Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dick Larsson Allmänläkare Kristianstadkliniken Skånsk allmänläkardag i Helsningborg / Dick Larsson ”Nya” riktlinjer för diabetesvården 13 nov 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dick Larsson Allmänläkare Kristianstadkliniken Skånsk allmänläkardag i Helsningborg / Dick Larsson ”Nya” riktlinjer för diabetesvården 13 nov 2014."— Presentationens avskrift:

1 Dick Larsson Allmänläkare Kristianstadkliniken Skånsk allmänläkardag i Helsningborg / Dick Larsson ”Nya” riktlinjer för diabetesvården 13 nov 2014

2 Faste p-glukos ≥ 7,0 mmol/l (konfirmerande prov en annan dag fordras) 2-timmars p-glukos ≥ 12,2 mmol/l (konfirmerande prov en annan dag fordras) Slumpmässigt p-glukos ≥ 12,2 mmol/l vid samtidiga hyperglykemisymptom HbA1c ≥ 48 mmol/mol (konfirmerande prov en annan dag fordras) HbA1c ≥ 48 mmol/mol samtidigt som faste p-glukos ≥ 7,0 mmol/l och/eller 2-timmars glukos ≥ 12,2 mmol/l eller Mikael Lilja. DiabetologNytt 2013 Årgång 26 Nr 4: s115-118 Skånsk allmänläkardag i Helsningborg / Dick Larsson

3 Angående användning av HbA1c för diagnos, ur Diabetolognytt 2013 (Med.Dr. Mikael Lilja) Tillstånd då användning av HbA1c för diagnos kan vara potentiellt farligt: MekanismExempel på tillstånd Snabbt stigande blodsocker, kort sjukdomsduration Typ 1-diabetes i alla åldrar, graviditet, akut infektion, pankreatit, läkemedelsutlöst hyperglykemi t.ex. vid kortisonbehandling MekanismExempel på tillstånd Förändrad hemoglobinstrukturHemoglobinopatier Ökad eller minskad erytropoes Anemi (järnbrist, B12-brist), substitution av uttalad anemi, påbörjad erytropoetinbehandling, kronisk leversjukdom Förlängd eller förkortad erytrocytöverlevnad Splenektomi eller splenomegali, reumatoid artrir, vissa läkemedel (exempelvis antiretrovirala för HIV) Tillstånd som påverkar glykosylering av hemoglobin Kronisk njursvikt, uttalad alkoholism Interferering med spektrofoto- metrisk analys Acetaldehyd vid uttalad alkoholism, urea vid njursvikt Olika mekanismer och tillstånd där HbA1c-nivån kan påverkas: Skånsk allmänläkardag i Helsningborg / Dick Larsson

4 Viktigt att hitta ”risk”-individer t.ex. de med nedsatt glukostolerans?! WHO:s expertgrupp skriver (fritt översatt) Riskerna med förhöjt blodsocker är ett kontinuum – det finns ingen nedre tröskel Att kliniskt dela in blodsockernivåer i ”kategorier” såsom prediabetes, IFG och IGT ”misslyckas” med att fånga detta kontinuum och bör fasas ut (!) Vid HbA1c 42-47 mmol/mol har individen en mycket hög risk att utveckla diabetes – dessa personer bör erbjudas prevention Om HbA1c är lägre än 42 mmol/mol kan individen ändå ha en hög risk och kan ha nytta av prevention beroende på andra riskfaktorer för diabetes Skånsk allmänläkardag i Helsningborg / Dick Larsson

5 kring 45 mmol/mol:Nydebuterad DM (max 5års duration). Yngre-medelålders patient. Ingen känd hjärt/kärl-sjukdom Inga läkemedel med hypoglykemirisk kring 50 mmol/mol:”Normalfallet” Diabetesduration max 10år Ej äldre patient Ingen känd hjärt/kärl-sjukdom kring 60 mmol/mol:Äldre patient och/eller lång diabetesduration och/eller förekomst av hjärt/kärl-sjukdom kring 70 mmol/mol:Begränsad förväntad återstående livslängd (5-10år) Ej skydd mot senkomplikationer, endast symtomfrihet Skånsk allmänläkardag i Helsningborg / Dick Larsson

6 LLH maj 2014 DPP-4 hämmare: krav minst 5 mmol/mol HbA1c inom 6 mån GLP-1 agonister: krav minst 10 mmol/mol HbA1c och 3% vikt inom 6 mån 3 4 1

7 kring 45 mmol/mol:Nydebuterad DM (max 5års duration). Yngre-medelålders patient. Ingen känd hjärt/kärl-sjukdom Inga läkemedel med hypoglykemirisk kring 50 mmol/mol:”Normalfallet” Diabetesduration max 10år Ej äldre patient Ingen känd hjärt/kärl-sjukdom kring 60 mmol/mol:Äldre patient och/eller lång diabetesduration och/eller förekomst av hjärt/kärl-sjukdom kring 70 mmol/mol:Begränsad förväntad återstående livslängd (5-10år) Ej skydd mot senkomplikationer, endast symtomfrihet Skånsk allmänläkardag i Helsningborg / Dick Larsson

8 332508.011_09/14_SE SGLT2-HÄMNING: ETT NYTT INSULINOBEROENDE ANGREPPSSÄTT FÖR ATT AVLÄGSNA GLUKOSÖVERSKOTT *Ökar urinvolymen med endast ~1 ytterligare tömning/dag (~375 mL/dag) i en 12-veckors studie på friska frivilliga och patienter med typ 2-diabetes. 4 1. Wright EM. Am J Physiol Renal Physiol 2001;280:F10–18; 2. Lee YJ, et al. Kidney Int Suppl 2007;106:S27–35; 3. Hummel CS, et al. Am J Physiol Cell Physiol 2011;300:C14–21; 4. Forxiga Produktresumé www.fass.se SGLT2-h hämmar selektivt SGLT2 i renala proximala tubulus Proximala tubulus Glukos- filtrering SGLT2 Glukos SGLT2-hämmare SGLT2 SGLT2- hämmare Ökad urinexkretion av överflödig glukos (~70 g/dag, motsvarande 280 kcal/dag*) Forxiga Invokana

9 332508.011_09/14_SE SGLT2-HÄMNING: KLINISK BETYDELSE VID TYP 2 DIABETES Glukossänkande Minskning av glukotoxicitet 1 Uringlukosexkretion minskar allteftersom hyperglykemi minskar, vilket leder till låg risk för hypoglykemi 1 Insulinoberoende mekanism 2 Förmåga att fungera vid alla sjukdomsstadier Kan kombineras med andra klasser av antihyperglykemiska medel 1 Stabil kontroll i kombination med insulin och insulinsekretagoger 1 Osmotisk diures Initial viktminskning 1 Sänkning av blodtrycket 1 Utsöndring av överflödiga kalorier i urinen 1,2 Upprätthållen viktminskning 1 Motverka viktökning från andra klasser av antihyperglykemiska medel 1 2. Neumiller JJ. Drugs 2010;70:377–85; 3. Lo MC, et al. Am J Ther 2010 [E-pub före tryck]

10 332508.011_09/14_SE FORXIGA + metformin: EFFEKT PÅ HbA1c över tid Data är genomsnittlig förändring från baslinjen efter justering för baslinjevärde. Data efter vid-behovsterapi är exkluderade. Analyser erhölls genom longitudinella upprepade mätningar. Bailey CJ et al. BMC Medicine 2013 + 0,2 mmol/mol (n=28) - 8,5 mmol/mol (n=57) FORXIGA 10 mg + metformin (Genomsnittligt baslinje-HbA1c = 63 mmol/mol) Placebo + metformin (Genomsnittligt baslinje-HbA1c = 65 mmol/mol) (n = 133) (n = 132) - 8,7 mmol/mol skillnad 0102816243763507689 2 0 -2 -4 -7 -9 -11 Skånsk allmänläkardag i Helsningborg / Dick Larsson

11 332508.011_09/14_SE FORXIGA: Påverkan på kroppsvikten jämfört med sulfonylurea - 2 år* *Forxiga är inte indicerat för viktreduktion. Ref: Nauck MA, et al. ADA 2011:40-LB; Change in total body weight* (kg) GLIP + MET (n=401) DAPA + MET (n=400) Studievecka Förändring i vikt vid 104 veckor (95% CI) +1.36 kg (+0.88, +1.84) –3.70 kg (–4.16, –3.24) 3,0 -5,0 -3,0 0,0 -2,0 -4,0 2,0 1,0 -1,0 01826427691104612365265 Short-term DB treatment period titrationmaintenace Long-term DB extension period 1 P-values not available Skånsk allmänläkardag i Helsningborg / Dick Larsson

12 332508.011_09/14_SE Genitala infektioner och urinvägsinfektioner* De flesta genitala infektioner† och urinvägsinfektioner var lindriga till måttliga, svarade på initial standardbehandling, och ledde sällan till avbrott med FORXIGA. Händelser med genital infektion (vulvovaginit, balanit och relaterade genitala infektioner) och urinvägsinfektioner med FORXIGA 10 mg kontra placebo: *I en för-specificerad poolad analys av 12 placebokontrollerade studier; †Genital infektion inbegriper 'preferred terms', och anges efter rapporterad frekvens: Vulvovaginal mykotisk infektion, vaginal infektion, balanit, genital svampinfektion, vulvovaginal candidos, vulvovaginit, balanitis candida, genital candidos, genital infektion, genital infektion hos män, penisinfektion, vulvit, bakteriell vaginit samt vulvaabscess. Ref: Forxiga Produktresumé www.fass.se Pyelonefrit var sällsynt och förekom ungefär lika ofta som i kontrollen. Skånsk allmänläkardag i Helsningborg / Dick Larsson

13 Vad står i FASS om Forxiga Indikationer Forxiga är avsett för vuxna från 18 år med diabetes mellitus typ 2 för att förbättra glykemisk kontroll som: Monoterapi När behandling med enbart kost och motion inte ger tillräcklig glykemisk kontroll hos patienter för vilka behandling med metformin inte anses lämplig på grund av intolerans. Tilläggsbehandling I kombination med andra glukossänkande läkemedel, inklusive insulin. Forxiga rekommenderas inte för patienter med måttligt till svårt nedsatt njurfunktion Skånsk allmänläkardag i Helsningborg / Dick Larsson

14 Vad står i FASS om Forxiga Urinvägsinfektioner rapporterades oftare för dapagliflozin 10 mg jämfört med placebo Candidainfektioner Volymförlust Reaktioner relaterade till volymförlust (inklusive rapporter om dehydrering, hypovolemi eller hypotoni) rapporterades hos 1,1% Dosering 10mg en gång dagligen (Invokana 100-300mg x 1) 98 tablett(er) kalenderförpackning, 1605:50, (F) (16:-/dag) (Invokana 14-19:-/dag) Biverkningar: Skånsk allmänläkardag i Helsningborg / Dick Larsson

15

16 Framgångsfaktorer i diabetesvården - En jämförande studie av diabetesvård i primärvård Skånsk allmänläkardag i Helsningborg / Dick Larsson

17 Sveriges kommuner o landsting Skånsk allmänläkardag i Helsningborg / Dick Larsson

18 Rad: F26 Tillstånd: Graviditetsdiabetes Åtgärd: Nyinsättning av metformin Prio 7 Rad: F22 Tillstånd: Typ 2-diabetes, graviditet Åtgärd: Fortsatt behandling med metformin Prio 5 Metformin och graviditet


Ladda ner ppt "Dick Larsson Allmänläkare Kristianstadkliniken Skånsk allmänläkardag i Helsningborg / Dick Larsson ”Nya” riktlinjer för diabetesvården 13 nov 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser