Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

100906, SKL, Andersson Gäre Att leda stora projekt, möjligheter och fallgropar Boel Andersson Gäre, professor Futurum, Landstinget i Jönköpings län The.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "100906, SKL, Andersson Gäre Att leda stora projekt, möjligheter och fallgropar Boel Andersson Gäre, professor Futurum, Landstinget i Jönköpings län The."— Presentationens avskrift:

1 100906, SKL, Andersson Gäre Att leda stora projekt, möjligheter och fallgropar Boel Andersson Gäre, professor Futurum, Landstinget i Jönköpings län The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

2 100906, SKL, Andersson Gäre Att förbättra och förändra är att arbeta med hur vi arbetar Att agera sig in i ett nytt tänkande, istället fär att tänka på och prata om vad som skulle vara bra. Att arbeta med 4 angreppssätt på en gång: 1Projekt 2Koncept utveckling 3 Infrastruktur 4Design Människors kunskap, färdigheter och kompetens är en funktion av hur de förstår sitt arbete Sandberg&Targama, 2005

3 100906, SKL, Andersson Gäre Agenda Vad är problemet? Projekt - vad är det? Vad är det vi ska åstadkomma? Projekt i en komplex verklighet – Barndialogen som exempel Sydöstra regionen – förbättring av cancervårdkedjan – men hur? Vad behöver vi ha på plats för att lyckas?

4 100906, SKL, Andersson Gäre Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger Paul Batalden

5 100906, SKL, Andersson Gäre Bringing generalizable scientific evidence to specific contexts requires multiple knowledge systems Generalizable scientific evidence + Particular context Measured performance improvement control for context inquire into particular identity balanced measures over time choosing best plan executing locally Batalden, 2007 See wholeness New mindset and frameworks

6 100906, SKL, Andersson Gäre Bringing generalizable scientific into practice – the “black box” Knowledge Research Customer experience Porfessional experience + Particular context Improvement ?

7 100906, SKL, Andersson Gäre Från evidens till praktik Det räcker sällan med riktlinjer för att ändra praxis i vården. En ny rutin måste ofta förankras lokalt för att slå rot. Bara om den passar individerna som ska tillämpa den och organisationen som de arbetar i, får den ordentligt genomslag. Länge ansågs upplysning vara tillräckligt för att ändra rutinerna i vården. Nya effektiva metoder kunde införas och gamla ineffektiva utmönstras genom enkelriktad information från centralt håll. Nya riktlinjer räckte för att styra vården, trodde många. Åtminstone om påbuden var evidensbaserade. Men så kallad kunskapsstyrning har visat sig vara mer komplicerad än så. Genomslaget av kliniska riktlinjer varierar kraftigt i de studier som har gjorts i olika länder. Ny kunskap måste ofta stötas och blötas, omformuleras av lokala opinionsbildare och anpassas till vårdgivarnas lokala förhållanden, innan de gör kunskapen till sin egen och tillämpar den kliniskt. Men många tycker att det går för trögt. SBU nyhetsbrev 2, 20009

8 100906, SKL, Andersson Gäre Vad är ett projekt? Projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett arbete i en viss riktning för att om möjligt åstadkomma ett i förväg bestämt resultat. En formell definitionen på projekt är: ”En temporär satsning för att framställa en unik vara eller tjänst.” *) –Temporär avser att projektet har en viss varaktighet med en start och ett slut. –Resursfördelning innebär att någon tilldelar projektet resurser av något slag. –Unik är att projektet avser att ta fram någonting som inte gjorts tidigare. Det unika kan ligga i det slutliga resultatet eller det sätt som detta framställs på. –Målstyrt innebär att projektet syftar till att ta fram någonting, att det ska producera ett slutresultat. Slutresultatet kan vara konkret, till exempel en ny produkt för ett företag, ett nytt IT- system. Slutresultatet kan även vara mer abstrakt som en organisationsändring eller en tjänst. *) Enligt ” A guide to the project management body of knowledge, third edition, PMI 2004 Källa: Wikipedia

9 100906, SKL, Andersson Gäre Fler definitioner - projekt Projekt - idé eller plan för uppnåendet av ett visst resultat; ofta även arbetet med att genomföra planen (NE.se) Project - a piece of planned work or an activity which is finished over a period of time and intended to achieve a particular aim; a study of a particular subject done over a period of time (Cambridge Dictionary Online)

10 100906, SKL, Andersson Gäre Barndialogen - Ett komplext system?

11 Genom vilka glasögon ? våra: eller patientens: JMK/98

12 Förbättringsmodell efter T Nolan, E Deming m fl Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Mål ! Mått ! Idéer ! Test ! AgeraPlanera Gör Studera PDSA-cirkeln

13 100906, SKL, Andersson Gäre Utgångspunkter för förbättringsarbetet Alla förändringar är inte förbättringar, men alla förbättringar är förändringar Att tänka sig in i ett nytt agerande eller att agera sig in i ett nytt tänkande? Barn- dialogen

14 100906, SKL, Andersson Gäre Utgångspunkter Utgångspunkten skall vara att barnet och familjens behov är i fokus Vi tar fram faktabaserade underlag, vårdprogram och vårdplaner Barn- dialogen

15 100906, SKL, Andersson Gäre ”Enkla regler” Vi ger feedback till föregående steg Vi delar våra resultat av utvecklingsarbete med andra Summan av delarna är mindre än helheten Det är ”systemets” resultat som räknas Barn- dialogen

16 Viktiga lärdomar Gemensam arena + kunskapsbas/vårdprogram Tvärprofesionella team/”microsystem” Brukarnas delaktighet Ledningsstöd Metodstöd Mål och mätningar - Resultat! Barn- dialogen

17 100906, SKL, Andersson Gäre Förslag till generell modell? ”För- process” ”Genomförandeprocess” Kommunikation/Spridning Initiera AvslutaStyra

18 100906, SKL, Andersson Gäre Resultat länkat till processen Behov Process Resultat Initial ohälsa Hälso- och sjukvård Förändrat hälsotillstånd

19 100906, SKL, Andersson Gäre Värdekompassen Kostnader Funktionellt hälsostatus Kliniskt/ omvårdnad Tillfredsställelse

20 100906, SKL, Andersson Gäre Värde ”Kvalitet” Kostnader Värde =

21 100906, SKL, Andersson Gäre Syöstra sjukvårdsregionen – projekt i cancervårdkedjan

22 100906, SKL, Andersson Gäre Coloncancer (212, 2008) GI-cancer (453, 2008) GI-symtom (????????) Syöstra sjukvårdsregionen – projekt i cancervårdkedjan

23 100906, SKL, Andersson Gäre Värdekompassen en modell för multidimensionella mått Kliniskt Provresultat Komplikationer Fysiskt Mentalt Socialt Funktionellt hälsostatus Kostnader Direkt Indirekt  Förbättra livskvaliteten efter en cancerdiagnos  Att ha resurser för ett större antal cancerpatienter” ”overuse”/ rätt indikation Tillfredsställelse Upplevd hälsovinst Med sättet att ge vård Minska risken för insjuknande i cancer (skillnader i befolkningsgrupper) Förlänga överlevnadstiden efter en cancerdiagnos (regional skillnader och skillnader mellan befolkningsgrupper) Förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer utifrån ett tydligt patientperspektiv

24 100906, SKL, Andersson Gäre Förbättrade cancervårdkedjor – lärande seminarier Introduktion Processkartläggning Värdekompassen Vad vill vi åstadkomma? Lärande- seminarium 1 2-3 sept.10 Lärande- seminarium 2 13 okt. -10 Lärande- seminarium 3 14 dec. -10 Lärande- seminarium 4 Febr. -11 Processanalys Identifiera förbättringsarbete Introduktion fler verktyg Förankra Kartlägga processer På hemmaplan Avslutning Redovisning av resultat Hur gå vidare? Spridning? Lära av varandra Förändra arbets- processer Testa förbättringar Förankra Testa nya arbetssätt Förankra Sprida Linköping 18 maj Vad finns? Vad krävs? "LS O"

25 100906, SKL, Andersson Gäre Forskningsmodell för att ”forska med” Ellström 2005

26 Finns det på plats? Vilja, respekt och nyfikenhet Kunskapsbas/vårdprogram Gemensam arena för dialog – verklig och virituell Tvärprofesionella team/”microsystem” Brukarnas delaktighet Ledningsstöd Metodstöd (förbättringsverktyg, IT etc) Praktiska ting: tids- och kommunikationsplan, mötesteknik etc. Mål och mätningar - Resultat! Spridning

27 100906, SKL, Andersson Gäre Barn- dialogen ”Att veta är inte tillräckligt; vi måste använda kunskapen Att vilja är inte tillräckligt vi måste göra” Gothe Veta – vilja - göra


Ladda ner ppt "100906, SKL, Andersson Gäre Att leda stora projekt, möjligheter och fallgropar Boel Andersson Gäre, professor Futurum, Landstinget i Jönköpings län The."

Liknande presentationer


Google-annonser