Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

V ä l k o m m e n t i l l ´s å r s m ö t e

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "V ä l k o m m e n t i l l ´s å r s m ö t e"— Presentationens avskrift:

1 V ä l k o m m e n t i l l ´s å r s m ö t e 2 0 1 5

2

3 DAGORDNING § 1 Årsmötets öppnande. § 2 Fastställande av röstlängd för mötet. § 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet. § 4 Val av två justeringsmän, som vid behov även är rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera årsmötets protokoll. § 5 Fråga om mötets behöriga utlysande. § 6 Fastställande av föredragningslista. § 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat‐ och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret. § 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret. § 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen. § 10 Redovisning av juniorverksamheten. § 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets‐ och räkenskapsåret. § 12 Fastställande av medlemsavgifter. § 13 Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år. § 14 Val av styrelsens ledamöter och suppleanter i styrelsen, i enlighet § 25, för en tid av två år. § 15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett år. § 16 Val av ledamöter i valberedningen, enligt med § 36, för en tid av ett år. § 17 Behandling av inkomna frågor. § 18 Övriga frågor.

4 Mötets behöriga utlysande
GSS Aktuellt med kallelse postat den 16 januari - B-post Utlagt på hemsidan den 19 januari OK ??

5 DAGORDNING … … … § 6 Fastställande av föredragningslista.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat‐ och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret. § 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret. § 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen. § 10 Redovisning av juniorverksamheten. § 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets‐ och räkenskapsåret. § 12 Fastställande av medlemsavgifter. § 13 Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år. § 14 Val av styrelsens ledamöter och suppleanter i styrelsen, i enlighet § 25, för en tid av två år. § 15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett år. § 16 Val av ledamöter i valberedningen, enligt med § 36, för en tid av ett år. § 17 Behandling av inkomna frågor. § 18 Övriga frågor. - Segling - Ny restauratör - Vatten och avlopp - Toatömningsanläggning - …

6 Verksamhetsberättelse
STYRELSEN Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Lars-Göran Löhman Vice ordförande/Informationsansvarig Linda S. Gunnarson Kassör Bo Narving Sekreterare Helena Petersson Seglingskommitténs sammank.. Klubbmästare Marita Elfstrand Anläggningskommitténs sammank Leif Eklund Juniorsektionen har i styrelsen representerats av Andrea Gleerup Suppleanter Leif Eklund Andrea Gleerup Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda styrelsemöten. Årsmötet hölls i närvaro av 34 medlemmar den 10 februari på Scandic Väst. Vårmötet hölls den 24 april på Husse i närvaro av ett 20-tal medlemmar. Trots att stora ansträngningar gjorts av både valberedning och styrelse kunde ingen seglingsansvarig utses. Det finns fortfarande några aktiva seglare inom klubben och tack vare dessa kunde fastställda seglingar genomföras. Tack, Lecke ,Lasse Ö, Claes, Pekka, Torsten m fl. Tack också till Marita och Annika B som i flera år skött tävlingskansliet. Klubben hade vid årets slut 567 medlemmar. I medlemsantalet ingår 4 hedersmedlemmar och 85 juniorer. Lars-Göran Löhman och Gunnar Larsson har representerat sällskapet i Gästriklands seglarförbund, som kommer att gå samman med Upplands seglarförbund. Lars Göran Löhman Ordförande

7 Verksamhetsberättelse
SEGLING Under året har det saknats seglingsansvarig. En del av det som hänt kan läsas under klubbmästeriet och juniorsektionen.

8 Verksamhetsberättelse
KLUBBMÄSTERIET Sommaren 2014 med sol, värme och segling går till historien som den varmaste i mannaminne. För oss i klubbmästeriet började vår verksamhet med Riks cup för 606:or och OK-jollar den maj. Efter seglingarnas slut bjöd vi på "after-sail" d.v.s. grillad korv med tillbehör, som var ett mycket uppskattat inslag av hungriga och trötta seglare och funktionärer. Senare på lördagskvällen ägde regattamiddagen rum med god mat och segelsnack. Redan den 14 juni anlände ett nytt gäng glada seglare. 2.4:a seglarna som besökt vårt G.S.S. nästan utan avbrott sedan början av 2000-talet. Till den regattamiddagen underhöll vår f.d. ordförande Bengt-Olof Agell med små roliga historier och bordsvisor.. På midsommaraftonens morgon träffades vi "ordinarie" och "majade" stången för att vid 15-tiden välkomna seniorer och juniorer till dans och traditionella lekar. Walle spelade och sjöng och barnen avslutade med Idas sommarvisa innan det bjöds på saft, bullar och godis. Sven Engwalls stipendium lottades ut bland närvarande G.S.S. juniorer och vanns av Simon Larsen. Efter torsdagsseglingarna har Lena serverat ärtsoppa - en tradition som lever vidare. Tisdagen den 12 augusti var det dags för kräftskivan som alltid lockar många kräftsugna G.S.S. tjejer. Vi lekte, åt, sörplade, sjöng och skrattade samt hade som vanligt en rolig kväll tillsammans. Till dig som ännu inte varit med, missa inte detta tillfälle att lära känna dessa härliga kvinnor och bli en i gänget!! Till sist vill jag tacka Lena Bäck för alla år Du serverat oss som restauratör på Huseliiharen. Vi kommer att sakna Dig och Din personal och önskar Dig lycka till i framtiden. Tack också till Annika för allt jobb före, under och efter regattorna. Tack Linda och Kerstin för lekar och bordsvisor. Tack alla Ni andra för all hjälp och väl mött sommaren 2015 då vi tar nya tag på vårt underbara Husse. Med seglarhälsning Marita Elfstrand

9 Verksamhetsberättelse
ANLÄGGNINGSKOMMITTÉN Arbetet startade även detta år tidigt, redan medan isen fanns kvar. Mellan den 28 januari och den 12 februari monterades 55 st. bommar i västra hamnen. I mars monterades förtöjnings öglor på 17 st. bommar i västrahamnen, plats Bommarna lades sedan i vattnet. Den 9 april kopplades vattnet på. I april togs räcket bort på taket på gamla startpaviljongen och ersattes med ett nytt på arbetsdagen 10 maj. Den 3 maj skulle sjösättningen ha ägt rum men den fick flyttas till den 10 maj på grund av lågt vatten. Under några dagar i början av maj månad togs alla bojar upp i västrahamnen. I maj lades nytt plåttak på nya startpaviljongen. Tack till PE Erikssons plåt för ett bra jobb. Under säsongen flyttades och byttes bojar ut vid storbryggan och gästbryggan. Bojstenar togs upp i västrahamnen. Vid arbetsdagarna maj snickrades och målades det på byggnaderna och området städades. Bommarna på gästbryggan lades i vattnet. Till sommaren införskaffades fyra stycken nya vagnar att dra packning på till båtarna. Under sommaren har en del snickeriarbeten och målning utförts på byggnaderna. Vid arbetsdagarna september snickrades och målades det på byggnaderna. Alla hängrännor rensades från barr och löv. En handicapramp gjordes vid uteserveringen, mycket sly och gräs slogs runt uppställningsplanen sedan vagnar och vaggor hade flyttats fram. Alla gamla bojar rensades från järntenar och kättingar. Bommarna på gästbryggan togs upp. Den 27 september skulle det vara båtupptagning men den fick flyttas till den 28 september på grund av lågt vatten. Även i år sågs uppställningsplanen över med upprutning av platserna för att underlätta utplacering av vaggor och vagnar. Detta skapar en naturlig turordning i samband med upptagningen så alla vet när det är ens tur. Den 11 oktober stängdes vattnet av på området. Slutet av oktober stängdes infartsvägarna av med kedjor till uppställningsplanen för båtar. Början av november började upprustningen av styrelserummet i klubbhuset. Den 17 december togs tre stycken bommar upp som det hade gått hål på i västrahamnen västrasidan Leif Eklund Anläggningsansvarig

10 Verksamhetsberättelse
Administration/ekonomi De äldre fonder som inte klassificerats som stiftelser redovisas fortsatt i sällskapets böcker under namnet ”Övriga fonder”. Tillgångarna skall hållas åtskilda från sällskapets övriga tillgångar. Fondkapitalet skall redovisas som långfristig tillgång och får inte förbrukas i sällskapets verksamhet. Avkastningen från dessa fonder går in i verksamheten. Gefle Segel Sällskap är enda destinatär till tre stiftelser. Dessa stiftelser är Stiftelsen Sven Engwalls Fond, Stiftelsen Marianne och Jacob Engwalls Donationsfond samt Stiftelsen Eisermanska Fonden. Dessa stiftelser är egna juridiska personer och redovisas inte inom Gefle Segel Sällskap. Årets resultat blev 176 623 ( ) kronor efter avskrivningar. Egna kassan och bankmedel uppgick vid räkenskapsårets slut till kr plus depositioner/avskrivningskonto om kr och avräkningskonto övriga fonder 10 336 kr. Långfristiga skulder 1  kr. Ut/ombyggnaden av bommar i västra hamnen har kostat kr. Bo Narving kassör

11 Verksamhetsberättelse
Juniorsektionen Jolleverksamheten inom klubben börjar nu ta form på riktigt med allt fler barn och ungdomar som är engagerade i de aktiviteter som ordnas. Under vårvintern planerade ett nytt gäng ungdomsledare för sommarens seglarskolor och vi gjorde ett delvis nytt upplägg då vi blev certifierade att bedriva SSF Seglarskola i början på året. Vi fick även hjälp i form av sommarjobbande ungdomar, anställda av Gävle kommun för att ytterligare förstärka ledarbemanningen. Under sommarens tre seglarskoleveckor var kurserna fullbokade och ett antal av de barn som var med på seglarskolan har sedan deltagit i vår träningsverksamhet. I den utvärdering som gjordes av Svenska seglarförbundet genom en enkät till deltagarna i seglarskolan fick ledarna och verksamheten toppbetyg! Det stärker oss i vår tro att seglingen är en aktivitet som fler borde få möjlighet att prova på. Under augusti hade vi representation på det storläger för optimistjollar som genomfördes i Optimistjolleförbundets regi. Syftet med lägret var att samla allt från nybörjare till VM-seglare för att de mindre rutinerade skulle lära av ”proffsen”. Även vi som ledare fick möjlighet att lära av de allra bästa då det både fanns VM-coacher och klasstränare på plats för att dela med sig av sina tips till oss. Inspirationen vi fick under lägret tog vi sedan med oss hem till GSS och höstens träningar och kappseglingar. Eftersom det finns en önskan från våra barn om att få segla snabba och roliga båtar inköpte GSS en RS Feva under tidig höst. Det är en planande tvåmansjolle med gennaker som två juniorer kan hantera i de flesta vindar. Vi genomförde sedan våra torsdagsträningar i olika båttyper vilket visade sig vara ett mycket lyckat koncept. Sandvikens SS var arrangör av årets DM i optimistjolle som gick av stapeln den 20 september. I mycket varierade och vridiga vindar deltog 10 st. optimistseglare från GSS och SaSS där GSS knep hela pallen! Erik Wahlberg blev guldmedaljör för fjärde året i rad, David Wahlberg tog hem silvret för tredje året i rad och Linus Tagesson blev bronsmedaljör. Alla, både ungdomar och vuxna, hade en riktigt fin och trevlig dag på Storsjön.

12 Verksamhetsberättelse
Juniorsektionen (- forts.) Dagen efter anordnade GSS en deltävling i Upplandscupen som är en jollecup som cirkulerar mellan klubbarna i Uppland. GSS fick frågan då den ursprungliga arrangören fått förhinder. Det blev en bra tävling med fina vindar och mycket god uppslutning bland RS Feva-seglarna. Hela fem båtar fanns på startlinjen. Det blev en jämn kamp där besättningen Wahlberg från GSS på SWE 1540 drog det längsta strået. Simon Larsen och Linus Tagesson som bildar besättningen på SWE 2666 tog hem andraplatsen i hård kamp med Uppsalabesättningen på SWE 3005 med rorsman Rasmus Söderman. Det blev även en hård match i RS Tera mellan Ture Lundvik från SaSS och Elin Tagesson från GSS där Ture med knapp marginal tog hem segern. Det fanns även ett antal Laser med från Upplandsklubbar samt en liten samling optimistjollar med där GSS hade en representant i form av Simon Ardfors som knep tredjeplatsen i klassen Optimist Yngre. GSS juniorer avslutade sedan kappseglingssäsongen med två deltagande besättningar i RS Feva i KSSS Olympic Class regatta. Det är en riktigt stor jolleregatta med över femhundra deltagande jollar. Det var en stor upplevelse för både ungdomar och vuxna och vi fick god stöttning av coach Torbjörn från Storsjöns SS i Östersund som är mycket engagerad i RS Fevaförbundet. Under året har ett stort och ökande antal föräldrar och ungdomar varit engagerade i juniorseglingsverksamheten. Utan er stannar verksamheten och jag vill därför passa på att rikta ett stort tack till ALLA som hjälpt till på olika sätt. Jag har goda förhoppningar om att 2015 blir ytterligare ett år av tillväxt för juniorseglingen i klubben! Andrea Gleerup

13 Verksamhetsberättelse
SLUTORD Styrelsen för Gefle Segelsällskap vill rikta ett tack till våra sponsorer och alla dem som på ett eller annat sätt främjat sällskapets verksamhet. Tack alla Ni som inte kan räknas upp här men som hjälpt till att hålla HUSSE i gott skick. Vi vill framhålla att utan hjälp från medlemmarna kan sällskapet inte fortsätta att fungera som en ideell förening. Styrelsen Lars-Göran Löhman Linda S. Gunnarson Helena Peterson  Lars-Göran Löhman Linda S. Gunnarson Helena Peterson Ordförande V. ordf. Info. ansv. Sekreterare Bo Narving Marita Elfstrand Leif Eklund  Bo Narving Marita Elfstrand Leif Eklund Kassör Klubbmästare Anläggningsansvarig .  Andrea Gleerup Andrea Gleerup Junioransvarig

14 Resultat‐ och balansräkning

15 Resultat‐ och balansräkning
BALANSRÄKNING (kronor) Utg balans TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Klubbhus, annex mm 90 000 Mark Hamnutbyggnad mm Båtar 63 598 23 370 47 750 Båtmotorer Bundet Fondkapital Övriga Fonder 76 672 Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Lager 6 064 8 205 15 761 Fakturerade fordringar 32 604 31 959 19 731 Övriga kortfristiga fordringar 17 Upplupna intäkter, GSS 60 000 Upplupn räntor, Övriga Fonder 455 Avkastningsmedel, Övriga Fonder 7 881 9 881 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 Resultat‐ och balansräkning
BALANSRÄKNING (- forts.) Utg balans SKULDER OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL Eget kapital Resultat föreg år 53 518 27 697 Årets resultrat Summa eget kapital LÅNGFRISTIGA SKULDER Skuld till Övriga Fonder Lån från medlemmar Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Reklamskatt -3 660 -3 364 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Källskatter 49 Summa kortfristiga skulder -3 315 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

17 Resultat‐ och balansräkning
RESULTATRÄKNING INTÄKTER 2011/2012 2012/2013 2014 Medlemsavgifter Summa medlemsavgifter Hamnavgifter Gästplatsavgifter m.m. 22 320 26 332 22 772 Vinteruppläggning 37 950 41 250 42 900 Städavgifter 31 350 29 850 32 675 Slip o Kranavgifter 5 350 Summa hamnavgifter Deltagaravgifter mm Startavgifter seglingar 25 200 21 500 30 300 Lägeravgifter/kursavgifter 45 000 53 900 43 100 Hyror/arrende 70 000 72 900 Summa deltagaravgifter mm

18 Resultat‐ och balansräkning
RESULTATRÄKNING (- forts.) INTÄKTER (- forts.) 2011/2012 2012/2013 2014 Övriga intäkter Bidrag 98 509 72 549 95 577 Reklam/Sponsring/Medlemskort 55 548 53 953 45 449 Elavg. Från restaurangen 22 816 26 061 21 468 Bingo 17 532 11 090 12 303 Diverse intäkter 11 740 4 150 53 100 Summa övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

19 Resultat‐ och balansräkning
RESULTATRÄKNING (- forts.) KOSTNADER 2011/2012 2012/2013 2014 Övriga externa rörelsekostnader Lokalkostnader -1 800 Fastighetskostnader Hyreskostnader -1 282 -4 436 Förbrukningsinventarier och matr Rep o uh -inventarier -verkt -5 783 -3 437 -2 977 Kostnader transportmedel (båtar) Resekostnader -477 Reklam och PR Övriga kostnader mat o förtäring Kontorsmaterial och trycksaker -6 201 -5 347 -2 114 Tele och Post Kundförluster -6 375 Förvaltningskostnader -3 100 -4 710 -2 949 Övriga externa redovisningstjänster -9 142 Föreningsavgifter Summa externa kostnader

20 Resultat‐ och balansräkning
RESULTATRÄKNING (- forts.) KOSTNADER (- forts.) 2011/2012 2012/2013 2014 Kostnader för personal Arvoden Bilersättningar skattefria -1 040 -8 769 -8 973 Utbildning -6 480 -5 580 Summa personalkostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar 55 852 Avskrivningar Access-jollar Jollar Optemist+junior -5 300 Hamnutbyggnaden Övrig inredning -1 250 Summa avskrivningar

21 Resultat‐ och balansräkning
RESULTATRÄKNING (- forts.) KOSTNADER (- forts.) 2011/2012 2012/2013 2014 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter, GSS 12 568 19 650 3 191 Ränteintäkter, Övriga Fonder 713 2 000 455 Övriga finansiella kostnader -200 -129 Summa finansiella intäkter och kostnader 13 281 21 450 3 517 Årets resultat

22 Varulager 2014 12 31 Inventering prisglas mm Antal Pris/st Summa
Snappsglas 42 39,00 kr 1 638 kr Drinkglas 34 cl 54 41,00 kr 2 214 kr Drinkglas 20 cl 66 41,75 kr 2 756 kr Vinglas Elite 27 44,50 kr 1 202 kr Vimplar 40 120,00 kr 4 800 kr Total exkl moms kr 0 kr Moms 3 152 kr Total inkl moms kr

23 Årsredovisnig Utfall 2014/Budget 2014 Budg 2014 Utf 2014 Diff i %
Budg 2014 Utf 2014 Diff i % mot budg Rörelseintäkter 804 874 9% Kostnader fasta anläggningar -281 -224 -20% Förbrukningsinv./materiel -20 -43 114% Båtkostnader -33 -36 10% Pr representation klubbm. -61 -62 1% Administrativa kost -90 -78 -14% Personalkost -75 4% Summa kost -560 -520 -7% Resultat före avskr 244 353 45% Avskrivningar -146 -180 23% Finannsiella kostn/intäkter 15 4 -77% Resultat efter avskrivningar 113 177 56%

24 DAGORDNING … … … § 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

25 DAGORDNING … … … § 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen. § 10 Redovisning av juniorverksamheten.

26 Juniorverksamheten

27 DAGORDNING … … … § 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets‐ och räkenskapsåret.

28 Verksamhetsplan

29 Utfall / Budget Utfall 2014/Budget 2014 Utfall 2014/Budget 2015
Budg 2014 Utf 2014 Diff i % mot budg Budg 2015 mot utfall Rörelseintäkter 804 874 9% 757 -13% Kostnader fasta anläggningar -281 -224 -20% -200 -11% Förbrukningsinv./materiel -20 -43 114% -15 -65% Båtkostnader -33 -36 10% -51 41% Pr representation klubbm. -61 -62 1% -60 -3% Administrativa kost -90 -78 -14% -66 Personalkost -75 4% 0% Summa kost -560 -520 -7% -471 -10% Resultat före avskr 244 353 45% 286 -19% Avskrivningar -146 -180 23% -162 Finannsiella kostn/intäkter 15 4 -77% 3 -15% Resultat efter avskrivningar 113 177 56% 127 -28%

30 Underhållsplan/Underhållsbudget 2015
Annexet 6 000 kr Takfläkt ny motor 5 000 kr Målning tak plåt på takfönster. Fönster 1 000 kr Klubbhuset kr Nya luckor med glesa bräder för vent till kylmaskin 2 000 kr Haspar för låsning av luckor 600 kr Målning ovanför huvudentren 500 kr Dörren mot uteplatsen. 3 000 kr Översyn kittning av fönster ev en del målning Dörr till kylrummet 8 000 kr Entretrappen skydd över stolparna. Fönstermålning Bryggor 5 750 kr Sevicestolpar översyn ( el/belysning) Landgångar till träbryggan plats 1-19 750 kr Kranar kr Lägga igen hål vid 2.4 kran:virke Renovering LG L återkommer kr … … …

31 Underhållsplan/Underhållsbudget 2015
… … … Bränslekuren 2 000 kr Målning tak o väggar Segelboden 5 000 kr Ny beklädnad 3 000 kr Färg 1 500 kr Difusionstätpapp 500 kr Båtar kr Lagningar underhåll Toalettbyggnaden 4 300 kr Ny fläkt till handikapptoaletten Nytt relä till kodlåset 1 000 kr Fäste till slang från torktummlaren 300 kr Segelplan nedanför Annexet 4 500 kr Tryckad trall för upptagning av jollar 10 x 3 m Trallvirke 380 lpm + 6x250st skruv Båken vid infarten västra hamnen Lampa Virke Gräva ner kabel Låssystem 3 500 kr Eventuellt kodlås på verkstaden Totalt kr

32 DAGORDNING … … … § 12 Fastställande av medlemsavgifter.
§ 13 Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år. § 14 Val av styrelsens ledamöter och suppleanter i styrelsen, i enlighet § 25, för en tid av två år. § 15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett år. § 16 Val av ledamöter i valberedningen, enligt med § 36, för en tid av ett år. § 17 Behandling av inkomna frågor. § 18 Övriga frågor.

33 DAGORDNING … … … § 13 Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år. § 14 Val av styrelsens ledamöter och suppleanter i styrelsen, i enlighet § 25, för en tid av två år. § 15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett år. § 16 Val av ledamöter i valberedningen, enligt med § 36, för en tid av ett år. Gefle Segel Sällskap Stadgar Beslutade på årsmöte december 2010 Ändrade på årsmötet den 3 dec Ändrade på vårmötet 25 april 2013 § 25 Styrelsens sammansättning.  Styrelsen består av ordförande samt 5-10 övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män. Till styrelsen utses tre suppleanter. Vid val till styrelsen kan annan tid än två år bestämmas för att se till att halva styrelsen sitter kvar efter årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befatt­ningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han/hon får utses till befatt­ning inom styrelsen.

34 Valberedning januari 2015 Valberedning: Torsten Svärd Mats Bernäng Förslag styrelse Ordförande omval 1 år Lars-Göran Löhman Ledamot - Kassör omval 2 år Bo Narving Ledamot - Klubbmästare omval 2 år Marita Elfstrand Ledamot - Sekreterare kvarstår 1 år Helena Petersson Ledamot - Anläggning kvarstår 1 år Leif Eklund Ledamot - Junior kvarstår 1 år Andrea Gleerup Ledamot - Information kvarstår 1 år Linda S. Gunnarson Ledamot nyval 2 år Susann Beijar Suppleant nyval 1 år Erik Nerman Revisorer Revisor omval 1 år Lars-Åke Sund OK Revisor omval 1 år Per Piscator OK Revisorsuppleant omval 1 år Kenneth Levin OK Revisorsuppleant nyval 1 år … Seglingskommitté (ej årsmötesval) Torsten Svärd Pekka Seitola, 2.4mR –kontakt Hans Mehlstrand, 606 –kontakt Båtansvarig Eje Lindqvist

35 DAGORDNING … … … § 17 Behandling av inkomna frågor.
§ 18 Övriga frågor. Segling Ny restauratör Vatten och avlopp Toatömningsanläggning

36


Ladda ner ppt "V ä l k o m m e n t i l l ´s å r s m ö t e"

Liknande presentationer


Google-annonser