Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till STs Trygghetsutbildning. 7 § LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till STs Trygghetsutbildning. 7 § LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till STs Trygghetsutbildning

2 7 § LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl

3 Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning p.g.a. arbetsbrist 1. Brist på arbetsuppgifter 2. Brist på pengar (ekonomisk arbetsbrist) 3. Brist på vilja att fortsätta viss verksamhet Arbetsgivaren bestämmer ensidigt om arbetsbrist föreligger. (Dock skyldig att MBL-förhandla.)

4 MBL-förhandlingar 1. Om arbetsbristens omfattning 2. Omplaceringsmöjligheter 3. Turordning 4. Återanställning

5 Arbetsbristens omfattning Arbetsgivaren är skyldig att förhandla enligt 11§ MBL. Efter förhandling beslutar arbetsgivaren om omfattningen (hur många som behöver sägas upp) och om var i organisationen detta ska ske.

6 Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet 7§ LAS Saklig grund för uppsägning föreligger ej om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig.

7 Omplaceringsskyldighetens omfattning Allt ledigt arbete hos arbetsgivaren som arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för I första hand likvärdigt arbete Om arbetstagaren tackar nej till ett skäligt erbjudande anses arbetsgivaren ha fullgjort sin omplaceringsskyldighet

8 Tillräckliga kvalifikationer De allmänna kvalifikationer som normalt krävs för att anställas på aktuell ledig befattning Arbetsgivaren har bevisbördan

9 Omplaceringsutredning (7§ LAS) Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att omplaceringsutredning har gjorts

10 TurA-S är ett kollektivavtal som ersätter delar av LAS TurA-S indelning i turordningskretsar Arbetsgivaren (myndigheten) Ortorter kan läggas samman i lokalt avtal uppdelning i avdelning, enhet etc. i lokalt avtal Arbetsuppgifter i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter indelning i kretsar efter i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Arbetsgivarens beslut – inte lokalt avtal tillräckliga kvalifikationer Krav på tillräckliga kvalifikationer när omplacering krävs för fortsatt arbete Turordning enligt TurA-S

11 Avvikelse från LAS 22 § Olika turordningar för olika orter I huvudsak jämförbara arbetsuppgifter All statlig tid får räknas (i vissa fall tid hos staten närstående arbetsgivare (10 § TurA-S) Särskild företrädesrätt för arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga(23 § LAS och 17 § TurA-S) Specialregel i 12 § LOA Turordning enligt TurA-S

12 Ortsbegreppet i LAS och TurA-S Det man i dagligt tal menar med ort Två kommuner kan aldrig betraktas som samma ort Inom en kommun kan det finnas flera orter En ort är ett sammanhängande befolkningsområde

13 I huvudsak jämförbara arbetsuppgifter Arbete av samma inriktning och beskaffenhet

14 Arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga Enligt 23 § LAS har arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga som ”beretts särskild sysselsättning” företrädesrätt till fortsatt arbete oberoende av placeringen i turordning om det kan ske utan allvarliga olägenheter för arbetsgivaren Enligt 17 § TurA-S ska lönebidragsanställd arbetstagare omfattas av 23 § LAS

15 UPPSÄGNINGSTIDER enligt LAS Villkorsavtalet och TA Anställningsavtal ingångna från 1 januari 1997Anställningsavtal i staten ingångna före 1 januari 1997 AnställningstidUppsägningstid Längre än 1 år Längre än 2 år Längre än 3 år Längre än 4 år och kortare än 6 år 6 år och kortare än 8 år 8 år och kortare än 10 år 10 år och längre 4 månader 5 månader 6 månader 8 månader 10 månader 12 månader 6 månader vid ej fyllda 35 år 8 månader vid fyllda 35 år 10 månader vid fyllda 40 år 12 månader vid fyllda 45 år

16 Företrädesrätt till återanställning 12 månaders anställningstid Arbetstagaren måste göra anspråk på företrädesrätten Omfattar hela myndigheten

17 Rättstvister Ogiltighetstalan om uppsägningen ej är sakligt grundad Skadestånd vid brott mot turordningsregler eller som alternativ till ogiltighetstalan

18 Preskriptionsregler Ogiltighetstalan: 14 dagar Skadeståndstalan: 4 mån Om arbetstagaren inte fått sådant besked som avses i 8 § andra st respektive 19 § andra st är tidsfristen för ogiltighetstalan 1 månad från sista anställningsdagen. På motsvarande sätt förlängs tidsfristen vid skadeståndstalan vid utebliven information genom att tidsfristerna enligt ovan räknas från sista anställningsdag istället för den skadegörande handlingen.

19 Din roll som förtroendevald Bevaka att arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter Informera medlemmarna Kontakta förbundskansliet

20 Reaktioner på arbetsplatsen Minskat intresse för arbetsuppgifterna Sjunkande arbetsprestationer Ryktesspridning Missnöje Otrygghet Sjukfrånvaro Förväntan Nyfikenhet Intresse

21 Din roll som förtroendevald - medlemsstödet Informera medlemmarna fortlöpande om vad som sker i processen. Som förtroendevald kan du inte ta ansvar för om en person mår dåligt – hänvisa till arbetsgivaren, företagshälsovård alternativt vårdcentral Det svåra samtalet Lyssna aktivt Ta inte över samtalet Ställ öppna frågor (Berätta? Hur? Varför?) Låt medlemmen själv komma fram till idéer och lösningar

22 Din roll som förtroendevald - gentemot arbetsgivaren Bidra med idéer kring hur man kan undvika att säga upp personal. Medverka/förhandla att arbetsgivaren fullgör sin omplaceringsskyldighet innan uppsägningar blir aktuella. Medverka/förhandla att turordningskretsarna blir korrekta.

23 Din roll som förtroendevald - kontakt med förbundskansliet Kontakta förbundskansliet om ni inte är överens med arbetsgivaren om turordningskretsarna.

24 Förbundskansliets roll Att vara ett stöd för förtroendevalda genom processen. Ta beslut om central förhandling angående kretsarna. Ta beslut om och genomföra tvisteförhandlingar.

25 Trygghetsavtalet & Trygghetsstiftelsen Avtalet gäller vid: Omlokalisering Uppsägning p.g.a. arbetsbrist Minst ett års tillsvidareanställning Tidsbegränsade anställningar minst tre år inom en fyraårsperiod

26 Trygghetsavtalet & Trygghetsstiftelsen Arbetslinjen gäller 1.Nytt jobb 2.Kompletterande utbildning 3.Omskolning Avtalet gäller vid: Omlokalisering Uppsägning p.g.a. arbetsbrist Minst ett års tillsvidareanställning Tidsbegränsade anställningar minst tre år inom en fyraårsperiod

27 Trygghetsavtalet & Trygghetsstiftelsen Avtalet gäller vid: Omlokalisering Uppsägning p.g.a. arbetsbrist Minst ett års tillsvidareanställning Tidsbegränsade anställningar minst tre år inom en fyraårsperiod Arbetslinjen gäller 1.Nytt jobb 2.Kompletterande utbildning 3.Omskolning Rättigheter -Förlängd uppsägningstid -Tjänstledig med lön -Inkomsttrygghetstillägg -Avgångsersättning -Efterskydd -Pensionsersättning -Företagshälsovård

28 PLANERING BESLUT

29 PLANERING BESLUT ARBETSRÄTT VERKSTÄLLIGHET

30 PLANERING BESLUT ARBETSRÄTT VERKSTÄLLIGHET ÅTERANSTÄLLNING

31 PLANERING BESLUT ARBETSRÄTT VERKSTÄLLIGHET ÅTERANSTÄLLNING MBLSAMVERKAN LAS, LOA, TurA-S

32 PLANERING BESLUT ARBETSRÄTT VERKSTÄLLIGHET ÅTERANSTÄLLNING MBLSAMVERKAN LAS, LOA, TurA-S Beslut om övertalighet

33 PLANERING BESLUT ARBETSRÄTT VERKSTÄLLIGHET ÅTERANSTÄLLNING MBLSAMVERKAN LAS, LOA, TurA-S Beslut om övertalighet Prövning av saklig grund:1 LAS 7 § arbetsbrist

34 PLANERING BESLUT ARBETSRÄTT VERKSTÄLLIGHET ÅTERANSTÄLLNING MBLSAMVERKAN LAS, LOA, TurA-S Beslut om övertalighet Prövning av saklig grund:1 LAS 7 § arbetsbrist Prövning av saklig grund:2 LAS 7 § omplacering

35 PLANERING BESLUT ARBETSRÄTT VERKSTÄLLIGHET ÅTERANSTÄLLNING MBLSAMVERKAN LAS, LOA, TurA-S Beslut om övertalighet Prövning av saklig grund:1 LAS 7 § arbetsbrist Prövning av Saklig grund:2 LAS 7 § omplacering Fastställande av turordning LAS 22 § TurA-S 3 §

36 PLANERING BESLUT ARBETSRÄTT VERKSTÄLLIGHET ÅTERANSTÄLLNING MBLSAMVERKAN LAS, LOA, TurA-S Beslut om övertalighet Prövning av saklig grund:1 LAS 7 § arbetsbrist Prövning av Saklig grund:2 LAS 7 § omplacering Fastställande av turordning LAS 22 § TurA-S 3 § Beslut om uppsägning LAS 7-(10)§ skriftlig LOA 9 §

37 PLANERING BESLUT ARBETSRÄTT VERKSTÄLLIGHET ÅTERANSTÄLLNING MBLSAMVERKAN LAS, LOA, TurA-S Beslut om övertalighet Prövning av saklig grund:1 LAS 7 § arbetsbrist Prövning av Saklig grund:2 LAS 7 § omplacering Fastställande av turordning LAS 22 § TurA-S 3 § Beslut om uppsägning LAS 7-(10)§ skriftlig LOA 9 § Fastställande av turordning LAS 25 § TurA-S 7 §

38 PLANERING BESLUT ARBETSRÄTT VERKSTÄLLIGHET ÅTERANSTÄLLNING MBLSAMVERKAN LAS, LOA, TurA-S Beslut om övertalighet Prövning av saklig grund:1 LAS 7 § arbetsbrist Prövning av saklig grund:2 LAS 7 § omplacering Fastställande av turordning LAS 22 § TurA-S 3 § Beslut om uppsägning LAS 7-(10)§ skriftlig LOA 9 § Fastställande av turordning LAS 25 § TurA-S 7 § Prövning av tillräckliga kvalifikationer Beslut LAS 25 §

39 ÅTER- ANSTÄLLNING T R Y G G H E T S A V T A L E T O C H T R Y G G H E T S S T I F T E L S E N Tidiga åtgärder UPPSÄGNINGSTID

40 ÅTER- ANSTÄLLNING T R Y G G H E T S A V T A L E T O C H T R Y G G H E T S S T I F T E L S E N Tidiga åtgärder UPPSÄGNINGSTID Uppsägningstiden börjar löpa LAS, Villkorsavtal, TA 1 januari 1997

41 ÅTER- ANSTÄLLNING T R Y G G H E T S A V T A L E T O C H T R Y G G H E T S S T I F T E L S E N Tidiga åtgärder UPPSÄGNINGSTID Uppsägningstiden börjar löpa LAS, Villkorsavtal, TA 1 januari 1997 Individuella åtgärder

42 ÅTER- ANSTÄLLNING T R Y G G H E T S A V T A L E T O C H T R Y G G H E T S S T I F T E L S E N Tidiga åtgärder UPPSÄGNINGSTID Uppsägningstiden börjar löpa LAS, Villkorsavtal, TA 1 januari 1997 Individuella åtgärder Ny anställning ITT 2+2 år

43 ÅTER- ANSTÄLLNING T R Y G G H E T S A V T A L E T O C H T R Y G G H E T S S T I F T E L S E N Tidiga åtgärder UPPSÄGNINGSTID Uppsägningstiden börjar löpa LAS, Villkorsavtal, TA 1 januari 1997 Individuella åtgärder Ny anställning ITT 2+2 år Arbetslöshet AGE

44 ÅTER- ANSTÄLLNING T R Y G G H E T S A V T A L E T O C H T R Y G G H E T S S T I F T E L S E N Tidiga åtgärder UPPSÄGNINGSTID Uppsägningstiden börjar löpa LAS, Villkorsavtal, TA 1 januari 1997 Individuella åtgärder Ny anställning ITT 2+2 år Arbetslöshet AGE Inte till arbetsmarknadens förfogande: Pensionsersättning 61år (55 år)

45 Lycka Till !


Ladda ner ppt "Välkommen till STs Trygghetsutbildning. 7 § LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist."

Liknande presentationer


Google-annonser