Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samman- hållning- spolitiken Investera i regioner: EU:s reformerade sammanhållningspolitik 2014-2020 Presentation av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samman- hållning- spolitiken Investera i regioner: EU:s reformerade sammanhållningspolitik 2014-2020 Presentation av."— Presentationens avskrift:

1 Samman- hållning- spolitiken Investera i regioner: EU:s reformerade sammanhållningspolitik 2014-2020 Presentation av

2 Samman- hållning- spolitiken Grunderna för EU:s reformerade sammanhållningspolitik

3 3 Den europeiska unionen är mångfacetterad … BNP/capita

4 4 Den europeiska unionen är mångfasetterad … Arbetslöshet

5 5 Den europeiska unionen är mångfasetterad … Högre utbildning

6 6 Varför har EU en sammanhållningspolitik? HögstLägstFörhållande BNP per person (% genomsnitt EU-28) Luxemburg 266% Bulgarien 47% 5,7* Sysselsättnings- grad (% i åldrarna 20-64) Sverige 79,8% Grekland 53,2% 1,5 * I USA är skillnaden bara 2,5 och i Japan 2 Sammanhållningspolitiken syftar till att minska skillnaderna mellan EU:s regioner för att uppnå en balanserad ekonomisk, social och territoriell utveckling.

7 7 Sammanhållningspolitiken har sitt ursprung i Romfördraget Ingress till Romfördraget (1957): nödvändigt ”att stärka samspelet mellan deras ekonomier och säkerställa deras harmoniska utveckling genom att minska de skillnader som finns mellan de olika regionerna och den underutveckling som finns i de mindre gynnade regionerna”. Artikel 174 i Lissabonfördraget (2010): ”För att främja dess övergripande harmoniska utveckling ska unionen utveckla och gå vidare med åtgärder som leder till starkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Union ska i synnerhet sikta på att minska skillnaderna mellan utvecklingsnivån i de olika regionerna och den underutveckling som finns i de mindre gynnade regionerna”.

8 8 Vad är en region? Eurostat har tagit fram en klassificering av territoriella enheter för statistik (NUTS). Sammanhållningspolitiken utgår från NUTS 2-regionerna, som har mellan 800 000 och 3 000 000 invånare. För närvarande finns 274 NUTS 2-regioner inom EU.

9 9 EU:s sammanhållningspolitik 2014-2020: 1/3 av EU:s budget De reformer som överenskommits för perioden 2014-2020 är utformade för att maximera effekten av tillgänglig EU-finansiering. 1 082 md EUR Total EU-budget 2014–2020 Annan EU-politik, jordbruk, forskning, externt etc. 730,2 md EUR 67,5%32,5% 351,8 md EUR Stöd för sammanhållningspolitiken Tillväxt

10 10 Sammanhållningspolitiken lever upp till Europa 2020-strategin Lanserades i mars 2010: Uppföljning av Lissabonagendan (2000 och 2005). En strategi från EU-kommissionen ”för smart, hållbar och inkluderande tillväxt” över de kommande 10 åren. Smart agenda: innovation, utbildning, digitalt samhälle. Hållbar agenda: klimat, energi och mobilitet. Inkluderande agenda: sysselsättning och färdigheter, bekämpa fattigdom och socialt utanförskap.

11 11 351,8 MILJARDER EURO I STÖD TILL SAMMAN- HÅLLNINGSPOLITIKEN FÖRVÄNTADE OFFENTLIGA OCH PRIVATA NATIONELLA BIDRAG TROLIG EFFEKT AV SAMMANHÅLLNINGS- POLITIKEN 500 MILJARDER EURO + Tre fonder investerar i tillväxt och jobb LEVERERAS VIA 3 FONDER EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGS- FONDEN EUROPEISKA SOCIAL- FONDEN SAMMAN- HÅLLNINGS- FONDEN STÖD TILL SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN

12 12 Investerar i alla EU-regioner ANPASSAD TILL Alla EU-regioner gynnas INVESTERINGSNIVÅN UTVECKLINGSNIVÅN 182 md EUR till mindre utvecklade regioner BNP < 75% av genomsnittet i EU-27 27 % av EU:s befolkning till övergångsregioner BNP 75-90% av genomsnittet i EU-27 12 % av EU:s befolkning 35 md EUR till mer utvecklade regioner BNP > 90% av genomsnittet i EU-27 61 % av EU:s befolkning 54 md EUR

13 13 Stöd till sammanhållningspolitiken 2014-2020 (351,8 miljarder euro) 182,2 md EUR 35,4 md EUR 54,3 md EUR 10,2 md EUR 0,4 md EUR 3,2 md EUR 63,3 md EUR 1,6 md EUR 1,2 md EUR Mindre utvecklade regioner Övergångsregioner Mer utvecklade regioner Europeiskt territoriellt samarbete Innovativa åtgärder i städer Ungdomssysselsättningsinitiativet (tillägg) Sammanhållningsfonden Särskild tilldelning till yttersta randområden och glest befolkade regioner Tekniskt stöd

14 14 Budgetavsättningar per medlemsstat (2014-2020)

15 15 Metod: Program, partnerskap och delad förvaltning Gemensamt strategiskt ramverk Partnerskaps- avtal Operativa program Förvaltning av program/ val av projekt Övervakning/ årlig rapportering

16 16 Tre myndigheter ska implementera sammanhållningspolitiken En förvaltningsmyndighet som ska implementera det operativa programmet och en övervakande kommitté som ska sköta tillsynen. Ett certifieringsorgan som ska verifiera utgiftsredovisningen och betalningsansökningarna innan överföringen till kommissionen. Ett revisionsorgan för varje operativt program som ska kontrollera hur programmet drivs och övervakas.

17 Samman- hållning- spolitiken EU:s reformerade sammanhållningspolitik VIDEO

18 18 Fem europeiska struktur- och investeringsfonder (ESIF) samarbetar Gemensamma regler för ESI-fonder Förenklade kostnadsalternativ. E-förvaltning. Regler för stödberättigande. Finansiella instrument. Lokalt ledd utveckling (CLLD – Community Led Local Development). Europeiska jordbruks- fonden för landsbygds- utveckling Samman- hållnings- fonden Europeiska socialfonden Europeiska regionala utvecklings- fonden Europeiska havs- och fiskerifonden PARTNERSKAPSAVTAL

19 19 Forskning och innovation Bekämpa klimatförändringar Informations- och kommunikationsteknik Små och medelstora företags konkurrenskraft En koldioxidsnål ekonomi Miljö- och resurseffektivitet Hållbara transporter Bättre offentlig förvaltning Bättre utbildning och praktik Social inkludering Sysselsättning och rörlighet 11 tematiska mål 5 6 7 1 2 3 4 8 9 10 11

20 20 Forskning och innovation. Informations- och kommunikationsteknik (IKT). Små och medelstora företags konkurrenskraft – ökad användning av finansiella instrument. Övergång till en koldioxidsnål ekonomi (energieffektivitet och förnybar energi). Koncentration av investeringar till 4 tematiska prioriteringar (Eruf) 15% 20%12% 50% 60% 80% Mindre utvecklade regioner Övergångs- regioner Mer utvecklade regioner 1 2 3 4

21 21 Resultatreserv 6% allokerat för 2019 till program och prioriteringar som har uppnått 85% av sina delmål. Ökat fokus på resultat Indikatorer Rapportering Övervakning Utvärdering

22 22 Starkare roll för partner vid planering och implementering Den europeiska uppförandekoden för partnerskap En gemensam uppsättning normer som avser att förbättra konsultation, deltagande och dialog med partner under planering, genomförande, övervakning och utvärdering av projekt som finansieras av alla de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESIF). Partner: offentliga myndigheter, fackföreningar, arbetsgivare och icke-statliga organisationer och organ som ansvarar för att främja social inkludering, jämställdhet och likabehandling.

23 23 Nödvändigheten av villkor för en effektiv EU-investering Tematiska förhandsvillkor Kopplade till de tematiska målen och investerings- prioriteringarna för sammanhållningspolitiken och tillämpas i relation till investeringar på det specifika tematiska området: strategiska, regulatoriska och institutionella villkor, administrativ kapacitet. Allmänna förhandsvillkor Kopplade till horisontella aspekter på programimplementeringen och tillämpas för alla ESIF: antidiskrimineringspolitik, jämställdhetspolitik.

24 24 Exempel på villkor för EU-stöd INVESTERING Nationell transport- strategi Företagsvänliga reformer Efterlevnad av miljölagar System för offentlig upphandling Strategier för "smart specialisering"

25 25 Utökad roll för Europeiska socialfonden För första gången när det gäller sammanhållningspolitiken har en minimiandel för ESF satts till 23,1% för 2014-2020 Baserat på: Nationella ESF-andelar för 2007-2013; och Medlemsstaternas sysselsättningsnivåer; Verklig andel bestäms i partnerskapsavtal baserat på behov och utmaningar; Totalt ESF-belopp för EU 28: 80,3 miljarder euro.

26 26 Tematisk koncentration för ESF 20% av ESF-resurserna i respektive medlemsstat går till social inkludering samt bekämpning av fattigdom och alla former av diskriminering. Resurserna koncentreras till högst 5 investeringsprioriteringar inom 4 tematiska mål: sysselsättning/rörlighet, utbildning/praktik, social inkludering och bättre offentlig förvaltning. 60% Mindre utvecklade regioner 70% Övergångs- Regioner 80% Mer utvecklade regioner

27 27 Ungdomssysselsättningsinitativet En total budget på 6,4 miljarder euro (3,2 miljarder euro i specifik budget + 3,2 miljarder euro i ESF-budget). För regioner med en ungdomsarbetslöshet över 25%. Målgrupp: ”NEET”-individer under 25 år, eller alternativt under 30 år: Inaktiva eller arbetslösa (+ långtids); Registrerade som jobbsökande eller inte; Bosatta inom stödberättigade regioner. Antagande av operativa program inklusive Ungdomssysselsättningsinitiativet.

28 28 Hållbar stadsutveckling: En prioritet för 2014-2020 Minst 5% av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) ska investeras i integrerad hållbar stadsutveckling på nationell nivå Strategier för integrerad stadsutveckling framtagna av städer för att implementeras som integrerade territoriella investeringar (ITI), ett flertematiskt prioriterat område eller ett specifikt operativt program. Projekt väljs ut av städerna i enlighet med strategierna. Länkar mellan städer och landsbygd måste beaktas. Användning av tillvägagångssätt för lokalt ledd utveckling är möjlig: konsultera lokala medborgarorganisationer.

29 29 ITI: Kombination av fonder och program Regionalt Eruf-OPNationellt Eruf-OPESF-OP FÖRMEDLANDE ORGAN + kompletterande finansiering från EJFLU och/eller EHFF (stads) område I T I

30 30 Andra instrument för stadsutveckling Innovativa åtgärder för hållbar stadsutveckling (från 2015) 0,37 miljarder euro i 7 år för att främja innovativa och experimentella projekt. Intresseanmälningar på årsbasis. Minst 50 000 invånare är involverade. Nätverk för stadsutveckling Direkt dialog mellan Europeiska kommissionen och städer som implementerar integrerad stadsutveckling och innovativa åtgärder. Förvaltas av Europeiska kommissionen. URBACT fortsätter (URBACT III) Program inom programmet för europeiskt territoriellt samarbete, alla städer kan söka.

31 31 Ökat samarbete över gränserna Tre trådar: Gränsöverskridande. Transnationellt. Interregionalt. Budget för 2014-20: 10,2miljarder euro 2,9% av sammanhållningspolitikens budget.

32 32 Transnationellt samarbete

33 33 Gränsöver- skridande samarbete

34 34 Makroregionala strategier EU-strategi för östersjöregionen; donauregionen; området kring Adriatiska och Joniska havet (föreslagen av europeiska kommisionen i juni 2014).

35 35 EU:s sammanhållningspolitik: Reformens viktigaste beståndsdelar Länk till EU 2020-stategin. Koordinerad användning av fem europeiska struktur- och investeringsfonder. Riktar resurser mot centrala tillväxtsektorer. Sätter upp tydliga mål och mäter resultat. Säkerställer rätt villkor för investeringen. Ökad roll för den Europeiska socialfonden. Starkare roll för partner i planering, implementering och styrning. Integrerat tillvägagångssätt för territoriell utveckling. Stärker samarbetet över gränserna.

36 36 Tack vare sammanhållningspolitiken … Så här långt, under tiden 2007-2013: 600 000 jobb skapade – minst 1/3 i små och medelstora företag. 200 000 små och medelstora företag har fått stöd. 1 800 km nya eller renoverade järnvägar. 25 000 km nya eller renoverade vägar. Bredband för 5 miljoner medborgare. Tillgång till rent dricksvatten för 3 miljoner medborgare. ESF: 15 miljoner deltagare per år. 940 finansiella instrument i 25 medlemsstater har dragit in 8,36 miljarder euro i finansiering till aktiekapital, lån och garantier.

37 37 EU:s sammanhållningspolitik och solidaritet Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF) inrättades 2002 efter kraftiga översvämningar i Centraleuropa. Ekonomisk hjälp till återuppbyggnad. För hanteringen av stora naturkatastrofer och för att uttrycka EU:s solidaritet med drabbade områden. EUSF har hittills använts i 56 fall av naturkatastrofer (skogsbränder, jordbävningar, stormar, torka, översvämningar). 23 europeiska länder har hittills fått över 3,58 miljarder euro i stöd.

38 Samman- hållning- spolitiken Projektexempel

39 Samman- hållning- spolitiken Tack för er uppmärksamhet www.ec.europa.eu/inforegio www.twitter.com/@EU_Regional Samarbetsplattformen DG REGIO www.yammer.com/regionetwork www.flickr.com/euregional www.facebook.com/EuropeanCommission www.linkedin.com/company/1809 plus.google.com/+EuropeanCommission Prenumerera på vår ”REGIOFLASH” www.inforegiodoc.eu


Ladda ner ppt "Samman- hållning- spolitiken Investera i regioner: EU:s reformerade sammanhållningspolitik 2014-2020 Presentation av."

Liknande presentationer


Google-annonser