Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förtroendet för IVO Rapport från en kvantitativ undersökning med intressenter 2014-12-18 1 1 Inspektionen för vård och omsorg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förtroendet för IVO Rapport från en kvantitativ undersökning med intressenter 2014-12-18 1 1 Inspektionen för vård och omsorg."— Presentationens avskrift:

1 Förtroendet för IVO Rapport från en kvantitativ undersökning med intressenter 2014-12-18 1 1 Inspektionen för vård och omsorg

2 Korta fakta om studien 2014-12-18 2 Metod Kvantitativ telefonstudie som föregicks av en kvalitativ pilotstudie Målgrupper Politiker inom vård och omsorg, tjänstemän inom vård och omsorg, verksamhetschefer vård och omsorg privata/offentliga sektorn, professionsorganisationer samt patient/brukar/anhörigorganisation Antal intervjuer 627 intervjuer Datainsamling 27 november till 12 december 2014 Urvalskälla Huvudkälla är deltagarregister från IVO-dagen 2014. Kontakter har även tagits med kommuner och landsting för att nå fler politiker än de som fanns med i IVO-dagens register. Listor över Professionsorganisationer respektive Patient- och brukar/anhörigorganisationer

3 Omfattning Inledning 3 2014-12-18 Målgrupp och antal intervjuer 627 Ansvariga politiker vård och omsorg 100 Tjänstemän 198 Verksamhetschefer – offentliga 140 Verksamhetschefer – privata 144 Professionsorganisationer 15 Patient- och brukar/anhörigorganisationer 30 1 2 3a 3b 4 5 Professionsorganisationer och patient- och brukar/anhörig- organisationer särredovisas inte i rapporten på grund av det låga antalet intervjuer.

4 Frågor att besvara Inledning 2014-12-18 4 UNDERSÖKA HUR INTRESSENTERNA SER PÅ TILLSYN Vilka känslor förknippas med tillsyn? Vilka positiva eller negativa laddningar finns i förhållande till tillsyn som företeelse? Vilken nytta upplevs tillsynen tillföra? Bidrar den till förbättringar och utveckling av verksamheterna? INTRESSENTERNAS SYN PÅ IVOS ÅTERFÖRING AV RESULTAT Bidrar IVOs arbete med återföring och återkoppling till utveckling och lärande ute i verksamheterna? 1 3 HUR IVO UPPFATTAS Vad är uppfattningen om IVO avseende viktiga faktorer såsom att behandla alla lika i sin myndighetsutövning, utföra arbete på ett effektivt sätt samt medarbetarnas kompetens och kunnighet? Vilket förtroende finns för IVOs arbete med tillsyn? 2 Rapporten följer nedan struktur som bygger på IVOs frågeställningar.

5 2014-12-18 5 Övergripande resultat

6 2014-12-18 6 Förtroendet för IVO och medarbetarnas kompetens är totalt sett högt. Svagare delar är Lika behandling och effektivitet. Tillsyn ger vanligen positiva associationer. Bara en av tio har spontant negativa känslor. Den största nyttan av tillsyn är kvalitetssäkring samt möjligheter till utveckling och förbättringsarbete Bättre kommunikation och dialog står tydligt ut som en viktig del att arbeta med för att öka förtroendet. 12345 Det finns en positiv inställning till IVO och tillsyn i allmänhet. Bättre kommunikation och dialog ser många intressenter som en viktig väg framåt för IVO. Lärande genom kunskapsöverföring mellan verksamheter och ett ökat nätverkande önskas i högre grad. När det gäller lika behandling är privata verksamhets- chefer mer kritiskt inställda än övriga grupper.

7 2014-12-18 7 1. Hur man ser på tillsyn

8 2014-12-18 8 Spontan känsla av ordet ”tillsyn” Spontant, om jag säger tillsyn, vilka känslor får du då? Bas: Samtliga. 627 ip. Grupperingen baseras på Augurs analys av samtliga öppna svar. Det positiva dominerar Nära hälften av alla tillfrågade anger positiva associationer till ordet tillsyn. Bara en av tio får spontant en negativ känsla och lika många får blandade känslor. Resultaten indikerar att både tjänstemän och privata verksamhetschefer är något mer positiva än verksamhetschefer i offentlig sektor. Ungefär en fjärdedel av alla anger inga ”känslor” utan kategoriseras som Övriga associationer. Här ingår även en liten andel (6%) som spontant har synpunkter på IVO. Ex: Kontroll, granskning, ansvar, kvalitetssäkring

9 Nära hälften av alla tillfrågade anger positiva associationer till ordet tillsyn. Mest positiva känslor Spontant om tillsyn 2014-12-18 9 Analys av öppen fråga: Spontant, om jag säger tillsyn, vilka känslor får du då? MEST NÄMNDA SVARSTEMA Det jag direkt kommer att tänka på är utredning, råd och anvisningar. Jag ser IVO som en mentor. Tjänsteman Positiva känslor, rätt- säkerhet och demokrati. Tjänsteman Jag känner och tänker tillsynen som inför "bilbesiktningen". Där får man reda på hur de ska se ut, vara och inte vara i verksamheten. Sen upplever jag en viss spänning i själva ordet då det är en kontroll och man vill så gärna att allt vi gör är i högsta kvalitét gentemot dem vi arbetar med. Men syftet är gott så jag känner positivitet och utvecklingsmöjlighet. Verksamhetschef (privat) I grunden positivt. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man har en god kvalitet och säkerställer att kunderna/brukarna får det stöd och vård de har hjälp till. Det är bra att det finns en opartisk myndighet. Dock är det viktigt att ha ett verksamhetsfokus framför ögonen, så att vi inte bara går in på detaljnivå om hur olika rutiner ska skötas. Man måste få en helhetsbild. Det är viktigt att man inte går vidare och fastnar i den fällan att vi bara ser till att kvalitetsledningssystem och rutiner fungerar. Det är viktigt att det finns en väl fungerande verksamhet bakom det. Verksamhetschef (offentlig)

10 Ungefär en av tio får antingen blandade känslor inför ordet tillsyn eller har en negativ inställning. Tudelade och negativa Spontant om tillsyn 2014-12-18 10 Analys av öppen fråga: Spontant, om jag säger tillsyn, vilka känslor får du då? Tillsyn är väl bra, egentligen, men... det är inte alltid konstruktivt. Ibland får jag känslan att man kritiserar för kritikens skull. Ibland gör personerna egna bedömningar om saker utan att ha något lagstöd i ryggen. Tjänsteman Kontroll, byråkrati, fyrkantighet, dålig återkoppling, blandad kompetens. Verksamhetschef (Offentlig) Jag känner en viss oro då jag upplever dem som enbart felsökande i verksamheten, men samtidigt är det något bra som gör att man följer regler, föreskrifter som bidrar till trygghet för de vi arbetar med. Verksamhetschef (privat) Tänker på ordet: "Fel". Tillsyn väcker en negativ känsla. Lite en rädsla att man ska få bannor. Skulle vilja uppleva det mer som en hjälp och guidning i hur jag borde göra istället. Tjänsteman

11 2014-12-18 11 Nyttan av tillsyn Vilken nytta upplever du att tillsynen inom vård och omsorg gör? Bas: Samtliga. 627 ip. Grupperingen baseras på Augurs analys av samtliga öppna svar. Kvalitetssäkring och -utveckling Det som vanligen nämns spontant som nyttan av tillsyn är kvalitetssäkring och - utveckling. Tillsynen ger verksamhets- och brukartrygghet. Upplevd nytta är även att tillsyn säkerställer att riktlinjer, lagar och förordningar följs. En femtedel har spontana synpunkter kring utveckling- och förbättringsbehov avseende IVO och hur tillsynen bedrivs. De åsikter och tankar som framkommer här tillhör i mycket hög grad samma kategorier som återfinns i avsnitt 3 om Utvecklingsmöjligheter för IVO.

12 Skapar förutsättningar för utveckling- och förbättringsarbete. Nyttan med tillsyn 2014-12-18 12 Analys av öppen fråga: Spontant, om jag säger tillsyn, vilka känslor får du då? VANLIGASTE TEMAN Nyttan med en tillsyn ser till så att vi sköter oss och arbetar på ett tryggt, bra och förtroendegivande sätt gentemot dem vi tar hand om. Jag tycker att IVO gör ett bra jobb för att vi i verksamheterna ska utföra arbetet med högsta kvalitét som blir till en positiv cirkel där man lär sig av varandra. Verksamhetschef (privat) Man får ju hjälp, och tittar på de bitarna som inte fungerar och får råd om hur problem kan rättas till. Tjänsteman Kvalitetssäkring. Verksamhetstrygghet Synliggör fel och brister att rätta till Vägledning & stöd, bollplank. Bidrar till lärande för personalen. Kvalitetsindikator & kvitto att vi gör rätt; är på rätt väg. Minskar hemmablindhet. Väckarklocka. Håller en på tårna, ger en skjuts.

13 2014-12-18 13 2. Hur IVO uppfattas

14 2014-12-18 14 6,6 6,8 7,3 6,8 Medel Nyttan av IVO:s arbete I vilken grad tycker du att IVO:s arbete med tillsyn gör nytta? Svarsskala 1-10 där 1 är stämmer mycket dåligt och 10 är stämmer mycket bra. Grafen visar andelen som svarat 7-10. Samtliga. 627 ip. Majoriteten anser att IVO:s arbete gör nytta

15 2014-12-18 15 6,6 6,7 6,9 7,5 6,8 Medel Nyttan av IVO:s arbete I vilken grad tycker du att IVO:s arbete med tillsyn gör nytta? Svarsskala 1-10 där 1 är stämmer mycket dåligt och 10 är stämmer mycket bra. Grafen visar andelen som svarat 7-10. Samtliga. 627 ip. Politikerna ser allra störst nytta Det som sticker ut är framförallt politikernas uppfattning om nyttan IVO:s arbete gör. Övriga skillnader är inte statistiskt säkerställda. En tendens är att övriga grupper (som har mer kontakt med IVO) har något lägre uppfattning om den upplevda nyttan.

16 2014-12-18 16 IVO:s myndighetsutövning I vilken utsträckning håller du med om följande påstående? Bas: Samtliga. 627 ip. Svarsskala 1-10, där 1 är stämmer mycket dåligt och 10 är stämmer mycket bra. Grafen visar andel som svarat 7-10. 4,8 5,6 6,7 Medel Tilltro till medarbetarnas kompetens Förtroendet för medarbetarnas kompetens är på en bra nivå. Något svagare resultat märks för ”lika behandling” och framförallt finns stora frågetecken när det gäller IVO:s effektivitet.

17 2014-12-18 17 7,1 6,8 6,3 7,0 6,7 Medel IVO:s kunskap och kompetens I vilken grad tycker du att IVO:s medarbetare är kunniga och kompetenta? Svarsskala 1-10 där 1 är stämmer mycket dåligt och 10 är stämmer mycket bra. Grafen visar andelen som svarat 7-10. Bas: Samtliga. 627 ip. Politikerna mest positiva Orsaken till politikernas till synes låga medelvärde är att 12% av politikerna anger ”Vet ej” på frågan. Jämfört med tjänstemän och verksamhetschefer i offentliga sektorn tycker en större andel av politikerna att IVO:s medarbetare är kunniga och kompetenta.

18 2014-12-18 18 5,5 6,2 4,9 6,5 5,6 Medel IVO behandlar alla lika I vilken grad tycker du att IVO behandlar alla lika i sin myndighetsutövning? Svarsskala 1-10 där 1 är stämmer mycket dåligt och 10 är stämmer mycket bra. Grafen visar andelen som svarat 7-10. Bas: Samtliga. 627 ip. Privata verksamhetschefer tveksamma till att alla behandlas lika Verksamhetscheferna inom privata sektorn sticker ut genom att de inte i lika stor utsträckning håller med om att IVO behandlar alla lika. Det finns även kommentarer bland de öppna svaren som tar upp detta tema.

19 2014-12-18 19 4,7 4,8 4,6 5,5 4,8 Medel IVO:s effektivitet I vilken grad tycker du att IVO utför sitt arbete på ett effektivt sätt? Svarsskala 1-10 där 1 är stämmer mycket dåligt och 10 är stämmer mycket bra. Grafen visar andelen som svarat 7-10. Bas: Samtliga. 627 ip. Tvivel om IVO:s effektivitet Fler politiker anser att IVO utför sitt arbete på ett effektivt sätt jämfört med tjänstemän och verksamhets- chefer i privata sektorn.

20 2014-12-18 20 Förtroendet för IVO Vilket förtroende har du totalt sett för IVO:s arbete inom verksamhetsområdet tillsyn? Bas: Samtliga. 627 ip. Svarsskala 1-10, där 1 är Mycket lågt förtroende och 10 är Mycket högt förtroende. Andel som svarar 7-10 redovisas nedan. Godkänd nivå på förtroendet totalt sett 6,6 6,8 7,3 Medel

21 2014-12-18 21 Förtroendet för IVO Vilket förtroende har du totalt sett för IVO:s arbete inom verksamhetsområdet tillsyn? Bas: Samtliga. 627 ip. Svarsskala 1-10, där 1 är Mycket lågt förtroende och 10 är Mycket högt förtroende. Andel som svarar 7-10 redovisas nedan. 7,4 7,1 7,6 7,3 Medel Politiker mest positiva Vi ser en tendens till skillnad mellan förtroendet för IVO hos politiker jämfört med verksamhetschefer i den privata sektorn. Skillnaden är statistiskt säkerställd till 90%. En hypotes är att skillnaden i förtroende hänger ihop med att fler privata chefer anser att IVO inte behandlar alla lika, vilket framgår i en tidigare graf.

22 2014-12-18 22 3. Hur IVOs återföring uppfattas

23 2014-12-18 23 IVO:s bidrag till utveckling och lärande I vilken utsträckning håller du med om följande påstående? Bas: Samtliga. 627 ip. Svarsskala 1-10, där 1 är stämmer mycket dåligt och 10 är stämmer mycket bra. Grafen visar andel som svarat 7-10. 6,8 6,7 Medel Tron på utveckling och lärande störst hos politiker Politikerna har överlag en större tilltro till IVO:s bidrag till utveckling och lärande. Verksamhetschefer inom offentliga sektorn har en ungefär lika stor tilltro som politikerna, men tjänstemännen och verksamhetscheferna inom den privata sektorn ligger något lägre än just politikerna.

24 2014-12-18 24 Utvecklingsmöjligheter för IVO Vad skulle IVO kunna göra för att förbättra och höja förtroendet? Nedan gruppering baseras på Augurs analys av öppna svar. Bas: Har gett lägre betyg än 9 avseende förtroendet för IVO. 443 ip. Bättre dialog och kommunikation Det framgår tydligt i alla grupper att en bättre kommunikation och dialog är önskvärt. Bland tjänstemän och verksamhetschefer i offentlig sektor är denna önskan extra accentuerad. Näst vanligaste svarstema är bättre verksamhetskompetens. Nära en fjärdedel, nämner antingen Bättre verklighetsanknytning eller Ökad verksamhetskompetens. Tredje vanligaste svarstema handlar om kortare handläggningstider.

25 Kommunikation och dialog är i särklass det starkaste utvecklingstemat Utveckling och förbättring 2014-12-18 25 Vad skulle IVO kunna göra för att förbättra och höja förtroendet? Augurs analys av öppna svar. Bättre återkoppling. Även lyfta fram det positiva. Muntlig återkoppling ej bara skriftlig rapport. Ökad lyhördhet/lyssna på verksamheten. Gynna nätverkande. Utnyttja potentialen genom allt IVO ser. Kunskapsbank på webben. Fallstudier. Utveckla IVO-dagarna. Fler utbildningstillfällen. BÄTTRE KOMMUNIKATION OCH DIALOG VANLIGASTE TEMA

26 Ökad dialog och kommunikation önskas för ett ökat lärande Utveckling och förbättring 2014-12-18 26 Vad skulle IVO kunna göra för att förbättra och höja förtroendet? Augurs analys av öppna svar. Tillsyn behöver inte vara knapphändigt och fyrkantigt, utan kan också vara mer rekommenderande på olika sätt. Det vore säkert inga problem, med att lyfta fram goda exempel som en vägkarta för IVO, bara de ville göra det och inte se ut som om de fick punktering varje gång sådant efterfrågas. Att lyfta fram goda exempel borde ju inte se ut som om det vore förbjudet i lag om detta efterfrågas hos IVO. Tillit är en sak som varje myndighet önskar få känna och inte minst deras personal, så här finns det mycket för IVO att hämta. Varje individ som har med en myndighet att göra vill känna ett förtroende och en respektabel behandling, vilket IVO inte kan uppnå med dagens myndighetskoncept. Jag kan inte se, att en dålig dialog som IVO bjuder på kommer att betyda att IVO lyckas tillräckligt. IVO är alldeles rädda att komma för nära. Utveckla varandra. IVO måste satsa på att bli en ledstjärna i högre grad än de är. Verksamhetschef (offentlig) Feedback saknas från IVOS sida vilket inte heller är bra. Handlingarna är offentliga och om IVO enbart ser på allt negativt och registrerar det så kommer aldrig de positiva sakerna fram i media. Det innebär att endast att det negativa belyses offentligt och är inte heller bra. I övrigt kan nog sägas att IVOS system undergräver en god helhetssyn på IVO som myndighet. Verksamhetschef (offentlig)

27 Ökad dialog och kunskapsöverföring – även mellan verksamheter – är ett dominerande svarstema Utveckling och förbättring 2014-12-18 27 Vad skulle IVO kunna göra för att förbättra och höja förtroendet? Augurs analys av öppna svar. Jag skulle gärna se mer kommunikation från IVOs sida och att de samverkade mer med oss MASar och MARar. När de sammanställer resultaten av Lex-Maria-anmälningar vore det bra om vi kunde ta del av dessa resultat. IVO jobbar på en mer övergripande makronivå där de har en bred överblick. Vi MASar arbetar på en mer detaljerad mikronivå där vi har ingående kunskap i detaljer och enskilda fall. Om vi i större utsträckning kunde utbyta erfarenheter vore det berikande för båda parter. Tjänsteman IVO kunde vara mer stödjande. Det vore bra om de inte bara talade om att det och det är fel, utan också talade om vad som borde göras. IVO borde vara bra rustade att ge råd, eftersom de har bra överblick över flera olika områden och regioner. De kan t ex. se att si och så har man löst motsvarande problem i andra kommuner. Vi har ju bara koll på vår egen kommun. Verksamhetschef (offentlig)

28 BÄTTRE VERKLIGHETS- ANKNYTNING OCH HELHETSBILD Verksamhetskompetens Utveckling och förbättring 2014-12-18 28 Vad skulle IVO kunna göra för att förbättra och höja förtroendet? Augurs analys av öppna svar. Tydligare, mindre generella och svårtolkade svar och rapporter. Mer anpassade efter relevansen för verksamheten/brukare/vår dtagare. Inte bara titta att papperen är i ordning. Det är väldigt fokuserat på dokumentation. Att vi har en bra verksamhet med bra personal och bra utbildningsnivå. Bra vård verkar vara underordnat. Det är pappersarbetet som verkar vara det viktigaste. Politiker IVO bör fundera på att det finns en brukare som är beroende av den tillsyn som utförs och brukaren inte bara önskar sig en massa byråkrati så det borde IVO tillsyna också fast mot sig själva. Verksamhetschef (Offentlig) Analys och återföring i en mer och utförligare dialog med verksamheterna vore bra. Att få större tillgång av Lex Maria exempelvis, tycks IVO inte ha tillräcklig kompetens om och därför måste de ta hjälp till säkrare bedömningar av expertis. De måste förse sig med mer information av expertis i vilket fall som helst i viktiga anmälningar och ärenden de själva inte alltid förstår. Tjänsteman

29 Snabbare återkoppling och -processer Utveckling och förbättring 2014-12-18 29 Vad skulle IVO kunna göra för att förbättra och höja förtroendet? Augurs analys av öppna svar. KORTARE HANDLÄGGNINGS -TIDER Jag efterlyser snabbare processer. Socialnämnden har 4 månader på sig att fatta beslut. IVO har ett halvår på sig bara för att granska beslut. Det underminerar rättssäkerheten. Politiker Snabbare återkoppling, effektivare processer skulle både höja förtroendet och ge mer effekt. IVO kunde vara mycket snabbare med sina svar till oss. När de kommer med en påstötning har vi två veckor att svara. Vi däremot kan få vänta ett år på svar från dem. Det undergräver förtroendet. Professionsorg. Om man nu tar det som varit aktuellt för oss: tidigt i höst var det tillsyn, och först nu i december har vi fått tillsynsresultatet. Nu vill de att vi ska redovisa hur vi har åtgärdat problemen som fanns redan i januari 2015, vilket jag tycker är oerhört kort tid, speciellt med tanke på vilken tid IVO tog på sig att visa resultaten. Politiker

30 Tätare tillsyn och mer anmälda inspektioner Utveckling och förbättring 2014-12-18 30 Vad skulle IVO kunna göra för att förbättra och höja förtroendet? Augurs analys av öppna svar. TÄTARE TILLSYN Mer oanmälda inspektioner. Bättre fördelning av vilka som tillsynas. Ökade resurser. Det kan vara fler omeddelade inspektioner. De inspektioner och besök jag varit med om beträffande IVO har varit att de först meddelar när de skall komma och besöka och det gör att allt skärps upp då de befinner sig där, för att kanske återgå sedan i total glömska efteråt igen och det är definitivt inte alls bra. Därför bör potentialen höjas av omeddelade besök i allt större utsträckning. Verksamhetchef (Offentlig)

31 Mer lika behandling och –bedömning Utveckling och förbättring 2014-12-18 31 Vad skulle IVO kunna göra för att förbättra och höja förtroendet? Augurs analys av öppna svar. IVO måste börja hantera frågor lika i landet och måste åtgärda sitt system om hur de måste arbeta på samma sätt. Bedömningarna i varje mål måste ske på en detaljerad nivå och därför rättas till och åtgärdas av IVO. IVO måste sluta upp med att vara så verklighetsfrämmande gällande vissa kontrollgrupper och lära sig hur var och en av dem fungerar och förstå detta på rätt sätt. IVO måste visa mera förståelse och framförallt viljan att försöka förstå de enskilda fallen, utan att lägga allt i samma korg och dra en generell slutsats om att allting måste vara lika. IVO måste frånse att de aldrig får ge råd eller bolla saker och ting mellan någon vid behov. IVO måste bli mer flexibla som myndighet överhuvudtaget. Tjänsteman Mer likvärdiga bedömningar De som man frågar på IVO ang lagstiftningen, ger olika svar vilket är konstigt. En sådan sak skapar ju osäkerhet för oss och är inte bra. De svarar alldeles för godtyckligt. Verksamhetchef (Offentlig) Oavsett personal, privat/offentlig verksamhet eller region. Synka tillståndsenhet och inspektörer.

32 2014-12-18 32 Appendix

33 2014-12-18 33 Kontakter med IVO Har du själv kommit kontakt med IVO? Bas: Samtliga. 627 ip.

34 För ytterligare information eller frågor, kontakta gärna: Maria Risshytt maria@augur.se 0708-554495 Augur Barnhusgatan 4 S-111 23 Stockholm info@augur Tel: 08-545 29120 2014-12-18 34


Ladda ner ppt "Förtroendet för IVO Rapport från en kvantitativ undersökning med intressenter 2014-12-18 1 1 Inspektionen för vård och omsorg."

Liknande presentationer


Google-annonser