Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förtroendeskapande dialog och ökat självbestämmande Landstinget – en attraktiv arbetsgivare som värnar om medarbetarna Medarbetare som motiveras att göra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förtroendeskapande dialog och ökat självbestämmande Landstinget – en attraktiv arbetsgivare som värnar om medarbetarna Medarbetare som motiveras att göra."— Presentationens avskrift:

1 Förtroendeskapande dialog och ökat självbestämmande Landstinget – en attraktiv arbetsgivare som värnar om medarbetarna Medarbetare som motiveras att göra goda arbetsinsatser och utvecklar sitt eget kunnande Gott ledarskap – en förutsättning för goda verksamhetsresultat Ekonomi som ger handlingsfrihet Ekonomi som inte belastar kommande generationer Kostnadseffektiv verksamhet Bra och hållbar regional utveckling God och förbättrad hälsa Hälso- och sjukvård som skapar trygghet och förtroende Patienten ska ha en stark ställning Hälso- och sjukvård med god framtidsberedskap Systematiskt och gränsöverskridande förbättringsarbete Forskning och utveckling som stödjer verksamhets- och kvalitetsutveckling Kunskapsbaserad och säker vård Effektiva vårdprocesser Miljöhänsyn i all verksamhet MEDBORGARE PROCESSFÖRNYELSE MEDARBETAREEKONOMI LANDSTINGETS ÅRSREDOVISNING 2010

2 Landstingets årsredovisning 2010 I ett längre perspektiv – trender Hälsofrämjande förhållningssätt utvecklas, men mycket återstår – synen på patienten som medskapare av den egna hälsan Bättre tillgänglighet i primärvården Ändrat förhållningssätt med ökat patientfokus och processorientering Utvecklingen av samverkan med kommunerna (bl a Äldre- o Barn och ungdomsuppdraget)

3 Landstingets årsredovisning 2010 FoU dialoger och ny organisation De medicinska resultaten förbättras Utvecklingen av patientsäkerhetsarbete IT utvecklingen Nationell patientöversikt och utökat utbud på Internet (1177.se och olika e-tjänster för befolkningen) Kraftfullare verksamhetsstyrning med nya koncept/verktyg Förbättrad uppföljning

4 Landstingets årsredovisning 2010 Sammanfattning STYRKOR 1.Systematisk behovsstyrning 2.Erk ä nt bra (patient)s ä kerhetsarbete 3.God medicinsk kvalitet 4.V ä l utvecklad samverkan med FK 5.Innovativ IT-utveckling 6.R ä ttvisande redovisning av pensionsskulden SVAGHETER 1.Bristande tillg ä nglighet 2.Medborgarnas f ö rtroende kan ö kas 3.V å rdprocessernas effektivitet 4.Ekonomi med begr ä nsad handlingsfrihet 5.Patientens st ä llning inte tillr ä ckligt stark 6.Resultatuppf ö ljningen (analys/konsekvens) MÖJLIGHETER 1.Medicinsk utveckling – forskningens landvinningar och implementering 2.Potential i folkh ä lso/h ä lsofr ä mjande arbetet 3.Effektivitetspotential - processutveckling/lean/kapacitetsplanering - datoriserat v å rdinformationssystem (Cosmic) - webbutveckling (1177.se/e-tj ä nster) - samverkan externt/internt 4.Utvecklad uppf ö ljning/analys ( Ö ppna j ä mf ö relser/ ” kvalitetsrapport ” /KPP etc) HOT 1.Sv å rparerad kostnadsutveckling (kostnadsdrivande demografi/medicinsk utveckling) 2.( Ö kande) h ä lsoskillnader mellan socioekonomiska grupper /kommuner 3.V å rdrelaterade infektioner 4.Generationsv ä xling medarbetare (7%<30 å r)

5 Landstingets årsredovisning 2010 Medborgarperspektivet God och förbättrad hälsa Förbättrad hälsa i ett längre perspektiv – även tendens i kortare perspektiv men undantag finns (vård till unga för psykiska tillstånd/vård alkoholrelaterade sjukdomar). 70 % av östgötarna upplever att det allmänna hälsotillståndet är bra – män upplever sin hälsa något bättre än kvinnor. Hälsoskillnader mellan socioekonomiska grupper /kommuner. Satsningar görs för en jämlik och likvärdig vård. Landstinget är en aktiv kraft i den folkhälsopolitiska process som pågår tillsammans med kommunerna –folkhälsopolitisk policy 2011-2014. Hälsofrämjande/förebyggande arbetet i verksamheten utvecklas men mycket återstår – utvecklat webb-baserat läromedel – patienten som medskapare av den egna hälsan.

6 Landstingets årsredovisning 2010 Medborgarperspektivet Hälso- och sjukvård som skapar trygghet och förtroende Fyra av fem östgötar anser sig ha tillgång till den sjukvård man behöver – positiv långsiktig trend. 64 % har stort förtroende för hälso- och sjukvården i allmänhet (7 % litet förtroende). Förtroendet för närmaste sjukhus och egna vårdcentralen är högre (83 % resp 77 %) Minskat ohälsotal visar på fortsatt framgångsrik samverkan med FK/Af. Utveckling av samverkan via Äldre- resp Barn och ungdomsuppdraget. Bemötande och förtroende får högst betyg av patienter vid VC/somatisk resp psykiatrisk specialistvård. Delaktighet och tillgänglighet får genomgående sämre betyg. Psykiatrisk specialistvård avviker negativt jämfört riket. Telefon – och besökstillgänglighet till VC bättre än nationell nivå/1177 klarar inte tillgänglighetsmålet. Tillgängligheten för de som väntat längre än tre månader till specialistsjukvård är fortfarande otillfredsställande - har förbättrats för besök men ganska oförändrad till behandling.

7 Landstingets årsredovisning 2010 Medborgarperspektivet Patienten ska ha en stark ställning Vården är inte tillräckligt patientfokuserad, utan domineras fortfarande av ett verksamhetsperspektiv men medvetna satsningar görs för att förbättra (t ex Regionalt cancercentrum med uttalat patientfokus, processutveckling ”knöl i bröstet”/tjocktarmscancer) Vårdval Östergötland har ökat fokus på kvalitet och uppföljning. Ännu är profilering av VC sällsynt men vissa tecken till differentiering (ökade öppettider) Ökad mångfald i vårdutbudet i form av nya privata aktörer Successivt utvecklat ”Internetutbud” i form av informationsutbud och e-tjänster

8 Landstingets årsredovisning 2010 Medborgarperspektivet Behovsstyrningsprocessens ”hållplatser” Behovsanalyser Neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar Hjälpmedel Uppföljning av uppdrag Smärttillstånd i rörelseorganen Kognitiv beteendeterapi Hjärtsjukdom Vård och stöd vid graviditet och förlossning Uppföljning av överenskommelser/avtal/vårdvalets regelbok Överenskomna/avtalade insatser har i princip genomförts enligt gjorda åtaganden med vissa undantag (framför allt tillgänglighetsbrister) Några VC har fått påpekanden avseende brister i tillgänglighet

9 De externa kommunikationsinsatserna syftar till att: Skapa en positiv uppfattning om landstinget som en professionell och förtroendeingivande organisation med gott anseende. Tydliggöra bilden av landstinget som en öppen, lyhörd och tillgänglig demokratisk aktör. Förbättra invånarnas trygghet att vården vid behov är tillgänglig, kompetent och säker. Tydliggöra att Landstinget i Östergötland är befolkningens och skattebetalarnas organisation för att driva en god hälso- och sjukvård. Stärka bilden av landstinget som en attraktiv arbetsgivare.

10 Hur tror ni mediebilden ser ut för Landstinget i Östergötland?

11 Landstinget i media Publicitet i 2010: 1388 varav lokala media:1142 (75,5%) Mediebilden exkl Lex Maria-ärenden:

12 Landstinget i media Vår strategi: ta initiativet Nyheter på lio.se en bra kanal mot media –Numera även forskningsnyheter Drygt 20 % av landstingsrelaterade artiklar och tv/radio-inslag utgår från nyheter från lio.se: Exempel: –Ögonbuss till operation av grå starr (2010-04-13) –Vårdval inom fetmakirurgi träder i kraft (2010-05-10) –Mini-Moa hjälper unga med drogtest (2010-06-01) –Klart med privata vårdgivare inom psykiatri (2010-06-10) –Brist på blod i Östergötland (2010-07-29) –Vaccination mot säsongsinfluensan drar igång (2010-11-02) –Goda resultat av provrörsbefruktning i Östergötland (2010-12-10) –Förändringar föreslås inom primärvården i Norrköping (2010-12-17)

13 Startsida gamla 1177.seStartsida nya1177.se 8 december 2010 Nystart 1177.se

14 Medarbetarperspektivet 2010 Medarbetaruppföljning – ny modell Samverkansavtal / APT Pensionsrådgivning och löneväxling Omställningsarbete via intern arbetsförmedling Landstingets varumärke – attraktiv arbetsgivare Stressindex Friskvård Fortsatt minskning av sjukfrånvaron

15 Medarbetarperspektivet 2010 MAVA – föregångare i arbetet med överbeläggningar Framtida kompetensförsörjningen Satsningar – kompetensbrist Utveckling yrkesrollerna Ledarfokus – lärande och förståelse Sidledsansvar Förtroendet för landstingets chefer högt Ledarutvecklingsprogram

16 Bokslut 2010 och bokslut 2009, mkr Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2011-01-28

17 Förändringar mellan finansplanen och bokslut 2010, mkr Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2011-01-30

18 Förändring eget kapital, mkr Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2011-01-28

19 Landstingets reserver och resultat 1983-2013 (bokslut 2010 + finansplanen 2011-2013) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2011-01-28 Inklusive justering av eget kapital 2010 (+209 mkr) och 2011 (-159 mkr) med hänsyn till pensionsbromsen och basbeloppsändringen

20 Basfakta ekonomiperspektivet Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2011-01-30

21 Basfakta ekonomiperspektivet Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2011-01-28

22 Kostnadsandel över tid Läkemedelskostnadens andel av totala kostnaden för hälso- och sjukvård

23 Utveckling i % av statsbidrag och kostnader avseende läkemedel Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2011-03-04


Ladda ner ppt "Förtroendeskapande dialog och ökat självbestämmande Landstinget – en attraktiv arbetsgivare som värnar om medarbetarna Medarbetare som motiveras att göra."

Liknande presentationer


Google-annonser