Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

V ä l k o m m e n t i l l ´s å r s m ö t e 2 0 1 5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "V ä l k o m m e n t i l l ´s å r s m ö t e 2 0 1 5."— Presentationens avskrift:

1 V ä l k o m m e n t i l l ´s å r s m ö t e 2 0 1 5

2

3 DAGORDNING § 1Årsmötets öppnande. § 2Fastställande av röstlängd för mötet. § 3Val av ordförande och sekreterare för mötet. § 4Val av två justeringsmän, som vid behov även är rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera årsmötets protokoll. § 5Fråga om mötets behöriga utlysande. § 6Fastställande av föredragningslista. § 7Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat‐ och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret. § 8Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret. § 9Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen. § 10Redovisning av juniorverksamheten. § 11Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets‐ och räkenskapsåret. § 12Fastställande av medlemsavgifter. § 13Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år. § 14Val av styrelsens ledamöter och suppleanter i styrelsen, i enlighet § 25, för en tid av två år. § 15Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett år. § 16Val av ledamöter i valberedningen, enligt med § 36, för en tid av ett år. § 17Behandling av inkomna frågor. § 18Övriga frågor.

4 Mötets behöriga utlysande GSS Aktuellt med kallelse postat den 16 januari - B-post Utlagt på hemsidan den 19 januari OK ??

5 DAGORDNING … … … § 6Fastställande av föredragningslista. § 7Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat‐ och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret. § 8Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret. § 9Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen. § 10Redovisning av juniorverksamheten. § 11Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets‐ och räkenskapsåret. § 12Fastställande av medlemsavgifter. § 13Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år. § 14Val av styrelsens ledamöter och suppleanter i styrelsen, i enlighet § 25, för en tid av två år. § 15Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett år. § 16Val av ledamöter i valberedningen, enligt med § 36, för en tid av ett år. § 17Behandling av inkomna frågor. § 18Övriga frågor. - Segling - Ny restauratör - Vatten och avlopp - Toatömningsanläggning - …

6 Verksamhetsberättelse STYRELSEN Styrelsen har under året haft följande sammansättning: OrdförandeLars-Göran Löhman Vice ordförande/InformationsansvarigLinda S. Gunnarson Kassör Bo Narving SekreterareHelena Petersson Seglingskommitténs sammank.. Klubbmästare Marita Elfstrand Anläggningskommitténs sammank.. Leif Eklund Juniorsektionen har i styrelsen representerats avAndrea Gleerup SuppleanterLeif Eklund Andrea Gleerup Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda styrelsemöten. Årsmötet hölls i närvaro av 34 medlemmar den 10 februari på Scandic Väst. Vårmötet hölls den 24 april på Husse i närvaro av ett 20-tal medlemmar. Trots att stora ansträngningar gjorts av både valberedning och styrelse kunde ingen seglingsansvarig utses. Det finns fortfarande några aktiva seglare inom klubben och tack vare dessa kunde fastställda seglingar genomföras. Tack, Lecke,Lasse Ö, Claes, Pekka, Torsten m fl. Tack också till Marita och Annika B som i flera år skött tävlingskansliet. Klubben hade vid årets slut 567 medlemmar. I medlemsantalet ingår 4 hedersmedlemmar och 85 juniorer. Lars-Göran Löhman och Gunnar Larsson har representerat sällskapet i Gästriklands seglarförbund, som kommer att gå samman med Upplands seglarförbund. Lars Göran Löhman Ordförande

7 Verksamhetsberättelse SEGLING Under året har det saknats seglingsansvarig. En del av det som hänt kan läsas under klubbmästeriet och juniorsektionen.

8 Verksamhetsberättelse KLUBBMÄSTERIET Sommaren 2014 med sol, värme och segling går till historien som den varmaste i mannaminne. För oss i klubbmästeriet började vår verksamhet med Riks cup för 606:or och OK-jollar den 17-18 maj. Efter seglingarnas slut bjöd vi på "after-sail" d.v.s. grillad korv med tillbehör, som var ett mycket uppskattat inslag av hungriga och trötta seglare och funktionärer. Senare på lördagskvällen ägde regattamiddagen rum med god mat och segelsnack. Redan den 14 juni anlände ett nytt gäng glada seglare. 2.4:a seglarna som besökt vårt G.S.S. nästan utan avbrott sedan början av 2000- talet. Till den regattamiddagen underhöll vår f.d. ordförande Bengt-Olof Agell med små roliga historier och bordsvisor.. På midsommaraftonens morgon träffades vi "ordinarie" och "majade" stången för att vid 15-tiden välkomna seniorer och juniorer till dans och traditionella lekar. Walle spelade och sjöng och barnen avslutade med Idas sommarvisa innan det bjöds på saft, bullar och godis. Sven Engwalls stipendium lottades ut bland närvarande G.S.S. juniorer och vanns av Simon Larsen. Efter torsdagsseglingarna har Lena serverat ärtsoppa - en tradition som lever vidare. Tisdagen den 12 augusti var det dags för kräftskivan som alltid lockar många kräftsugna G.S.S. tjejer. Vi lekte, åt, sörplade, sjöng och skrattade samt hade som vanligt en rolig kväll tillsammans. Till dig som ännu inte varit med, missa inte detta tillfälle att lära känna dessa härliga kvinnor och bli en i gänget!! Till sist vill jag tacka Lena Bäck för alla år Du serverat oss som restauratör på Huseliiharen. Vi kommer att sakna Dig och Din personal och önskar Dig lycka till i framtiden. Tack också till Annika för allt jobb före, under och efter regattorna. Tack Linda och Kerstin för lekar och bordsvisor. Tack alla Ni andra för all hjälp och väl mött sommaren 2015 då vi tar nya tag på vårt underbara Husse. Med seglarhälsning Marita Elfstrand

9 Verksamhetsberättelse ANLÄGGNINGSKOMMITTÉN Arbetet startade även detta år tidigt, redan medan isen fanns kvar. Mellan den 28 januari och den 12 februari monterades 55 st. bommar i västra hamnen. I mars monterades förtöjnings öglor på 17 st. bommar i västrahamnen, plats 1-17. Bommarna lades sedan i vattnet. Den 9 april kopplades vattnet på. I april togs räcket bort på taket på gamla startpaviljongen och ersattes med ett nytt på arbetsdagen 10 maj. Den 3 maj skulle sjösättningen ha ägt rum men den fick flyttas till den 10 maj på grund av lågt vatten. Under några dagar i början av maj månad togs alla bojar upp i västrahamnen. I maj lades nytt plåttak på nya startpaviljongen. Tack till PE Erikssons plåt för ett bra jobb. Under säsongen flyttades och byttes bojar ut vid storbryggan och gästbryggan. Bojstenar togs upp i västrahamnen. Vid arbetsdagarna 10 - 11 maj snickrades och målades det på byggnaderna och området städades. Bommarna på gästbryggan lades i vattnet. Till sommaren införskaffades fyra stycken nya vagnar att dra packning på till båtarna. Under sommaren har en del snickeriarbeten och målning utförts på byggnaderna. Vid arbetsdagarna 20 - 21 september snickrades och målades det på byggnaderna. Alla hängrännor rensades från barr och löv. En handicapramp gjordes vid uteserveringen, mycket sly och gräs slogs runt uppställningsplanen sedan vagnar och vaggor hade flyttats fram. Alla gamla bojar rensades från järntenar och kättingar. Bommarna på gästbryggan togs upp. Den 27 september skulle det vara båtupptagning men den fick flyttas till den 28 september på grund av lågt vatten. Även i år sågs uppställningsplanen över med upprutning av platserna för att underlätta utplacering av vaggor och vagnar. Detta skapar en naturlig turordning i samband med upptagningen så alla vet när det är ens tur. Den 11 oktober stängdes vattnet av på området. Slutet av oktober stängdes infartsvägarna av med kedjor till uppställningsplanen för båtar. Början av november började upprustningen av styrelserummet i klubbhuset. Den 17 december togs tre stycken bommar upp som det hade gått hål på i västrahamnen västrasidan Leif Eklund Anläggningsansvarig

10 Verksamhetsberättelse ADMINISTRATION/EKONOMI De äldre fonder som inte klassificerats som stiftelser redovisas fortsatt i sällskapets böcker under namnet ”Övriga fonder”. Tillgångarna skall hållas åtskilda från sällskapets övriga tillgångar. Fondkapitalet skall redovisas som långfristig tillgång och får inte förbrukas i sällskapets verksamhet. Avkastningen från dessa fonder går in i verksamheten. Gefle Segel Sällskap är enda destinatär till tre stiftelser. Dessa stiftelser är Stiftelsen Sven Engwalls Fond, Stiftelsen Marianne och Jacob Engwalls Donationsfond samt Stiftelsen Eisermanska Fonden. Dessa stiftelser är egna juridiska personer och redovisas inte inom Gefle Segel Sällskap. Årets resultat blev 176 623 (-27 697) kronor efter avskrivningar. Egna kassan och bankmedel uppgick vid räkenskapsårets slut till 374 011 kr plus depositioner/avskrivningskonto om 343 753 kr och avräkningskonto övriga fonder 10 336 kr. Långfristiga skulder 1 963 172 kr. Ut/ombyggnaden av bommar i västra hamnen har kostat 440 812 kr. Bo Narving kassör

11 Verksamhetsberättelse JUNIORSEKTIONEN Jolleverksamheten inom klubben börjar nu ta form på riktigt med allt fler barn och ungdomar som är engagerade i de aktiviteter som ordnas. Under vårvintern planerade ett nytt gäng ungdomsledare för sommarens seglarskolor och vi gjorde ett delvis nytt upplägg då vi blev certifierade att bedriva SSF Seglarskola i början på året. Vi fick även hjälp i form av sommarjobbande ungdomar, anställda av Gävle kommun för att ytterligare förstärka ledarbemanningen. Under sommarens tre seglarskoleveckor var kurserna fullbokade och ett antal av de barn som var med på seglarskolan har sedan deltagit i vår träningsverksamhet. I den utvärdering som gjordes av Svenska seglarförbundet genom en enkät till deltagarna i seglarskolan fick ledarna och verksamheten toppbetyg! Det stärker oss i vår tro att seglingen är en aktivitet som fler borde få möjlighet att prova på. Under augusti hade vi representation på det storläger för optimistjollar som genomfördes i Optimistjolleförbundets regi. Syftet med lägret var att samla allt från nybörjare till VM-seglare för att de mindre rutinerade skulle lära av ”proffsen”. Även vi som ledare fick möjlighet att lära av de allra bästa då det både fanns VM-coacher och klasstränare på plats för att dela med sig av sina tips till oss. Inspirationen vi fick under lägret tog vi sedan med oss hem till GSS och höstens träningar och kappseglingar. Eftersom det finns en önskan från våra barn om att få segla snabba och roliga båtar inköpte GSS en RS Feva under tidig höst. Det är en planande tvåmansjolle med gennaker som två juniorer kan hantera i de flesta vindar. Vi genomförde sedan våra torsdagsträningar i olika båttyper vilket visade sig vara ett mycket lyckat koncept. Sandvikens SS var arrangör av årets DM i optimistjolle som gick av stapeln den 20 september. I mycket varierade och vridiga vindar deltog 10 st. optimistseglare från GSS och SaSS där GSS knep hela pallen! Erik Wahlberg blev guldmedaljör för fjärde året i rad, David Wahlberg tog hem silvret för tredje året i rad och Linus Tagesson blev bronsmedaljör. Alla, både ungdomar och vuxna, hade en riktigt fin och trevlig dag på Storsjön. …

12 Verksamhetsberättelse JUNIORSEKTIONEN (- FORTS.) … Dagen efter anordnade GSS en deltävling i Upplandscupen som är en jollecup som cirkulerar mellan klubbarna i Uppland. GSS fick frågan då den ursprungliga arrangören fått förhinder. Det blev en bra tävling med fina vindar och mycket god uppslutning bland RS Feva-seglarna. Hela fem båtar fanns på startlinjen. Det blev en jämn kamp där besättningen Wahlberg från GSS på SWE 1540 drog det längsta strået. Simon Larsen och Linus Tagesson som bildar besättningen på SWE 2666 tog hem andraplatsen i hård kamp med Uppsalabesättningen på SWE 3005 med rorsman Rasmus Söderman. Det blev även en hård match i RS Tera mellan Ture Lundvik från SaSS och Elin Tagesson från GSS där Ture med knapp marginal tog hem segern. Det fanns även ett antal Laser med från Upplandsklubbar samt en liten samling optimistjollar med där GSS hade en representant i form av Simon Ardfors som knep tredjeplatsen i klassen Optimist Yngre. GSS juniorer avslutade sedan kappseglingssäsongen med två deltagande besättningar i RS Feva i KSSS Olympic Class regatta. Det är en riktigt stor jolleregatta med över femhundra deltagande jollar. Det var en stor upplevelse för både ungdomar och vuxna och vi fick god stöttning av coach Torbjörn från Storsjöns SS i Östersund som är mycket engagerad i RS Fevaförbundet. Under året har ett stort och ökande antal föräldrar och ungdomar varit engagerade i juniorseglingsverksamheten. Utan er stannar verksamheten och jag vill därför passa på att rikta ett stort tack till ALLA som hjälpt till på olika sätt. Jag har goda förhoppningar om att 2015 blir ytterligare ett år av tillväxt för juniorseglingen i klubben! Andrea Gleerup

13 Verksamhetsberättelse SLUTORD Styrelsen för Gefle Segelsällskap vill rikta ett tack till våra sponsorer och alla dem som på ett eller annat sätt främjat sällskapets verksamhet. Tack alla Ni som inte kan räknas upp här men som hjälpt till att hålla HUSSE i gott skick. Vi vill framhålla att utan hjälp från medlemmarna kan sällskapet inte fortsätta att fungera som en ideell förening. STYRELSEN Lars-Göran Löhman Linda S. Gunnarson Helena Peterson OrdförandeV. ordf. Info. ansv.Sekreterare Bo Narving Marita Elfstrand Leif Eklund KassörKlubbmästareAnläggningsansvarig. Andrea Gleerup Junioransvarig

14 Resultat‐ och balansräkning

15 BALANSRÄKNING (kronor) Utg balans TILLGÅNGAR 2012-10-312013-12-31 2014-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Klubbhus, annex mm90 000 Mark260 000 Hamnutbyggnad mm1 581 2211 526 1561 835 559 Båtar63 59823 37047 750 Båtmotorer000 Bundet Fondkapital Övriga Fonder76 672 Summa anläggningstillgångar 2 071 4911 976 1982 309 981 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Lager6 0648 20515 761 Fakturerade fordringar32 60431 95919 731 Övriga kortfristiga fordringar17 Upplupna intäkter, GSS60 00000 Upplupn räntor, Övriga Fonder455 Avkastningsmedel, Övriga Fonder7 8819 8810 Kassa och bank718 792871 052727 646 Summa omsättningstillgångar 825 358921 114763 610 SUMMA TILLGÅNGAR 2 896 8492 897 3123 073 591

16 Resultat‐ och balansräkning BALANSRÄKNING (- forts.) Utg balans SKULDER OCH EGET KAPITAL 2012-10-312013-12-31 2014-12-31 EGET KAPITAL Eget kapital-940 424-1 011 695-958 177 Resultat föreg år-71 27253 51827 697 Årets resultrat53 51827 697-176 624 Summa eget kapital -958 177-930 480-1 107 104 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skuld till Övriga Fonder-76 672 Lån från medlemmar-1 862 000-1 886 500 Summa långfristiga skulder -1 938 672-1 963 172 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder000 Reklamskatt-3 660-3 364 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader000 Källskatter49 Summa kortfristiga skulder 0-3 660-3 315 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -2 896 849-2 897 312-3 073 591

17 Resultat‐ och balansräkning RESULTATRÄKNING INTÄKTER 2011/20122012/2013 2014 Medlemsavgifter 150 600146 600149 540 Summa medlemsavgifter 150 600146 600149 540 Hamnavgifter 243 550253 825246 122 Gästplatsavgifter m.m.22 32026 33222 772 Vinteruppläggning37 95041 25042 900 Städavgifter31 35029 85032 675 Slip o Kranavgifter5 350 Summa hamnavgifter 335 170351 257349 819 Deltagaravgifter mm Startavgifter seglingar25 20021 50030 300 Lägeravgifter/kursavgifter45 00053 90043 100 Hyror/arrende70 000 72 900 Summa deltagaravgifter mm140 200145 400146 300

18 Resultat‐ och balansräkning RESULTATRÄKNING (- forts.) INTÄKTER (- forts.) 2011/20122012/2013 2014 … Övriga intäkter Bidrag98 50972 54995 577 Reklam/Sponsring/Medlemskort55 54853 95345 449 Elavg. Från restaurangen22 81626 06121 468 Bingo17 53211 09012 303 Diverse intäkter11 7404 15053 100 Summa övriga intäkter 206 145167 803227 897 SUMMA INTÄKTER 832 115811 060873 556

19 Resultat‐ och balansräkning RESULTATRÄKNING (- forts.) KOSTNADER 2011/20122012/2013 2014 Övriga externa rörelsekostnader Lokalkostnader-1 800 Fastighetskostnader-416 000-354 641-217 127 Hyreskostnader-1 282-4 436 Förbrukningsinventarier och matr-12 451-27 304-39 801 Rep o uh -inventarier -verkt-5 783-3 437-2 977 Kostnader transportmedel (båtar)-55 974-35 953-36 268 Resekostnader-477 Reklam och PR-36 718-22 189-14 062 Övriga kostnader mat o förtäring-43 198-37 807-47 794 Kontorsmaterial och trycksaker-6 201-5 347-2 114 Tele och Post-12 074-13 643-16 870 Kundförluster-10 968-6 375-12 450 Förvaltningskostnader-3 100-4 710-2 949 Övriga externa redovisningstjänster-96 510-60 255-9 142 Föreningsavgifter-25 950-35 180-34 345 Summa externa kostnader -726 209-606 840-442 611

20 Resultat‐ och balansräkning RESULTATRÄKNING (- forts.) KOSTNADER (- forts.) 2011/20122012/2013 2014 … Kostnader för personal Arvoden-42 533-54 720-63 200 Bilersättningar skattefria-1 040-8 769-8 973 Utbildning-6 480-24 585-5 580 Summa personalkostnader -50 053-88 074-77 753 Summa kostnader -776 263-694 914-520 364 Resultat före avskrivningar 55 852116 146353 192 Avskrivningar Access-jollar0-27 5000 Jollar Optemist+junior-5 300-15 228-26 870 Hamnutbyggnaden 2011-2014-117 350-122 565-151 965 Övrig inredning-1 250 Summa avskrivningar -122 650-165 293-180 085

21 Resultat‐ och balansräkning RESULTATRÄKNING (- forts.) KOSTNADER (- forts.) 2011/20122012/2013 2014 … Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter, GSS12 56819 6503 191 Ränteintäkter, Övriga Fonder7132 000455 Övriga finansiella kostnader0-200-129 Summa finansiella intäkter och kostnader 13 28121 4503 517 Årets resultat -53 517-27 697176 624

22 Varulager 2014 12 31 Inventering prisglas mm AntalPris/stSumma Snappsglas42 39,00 kr 1 638 kr Drinkglas 34 cl54 41,00 kr 2 214 kr Drinkglas 20 cl66 41,75 kr 2 756 kr Vinglas Elite27 44,50 kr 1 202 kr Vimplar40 120,00 kr 4 800 kr Total exkl moms 12 609 kr 0 kr Moms 3 152 kr Total inkl moms 15 761 kr

23 Årsredovisnig Utfall 2014/Budget 2014 Budg 2014Utf 2014 Diff i % mot budg Rörelseintäkter8048749% Kostnader fasta anläggningar-281-224-20% Förbrukningsinv./materiel-20-43114% Båtkostnader-33-3610% Pr representation klubbm.-61-621% Administrativa kost-90-78-14% Personalkost-75-784% Summa kost-560-520-7% Resultat före avskr24435345% Avskrivningar-146-18023% Finannsiella kostn/intäkter154-77% Resultat efter avskrivningar11317756%

24 … … … § 8Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret. … … … DAGORDNING

25 … … … § 9Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen. § 10Redovisning av juniorverksamheten. … … …

26 Juniorverksamheten

27 DAGORDNING … … … § 11Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets‐ och räkenskapsåret. … … …

28 Verksamhetsplan

29 Utfall / Budget Utfall 2014/Budget 2014Utfall 2014/Budget 2015 Budg 2014Utf 2014 Diff i % mot budg Budg 2015 Diff i % mot utfall Rörelseintäkter8048749%757-13% Kostnader fasta anläggningar-281-224-20%-200-11% Förbrukningsinv./materiel-20-43114%-15-65% Båtkostnader-33-3610%-5141% Pr representation klubbm.-61-621%-60-3% Administrativa kost-90-78-14%-66-14% Personalkost-75-784%-780% Summa kost-560-520-7%-471-10% Resultat före avskr24435345%286-19% Avskrivningar-146-18023%-162-10% Finannsiella kostn/intäkter154-77%3-15% Resultat efter avskrivningar11317756%127-28%

30 Underhållsplan/Underhållsbudget 2015 Annexet 6 000 kr Takfläkt ny motor 5 000 kr Målning tak plåt på takfönster. Fönster 1 000 kr Klubbhuset 18 100 kr Nya luckor med glesa bräder för vent till kylmaskin 2 000 kr Haspar för låsning av luckor 600 kr Målning ovanför huvudentren 500 kr Dörren mot uteplatsen. 3 000 kr Översyn kittning av fönster ev en del målning 1 000 kr Dörr till kylrummet 8 000 kr Entretrappen skydd över stolparna. 2 000 kr Fönstermålning 1 000 kr Bryggor 5 750 kr Sevicestolpar översyn ( el/belysning) 5 000 kr Landgångar till träbryggan plats 1-19 750 kr Kranar 10 500 kr Lägga igen hål vid 2.4 kran:virke 500 kr Renovering LG L återkommer 10 000 kr … … …

31 Underhållsplan/Underhållsbudget 2015 … … … Bränslekuren 2 000 kr Målning tak o väggar 2 000 kr Segelboden 5 000 kr Ny beklädnad 3 000 kr Färg 1 500 kr Difusionstätpapp 500 kr Båtar 30 000 kr Lagningar underhåll 30 000 kr Toalettbyggnaden 4 300 kr Ny fläkt till handikapptoaletten 3 000 kr Nytt relä till kodlåset 1 000 kr Fäste till slang från torktummlaren 300 kr Segelplan nedanför Annexet 4 500 kr Tryckad trall för upptagning av jollar 10 x 3 m Trallvirke 380 lpm + 6x250st skruv 4 500 kr Båken vid infarten västra hamnen 2 000 kr Lampa 500 kr Virke 500 kr Färg 500 kr Gräva ner kabel 500 kr Låssystem 3 500 kr Eventuellt kodlås på verkstaden 3 500 kr Totalt 91 650 kr

32 DAGORDNING … … … § 12Fastställande av medlemsavgifter. § 13Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år. § 14Val av styrelsens ledamöter och suppleanter i styrelsen, i enlighet § 25, för en tid av två år. § 15Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett år. § 16Val av ledamöter i valberedningen, enligt med § 36, för en tid av ett år. § 17Behandling av inkomna frågor. § 18Övriga frågor.

33 DAGORDNING … … … § 13Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år. § 14Val av styrelsens ledamöter och suppleanter i styrelsen, i enlighet § 25, för en tid av två år. § 15Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett år. § 16Val av ledamöter i valberedningen, enligt med § 36, för en tid av ett år. Gefle Segel Sällskap Stadgar Beslutade på årsmöte december 2010 Ändrade på årsmötet den 3 dec 2012. Ändrade på vårmötet 25 april 2013 § 25 Styrelsens sammansättning. Styrelsen består av ordförande samt 5-10 övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män. Till styrelsen utses tre suppleanter. Vid val till styrelsen kan annan tid än två år bestämmas för att se till att halva styrelsen sitter kvar efter årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befatt­ningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han/hon får utses till befatt­ning inom styrelsen.

34 Valberedning januari 2015 Valberedning: Torsten Svärd Mats Bernäng Förslag styrelse Ordförandeomval 1 årLars-Göran Löhman Ledamot - Kassöromval 2 årBo Narving Ledamot - Klubbmästareomval 2 årMarita Elfstrand Ledamot - Sekreterarekvarstår 1 årHelena Petersson Ledamot - Anläggningkvarstår 1 årLeif Eklund Ledamot - Juniorkvarstår 1 år Andrea Gleerup Ledamot - Informationkvarstår 1 årLinda S. Gunnarson Ledamotnyval 2 årSusann Beijar Suppleantnyval 1 årErik Nerman Revisorer Revisoromval 1 årLars-Åke SundOK Revisoromval 1 årPer PiscatorOK Revisorsuppleantomval 1 årKenneth LevinOK Revisorsuppleantnyval 1 år… Seglingskommitté (ej årsmötesval) Torsten Svärd Pekka Seitola, 2.4mR –kontakt Hans Mehlstrand, 606 –kontakt Båtansvarig Eje Lindqvist

35 DAGORDNING … … … § 17Behandling av inkomna frågor. § 18Övriga frågor. o Segling o Ny restauratör o Vatten och avlopp o Toatömningsanläggning o …

36


Ladda ner ppt "V ä l k o m m e n t i l l ´s å r s m ö t e 2 0 1 5."

Liknande presentationer


Google-annonser