Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information till styrelsen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information till styrelsen"— Presentationens avskrift:

1 Information till styrelsen
Organisation och prioriterade frågor 2015 inom HR och Säkerhet ÅÅÅÅ-MM-DD

2 HR-organisationen ledning och styrning
HR-direktören har funktionsansvar för HR-arbetet inom sjukhuset. Det finns inrättat en funktionsgrupp ”HR-chefsgruppen”. Under funktionsgruppen HR finns fyra råd, vars huvudsakliga uppdrag är att arbeta med sjukhusövergripande och strategiska HR-frågor samt utredning och beredning. Råden leds av 1-2 HR-chefer. Sammansättningen består av HR-specialister från områdenas HR-avdelningar, HR-strateger. I vissa råd finns medarbetare från kommunikation, kvalitetsstrategiska avd, mfl - Rådet för arbetsgivarfrågor - Rådet för arbetsmiljö, hälsa och jämställdhetsfrågor - Rådet för chefsfrågor - Rådet för kompetensförsörjningsfrågor Presentationens namn

3 HR-organisationen HR inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset är organiserad i en sjukhusgemensam HR-strategisk avdelning med ett HR-service center. En HR-avdelning finns inrättad inom vart och ett av sjukhusets sex områden. HR-strategiska avdelningen HR-strategiska arbetar på uppdrag av HR-direktören med sjukhusgemensamma och HR-strategiska frågor HR-service center Administrativt service och stöd i huvudsakligen inom områden rekrytering, utbildningsadministration och utveckling av administrativa rutiner och IT-stöd. Områdenas HR-avdelningar Uppdraget är att stödja linjeorganisationen i såväl operativa som strategiska HR-frågor. I uppdraget ingår att ge stöd och råd till såväl ledningsgrupper som enskilda linjechefer Presentationens namn

4 Prioriterade frågor 2015 Inom kompetensförsörjningsområdet – (vi har en akutsjukvård i toppklass) Kliniskt basår för alla nyexaminerade sjuksköterskor Uppdragsutbildningar för sjuksköterskor – öka antalet specialistsjuksköterskor Worskshifting Sommarrekrytering och planering Kvalitetssäkra och utveckla chefsrekryteringen Attraktiv arbetsgivare (vi är landets ledande universitetssjukhus) Tydliggöra karriärvägar för samtliga personalgrupper Sjukhusgemensamma lönekriterier Utveckla arbetstidsmodeller utifrån verksamhetens behov Kvalitetssäkra arbetsplatsintroduktion för chefer Lansering av webbaserade introduktionen för nyanställda medarbetare Tydliggöra löneprocessen Presentationens namn

5 Hälsofrämjande arbetsplatser (Vi skapar värde för patienterna)
Öka svarsfrekvensen på medarbetarenkäten Lansering av hälsofrämjande verktyg på HR-portal och chefsportal Utveckla handlingsplaner för sänkt sjukfrånvaro tillsammans med Hälsan och arbetslivet Arbeta med att utveckla TUM-projektet (Trivas, Utvecklas, Må bra) Revidering av sjukhusets arbetsmiljöutbildning Implementering av rutin mot kränkande särbehandling Säkerhet och miljö

6 Utveckling anställda läkare, undersköterskor, sjuksköterskor och Vårdadministratörer inom SU samt befolkningsökning VGR, 2007 – 2013 (Index 2007 = 100) Lars Rydhede

7 Kompetensförsörjningsprocessen inom SU integrerad med verksamhetsplanering och budgetprocess
Lars Rydhede

8 Säkerhetsavdelningen
Arbetar i huvudsak strategiskt med övergripande frågor Halva styrkan servar verksamheterna med säkra kort, larm- & passagesystem. Utöver detta finns en säkerhetskoordinator per område som i olika hög grad arbetar med säkerhetsfrågor i samarbete med Säkerhetsavdelningen. En person på vår avdelning arbetar med Risk Kris & Katastrofberedskap. Säkerhetsavdelningen samverkar med TiB organisationen. Säkerhetsavdelningen samordnar och kravställer det operativa säkerhetsarbetet samt den tekniska servicen. Säkerhet och miljö

9 Målsättning Vision Fokus inför 2015-2016 Skydda sjukhusets verksamhet
Trygga vistelsen för patienter Skapa en trygg arbetsplats för personalen Undvika ekonomiska förluster Vision Säkerhetsavdelningens skall vara en självklar, professionell, strategisk samarbetspartner och rådgivare till sjukhusledning, områdesledningar och deras säkerhetskoordinatorer avseende säkerhetsfrågor. Säkerhetsavdelningen skall ha en ledande roll i utvecklingen av Västra Götalandsregionens säkerhetsarbete. Fokus inför Ordningsvakter – Trygga kulvertar – Kameraövervakning – Överfallslarm – Trygghetscentral – Antal ”låsta” avdelningar – Säkerhetskultur. Säkerhet och miljö

10 Ansvarsfördelning Högsta chefen för verksamheten är ytterst ansvarig för säkerheten. Säkerhetsansvaret ligger i linjen. Ansvaret kan inte delegeras – utförandet kan! En chef inom en verksamhet där det finns en risk för att hot och våld kommer att inträffa, är skyldig att arbeta aktivt för att förebygga detta. En chef är ansvarig för att anmäla allvarliga händelser till arbetsmiljöverket inom 24 timmar. Skyddsombudet skall kontrollera att säkerheten sköts enligt gällande riktlinjer. Varje medarbetare är juridiskt skyldig att följa överenskomna säkerhetsrutiner och riktlinjer, påtala brister i säkerheten till närmaste chef och att dokumentera alla händelser med inslag av hot och våld. Ansvaret kan inte delegeras. Utförandet kan delegeras. Detta innebär bland annat att följa 11 paragrafer inom AFS 1993:2.

11 Säkerhetsavdelningen
Arbetar i huvudsak strategiskt med övergripande frågor Halva styrkan servar verksamheterna med säkra kort, larm- & passagesystem. Utöver detta finns en säkerhetskoordinator per område som i olika hög grad arbetar med säkerhetsfrågor i samarbete med Säkerhetsavdelningen. En person på vår avdelning arbetar med Risk Kris & Katastrofberedskap. Säkerhetsavdelningen samverkar med TiB organisationen. Säkerhetsavdelningen samordnar och kravställer det operativa säkerhetsarbetet samt den tekniska servicen. Säkerhet och miljö

12 Målsättning Vision Fokus inför 2015-2016 Skydda sjukhusets verksamhet
Trygga vistelsen för patienter Skapa en trygg arbetsplats för personalen Undvika ekonomiska förluster Vision Säkerhetsavdelningens skall vara en självklar, professionell, strategisk samarbetspartner och rådgivare till sjukhusledning, områdesledningar och deras säkerhetskoordinatorer avseende säkerhetsfrågor. Säkerhetsavdelningen skall ha en ledande roll i utvecklingen av Västra Götalandsregionens säkerhetsarbete. Fokus inför Ordningsvakter – Trygga kulvertar – Kameraövervakning – Överfallslarm – Trygghetscentral – Antal ”låsta” avdelningar – Säkerhetskultur. Säkerhet och miljö

13 Ansvarsfördelning Högsta chefen för verksamheten är ytterst ansvarig för säkerheten. Säkerhetsansvaret ligger i linjen. Ansvaret kan inte delegeras – utförandet kan! En chef inom en verksamhet där det finns en risk för att hot och våld kommer att inträffa, är skyldig att arbeta aktivt för att förebygga detta. En chef är ansvarig för att anmäla allvarliga händelser till arbetsmiljöverket inom 24 timmar. Skyddsombudet skall kontrollera att säkerheten sköts enligt gällande riktlinjer. Varje medarbetare är juridiskt skyldig att följa överenskomna säkerhetsrutiner och riktlinjer, påtala brister i säkerheten till närmaste chef och att dokumentera alla händelser med inslag av hot och våld. Ansvaret kan inte delegeras. Utförandet kan delegeras. Detta innebär bland annat att följa 11 paragrafer inom AFS 1993:2.


Ladda ner ppt "Information till styrelsen"

Liknande presentationer


Google-annonser