Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial"— Presentationens avskrift:

1 Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial
Kort presentation av vägledningsmaterialets innehåll

2 Syfte Stödja verksamheterna inom äldreomsorgen i arbetet med värdegrundsfrågor Inspirera till samtal och reflektion Bidra till att verksamheterna kan arbeta fram en värdegrund eller upprätthålla en som redan finns Beskriva Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsen har tagit fram det här materialet för att stödja äldreomsorgens arbete med den nationella värdegrunden. Materialet kan inspirera personal i äldreomsorgen till utvecklande samtal och reflektioner om värdegrundsfrågor. Man kan till exempel diskutera vad som är viktigt för att arbeta enligt en värdegrund, och ta fasta på vad var och en i sin yrkesroll kan göra för att äldre människor ska få ett värdigt liv och känna välbefinnande. Verksamheter som saknar en värdegrund kan använda materialet för att arbeta fram en sådan. För verksamheter som redan har en värdegrund kan arbetet med materialet hjälpa till att hålla värdegrunden levande. En värdegrund förändras i samklang med förändringar i omvärlden, och det här materialet kan användas för att utveckla verksamheten. Materialet utgår ifrån Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre.

3 Bakgrund Resultatet av ett regeringsuppdrag
Bygger på Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3) Framtaget i samråd med SKL, Famna och Vårdföretagarna Testat av personal i äldreomsorgen År 2010 fick Socialstyrelsen flera regeringsuppdrag inom området vård och omsorg för äldre, som hade sin grund i propositionen Värdigt liv i äldreomsorgen (prop. 2009/10:116). Riksdagen beslutade i enlighet med propositionen. Ett av uppdragen var att ta fram ett handledningsmaterial för personal i äldreomsorgen för att stödja utförares arbete med den nationella värdegrunden. Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial, bygger på Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3): Mer information om det allmänna rådet finns i meddelandebladet Socialstyrelsen har tagit fram materialet i samarbete med Sveriges kommuner och landsting, Famna och Vårdföretagarna.

4 Målgrupper Alla som har ett gemensamt ansvar för äldre personers möjlighet att ha ett värdigt liv och känna välbefinnande inom äldreomsorgen. Det innebär alla som är delaktiga i och ansvariga för äldre personers vård och omsorg oavsett yrkesroll. Materialet kan användas av alla som arbetar och möter äldre personer med insatser från socialtjänstens äldreomsorg, det vill säga politiker, biståndshandläggare, chefer på olika nivåer, arbetsterapeut, sjuksköterska, MAS, undersköterska, vårdbiträde, verksamhetsutvecklare, sjukgymnast och andra personalgrupper som i sitt arbete möter den äldre personen.

5 Så kan vägledningsmaterialet användas
Materialet kan användas i ett arbetslag eller i grupper med flera olika yrkeskategorier i gemensamma övningar i samtal om värdegrundsfrågor Vägledningsmaterialet kan användas i ett arbetslag eller i grupper som består av flera olika yrkeskategorier. Materialet lämpar sig för grupparbete i och med att det innehåller många gemensamma övningar och kan fungera som underlag för samtal för värdegrund och etiska frågor.

6 Innehåll och upplägg Boken består av 3 inledande kapitel: förarbete
7 dialoger om värdeord 5 avslutande kapitel: arbetsmöten Vägledningsmaterialet inleds med tre kapitel om förarbete, planering och förankring. Sedan följer sju dialoger om värdeord, det vill säga övningsbaserade avsnitt, följt av fem avslutande kapitel om hur värdegrunden kan omsättas i praktiken, så kallade arbetsmöten.

7 De 3 inledande kapitlen Det första kapitlet tar bland annat upp hur viktigt det är att hela organisationen är involverad i värdegrundsarbetet. Nästa kapitel handlar om den nationella värdegrunden och evidensbaserad praktik. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om att stödja en evidensbaserad praktik i socialtjänsten (http://www.regeringen.se/sb/d/15164/a/175662). Syftet med kapitlet är att ge en översikt om vad en evidensbaserad praktik kan innebära för verksamheten. Det tredje kapitlet i den inledande delen tar upp risker med att kategorisera äldre personer i stället för att se dem som unika individer.

8 Dialoger om värdeord Dialogerna tar upp värdeorden som finns i socialtjänstlagen och Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3). Dialogerna består av korta texter, lagtext, individuella reflektioner och gemensamma övningar. Materialet innehåller sju dialoger som var och en tar upp värdeord från de allmänna råden. Dialogerna handlar om: självbestämmande trygghet meningsfullhet och sammanhang respekt för privatliv och personlig integritet individanpassning och delaktighet bemötande insatser av god kvalitet. I varje dialog finns lagtext, föreskrifter och allmänna råd som har med respektive värdeord att göra. Där finns även övningar och individuella reflektioner, ordförklaringar, faktarutor och lästips. Syftet med dialogerna är att reflektera kring värdeorden för att kunna stödja den äldre personen i att få ett värdigt liv och känna välbefinnande. Grupperna kan ta fram förslag till värdegrundsmeningar och förhållningssätt. Dessa förslag kan man sedan arbeta vidare med i bokens avslutande kapitel om arbetsmöten.

9 De 5 avslutande kapitlen
På arbetsmötena arbetar man med hur verksamheterna och den enskilde medarbetaren ska konkretisera värdegrunden, och hur man löser problem. Materialets sista kapitel består av arbetsmöten. Syftet med arbetsmötena är att bearbeta värdegrundsförslagen från dialogerna och omforma dem till en värdegrund och till förhållningssätt i det dagliga arbetet. Arbetsmöte 1 innehåller övningar i att ta fram en värdegrund. Om verksamheten redan har en värdegrund så används mötena till att utvärdera och belysa den egna värdegrunden mot bakgrund av den nationella värdegrunden. På arbetsmöte 2 och 3 kopplas värdegrunden ihop med verksamhetens mål och ger stöd till hur personalen konkret ska arbeta med frågorna både på gruppnivå och individuellt. Fokus för det fjärde arbetsmötet är hur personal kan stödja varandra i arbetet för att värdegrunden ska upprätthållas. Det femte och sista arbetsmötet handlar om att lösa frågor och problem som under dialogerna har lämnats åt sidan – parkerats.

10 Stöd i arbetet med materialet
Arbetsblad, som t.ex. checklistor och övningsprotokoll Lästips Faktarutor Ordförklaringar Plats för egna anteckningar Vägledningsmaterialet innehåller också olika typer av stöd: checklistor och övningsprotokoll lästips faktarutor tid- och aktivitetsplan prioriteringsmatris ordförklaringar plats för egna anteckningar i varje kapitel.

11 Beställ eller ladda ner materialet idag!
”Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial” har 178 sidor och kan beställas så här: i tryckt form från Socialstyrelsen beställningsservice, Stockholm via Socialstyrelsens webbplats: via e-post: via fax: Pris för materialet är 100 kronor inklusive moms. Porto tillkommer. Materialet kan även laddas ner i sin helhet eller som separata kapitel.


Ladda ner ppt "Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial"

Liknande presentationer


Google-annonser