Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att leda stora projekt, möjligheter och fallgropar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att leda stora projekt, möjligheter och fallgropar"— Presentationens avskrift:

1 Att leda stora projekt, möjligheter och fallgropar
Boel Andersson Gäre, professor Futurum, Landstinget i Jönköpings län The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare 100906, SKL, Andersson Gäre

2 Att förbättra och förändra är att arbeta med hur vi arbetar
Att agera sig in i ett nytt tänkande, istället fär att tänka på och prata om vad som skulle vara bra. Att arbeta med 4 angreppssätt på en gång: Projekt Koncept utveckling Infrastruktur Design Competence is not a framework of knowledge and skills as we saw it before. Sandberg showed that the knowledge and skills of man are dependent on and based on her understanding of her work. Within the frame of ones understanding man develops the knowledge and skills that she uses in her work. In that way competence development is utmost a question of changing the current understanding of ones work to a level that is one of better quality. ”Leading and understanding” - Targama This has deep consequences for the leadership... Competence development becomes something else… it becomes a part of the every day life of the leader… where the leader has effects on the competence that is developed in the organization. Människors kunskap, färdigheter och kompetens är en funktion av hur de förstår sitt arbete Sandberg&Targama, 2005 100906, SKL, Andersson Gäre

3 Agenda Vad är problemet? Projekt - vad är det?
Vad är det vi ska åstadkomma? Projekt i en komplex verklighet – Barndialogen som exempel Sydöstra regionen – förbättring av cancervårdkedjan – men hur? Vad behöver vi ha på plats för att lyckas? 100906, SKL, Andersson Gäre

4 Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger
Paul Batalden 100906, SKL, Andersson Gäre

5 Bringing generalizable scientific evidence to specific contexts requires multiple knowledge systems
choosing best plan See wholeness New mindset and frameworks executing locally Generalizable scientific evidence Measured performance improvement Particular context + balanced measures over time inquire into particular identity control for context Batalden, 2007 100906, SKL, Andersson Gäre

6 Bringing generalizable scientific into practice – the “black box”
? Improvement Knowledge Research Customer experience Porfessional experience Particular context + 100906, SKL, Andersson Gäre

7 Från evidens till praktik
Det räcker sällan med riktlinjer för att ändra praxis i vården. En ny rutin måste ofta förankras lokalt för att slå rot. Bara om den passar individerna som ska tillämpa den och organisationen som de arbetar i, får den ordentligt genomslag. Länge ansågs upplysning vara tillräckligt för att ändra rutinerna i vården. Nya effektiva metoder kunde införas och gamla ineffektiva utmönstras genom enkelriktad information från centralt håll. Nya riktlinjer räckte för att styra vården, trodde många. Åtminstone om påbuden var evidensbaserade. Men så kallad kunskapsstyrning har visat sig vara mer komplicerad än så. Genomslaget av kliniska riktlinjer varierar kraftigt i de studier som har gjorts i olika länder. Ny kunskap måste ofta stötas och blötas, omformuleras av lokala opinionsbildare och anpassas till vårdgivarnas lokala förhållanden, innan de gör kunskapen till sin egen och tillämpar den kliniskt. Men många tycker att det går för trögt. SBU nyhetsbrev 2, 20009 100906, SKL, Andersson Gäre

8 Vad är ett projekt? Projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett arbete i en viss riktning för att om möjligt åstadkomma ett i förväg bestämt resultat. En formell definitionen på projekt är: ”En temporär satsning för att framställa en unik vara eller tjänst.” *) Temporär avser att projektet har en viss varaktighet med en start och ett slut. Resursfördelning innebär att någon tilldelar projektet resurser av något slag. Unik är att projektet avser att ta fram någonting som inte gjorts tidigare. Det unika kan ligga i det slutliga resultatet eller det sätt som detta framställs på. Målstyrt innebär att projektet syftar till att ta fram någonting, att det ska producera ett slutresultat. Slutresultatet kan vara konkret, till exempel en ny produkt för ett företag, ett nytt IT-system. Slutresultatet kan även vara mer abstrakt som en organisationsändring eller en tjänst. *) Enligt ” A guide to the project management body of knowledge, third edition, PMI 2004 Källa: Wikipedia 100906, SKL, Andersson Gäre

9 Fler definitioner - projekt
Projekt - idé eller plan för uppnåendet av ett visst resultat; ofta även arbetet med att genomföra planen (NE.se) Project - a piece of planned work or an activity which is finished over a period of time and intended to achieve a particular aim; a study of a particular subject done over a period of time (Cambridge Dictionary Online) 100906, SKL, Andersson Gäre

10 Barndialogen - Ett komplext system?
100906, SKL, Andersson Gäre

11 Genom vilka glasögon ? våra: eller patientens: JMK/98

12 Förbättringsmodell efter T Nolan, E Deming m fl
Vad vill vi åstadkomma? Mål ! Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Mått ! Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Idéer ! Agera Planera Test ! PDSA-cirkeln Gör Studera

13 Utgångspunkter för förbättringsarbetet
Barn- dialogen Utgångspunkter för förbättringsarbetet Alla förändringar är inte förbättringar, men alla förbättringar är förändringar Att tänka sig in i ett nytt agerande eller att agera sig in i ett nytt tänkande? 100906, SKL, Andersson Gäre

14 Barn- dialogen Utgångspunkter Utgångspunkten skall vara att barnet och familjens behov är i fokus Vi tar fram faktabaserade underlag, vårdprogram och vårdplaner 100906, SKL, Andersson Gäre

15 ”Enkla regler” Vi ger feedback till föregående steg
Barn- dialogen ”Enkla regler” Vi ger feedback till föregående steg Vi delar våra resultat av utvecklingsarbete med andra Summan av delarna är mindre än helheten Det är ”systemets” resultat som räknas 100906, SKL, Andersson Gäre

16 Viktiga lärdomar Gemensam arena + kunskapsbas/vårdprogram
Barn- dialogen Viktiga lärdomar Gemensam arena + kunskapsbas/vårdprogram Tvärprofesionella team/”microsystem” Brukarnas delaktighet Ledningsstöd Metodstöd Mål och mätningar - Resultat!

17 Förslag till generell modell?
”För- process” ”Genomförandeprocess” Initiera Styra Avsluta Kommunikation/Spridning 100906, SKL, Andersson Gäre

18 Resultat länkat till processen
Behov Process Resultat Initial ohälsa Hälso- och sjukvård Förändrat hälsotillstånd 100906, SKL, Andersson Gäre 3

19 Värdekompassen Funktionellt hälsostatus Kliniskt/ Tillfredsställelse
Kostnader Funktionellt hälsostatus Kliniskt/ omvårdnad Tillfredsställelse 100906, SKL, Andersson Gäre 1

20 Värde ”Kvalitet” Kostnader Värde = 100906, SKL, Andersson Gäre 7

21 Syöstra sjukvårdsregionen – projekt i cancervårdkedjan
100906, SKL, Andersson Gäre

22 Syöstra sjukvårdsregionen – projekt i cancervårdkedjan
GI-cancer (453, 2008) Coloncancer (212, 2008) GI-symtom (????????) 100906, SKL, Andersson Gäre

23 Värdekompassen en modell för multidimensionella mått
Fysiskt Mentalt Socialt Funktionellt hälsostatus Förbättra livskvaliteten efter en cancerdiagnos Minska risken för insjuknande i cancer (skillnader i befolkningsgrupper) Förlänga överlevnadstiden efter en cancerdiagnos (regional skillnader och skillnader mellan befolkningsgrupper) Förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer utifrån ett tydligt patientperspektiv Kliniskt Provresultat Komplikationer Tillfredsställelse Upplevd hälsovinst Med sättet att ge vård Kostnader Direkt Indirekt Att ha resurser för ett större antal cancerpatienter” ”overuse”/ rätt indikation 100906, SKL, Andersson Gäre

24 Förbättrade cancervårdkedjor – lärande seminarier
Introduktion Processkartläggning Värdekompassen Vad vill vi åstadkomma? Processanalys Identifiera förbättringsarbete Introduktion fler verktyg Lära av varandra Förändra arbets-processer Avslutning Redovisning av resultat Hur gå vidare? Spridning? "LS O" Linköping 18 maj Vad finns? Vad krävs? Lärande-seminarium 1 2-3 sept.10 Lärande-seminarium 2 13 okt. -10 Lärande-seminarium 3 14 dec. -10 Lärande-seminarium 4 Febr. -11 På hemmaplan På hemmaplan På hemmaplan Förankra Kartlägga processer Testa förbättringar Förankra Testa nya arbetssätt Förankra Sprida 100906, SKL, Andersson Gäre

25 Forskningsmodell för att ”forska med”
100906, SKL, Andersson Gäre Ellström 2005

26 Finns det på plats? Vilja, respekt och nyfikenhet
Kunskapsbas/vårdprogram Gemensam arena för dialog – verklig och virituell Tvärprofesionella team/”microsystem” Brukarnas delaktighet Ledningsstöd Metodstöd (förbättringsverktyg, IT etc) Praktiska ting: tids- och kommunikationsplan, mötesteknik etc. Mål och mätningar - Resultat! Spridning

27 Veta – vilja - göra ”Att veta är inte tillräckligt;
Barn- dialogen Veta – vilja - göra ”Att veta är inte tillräckligt; vi måste använda kunskapen Att vilja är inte tillräckligt vi måste göra” Gothe 100906, SKL, Andersson Gäre


Ladda ner ppt "Att leda stora projekt, möjligheter och fallgropar"

Liknande presentationer


Google-annonser