Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn."— Presentationens avskrift:

1 Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn

2 2 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Standardförändringar

3 3 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Byggprocessen Min definition:  Börjar med att någon vill bygga ett nytt hus eller bygga om ett befintligt och slutar med att byggnaden, efter en förhoppningsvis lång brukstid, rivs

4

5 Projektstart!

6 Principiell uppbyggnad av projektorganisationen i ett byggprojekt

7 Förstudie

8 8 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Förstudie (möjlighetsanalys) Förutsättningar  Bakgrund/nuläge  Omfattning/avgränsningar  Ledningsfunktioner  Produkt/objekt  Tidsramar/projekttid  Ekonomi  Organisation/kommunikation  Kvalitet/arbetsmiljö  Myndigheter  Tekniska – infrastruktur m m Underlag för programarbete Projektformulering

9 9 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Fråga 1- Förstudie  Vad behöver ni veta inför ett ombyggnadsprojekt?  Hur får ni reda på det ni vill veta?

10 10 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Vad händer i området?  Finns det en bevarandeplan?  Finns det en ”tillgänglighetsplan”?  Vad planerar kommunen?  Teknisk service  Finns det fjärrvärme?  Status på VA-nät?  Trafikplanering?  Kommersiell service?

11 11 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Förundersökning, hus/mark  Fakta om huset (objektsbeskrivning)  Okulär förundersökning av byggnad och utemiljö  Funktionella problem  Intervjuer med fastighetsskötare  Intervjuer med förvaltare  Intervjuer med hyresgäster  Nyckeltalsanalys  Skadestatistik  Kontroll ritningar

12 12 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Fördjupad förundersökning  Expertbedömningar  Arkitekt  Konstruktör  Elkonsult  VVS-konsult  Relationsritningar  Byggnadsritningar  Installationsritningar

13 13 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Viktiga punkter  Värmesystem  Våtrum  Tillgänglighet  Trappor  Entréer  Passagemått  Hygienrum  Brand  Kallvind  Fuktskador

14 14 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Tekniska undersökningar  Korrosionsanalys  Termografering  Mätning av rumstemperatur  Täthetsprovning  Fuktmätning  Spårgasmätning  Lufthastighetsmätning  Radon

15 Program

16 16 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Program, ”Vad” Förutsättningarna för projektet  Areabehov  Tekniska krav  Miljökrav  Gestaltningsprogram  Miljöprogram  Alternativa lösningar studeras  Upphandling av projektörer

17 17 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Kravspecifikation Åtgärda brister  Brister i tillgänglighet  Standardnivå i kök och badrum  Tvättstuga  Innemiljö Förbättra funktion/ekonomi  Annan lägenhetsfördelning  Driftsekonomi, el/vatten/värme  Underhållskostnader

18

19

20

21 Systemhandling!

22 22 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Systemprojektering En mer definitiv utformning med avseende på  Standard  Tekniska lösningar  Funktioner  Principiella lösningar Ger underlag för  Genomförandekostnad  Budget (underlag för äskande av anslag) Kallas ibland huvudhandlings- skede

23

24 Byggherren representeras av KA (kontrollansvarig)

25

26 26 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Kontrollansvarig (KA)  Biträda byggherren  Delta i möten  Notera iakttagelser  Underlag för slutbesked  Certifierad enlig Boverkets regler  Ska ha självständig ställning  Undantag finns från kravet på KA

27 27 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Detaljprojektering!

28 28 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Detaljprojekteringsskede  Förfrågningsunderlag  Bygghandlingar

29 29 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Produktion

30 30 2012_FU_BBR Lilliehorn Konsult AB Genomförande

31

32

33

34

35

36 36 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Produktionsskede Detaljprojekteringen pågår ofta parallellt med produktionsskedet  Beskedshantering  Dokumentation  Ändringslistor, revideringar

37

38

39 39 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB BAS-P BAS-P – Byggarbetsmiljösamordnare planering/projektering  Byggherren ansvarar  Förhandsanmälan  Arbetsmiljöplan  Dokumentation  Utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering

40 40 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB BAS-U BAS-U – Byggarbetsmiljösamordnare under utförandet  Byggherren ansvarar  Arbetsmiljöarbetet samordnas under produktionen  Byggherren kan överlåta sitt arbetsmiljöansvar  Skriftligt avtal.  Vid konsumentförhållanden tar total- eller generalentreprenören automatiskt över byggherrens ansvar, förutsatt att entreprenören har ett samlat ansvar för hela projektet.

41

42

43

44 44 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Provning

45 45 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Provningsskede  Vilken provning behövs?  Projektörer medverkar  Underlag för drift- och skötselinstruktioner  Relationshandlingar

46 46 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Besiktning

47 47 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Besiktningsskede  Projektörerna medverkar vanligtvis inte  Projekteringsledaren ska kunna svara på frågor från besiktningsmännen  ”Beskedslista” Dokumentera!

48 48 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Avslutning

49 49 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Avslutningsskede  Erfarenhetsåterföring  Ekonomisk reglering

50

51 51 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Drift- och underhåll Entreprenören ska överlämna drift- och underhållsinstruktioner  Skötselplan, grönytor  Driftinstruktioner  Driftinstruktioner, ventilation  Underhållsplan Entreprenören och konsulten ska introducera driftorganisationen i byggnadens driftsegenskaper

52 52 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Brukarinformation Krav på information om t ex  Energi- och vattensparande  Skötsel av golv- och väggmaterial  Användning av ventilationssystem  Skötsel av vitvaror  Hantering av avfall! Information om miljöanpassat brukande

53

54

55 55 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB  Ett byggnadsverk får inte tas i bruk innan BN utfärdat slutbesked – om BN inte beslutar annat  När byggherren visat att alla krav uppfyllts enligt:  lovet,  anmälan  kontrollplanen,  startbeskedet eller kompletterande villkor Slutbesked

56 56 2014_FU_Projektledning Lilliehorn Konsult AB Rebus Vad står de olika stegen i följande talserie för? 1: 10: 100: 1000


Ladda ner ppt "Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn."

Liknande presentationer


Google-annonser