Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjuk- och efterlevandeförsäkring"— Presentationens avskrift:

1 Sjuk- och efterlevandeförsäkring

2 Anslutning – medlem Obligatorisk anslutning: Alla i gruppen omfattas av avtalet. Ny medlem omfattas från och med inträdet i gruppen. Motsvarande gäller för medförsäkrad. Frivillig anslutning: Alla i gruppen som inte har reserverat sig omfattas av avtalet. Vid ansökan mer än tre månader efter det att anslutning tidigast kunnat ske krävs hälsoprövning.

3 Anslutning - medförsäkrad
Make/registrerad partner: Omfattas utan särskild anmälan. Vid ansökan mer än tre månader efter det att anslutning tidigast kunnat ske krävs hälsoprövning. Sambo: Måste anmälas. Vid medlemmens inträde i gruppen ska anslutning av sambo ske inom tre månader efter det att anslutning tidigast kunnat ske. Vid senare anmälan krävs hälsoprövning.

4 Anslutning – senare tidpunkt
Fullständig ansökan med hälsoprövning gäller för den som reserverat sig mot anslutning då avtalet trädde i kraft och söker inträde senare ny gruppmedlem som önskar anslutning vid senare tidpunkt än i samband med inträdet i gruppen make/registrerad partner/sambo som anmäls till försäkringen mer än tre månader efter den tidpunkt sådan anmälan kunnat ske

5 Slutålder Sjuk- och efterlevandeförsäkringen gäller längst till och med den slutålder som anges i gruppavtalet eller försäkringsbeskedet, normalt månaden då gruppmedlemmen fyller 65 år.

6 Tre separata produkter - en premie
Sjuk- och efterlevandeförsäkringen (SoE) är ett odelbart paket med tre olika produkter. Premie betalas för samtliga produkter även om någon produkt inte kan utnyttjas.

7 Produkterna inom SoE Ersättning vid arbetsoförmåga
Ersättning vid vissa diagnoser Ersättning vid dödsfall

8 Ersättning vid arbetsoförmåga
Förlorad eller nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Följer Försäkringskassans bedömning.

9 Ersättning vid arbetsoförmåga
Kvalifikationsregel: Fullt arbetsför vid inträdet i SoE och minst 90 kalenderdagar i en följd omedelbart dessförinnan eller fullt arbetsför minst 90 kalenderdagar i en följd någon gång efter inträdet i SoE (efterkvalificering).

10 Ersättning vid arbetsoförmåga
Två moment: Kostnadsersättning Månadsersättning

11 Ersättning vid arbetsoförmåga
Kostnadsersättning: Uppfyllt kvalifikationsregeln om full arbetsförhet Under försäkringstiden varit arbetsoförmögen till minst en fjärdedel i en sammanhängande period av minst 90 kalenderdagar (karenstid) Senast månaden då slutåldern infaller

12 Ersättning vid arbetsoförmåga
Kostnadsersättning – Utbetalning: Engångsbelopp enligt försäkringsbeskedet Utbetalas i sin helhet oavsett graden av arbetsoförmåga Utbetalas oavsett om arbetsoförmågan kvarstår efter 90 dagar

13 Ersättning vid arbetsoförmåga
Kostnadsersättning – Återkvalificering: Den som erhållit kostnadsersättning och därefter varit fullt arbetsför mer än 14 kalenderdagar i följd kan – efter att ha uppfyllt karensvillkoret – få ny kostnadsersättning.

14 Ersättning vid arbetsoförmåga
Månadsersättning: Uppfyllt kvalifikationsregeln om full arbetsförhet Under försäkringstiden, tidigast från och med 1 januari 2015, varit arbetsoförmögen till minst en fjärdedel i en sammanhängande period på minst 90 kalenderdagar (karenstid)

15 Ersättning vid arbetsoförmåga
Månadsersättning – Utbetalning: Ersättning enligt försäkringsbeskedet Ersättningen påverkas av graden av arbetsoförmåga Utbetalas om arbetsoförmågan kvarstår efter karenstiden Utbetalning i högst 18 månader, längst till och med månaden då slutåldern infaller

16 Ersättning vid arbetsoförmåga
Månadsersättning – Återkvalificering: Den som erhållit månadsersättning och därefter varit fullt arbetsför i en sammanhängande period av mer än ett år utan sjukperioder överstigande 14 kalenderdagar i följd kan - efter att ha uppfyllt karensvillkoret - få ny månadsersättning.

17 Ersättning vid arbetsoförmåga
Månadsersättning – Övergångsregel vid insjuknande 2 oktober-31 december 2014: Karenstid 180 kalenderdagar minskas med antalet kalenderdagar som gått sedan den 1 oktober fram till dagen då arbetsoförmågan inträdde. Karenstiden ska vara minst 90 kalenderdagar. Utbetalning i högst 18 månader, längst till och med månaden då slutåldern uppnås.

18 Ersättning vid arbetsoförmåga
Val av månadsersättning: Vid tecknandet av SoE väljer gruppen om månadsersättningen ska vara fast belopp i kronor eller värdesäkrad (X % av 1 pbb)

19 Ersättning vid arbetsoförmåga
Medförsäkrad: Rätten till ersättning upphör för medförsäkrad som uppnår den slutålder som gäller för gruppmedlemmen – även om gruppmedlemmen är yngre.

20 Ersättning vid vissa diagnoser
Diagnos på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfallsskada fastställd/verifierad av specialistläkare i Sverige eller vid en specialistavdelning i Sverige. Diagnosen måste vara fastställd senast den månad då gruppmedlemmen uppnår slutåldern. Försäkringsbelopp: kronor.

21 Ersättning vid vissa diagnoser
Ersättningsberättigande diagnoser: Cancer, utom vissa hudtumörer och sekundära tumörer Diabetes Alzheimers sjukdom Sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex. ALS, Parkinson, MS Muskelsjukdomar – neurologiska sjukdomar Förlamning av arm eller ben på grund av olycksfallsskada Total blindhet Total dövhet Hjärtinfarkt, hjärtstillestånd, stroke, aortabråck Leversvikt (ej orsakad av alkohol) Njursvikt (kronisk) Amputation av arm eller ben ovanför armbåge eller knä   Olycksfallsskada ger rätt till ersättning vid förlamning, blindhet, dövhet och förlust av arm eller ben.

22 Ersättning vid vissa diagnoser
Kvalifikationstid: Diagnos orsakad av sjukdom: Diagnosen måste vara fastställd efter det att den försäkrade har omfattats av SoE i minst 90 kalenderdagar = kvalifikationstid. Diagnos orsakad av olycksfall: Ingen kvalifikationstid.

23 Ersättning vid vissa diagnoser
Karenstid: Rätt till ersättning efter en karenstid på 30 dagar, räknad från och med den dag då diagnosen fastställdes. Vid dödsfall inom karenstiden lämnas ingen ersättning.

24 Ersättning vid vissa diagnoser
Antal diagnoser: Högst tre olika diagnoser under försäkringstiden Ersättning en gång per diagnos. Dock kan ersättning för samma sjukdom utges vid en ny fastställd diagnos om - det inte är ett återfall - sjukdomen inte har behandlats under en sammanhängande period av minst sex år.

25 Ersättning vid vissa diagnoser
Övergångsbestämmelse för kvalifikationstid 2 oktober-31 december 2014 För den som omfattades av SoE efter den 1 oktober 2014 och före den 1 januari 2015 gäller en kvalifikationstid för ”Ersättning vid vissa diagnoser” på 180 kalenderdagar minskad med det antal kalenderdagar som gått sedan den 1 oktober fram till den tidpunkt då försäkringen började gälla. Kvalifikationstiden ska uppgå till minst 90 kalenderdagar.

26 Ersättning vid vissa diagnoser
Medförsäkrad: Rätten till ersättning upphör för medförsäkrad den månad som gruppmedlemmen uppnår slutåldern, oavsett medförsäkrads ålder. Medförsäkrad kan dock bara få ersättning för diagnos som är fastställd senast den månad medförsäkrad fyller 85 år.

27 Ersättning vid dödsfall
Vid dödsfall utbetalas ett engångsbelopp - dödsfallskapital - till förmånstagare. Dödsfallskapitalet och förmånstagarförordnandet • fastställs i gruppavtalet • framgår av försäkringsbeskedet.

28 Ersättning vid dödsfall
Val av dödsfallskapital: Vid tecknandet av SoE väljer gruppen om dödsfallskapitalet ska ha • rakt belopp eller • standardtrappa (ålderstrappa) 45/55/60 år Ingen avtrappning om barn under 20 år.

29 Ersättning vid dödsfall
Val av dödsfallskapital: Vid tecknandet av SoE väljer gruppen om dödsfallskapitalet ska vara • fast belopp i kronor eller • knutet till prisbasbeloppet (X pbb)

30 Ersättning vid dödsfall
Beloppsgränser för dödsfallskapitalet: Utan hälsa: 2-10 pbb alt – kr Högsta sammanlagda försäkringsbelopp som kan tecknas för grupplivförsäkringar i Folksam är 100 prisbasbelopp/person, i enlighet med gällande riskbedömningsregler.

31 Ersättning vid dödsfall
Hälsoprövning: Anslutning oavsett hälsa vid reservationsanslutning eller obligatorisk anslutning. Vid ansökan med hälsoprövning kan dödsfallskapitalet av hälsoskäl reduceras till 50 eller 70 %.

32 Ersättning vid dödsfall
Förmånstagarförordnande: Enligt gruppavtal och försäkringsbesked Förmånstagare i första hand är alltid make, registrerad partner eller sambo Förordnandet kan ändras – skriftligen genom anmälan till Folksam (ej genom testamente)

33 Ersättning vid dödsfall
Ändrat (särskilt) förmånstagarförordnande: Om förordnandet har ändrats krävs ett nytt förordnande vid • ändrat gruppavtal (nummerändring eller höjning av försäkringsbelopp) • övergång till Fortsättningsförsäkring

34 Ersättning vid dödsfall
Medförsäkrad: Rätten till dödsfallskapital för medförsäkrad upphör då gruppmedlemmen uppnår slutåldern, oavsett den medförsäkrades ålder.

35 Barngrupplivförsäkring
Obligatorisk Barngrupplivförsäkring kan ingå och gäller i så fall för gruppmedlemmens arvsberättigade barn makes/registrerad partners/sambos arvsberättigade barn, som är folkbokfört på gruppmedlemmens adress. Barnet ska vara stadigvarande bosatt i Norden. Om barnet avlider senast under det år det fyller 18 år utbetalas kronor till dödsboet. betalas

36 Barngrupplivförsäkring
Med arvsberättigat barn jämställs barn som tagits emot i syfte att adopteras dödfött barn, framfött efter utgången av graviditetsvecka 22

37 Efterskydd Gruppmedlem/medförsäkrad som har omfattats av
SoE i minst sex månader har ett förlängt försäkringsskydd (efterskydd) i tre månader om • gruppmedlemmen lämnar den försäkrade gruppen.   För medförsäkrad gäller efterskydd dessutom då • gruppmedlemmen avlider • äktenskapet/partnerskapet/samboförhållandet upplöses.

38 Fortsättningsförsäkring
Gruppmedlem/medförsäkrad som har omfattats av SoE i minst sex månader har rätt att teckna Fortsättningsförsäkring om • gruppavtalet sägs upp av Folksam eller gruppen. Detta gäller inte om nytt gruppavtal träffas om samma typ av försäkring för väsentligen samma grupp i Folksam eller annat försäkringsföretag.

39 Fortsättningsförsäkring
Medförsäkrad har dessutom rätt att teckna Fortsättningsförsäkring om • gruppmedlemmen avlidit • SoE sagts upp på grund av att gruppmedlemmen inte betalat premie i rätt tid (frivillig försäkring)

40 Fortsättningsförsäkring
Fortsättningsförsäkring kan inte tecknas om gruppmedlem/medförsäkrad fått eller uppenbarligen kan få försäkringsskydd av samma slag som tidigare gruppmedlemmen lämnar den försäkrade gruppen slutåldern i SoE uppnåtts gruppmedlemmen själv valt att säga upp försäkringen för sig och/eller medförsäkrad innehållet i försäkringen ändras.

41 Fortsättningsförsäkring
Gruppmedlem har heller inte rätt att teckna Fortsättningsförsäkring om • försäkringen sagts upp på grund av att premie inte betalats i rätt tid (frivillig försäkring).

42 Fortsättningsförsäkring
I princip samma villkor som gäller för den ursprungliga försäkringen (SoE). Gäller för ett kalenderår i taget, längst till och med det år den försäkrade uppnår slutåldern i den ursprungliga försäkringen (SoE). Upphör dessförinnan om den sägs upp av den försäkrade eller av Folksam.

43 Anmälan Arbetsoförmåga: Kontakta Folksam på telefon 0771 – 960 960
Intyg från Försäkringskassan om utbetald sjukpenning Kopia av Försäkringskassans beslut om beviljad aktivitetsersättning eller sjukersättning Om Folksam begär det, blankett ”Anmälan om arbetsoförmåga”, S 9605

44 Anmälan Diagnos: Kontakta Folksam på telefon 0771 – 960 960
Blankett ”Skadeanmälan vid vissa diagnoser”, S 9517

45 Anmälan Dödsfall: Kontakta Folksam på telefon 0771 – 960 960
Om dödsfallsanmälan via blankett: ”Dödsfallsanmälan Gruppliv”, S 11138 Intyg från Skatteverket om dödsfall och släktutredning Sammanboende som begär ersättning i egenskap av förmånstagare ska fylla i blanketten ” Komplettering till dödsfallsanmälan, samboutredning”, S 1646 Skickas till Folksam, Gruppliv i Luleå


Ladda ner ppt "Sjuk- och efterlevandeförsäkring"

Liknande presentationer


Google-annonser