Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsredovisning 2009 Kommunfullmäktige 2010-04-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsredovisning 2009 Kommunfullmäktige 2010-04-27."— Presentationens avskrift:

1 Årsredovisning 2009 Kommunfullmäktige 2010-04-27

2 Årsredovisning 2009 Budget 09 Årsredov. 09 Fullmäktiges uppdrag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens rapport till fullmäktige

3 2009 Ett historiskt år - Kraftig nedgång i världsekonomin Stora utmaningar Satsning från regeringen Ks fattat snabba omställningsbeslut – två åtgärdspaket Förvaltning – medarbetare arbetat i rätt riktning

4 Viktiga händelser under året En ny vision – Sveriges ledande miljökommun2025 Klimatstrategin Fair trade city Bo- och energimässa Tällbergforum Jämställda löner Pandemin Nya fritidsaktiviteter, actionpark, BMX

5 Resultat 2005-2009

6 Resultat 2009 Året starkt präglat av skatteintäkternas utveckling Resultatet hade utan åtgärdspaket blivit negativt. Utan åtgärdspaket hade kostnadsnivån inte anpassats till en nivå som ligger i nivå med 2010-års budget Vård och omsorgs relativt stora avvikelse har klarats inom en ekonomi i balans

7 Finansiella mål 2009 Mål2009 Resultat (mnkr)33,426,4 Nettokostnadsandel98%98,4% Skattefinansieringsgrad100%106,1% Investeringsvolym (mnkr)66-100110 Låneskuld (% av balansomslutningen)<10%19,5% Soliditet, inkl pensionsskuld25%17,0% Kassalikviditet100%127,3%

8 Soliditetsutveckling

9 Borgensförbindelser 2005-2009

10 Kommunens långfristiga lån

11 Resultatjämförelse GR

12

13 Fullmäktiges målområden Samlad bedömning utifrån de fem målområdena Kvalitet Valfrihet och mångfald Klimat Tillväxt Hälsa

14 Måluppfyllelse De i budgeten fastlagda målområdena har i hög grad uppfyllts –Kommunens övergripande styrdokument har stort genomslag i verksamheten –Hög måluppfyllelse på miljöområdet –Kvalitetsarbetet utvecklas i önskad riktning Oroande utveckling på vissa områden –Kraftiga volymökningar inom vård och omsorg –Ökat behov av försörjningsstöd –Barns och ungdomars ökade ohälsa

15 Måluppfyllelse Kvalitet Måluppfyllelsen inom kvalitet bedöms som hög Det systematiska arbetet med kvalitetssäkring och brukarfokus har tagit stora steg framåt. Mycket har genomförts under året, mer är på gång... Brukarundersökningar genomförs regelbundet i flera verksamheter och det finns en strävan att nå ut till medborgarna med resultaten Tjänstegarantier har införts

16 Måluppfyllelse Valfrihet och mångfald Kommunen prövar systematiskt andra utförare av verksamhet och andelen har stadigt ökat Kvalitetsmätningar presenteras på kommunens webbplats för att ge medborgarna beslutsunderlag och tydligare valmöjligheter LOV inom hemvården har införts vilket har gett ett starkt fokus på brukarens möjlighet att göra ett eget val Inom skolan är strävan att öka andelen friskolor Mångfald inom kommunens egna verksamheter kan dock utvecklas ytterligare då det fortfarande råder en stor likformighet på den interna produktionen

17 Måluppfyllelse Klimat Klimatområdet når den högsta måluppfyllelsen Kommunens långsiktiga arbete med energilösningar, information och delaktighet har redan gett bra utfall Särskilt noteras att andelen kravodlade livsmedel ökat kraftigt under året. Struktur för uppföljning i klimat- och hållbarhetshänseende har förbättrats och kommer fortsätta utvecklas Bedömningen är att måluppfyllelsen utgör en bra grund för det fortsätta arbetet med att nå Vision 2025 "Sveriges ledande miljökommun"

18 Måluppfyllelse Tillväxt Det ekonomiska läget har inneburit att målet om en genomsnittlig befolkningstillväxt på 1% per år inte kunnat uppnås Kommunikationen mellan företagen och kommunen som myndighet har inte varit positiv och är ett mycket prioriterat område att utveckla Näringslivsenheten har fått en positiv nystart och ett tydligt uppdrag från kommunstyrelsen Satsningen på att utveckla turismnäringen har bland annat lett till kommunens deltagande i flera vunna LEADER-projekt Planering av nybyggnation i Floda och Gråbo har genomförts

19 Måluppfyllelse Hälsa Ungdomsarbetslösheten har ökat Andelen ungdomar som avstår från att pröva alkohol och andra droger har inte minskat i den omfattning som ambitionen antytt I jämförelser med län och rike är Lerum dock en frisk och välmående kommun med relativt låg arbetslöshet, brottslighet och ekonomisk utsatthet Antalet sjukdagar och andelen av befolkningen som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning är låg

20 Sammanfattning Trots tuffa utmaningar, God ekonomisk hushållning Inför 2010 ser det mycket positivt ut Utvecklat uppföljningen av både ekonomi och verksamhet Utmaningar: Volymökningar inom vård och omsorg

21


Ladda ner ppt "Årsredovisning 2009 Kommunfullmäktige 2010-04-27."

Liknande presentationer


Google-annonser