Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kap.13 Vad är en fastighet Jordabalken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kap.13 Vad är en fastighet Jordabalken"— Presentationens avskrift:

1 Kap.13 Vad är en fastighet Jordabalken
Fast egendom är mark och vatten Denna är indelad i fastigheter t.ex. Bäck 24:1 Fasighetsregister hos Lantmäteriet Fastighetstillbehör- exempel byggnader, stängsel, växter,träd e.t.c.. Till byggnad- fast inredning avsedd för stadigvarande bruk t.ex. vattenledningar, kranar, spis, badkar, kyl, frys, markiser e.t.c.

2 Fastighetsbildning Görs av Lantmäteriverket
Skrivas in ett fastighetsregister hos Lantmäteriet (offentligt) Sämjedelning är utan verkan

3 Lagfart Söka lagfart inom tre månader efter köpet hos Lantmäteriet
Bevis på vem som är ägare till fastigheten Lagfarten kostar 1,5% av försäljningspriset

4 Inskränkningar för fastighetsägaren
Byggnadslov Allemansrätt Expropriation (stat och kommun kan tvångsköpa fastigheten) Kommunal förköpsrätt i vissa fall Servitut (använda brunn eller väg på annans mark) Ta skälig hänsyn till omgivningen

5 Bygglov Plan- och bygglagen.
Krävs vid ny-, till-, eller ombyggnad. Även vid rivning. Ej bygglov.Två uthus, ej större än 15 m2 tillsammans. (friggebod). Får ej användas till bostadsändamål. Uthusen måste placeras i omedelbar närhet till huvudbyggnaden och ett visst avstånd till grannens tomt

6 Fel i fastighet (Dolda fel)
Felet är en avvikelse från vad som skrivits i avtalet eller vad köparen kunnat förvänta sig av den specifika fastigheten med hänsyn till byggnadens ålder, byggnadskonstruktion, pris etc. Felet har funnits vid köpetillfället Det har inte varit möjligt att upptäcka felet vid en noggrann undersökning och att säljaren inte känt till felet. Dolda fel är ofta fel på dränering, avlopp och ledningssystem.

7 Fel i fastighet Köparens undersökningsplikt (stort)
Besiktningsmän. Jordabalksbesiktning ( t.ex. radon och husets material). Fler besiktningsmän – t.ex. elinstallatör och skorstensfejare.

8 Fel i fastighet Upplysning: säljaren får besvara ett frågeformulär om fastighetens skick Försummelse: Om säljaren avsiktligt inte upplyser om väsentliga fel i fastigheten och inte köparen bort upptäcka felet vid en noggrann undersökning Fel i fastighet preskriberas efter 10 år

9 Mäklare Fastighetsmäklarlagen Ger både säljare och köpare råd
Provision cirka 5% av försäljningspriset Kunden kan begära ersättning via mäklarens ansvarsförsäkring Vid tvist om ersättning - Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Kan också anmäla till mäklaren till Fastighetsmäklarnämnden

10 Köpehandlingar Vid fastighetsförsäljning skall det vara ett skriftligt avtal Om säljaren är gift måste säljarens make/maka godkänna försäljningen (ej enskild egendom) 1 Köpeavtal (köpekontrakt) . (Överlåtelsen mellan säljare och köpare skall bla. finnas med.) 2. Köpebrevet (en form av kvitto) 3. Likvidaräkningen (innehåller en specifikation av övertagna lån samt kontantbetalningar)

11 Köpehandlingar När köparen skrivit under köpekontraktet anses han bunden av avtalet, kan ej ångra sig. Om köparen vill gardera sig om han t.ex inte skulle få lån beviljade, kan han skriva in detta i avtalet Om en köpare inte kan fullfölja ett köp och han inte villkorat detta i avtalet, kan han bli skyldig att betala skadestånd (extra mäklararvode eller extra räntekostnader) till säljaren

12 Bostadsarrende Bostadsarrende: när man har ett bostadshus eller fritidshus på hyrd mark. Starkt besittningsskydd Avtalet gäller i minst 5 år Uppsägning ett år före avtalets utgång annars 5 års förlängning Arrendatorn har optionsrätt (förköpsrätt) Vid förlängning av avtalet kan arrendeavgiften höjas med skäligt belopp Arrendenämnden avgör tvisten

13 Tomträtt Starkare ställning för hyresgästen än att ha bostadsarrende.
Endast stat och kommun kan upplåta mark med tomträtt, sker på obestämd tid Kan sägas upp efter 60 år – marknadspriset gäller Tomträtten kan inte sägas upp p.g.a. kontraktsbrott Tomträttsavgäld Tomträttshavaren kan sälja tomträtten utan tillstånd


Ladda ner ppt "Kap.13 Vad är en fastighet Jordabalken"

Liknande presentationer


Google-annonser