Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LFA – Logical Framework Approach

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LFA – Logical Framework Approach"— Presentationens avskrift:

1 LFA – Logical Framework Approach

2 LFA LFA är den dominerande metoden för projektplanering i biståndsvärlden och används av Palmecentret genomgående LFA bygger på tanken om en deltagande planeringsprocess En grundbult är att börja med att identifiera själva problemet och därefter säga vad man vill uppnå (=målet), inte att först prata om vad man vill göra (= aktiviteterna) LFA har tre målnivåer: 1. övergripande mål (hämtat från Palmecentrets målmatris), 2. projektmål och 3. delmål

3 LFA:s nio steg Omvärldsanalys Intressentanalys Problemanalys
Målformulering Förutsättningar för måluppfyllelse Indikatorer på måluppfyllelse Aktivitetsplan Resursplanering Riskanalys Miljö Jämställdhet Hiv och aids

4 LFA:s nio steg Omvärldsanalys Intressentanalys Problemanalys
Målformulering Förutsättningar för måluppfyllelse Indikatorer på måluppfyllelse Aktivitetsplan Resursplanering Riskanalys

5 Vad är ett mål? Ett tillstånd/förändring som uppnås
Dvs. inte ”att genomföra aktiviteter” LFA-projekt har tre målnivåer: Övergripande mål (visionen man strävar mot) Projektmål (det tillstånd som projektet ska uppnå) Delmål (avstämningar på vägen…) * Efter problemanalysen kommer målsättningen Exempel: fotboll: man genomför aktiviteter (passar, dribblar, skjuter) för att få bollen i nätet. Man har då uppnått delmålet. Projektmålet är att vinna matchen…och att vinna serien är det övergripande målet. Om någon skulle fråga tränaren. ”Vad är målet” så skulle han inte säga ”att spelarna ska passa och dribbla och skjuta”, (dvs. aktiviteter) utan ”att vinna matchen” (ett tillstånd som uppnås, dvs. målet) Målformuleringen är på ett sätt det svåraste, men också det viktigaste. Aktiviteter – passa, dribbla, skjuta Delmål – göra mål Projektmål – vinna matchen Övergripande mål – vinna serien

6 Målet är en spegling av problemet
Problemträd Målträd Konsekvens Övergripande mål Problem projektmål Indikatorer: Orsak Orsak Delmål Delmål Orsak * I LFA-sammanhang så är tanken att målet är en spegling av problemet. Dvs. man ”löser” problemet. * Problemet ”SD är på väg in i Sveriges riksdag” görs alltså om till målet ”SD kommer inte in i Sveriges riksdag i valet 2010”. * Varje orsaks”klump” blir då delmålen för att uppnå projektmålet. Obs! Gör om varje orsak till delmål på tavlan genom att ”spegla”. Tex. om en orsak har angetts som ”utanförskap” så blir delmålet ”att människor upplever sig inkluderade” el. liknande. Delmål Indikatorer: Indikatorer: Aktiviteter: Aktiviteter: Indikatorer: Aktiviteter:

7 Vanliga problem ”Projektmålet är ett demokratiskt Sydafrika.” (Tagit sig vatten över huvudet) ”Målet är att deltagarna har genomgått aktiviteterna.” (sammanblandning) ”Syftet med projektet är att vi i den svenska projektgruppen ska lära oss mer om Serbien.” (Faller inte inom ramen för svenskt bistånd) ”Vi vill att de ska kunna mer om den svenska modellen”. (Speglar inte den lokala problembilden) ”Vi var väldigt glada när vi år 2006 lyckades uppnå målet att få jämställdhet i stad x.” (fanns inga belägg) Erfarenheten säger att våra projektorganisationer ofta har problem att formulera mål: här kommer några exempel

8 Ett projektmål ska vara SMART
Specifikt (Specific) Mätbart (Measurable) Antaget av målgruppen (Relevant/Accurate) Realistiskt (Realistic) Tidsbegränsat (Time bound) * När man har gjort problemträdet och satt projektmålet. Då är det bra att SMART:a målet. Dvs. titta på förutsättningarna (tid, pengar, risker) osv. och sen gå igenom dessa steg. * Gå igenom de olika bokstäverna. * A:et handlar alltså om att de som ”äger” problemet, dvs målgruppen, är med på att målet är Relevant. Att målgruppen har ”antagit” målet. * R:et väldigt viktigt. Dvs. Realistiskt utifrån hur stor projektgrupperna är, hur mycket tid vi har att lägga ner på projektet, hur mycket resurser som finns, och vilka förutsättningar som finns för att faktiskt uppnå det som vi säger oss vilja uppnå. * Återvänd till exemplet SD. Är det realistiskt att vi som projektgrupp kan ”lösa” problemet att SD kommer in i riksdagen? Nej… Det är ett problem som samtliga politiska partier i riksdagen kommer behöva jobba med under kommande år. * Således: vad gör man om målet inte är SMART? 1. Antingen begränsar man målet i tid och rum. Tex. ”SD kommer inte in i kommunfullmäktige i stad X” Alternativt så tar man ett av delmålen och gör om till projektmål. Vilket delmål ska man ta? Det beror på den kompetens som finns hos svenska organisationen och den lokala samarbetsorganisationen. Om man flyttar upp ett delmål och gör till projektmål. Så måste man göra om nya delmål, för att lösa det nya problemet som har identifierats.

9 Indikatorer För att kunna hävda att man uppnått ett mål – alltså att projektet har åstadkommit förändring –måste ha man ha belägg för det. Ett sätt att belägga resultat, är att inledningsvis bestämma vad som kan vara konkreta tecken på förändring, för att i slutet av projektet jämföra det med den ursprungliga situationen. Indikator är den fackmannamässiga benämningen på ett sådant tecken på förändring = belägg för måluppfyllelse, som underlag för resultatrapportering. Om projektmålet är: ”Palmecentret är en arbetsplats där personalen trivs”. personalen bekräftar i medarbetarsamtal, folk är glada på fredagsfikat, låg sjukfrånvaro, färre besök på MHC, facket bekräftar att klagomålen gått ner i antal osv. Obs! Ta upp att tanken är att man ska kunna ange detta i början av projektet.

10 Indikatorer (forts) Fungerar som en ’reality check’ för projektmålet
Måste kunna jämföras med situationen innan (baseline) Kan vara kvantitativa och/eller kvalitativa Kan vara objektiva och/eller subjektiva Måste bestämmas tillsammans med samarbetsorganisation Är alltså en förutsättning för att kunna säga något om måluppfyllelse! Om projektmålet är ”ett demokratiskt Sydafrika”, så skulle indikatorerna behöva vara ”väl fungerande val, kvinnligt deltagande i det offentliga rummet” etc. = Orealistiskt mål. Eller om ni har satt ett mål som är: ”att utbilda 100 personer” så blir ju indikatorn ”att hundra personer gått en utbildning”, vilket visar att målet inte är ett mål…utan en indikator, eller aktivitet. Eftersom indikatorn är en observering av en förändring, så måste det finnas information om situationen innan. Idealt sätt så införskaffas denna under idé/planeringsstadiet…dvs. genom fältbesök, införskaffande av information osv. 3/4Kvantitativt/objektivt: antal, procent, andel osv. Kvalitativt/subjektivt: upplevda förbättring/försämring. 5. Varför är det viktigt att bestämma indikatorerna tillsammans med samarbetspartnern? * Vi kanske sätter irrelevanta/orealistiska indikatorer. Vi måste vara överens om vad man ska titta efter, det ger också en fördelning av ”bevisbördan”- 6. Vi kan inte säga något om resultat i relation till målen om vi inte kan belägga den förändring som vi säger ha bidragit till. Påstående: ”Palmecentret är Sveriges ledande aktör inom opinionsbildning kring internationella frågor”. Påståendet betyder ingenting…om vi inte kan belägga det med nån form av indikator (ex. vi syns mest i media, vi blir citerade oftast i ledare, vi har flest besökare på hemsidan osv).

11 Programmets resultatomr.
Från problem till LFA-matris Programmets resultatomr. Övergripande mål Vilken förändring är realistisk att uppnå med hjälp av projektet? Vad ska mätas för att avgöra om vi lyckats eller inte? Hur ska det mätas? Vilka förutsättningar krävs och vilka risker kan försvåra? Hur kan vi minimera dessa? Projektmål Indikatorer Mätmetod/Verifiering Förutsättningar/Risker Hur ska situationen se ut då respektive delmål är uppnått? Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 PROBLEM Orsak Orsak * För att få ordning på detta så behöver målen för projekten föras in i en matris. Vi tar alltså det problemträd som vi gjorde, och gör om det till mål och delmål…och stoppar in dessa i matrisen. * Den översta nivån: dvs. övergripande målet, kommer från resultatområdet i det program som projektet tillhör. Det är alltså inget som projektet bestämmet, utan det kommer ”uppifrån”. Betyder det att vi ”styr” verksamheten? Både jag och nej. Främst handlar det om att vi sätter ramarna för vilken verksamhet som kan bedrivas, dvs. folkligt deltagande, fackligt samhällsarbete och partipolitisk organisering. Men inom ramen för dessa områden…så får ju respektive projekt utveckla sin egen fokus. Orsak


Ladda ner ppt "LFA – Logical Framework Approach"

Liknande presentationer


Google-annonser