Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter."— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter

2 Vilka är vi? Nationella sekretariatet för genusforskning: o NIKK – nordiskt institut för kunskap om kön på uppdrag av Nordiska ministerrådet o Jämställ.nu – en webbportal om jämställdhet och jämställdhetsintegrering o JiM – Jämställdhetsintegrering i myndigheter o GiG – Centrum för genusforskning, Göteborgs universitet

3 Nationellt uppdrag att sprida och främja genusforskning o Tidningen GENUS - temanummer o Genusskolan.se – genusforskning på pedagogik för skolpersonal o Databas GENA – genusavhandlingar o Databas GREDA – genusforskare och deras forskning Kika in på genus.se

4 o Samla in och förmedla nationell forskning, politik och praktik på jämställdhetsområdet i ett nordiskt perspektiv till en bred grupp av intressenter. o Förmedla komparativ information om aktuell jämställdhets- och genusforskning i hela Norden. NIKK Syftet är att den kunskap som förmedlas ska kunna fungera som underlag för politiska diskussioner i Norden och internationellt.

5 o Allt som handlar om kön, genus och jämställdhet i myndigheternas regleringsbrev och myndighetsinstruktioner o Exempel på arbete med jämställdhetsintegrering i olika verksamheter o Databasen JÄMDA – rapporter, avhandlingar, etc. om jämställdhet o Databasen vem gör vad – vad olika aktörer arbetar med inom området, sökbar på många olika parametrar o Kalender, lediga jobb, omvärldsbevakning, definitioner, politik, teori, och mycket, mycket mer…

6 Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter SYFTE o Stärka och vidareutveckla statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering så att de ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen o Lärdomar att sprida till andra relevanta myndigheter och bidrar till utveckling av deras verksamheter

7 o 18 myndigheter med uppdrag i RB o Planering 2013, genomförande (med extra medel) 2014 o Det är myndigheternas kärnverksamhet som ska jämställdhetsintegreras. o Det handlar om jämställdhet (med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen) o Från ord till handling, från målsättning till resultat o Ingen startsträcka, kort planerings- och genomförandetid UTGÅNGSPUNKTER och FÖRUTSÄTTNINGAR

8 Jämställdhet Det handlar om kön, om kvinnor och män Jämställdhetspolitiken skall syfta till att förändra de strukturella och ojämlika maktförhållandena mellan kvinnor och män som innebär att kvinnor som grupp är underordnade män som grupp i samhället. (Prop. 2005/06:155) Alltid kön, men inte bara kön… Ska vi bara prata om män och kvinnor? Alla andra då?! Alla har ett juridiskt kön…

9 o Program för Hållbar Jämställdhet på SKL o Länsstyrelsens särskilt sakkunniga i jämställdhet o RK och departementen o Andra relevanta aktörer Samråd med…

10 Organisation Projektledare Kommunikatörer Extra resurser vid behov Organisation Projektledare Kommunikatörer Extra resurser vid behov Styrgrupp SKL Tema Likabehandling VINNOVA Nationella sekretariatet för genusforskning Styrgrupp SKL Tema Likabehandling VINNOVA Nationella sekretariatet för genusforskning Expertgrupp Gertrud Åström Lars Jalmert Marie Trollvik Ann Boman Annika Olsson Expertgrupp Gertrud Åström Lars Jalmert Marie Trollvik Ann Boman Annika Olsson Referensgrupp Länsstyrelserna ESF JÄMT Portalägare Referensgrupp Länsstyrelserna ESF JÄMT Portalägare Besökare på Jämställ.nu Berörda myndigheter Jämställ.nu JiM Användare av Jämställ.nu Nätverk Representanter från berörda myndigheter Nätverk Representanter från berörda myndigheter Referensgrupp Länsstyrelserna Portalägarna Referensgrupp Länsstyrelserna Portalägarna

11 I uppdraget ingår att: o erbjuda stöd i planering och genomförande av berörda myndigheters uppdrag avseende jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten, o samordna kompetenshöjande insatser, o anordna forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, o identifiera och sprida lärande exempel, och o sammanställa resultat av de berörda myndigheternas arbete.

12 Erbjuda stöd i planering och genomförande av berörda myndigheters uppdrag avseende jämställdhets- integrering i kärnverksamheten… Stödet ska vara flexibelt och utformas i nära dialog med berörda myndigheter Stöd i form av: –Helpdesk (telefon och e-post) –Gemensamma aktiviteter och nätverksträffar –Enskilt stöd och rådgivning, utbildning och processtöd –Material (jämställ.nu)

13 Samordna kompetenshöjande insatser … o Erbjudande av gemensamma utbildningsdagar (politik, teori, metod) o Inspirationsdagar och erfarenhetsutbyten o Tillgängliggöra relevant och aktuellt material (via Jämställ.nu)

14 Anordna forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter… o Nätverksträffar med ansvariga på de 18 myndigheterna o Erfarenhetsutbyte myndigheterna tillsammans med länsstyrelserna, ESF, VINNOVA, SKL, m.fl.. ”från ord till handling” o Webbaserat forum o 2014: Erfarenhetsutbyte och inspiration ”från handling till resultat” (inbjudan till andra aktörer)

15 Identifiera och sprida lärande exempel… … och erfarenhetsutbyten, nätverksträffar, inspirationsdagar

16 Sammanställa resultat av de berörda myndigheternas arbete… o Delrapport och slutrapport o Följeforskare/utvärderare? o Artiklar på jämställdhetsintegrering i praktiken, Jämställ.nu, om alla 18 myndigheters arbete o Presentation av resultat… o Internt på respektive myndighet o Externt som inspiration till andra myndigheter

17 Departement Antal medverkande myndigheter Socialdepartementet4 Arbetsmarknadsdepartementet1 Utbildningsdepartementet4 Försvarsdepartementet2 Landsbygdsdepartementet2 Näringsdepartementet1 Kulturdepartementet2 Finansdepartementet1 Justitiedepartementet1

18 Andel av departementens myndigheter som har skrivelser om jämställdhet och/eller kön i instruktion/regleringsbrev

19 Vad är på gång? Möte med myndighetssamordnare på regeringskansliet Möte expertgruppsmedlemmar februari - mars Möte med nätverk – kontaktpersoner på myndigheterna – 6 mars Möte med generaldirektörerna 15 mars Utbildning i jämställdhetsintegrering (grupp) till nätverket (och myndighetssamordnare). Processtöd till ledningsgrupperna. Processtöd i framtagande av plan för arbetet 2014 Genomgång och granskning av planer i samverkan med departementen Plan för genomförande ska vara regeringen tillhanda i mitten av september 2013

20 18 myndigheter Arbetsmiljöverket Boverket Sametinget Centrala studiestödsnämnden Tillväxtverket Vetenskapsrådet Livsmedelsverket Kriminalvården Ungdomsstyrelsen Statens skolverk Pensionsmyndigheten Konstnärsnämnden Statens musikverk Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Försvarsmakten Skatteverket Försäkringskassan Statens institutionsstyrelse

21 Regleringsbreven Plan för jämställdhetsintegrering … ska ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget och ska genomföras under 2014. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas tillvara i myndighetens processer efter 2014.

22 Diskussion Pågående arbete som involverar de berörda myndigheterna, regionalt eller centralt. Erfarenheter av stöd till ledningsgrupper på statliga myndigheter? Erfarenheter av framtagande av plan för arbetet?

23 Lämna ditt viktigaste budskap till JiM Utifrån uppdraget och utifrån din erfarenhet av stödverksamhet i arbetet med jämställdhetsintegrering… Vad är ditt viktigaste budskap, vad får vi inte glömma?

24 Referensgrupp o Dialog, möten, aktiviteter o Övrig samverkan o Planering inför 2014 - genomförandefasen


Ladda ner ppt "Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter."

Liknande presentationer


Google-annonser