Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kultursamverkan i Skåne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kultursamverkan i Skåne"— Presentationens avskrift:

1 Kultursamverkan i Skåne

2 Regional utvecklingsstrategi
”Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till medborgarnas välbefinnande och regionens utveckling. Kulturen ska vara livskraftig i alla delar av Skåne och bidra till att ge alla hög livskvalitet. /…/ Vi ska genom ökad samverkan förbättra villkoren för konstnärligt skapande, utveckla kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga, ökar tillgången och tillgängligheten till kulturlivet i hela Skåne och bidra till den kulturdrivna näringslivsutvecklingen.” Citatet ovan är hämtat ur den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030”. Kulturen har en viktig plats i den regionala utvecklingsstrategin. Det ökade samspelet mellan den statliga, regionala och kommunala kulturpolitiken, inom ramen för kultursamverkansmodellen, har bidragit till detta. Kulturen är en av flera delstrategier och beskrivs som en kraft som bidrar till individens och samhällets utveckling och välfärd.

3 Kultursamverkansmodellen
Ska få resurser att samspela Infördes 2011 Styrs av statlig förordning (2010:2012) Ger statliga pengar till regional kulturverksamhet Bygger på den regionala kulturplanen Kräver samverkan med kommunerna Vad är kultursamverkansmodellen? Kultursamverkansmodellen är resultatet av en statlig kulturpolitisk reform år 2011 som ska öka samspelet mellan den statliga, regionala och kommunala kulturpolitiken och samordna resurserna på de områden där det är möjligt och önskvärt. Vissa statliga kulturanslag fördelas av Region Skåne utifrån de nationella kulturpolitiska målen och den regionala kulturplanens prioriteringar. Att Skåne har en regional kulturplan är alltså en förutsättning för att Region Skåne ska kunna fördela det statliga stödet till regional kulturverksamhet. Detta regleras i den statliga förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. I förordningen stipuleras att Region Skåne ska ta fram en regional kulturplan som fungerar som ett underlag i dialogen med Statens kulturråd om de statliga kulturbidragen till regional kulturverksamhet. Region Skånes kulturnämnd vill dock stärka samverkan på bred front och inte bara utifrån hur de statliga medlen ska fördelas. Därför lyfter Region Skåne in hela det regionala kulturpolitiska uppdraget i dialogen. En central utgångspunkt för den kulturpolitiska samverkan är att parterna uppfattar sig själva och varandra som utvecklingsaktörer. I detta ingår att parterna har tydliga prioriteringar i form av kulturpolitiska program, planer och strategier.

4 Region Skånes roll Ta fram en regional kulturplan
i samverkan med kommunerna i samråd med kulturlivet Skapa förutsättningar för kulturutveckling dialog kunskap samarbete Fördela regionala och statliga medel Region Skånes kulturnämnd ska på uppdrag av regionfullmäktige arbeta för att stödja ett rikt konst- och kulturliv med både bredd och spets samt med hög grad av tillgänglighet. Region Skåne samordnar processen i kultursamverkansmodellen och ansvarar för att det finns en regional kulturplan för Skåne. En annan viktig roll är att stimulera erfarenhets-, kunskapsutbyte och samverkan mellan kommuner och mellan kulturaktörer. Kulturnämnden fördelar ekonomiska bidrag till professionella kulturaktörer för att de ska bedriva regional kulturverksamhet. Verksamhetsbidragen till regional kulturverksamhet bidrar till att skapa en stark kulturell infrastruktur och är centrala i arbetet med att förverkliga de kulturpolitiska målen.

5 Kommunernas roll Är tillsammans de största finansiärerna
Är viktiga utvecklingsaktörer kunskap samarbete verksamhet Påverka de regionala prioriteringarna Varför är det viktigt att kommunerna deltar i den kulturpolitiska samverkan? Kommunerna har de stora basresurserna för den offentligt finansierade kulturen. Samverkan mellan kommunerna och med Region Skåne ger utrymme för satsningar som är anpassade efter lokala och delregionala förutsättningar och ambitioner. På så sätt kan de samlade resurserna på kommunal, regional och statlig nivå utnyttjas bättre och den enskilda kommunen kan få mer kultur för pengarna. Kommunerna stärker dessutom genom sitt aktiva deltagande i den regionala kulturpolitiska dialogen sitt inflytande när det gäller de regionala prioriteringarna och genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin i Skåne.

6 Kulturpolitisk dialog
Delregionala kulturpolitiska överläggningar Särskilda överläggningar vid behov Tematiska möten Regional konferens Hur går den kulturpolitiska dialogen till? Under våren hålls delregionala kulturpolitiska överläggningar där presidierna för kommunernas kulturnämnder eller motsvarande och chefstjänstemän i de fyra regiondelarna träffar representanter för Region Skånes kulturnämnd. Syftet är att fånga upp idéer och förslag, identifiera hinder samt initiera en gemensam utveckling av interkommunal och regional karaktär. Vid behov kan dessutom kulturpolitiska samtal föras mellan Region Skåne och enskilda kommuner eller grupper av kommuner. Under hösten hålls ett regionalt kulturpolitiskt möte som samlar regionala och kommunala kulturpolitiker och chefstjänstemän för att utbyta kunskap och erfarenheter inför nästkommande år.

7 Ny regional kulturplan 2016-2019 Innehåll
Kulturpolitiska mål och strategier Utvecklingsområden Syftet med kulturpolitisk samverkan Kulturpolitisk organisation Former för samverkan och samråd Uppföljning och utvärdering Vad innehåller en regional kulturplan? Utifrån de nationella, regionala och lokala kulturpolitiska målen identifierar Region Skåne i dialog med kommunerna ett antal kulturpolitiska strategier och utvecklingsområden. Kulturplanen ska synliggöra de regionala prioriteringarna, göra rollfördelningen tydlig och underlätta interkommunal samverkan. Kulturplanen är också en plattform för insatsområden som kan vara intressanta att lyfta genom internationella samarbeten, till exempel inom ramen för EU-finansierade projekt och därmed attrahera ytterligare finansiering till det skånska utvecklingsarbetet. Hur och i vilken ordning utvecklingsinsatserna ska utvecklas måste, i de fall processerna inte redan är igång, diskuteras i de årliga samverkans- och samrådsprocessen. En av de stora fördelarna med kultursamverkansmodellen är just att prioriteringar och metoder utvecklas i samverkan. Insatserna resurssätts i det årliga budgetarbetet i Region Skåne och i kommunerna. Budget och verksamhetsplaner under planperioden skulle kunna liknas vid handlingsplaner i genomförandet av den regionala kulturplanen.

8 Utvecklingsområden Enligt förordningen (2010:2012)
professionell teater-, dans- och musikverksamhet museiverksamhet biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet konst- och kulturfrämjande verksamhet regional enskild arkivverksamhet filmkulturell verksamhet främjande av hemslöjd

9 Utvecklingsområden Dessutom Bildkonst, form och design Kulturarv
Folkbildning Kultur och hälsa Kultur och näringsliv Den idéburna sektorn

10 Ny regional kulturplan 2016-2019 Process 2015
Delregionala överläggningar (feb-mars) Dialog med kulturlivet (feb-mars) Kulturchefsmöte (mars) Remissperiod (21 maj-4 sept) Beslut Region Skånes kulturnämnd (1 okt) Beslut regionfullmäktige (24 nov) Till Statens kulturråd (nov)

11 Dagordning delregionala överläggningar
Introduktion Kultursamverkansmodellen och kulturpolitikens roll Planprocessen i Skåne Kulturpolitikens plats i den regionala utvecklingsstrategin Fördjupning Diskussion kring behov och önskvärda prioriteringar i nästa kulturplan och Vad kan vi göra tillsammans? – Möjliga samarbeten mellan kommunerna och med Region Skåne. Hinder?  Nästa steg i processen


Ladda ner ppt "Kultursamverkan i Skåne"

Liknande presentationer


Google-annonser