFÖRSTÅNDSAVTALET 1 juni midsommar årsskiftet

28 Perspektiv Publicerade på webben i juni.
Tankar, åsikter, fakta och upplevelser. Underlag för höstens arbete Vad pratar vi om när vi pratar om skolan i upplands väsby

29 Konstituerande möte 16/9 Bestämma formen Bestämma hur ofta vi ska ses
Prioritera områden

30 Arbete under hösten Områden som prioriterades: • Resurser
• Organisation och styrning • Tillit och förtroende • Lärande och miljö för lärande • Stöd • Kompetens, förmåga och ansvar

31 Nio förbättringsförslag
Resurser Möjlighet för rektor att hyrans betalas centralt. Öka skolpeng Öka Socioekonomisk viktning Engagemang och attityd Samverkan med externa aktörer ”Väsbymodellen” – Alla ska kunna läsa, räkna, skriva när de går ut trean.

32 Nio förbättringsförslag
Organisation och styrning Gemensam målstyrning Tillit och förtroende Arenor för möten- kontaktpolitiker Arenor för möten- kollegialt lärande Arenor för möten- Skola och hem

33 Vad händer nu? Enligt önskan av arbetsgruppen lämnas förslagen över till ordföranden för kommunstyrelsen och Ett lärande Väsbys styrgrupp, Mathias Bohman. Ceremoni den 19 januari. Kommunstyrelsen 2 feb. Ett lärande Väsbys styrgrupp 2 feb.

34 Tack! http://www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby
Kontakta gärna mig om du har frågor eller vill komma i kontakt med någon av delprojektledarna! Inger Cronlund, telefon:  979 19 Prenumerera på nyhetsbrevet om du vill ha löpande information:


Ladda ner ppt "Skolutvecklingsprojekt"

Liknande presentationer


Google-annonser