Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trafikledning 2017.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trafikledning 2017."— Presentationens avskrift:

1 Trafikledning 2017

2 Trafikledning 2017 Utvecklingsprinciper
Åtgärderna riktas till de områden och tjänster där effekterna är störst: stora stadsregioner, centrala trafikleder, kollektivtrafik Verksamhetens kundorientering, produktivitet och effektivitet Aktivt och systematiskt intressegruppsarbete och internationell påverkan. Vidareutveckling av myndighets- och regionsamarbetet Beakta synergierna mellan trafikformerna, sett ur trafiksystemets synvinkel Möjlighet att i stor utsträckning utnyttja offentlig information Utnyttja teknologin fullskaligt Ständig utveckling av verksamheten och kompetensen Trafikverket

3 En attraktiv framtid med smidig och trygg mobilitet
År 2017 har man inom trafikledningen gått in i en ny era. Trafikanterna, transportmedlen och en intelligent infrastruktur producerar noggrann information om trafiken och förhållandena för att utnyttjas i stor skala. Genom förutseende och tillämpande av systemintelligens förbättrar man säkerheten i trafiken och olyckor kan förhindras. Förare och passagerare får realtidsinformation om hur trafiken löper, om prognosen för de närmaste timmarna samt om förhållandena till sina egna mobila apparater. Trafiken och resandet är så smidiga som möjligt i alla väglagsförhållanden och under dygnets alla timmar. Man vet alltid när man kommer fram till destinationen. Satellitpositionering och avancerade datasystem inom trafikledningen erbjuder nya möjligheter att betjäna kunderna samt att förnya och fortlöpande utveckla trafikavgifterna och beskattningen. Trafikstockningarna och behovet av nya trafikledsinvesteringar minskar. Trafikverket möjliggör förändringen genom att man tillsammans med sina samarbetspartner satsar på att förnya trafikledningens verksamhetsmodeller och datasystem. Trafikverket ser till att informationen ständigt är tillgänglig, lätt att använda och tillförlitlig.

4 I Trafikledning 2017 programmet finns tre tyngdpunktsområden
3 Aktiv och förutseende hantering av trafiknätet Aktivt trafiklednings-samarbete inom stora stadsregioner Högklassig hantering av digital trafikleds- och trafikinformation

5 Aktiv och förutseende hantering av trafiknätet
1 En aktiv och förutseende hantering av trafiknätet baserar sig på realtidsinformation Aktiv och förutseende hantering av trafiknätet Målet är att mobiliteten och transporterna sker tryggt och smidigt, kan förutses och är tillförlitliga i alla förhållanden, att störningar kan bekämpas på förhand och konsekvenserna minimeras. En heltäckande situationsbild, där trafikanterna och transportmedlen producerar realtidsinformation om situationen och förändringarna i trafiksystemet, och kompletterar informationen från uppföljnings- och mätapparaterna, vilket skapar en grund för högklassiga prognoser på vägar och järnvägar samt till sjöss. Förberedelser för att ta i bruk en prissättning av vägtrafiken som ett medel att styra trafiken. Förbättring av trafiksystemets funktionssäkerhet med hjälp av en förutseende hantering av risker och störningssituationer, beredskap och ett aktivt myndighetssamarbete. Förbättring av trafiksmidigheten och av produktiviteten för ledningen av järnvägstrafiken samt konkurrensneutralitet.

6 Aktiv och förutseende hantering av trafiknätet
Med en förutseende trafikledning åstadkoms bra transporter och resor på ett kostnadseffektivt sätt 1 Aktiv och förutseende hantering av trafiknätet Trafikanterna och andra som behöver information får tillförlitlig och förutseende realtidsinformation om trafiksituationen och förändringarna i den till fordon, terminaler, hållplatser, transportmedel och mobila apparater. Det blir lättare att förutse resor och transporter. En mångsidigare och noggrannare information öppnar nya dimensioner för en bättre produktivitet i hela den logistiska kedjan. En förutseende trafiksäkerhet och olika system som stöder föraren, minskar risken för olyckor och lindrar deras följder. De nya prissättningsmodellerna för trafiken, vilka baserar sig på användningen av trafikledsnätet, förbättrar förutsättningarna för en kostnadseffektiv och ekonomiskt optimerad trafikledshållning. Rusningstiderna och efterfrågan på trafikledsnätet kan jämnas ut och styras med en gradering av trafikavgifterna. Produktiviteten för trafiksystemet och trafiklednings- tjänsterna förbättras genom att man utnyttjar teknologin.

7 I stora stadsregioner behövs aktivt trafikledningssamarbete
2 I stora stadsregioner behövs aktivt trafikledningssamarbete Samarbete inom stora stadsregioner Målet är att minska trafikstockningarna i stadsregioner, förbättra rese- och transportkedjornas pålitlighet, hålla trafikanterna medvetna om alternativa färdsätt, öka användningen av kollektivtrafik, förbättra luftkvaliteten i städerna och minska behovet av tunga trafikledsprojekt. En störningshantering, passagerarinformation och trafiksignalstyrning som förenar olika trafikformer, kopplas nära samman till regionala trafikledningscentraler. Infartsparkering främjas med informationstjänster i realtid. Interoperabla, regionala trafikledningssystem och -tjänster, som kan användas gemensamt, säkerställs genom gemensam upphandling. Det är nödvändigt med aktivt samarbete i fråga om trafikledningen och hanteringen av störningar i kollektivtrafiken inom stora stadsregioner. Staten ansvarar för landsvägarna och de allmänna trafiklederna, kommunerna för gatunätet och hamnarna. Ett omfattande intressegruppssamarbete är en grundförutsättning också för förnyandet av trafikavgifterna.

8 Enhetliga trafikledningstjänster över de administrativa gränserna
2 Enhetliga trafikledningstjänster över de administrativa gränserna Samarbete inom stora stadsregioner Ett aktivt samarbete inom stora stadsregioner är i stadsbornas intresse, och effekterna av samarbetet avspeglar sig på hela pendlingsområdet. Passagerarinformation i realtid inom kollektiv- trafiken förbättrar avsevärt passagerarnas möjligheter att välja rutt. Osäker väntan minskar. Trafikserviceoperatörernas störningshantering och ordnandet av ersättande fordon utvecklas. Passagerarna kan tryggt och obekymrat kombinera olika resesätt. Personbilen kan till exempel lämnas vid köpcentrumets infartsparkering, där man byter till buss, metro eller spårvagn enligt en minuttidtabell, men utan brådska. Kollektivtrafiken blir mera attraktiv. Resultatet av det regionala trafikledningssamarbetet är nöjda passagerare och andra trafikanter smidiga och effektiva trafiksystem inom stadsregioner ett minskat behov av tunga trafikledsprojekt i städerna en säker och ren stadstrafik också för invånare och fotgängare.

9 Hantering av digital trafikleds- och trafikinformation
3 Inom trafikledningen behövs nya system och serviceprodukter för digital trafikleds- och trafikinformation Hantering av digital trafikleds- och trafikinformation Målet är att upprätthålla och utveckla förutsättningarna för digitala informationstjänster för navigering samt hamn- och terminallogistik. Trafikdatalagren kan fritt användas av medborgare, företag och samfund, myndigheter samt forskning och utbildning. Trafikverket främjar uppkomsten av privata tjänster och marknader som förverkligar trafikledningens mål, genom samarbete med många instanser. Företagen erbjuds möjlighet att utveckla sina tjänster i en framstegsvänlig verksamhetsomgivning samt bygga upp en betydande internationell affärsverksamhet utgående från de tjänster som utvecklas. Man strävar gemensamt efter en enhetlig helhetsarkitektur och enhetliga tjänsteplattformar för information och för att sköta ärenden elektroniskt samt förbereder sig för nationella och internationella datasäkerhetshot. Portbase is the hub for all logistics information in the ports of Rotterdam and Amsterdam. Via a single joint Port Community System, all companies and authorities at both ports can exchange information even more simply and efficiently, which improves everyone’s competitive position. Portbase is neutral, reliable, transparent and ambitious.

10 Hantering av digital trafikleds- och trafikinformation
3 Hanteringen av processhelheten från informationsinsamling till förädling och distribution förbättrar kvaliteten på tjänsterna Hantering av digital trafikleds- och trafikinformation En kontrollerad och systematisk informationshantering förbättrar produktiviteten och kvaliteten i logistikprocessens olika delar. Utnyttjandet av befintliga, fungerande informationsstrukturer och elektroniska handlingar samt en gemensam användning av olika system och informationstjänster ökar produktiviteten. Produktivitetsnyttan är störst för handeln och industrin och därigenom i sista hand för konsumenterna. Samarbetet för att utnyttja datalagren och förbättra produktiviteten är internationellt, ett exempel på detta är EU:s e-Freight program. Genom att vinnlägga sig om datasäkerheten och integritetsskyddet blir verksamheten lättare att acceptera. Detta är också utgångspunkten för den arbetsgrupp som utreder "en rättvis och intelligent trafik" som behandlar vägtrafikavgifter. Nya lösningar och tjänster byggs upp som den offentliga och privata sektorns gemensamma projekt, som Trafikverket har goda erfarenheter av, inkl. trafikledningens PPP-projekt "Ny situationsbild för vägtrafiken" och "Sjötrafikens ruttkontroll och en intelligent riskidentifiering".

11 Vägtrafik Sjötrafik Järnvägstrafik Trafik- ledningens roll
I trafikledningen ligger fokus på sjötrafikens säkerhet och smidighet. Trafikledningen spelar en central roll vid förebyggandet av olyckor. Trafikstyrningen riktar sig till trafiken och enskilda fartyg. Beslutsfattare är fartygets befäl, fartygstrafikservicen består av rapporter, fartygstrafikreglering och navigationsassistans. Huvudvikten i trafikledningen ligger på att vägtrafiken ska löpa smidigt och säkert. Målet är att kunna förutse situationer i trafiken med hjälp av en situationsbild i realtid. Beslutsfattare är den enskilda föraren. Trafikledningen är övergripande, huvudvikten ligger på att järnvägstrafiken ska löpa smidigt och säkert. Trafikstyrningens mål är att säkerställa trafiken och enskilda tågs rutter. Beslutsfattare är trafikledaren. Trafik- ledningens roll Uppföljning av och information om framkomligheten, trafikstyrning, hantering av undantagssituationer. I framtiden satsar man på att förbättra situationsbilden och på en förebyggande trafikledning. Betydelsen av hanteringen av efterfrågan på och användning av trafiknätet framhävs. För vägtrafikcentralernas del erbjuder samarbetet med städerna och polisen en betydande möjlighet att förbättra effekterna och produktiviteten över förvaltningsområdenas gränser. Trygga säkerheten för sjötrafiken och förbättra effektiviteten samt förebygga de olägenheter som fartygstrafiken orsakar miljön och hantera undantagssituationer. I framtiden satsar man på en vidare utveckling av det exemplariska, tväradministrativa METO-samarbetet, koordinering av den logistiska kedjans funktioner samt intelligent riskidentifiering inom sjötrafiken. Hantera efterfrågan på och användningen av bannätet, följa upp och informera om framkomligheten, stöda föraren, passa- gerarinformation, trafikövervakning och -styrning, hantera undantagssituationer. I framtiden satsar man på att öka automatiseringsgraden, precisera situationsbilden (GPS), uppnå konkurrensneutralitet inom banhållningen och trafikledningen, samt vid tilldelningen av bankapaciteten och gällande passagerarinformationen. Tyngdpunkts- områden Förnya trafikstyrningssystemen samt utveckla aktiv identifiering av risker och störningshanteringen. Utveckla en multiserviceplattform för trafiken och utveckla tjänster som bygger på den samt förbereda sig för avgifts- och skattereformen för trafiken. FCD -väglag (uppgifter om halka från fordon) och FMD -framkomlighet (framkomlighetsuppgifter från mobiltelefoner) är pilotprojekt som man förbereder sig för att ta i bruk. Utveckla trafikledningen och störnings-hanteringen i fråga om kollektivtrafiken samt informationstjänsterna i stora stadsregioner. Förnya trafikstyrningssystemen samt utveckla aktiv identifiering av risker och störningshanteringen. Genomföra Tankerskydd-projektet och säkerställa att det tillämpas aktivt. Nödvändiga ersättningsinvesteringar för isbrytare och förnyande av servicen. Förnya trafikstyrningssystemen samt utveckla aktiv identifiering av risker och störningshanteringen. Förberedande åtgärder för konkurrens inom järnvägstrafiken. Viktigaste utvecklings- projekt Hantering av rese- och transportkedjor över trafikformerna. Utveckla växelverkan mellan transportmedlen och den intelligenta infrastrukturen och beredskap för detta. Delta aktivt i internationellt samarbete och författningsberedningen. Delta i nationella, omfattande försöks- och utvecklingsprojekt tillsammans med intressegrupperna. Ökad utbildning i riktning mot en förebyggande, operativ trafikledning samt en innovativ upphandlings- och projektkompetens.


Ladda ner ppt "Trafikledning 2017."

Liknande presentationer


Google-annonser