Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förpackningsgrupper Förpackningsgrupper finns i klasserna:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förpackningsgrupper Förpackningsgrupper finns i klasserna:"— Presentationens avskrift:

1 Förpackningsgrupper Förpackningsgrupper finns i klasserna:
3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 och 9. Förpackningsgrupperna (PG) har följande innebörd: Förpackningsgrupp I = Mycket farliga ämnen Förpackningsgrupp II = Farliga ämnen Förpackningsgrupp III = Mindre farliga ämnen Klasserna: 1, 2, 5.2, 6.2, och 7 Har en annan indelning som ger information om ämnets eller föremålets farlighet.

2 Miljöfarliga ämnen (vattenmiljön)
Från 1 januari 2011 klassa flera ämnen, förutom den vanliga klassificeringen, som miljöfarliga ämnen (vattenmiljön) Om ett ämne uppfyller kriterierna för miljöfarliga ämnen, som t.ex. dieselolja, bensin eller fotogen skall dessa kollina, förutom varningsetiketten, även vara försedda med märket för miljöfarliga ämnen (”fisk och träd”) Märket krävs inte på kollin som innehåller 5 liter eller 5 kg eller mindre

3 Farligt avfall Om farligt avfall uppfyller klassificeringskriterierna
enligt ADR är det farliga avfallet också farligt gods t.ex. spill- olja från motorer. Vid transport av dessa ämnen gäller samma bestämmelserna som för farligt gods

4 4. Krav på förpackningar och märkning av kollin
ADR Grundutbildning 4. Krav på förpackningar och märkning av kollin

5 1A1/X/250/99/S/SP 319 Typgodkänd förpackning Ämne Förpacknings-grupp
Farlighets- grad Märkning 2031 Salpetersyra I Mycket farlig X 1203 Bensin II Farlig Y (X) 1210 Tryckfärg III Mindre farlig Z (X,Y)

6 ”Typgodkännandemärkning”
Exempel på märkning av en typgodkänd papplåda

7 IBC behållare IBC:er av metall, styv plast och Integrerad IBC:er skall vara försedda med en ”typgodkännandeskylt” som anger: Volym Taravikt Högsta fyllnings/tömningstryck Använt material Datum för senaste täthetsprovning Datum för senaste kontroll Tillverkarens serienummer Täthetsprovningen skall ske med en intervall om högst 2½ år

8 IBC behållare, tilläggsmärkning
Exempel på märkning av staplingsbar IBC behållare Exempel på märkning av icke staplingsbar IBC behållare

9 Märkning och etikettering av kollin
Varje kolli skall vara tydligt och varaktigt märkt med: UN-nummer föregånget av bokstäverna ”UN” etikett/er som gäller för ämnet

10 Märkning av gasflaskor
Gasflaskor ska vara tydligt och varaktigt märkt med: UN-nummer föregånget av bokstäverna ”UN” officiell transportbenämning etikett/er som gäller för gasen

11 Märkning av IBC: er IBC- behållare och storförpackningar med en volym över 450 liter ska vara märkt och etiketterad på två (2) motstående sidor.

12 Märkning och etikettering
AEROSOLER Kollin som innehåller UN 1950 Aerosoler ska vara mäkta med: UN-nummer föregånget av bokstäverna ”UN” etikett/er som gäller för aerosolerna benämningen ”AEROSOLER” RIKTNINGSPILAR Följande kollin ska vara försedda med riktningspilar: sammansatta förpackningar som innehåller vätskor enkelförpackningar som är försedda med luftningsanordningar Kryokärl för transport av kondenserade gaser Riktningspilarna ska vara placerade på två (2) motstående sidor

13 Märkning av overpack En overpack ska vara försedd med samma märkning som kollina den omsluter och texten ”OVERPACK” Detta krävs inte om all märkning är synlig utifrån Riktningspilar ska vara placerade på två (2) motstående sidor

14 Märkning av miljöfarliga ämnen
Om ett ämne enligt Säkerhetsdatabladet har riskfraserna R50, R50/53 eller R51/53 så uppfyller ämnet kriterierna för ett miljöfarligt ämne och kollit ska vara försett med märket för miljöfarliga ämnen.

15 ADR Grundutbildning 5. Transporthandlingar

16 Handlingar som ska medföras
Följande handlingar ska finnas ska finnas i transportenheten: Godsdeklaration (Avsändaren) Skriftlig instruktion (transportkort) (Transportören/föraren) ADR-intyg för föraren (Transportören/föraren) Fotoförsedd legitimation (Transportören/föraren) Vid vissa transporter krävs även: Stuvningsintyg (Avsändaren)

17 Godsdeklaration En godsdeklaration ska minst innehålla följande uppgifter: UN-nummer Officiell transportbenämning Etikettnummer, (ev. sekundäretikett) Förpackningsgrupp (när sådan finns) Tunnelrestriktionskod* Antal kollin, och en beskrivning av dem Totala mängden, farligt gods Avsändare Mottagare

18 Skriftlig instruktion
Som en hjälp vid en olycka eller nödsituation ska det finnas skriftliga instruktioner (transportkort) i förarhytten som är lätt åtkomliga. De ska tillhandahållas av TRANSPORTÖREN på ett språk som varje medlem av fordonsbesättningen kan läsa och förstå. Instruktionerna ska vara fyrsidiga (4 sidor) och se ut som följande bilder.

19 Skriftlig instruktion sid 1
SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR


Ladda ner ppt "Förpackningsgrupper Förpackningsgrupper finns i klasserna:"

Liknande presentationer


Google-annonser