Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av nya strandskyddsregler

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av nya strandskyddsregler"— Presentationens avskrift:

1 Presentation av nya strandskyddsregler

2 Program 09.00-09.15 Fika 09.15-09.25 Inledning
Bakgrund & den nya lagstiftningen Pågående arbete hos berörda myndigheter Länsstyrelsens beslut i skyddade områden Paus Vad bör ingå i ett beslut? Vattenverksamhet och strandskydd Övergångsbestämmelser Diskussion Avslutning Carolina

3 Program Inledning Bakgrund & den nya lagstiftningen Pågående arbete hos berörda myndigheter Länsstyrelsens beslut i skyddade områden Fika Vad bör ingå i ett beslut? Vattenverksamhet och strandskydd Övergångsbestämmelser Diskussion Avslutning Carolina

4 Strandskydd - historiskt
Byggnadslagen (1947:385) Länsstyrelsen gavs möjlighet att förbjuda bebyggelse inom områden utanför stads- och byggnadsplan om området behövde skyddas på grund av naturskönhet, växtlighet eller andra särskilda naturförhållanden. Provisorisk strandlag (1950:639) 1952 års strandlag (1952:382) Naturvårdslagen (1964:822) Länsstyrelsen kunde peka ut områden där strandskyddet skulle gälla i syfte att åt allmänheten trygga tillgången till platser för bad och friluftsliv. Inom sådana utpekade områden gällde tillståndsplikt. Matts

5 Strandskyddet – historiskt (forts)
Ändring av Naturvårdslagen 1975 (prop 1974:166) Ett generellt förbud mot att bebygga stränderna vid både kusten och i inlandet infördes, kopplat till en möjlighet att ansökan om dispens från förbudet. Ändring av Naturvårdslagen 1994 (prop 1993/94:229) Syftet med strandskyddet utvidgades till att även ge skydd för växt- och djurlivet. Miljöbalken (1998:808) Strandskyddet ingår som en del i miljöbalkens 7 kapitel. Nya strandskyddsregler 1 juli 2009 ! Matts

6 Strandskydd – enligt nuvarande lagstiftning
Strandskydd gäller vid alla stränder längs kusten, sjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att - trygga allmänhetens tillgång till stränder och - bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Strandskydd är ett förbud mot att uppföra byggnader, anläggningar eller andra anordningar. Det går att få en dispens från förbudet om det finns särskilda skäl. Matts

7 Strandskydd – enligt nuvarande lagstiftning
Det är Länsstyrelsen eller kommunen som kan meddela en dispens. Länsstyrelsen har idag ansvar för kusten, Vättern, Sommen samt Göta och Kinda kanal med ingående sjöar. Här gäller 150 m strandskydd från strandlinjen. Kommunerna har ansvar för resten av stränderna. Här gäller 100 m strandskydd från strandlinjen. Matts

8 Varför behövs nya regler?
Dagens regelverk, är ineffektivt och tillåter fortsatt byggnation där exploateringen redan är hög är stelbent och tar inte hänsyn till skillnader mellan olika delar av landet leder till beslut på otydliga och oklara grunder har tappat legitimitet – beslut uppfattas som godtyckliga och slumpmässiga Matts

9 Förslagets huvudinriktning
Förbudet mot att uppföra nya byggnader eller att vidta andra åtgärder som kan motverka strandskyddet syften gäller även fortsättningsvis vid hav, insjöar och vattendrag inom 100 meter från strandlinjen. Det ska bli lättare att bygga eller vidta andra åtgärder vid stränder inom utpekade landsbygdsutvecklingsområden. Skyddet stärks i områden med starkt exploateringstryck. Beslut skall fattas närmare berörda. Mindre byråkrati. Matts

10 Syftet med strandskyddet
Syftet med strandskyddet skall även fortsättningsvis vara att långsiktigt, trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden och, att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten Matts

11 Ett differentierat strandskydd
Kommunerna får med de nya reglerna möjlighet att peka ut områden för landsbygdsutveckling i översiktsplanen. Redovisning ska vara vägledande vid prövning av upphävande och dispensfrågor. I de utpekade områdena lättnader för åtgärder som främjar utvecklingen i landsbygdsområden med god tillgång på stränder. Carolina

12 Områden för landbygdsutveckling kommer att kunna pekas ut i områden som…
1. Bedöms vara lämpliga för utveckling av landsbygden, 2. Bedöms vara av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt

13 Regler för landsbygdsutveckling gäller i hela landet men med vissa undantag
Reglerna för landsbygdsutveckling gäller i hela landet men med vissa undantag (orange- och grönmarkerade områden) Carolina

14 Landsbygdsutveckling är möjligt men tillämpas restriktivt:
Endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten av tätorter, i ett kust- eller kustskärgårds-område från Forsmark till Veda vid Storfjärden i Ångermanland eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot Finland, på Gotland, eller vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området. Carolina

15 Omfattas inte av möjligheter till landsbygdsutveckling:
Kust- eller skärgårdsområdet från gräns-en mot Norge till Forsmark, Ölands kust samt i Ångermanland från Veda vid Storfjärden till Skataudden vid Näske-fjärden. Dvs. det kommer inte att vara möjligt att peka ut områden för landsbygdsutveckling inom Östergötlands kust- och skärgårds-område ! Carolina

16 Myndigheternas roller – kommunerna
Får huvudansvaret för att pröva dispenser samt fatta beslut om upphävande av strandskyddet i en detaljplaner. Ska behandla strandskyddet i översiktplaneringen – peka ut områden landsbygdsutveckling. Carolina

17 Myndigheternas roller - Länsstyrelsen
Länsstyrelserna granskar och har möjlighet att överpröva kommunala beslut om dispenser och upphävanden i detaljplaner. Länsstyrelsen bevakar och granskar strandskyddsfrågan i översiktsplaneringen. Länsstyrelsen prövar dispenser och upphävanden inom statligt skyddade områden, försvarsanläggningar samt vid byggande av allmän väg eller järnväg. Carolina

18 Myndigheternas roller - Naturvårdsverket
Naturvårdsverket granskar och kan överklaga beslut av Länsstyrelserna Carolina

19 Rätt att överklaga Ideella föreningar som enligt stadgarna ska verka för Naturskydd Miljöskydd Friluftsintressen Föreningen ska ha varit verksam i 3 år och ha minst 2000 medlemmar. Kristina André Lilja

20 Förstärkt strandskydd i vissa delar
Strandskyddet skall omprövas när ny detaljplan antas där strandskyddet är upphävt. Länsstyrelserna får starkare roll: granska översiktsplaner, överpröva kommunala dispenser och undantag. Friluftsorganisationerna får rätt att överklaga – även upphävande. Ingen ska få stänga av allmänheten från stranden - en zon närmast ska möjliggöra passage även om strandskyddet upphävs. ”Smygbostadisering” av t.ex. sjöbodar och uthus hindras. Kristina

21 Fri passage Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet skall inte omfatta ett område som behövs för att mellan strand-linjen och byggnaderna eller anläggningarna, säkerställa fri passage för allmänheten och, - bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Gäller dock inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnader-nas eller anläggningarnas funktion. Kristina

22 Ändra byggnaders användningsändamål
16 § 2 punkten i 7 kap MB (nuvarande) Inom strandskyddsområde får inte byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligt annat ändamål än de tidigare har använts till. 15§ 2 punkten i 7 kap MB (förslaget) Inom ett strandskyddsområde får inte byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Kristina André Lilja

23 Som särskilda skäl får beaktas att ett område…
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, Kristina André Lilja

24 Som särskilda skäl får beaktas att ett område…(forts.)
behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, behövs tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Kristina André Lilja

25 Undantag från kravet på dispens
Areella näringar Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostads-ändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strand-skyddsområdet. Kristina André Lilja

26 Undantag från kravet på dispens forts.
Allmän väg och järnväg Byggande av allmän väg och järnväg enligt fastställda arbetsplaner för väg och järnväg kräver inte dispens Komplementbyggnader Ökade möjligheter införs för den som vill uppföra en komplementbyggnad.

27 Tillsyn av strandskyddet
Kommunerna har tillsynen i de flesta fall. Länsstyrelserna har tillsyn i skyddade områden enligt MB 7 kap, försvarsanläggningar, större vägar och järnvägar. Matts

28 Tidsplan Lagen träder i kraft 1 juli i år.
Möjligheterna att besluta om dispenser inom landsbygds-utvecklingsområdena gäller från 1 februari 2010. Landsbygdsutvecklingsområdena kan pekas ut i översikts-planerna redan under hösten. Matts

29 Länsstyrelsens arbete
Träffar med länets kommuner den 5 maj och 15 maj En samordnare av strandskyddsfrågor kommer att anställas under 1 års tid. Samordnarens arbetsuppgifter kommer att vara att utveckla länsstyrelsens arbete med strandskyddsfrågor samt att arbeta med stöd till kommunerna genom bl.a. workshops och seminarier. Samordnaren kommer även att jobba med en sammanställning av planeringsunderlag kring naturvård och friluftsliv, bl.a. riksintressen. Matts

30 Utökat strandskydd Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 m från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Strandskydd gäller efter den 31 december 2014 inom ett utvidgat strandskyddsområde endast om utvidgningen har beslutats med stöd av den nya bestämmelsen. Ett beslut om att utvidga ett strandskyddsområde skall gälla omedelbart även om det överklagas. Matts

31 Mera information www.regeringen.se Sök på ”strandskydd”
Regeringens proposition 2008/09:119 Pressmeddelanden Informationsblad m.m. Genvägen – ”Beslut i korthet” den 29 april Matts

32 Pågående arbete hos berörda myndigheter
Vägledningsmaterial för länsstyrelsen och kommuners tillämpning av de nya strandskyddsreglerna - Webbhandbok Arbetsseminarium (länsstyrelser) och rundabordsamtal (kommuner + SKL) – våren 2009 Remiss den 18 juni Den 1 oktober 2009 skall handboken vara klar för att vägleda kommuner och länsstyrelser.

33 Pågående arbete hos berörda myndigheter
Styrgrupp Kerstin Hugne – Boverket Anna von Sydow – Naturvårdsverket Inger Holmqvist – Länsstyrelsen Stockholm Arbetsgrupp Börje Larsson – Boverket Per Nilsson – Naturvårdsverket Ulrika Åkerlund– Boverket Patrik Faming– Boverket

34 Beslut i skyddade områden
Länsstyrelsen fattar beslut i område som skyddas enligt andra bestämmelser i 7 kap. miljöbalken och skyddet har beslutats av någon annan än en kommun. Naturreservat Kulturreservat Biotopskyddsområde Vattenskyddsområde Särskilda skyddade områden – Natura 2000

35 Utformning av beslut Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB)
Ofta krävs beslut enligt både PBL och MB Dokumentera överenskommelser om att tex pröva strandskyddet först! Tydlighet: varje beslut motiveras enligt rätt lagtext Plan- och bygglagen och miljöbalken – två olika lagstiftningar med olika syfte. Ofta kräver en åtgärd inom ett strandskyddsområde både bygglov och dispens. I vissa kommuner har man mycket erfarenhet av detta, i andra är det vanligt att hänskjuta dispensfrågan till lstn. Tydlighet är viktigt. Har man sökt både dispens och bygglov ska det fattas två beslut ! Annars måste man komma överens med sökanden om att man prövar tex strandskyddet först. Detta ska dokumenteras. Det tjänar ofta alla på eftersom strandskyddet är en förbudslagstiftning. Om man ska pröva enligt båda lagstiftningarna måste motiveringen i respektive del vara konsekekvent och höra till resp lasgtiftning ! BVi har ofta sett exempel på att detta blandas ihop ; man söker tex förhandsbesked och dispen och får avslag/negativt förhandsbesked pga att särskilda skäl saknas. Något sådant utrymme finns inte i lagstiftningen.

36 Utformning av beslut (forts)
Byggnads- och miljönämndens beslut. 1. Ansökan om strandskyddsdispens avslås 2. Byggnads- och miljönämnden lämnar besked att åtgärden inte kan tillåtas på platsen/bygglov inte kan påräknas på platsen (negativt förhandsbesked) Motivering/Skäl för besluten 1. …..Särskilda skäl föreligger inte enligt 7 kap. 18b-d§§ miljöbalken…. 2. …Förutsättningarna för bygglov enligt 2 kap. plan- och bygglagen är härmed inte uppfyllda… Negativt förhandsbesked kan uttryckas på många sätt – men det är frågan om den tillåtlighet på en viss plats man tar ställning till Ta ställning i de båda delarna. För närvarande överklagas MB-ärendet till MD och förhandsbeskedet till länsrätt (efter länsstyrelsens prövning)-och då är det viktigt att man kan skilja på sakerna. Här behöver ju motiveringarna utvecklas, men slutsatserna måste baseras på rätt lag! Om det finns motparter - motivera varför deras synpunkter inte tillgodoses!

37 Utformning av beslut (forts)
Byggnads- och miljönämndens beslut. 1. Strandskyddsdispens beviljas 2. Byggnads- och miljönämnden meddelar positivt förhandsbesked/att åtgärden kan tillåtas på den aktuella platsen Motivering/Skäl för besluten 1. …..Särskilda skäl för dispens föreligger enligt 7 kap. 18c § miljöbalken…. 2. …Åtgärden kräver inte detaljplaneläggning och förutsättningarna enligt 2 kap. plan- och bygglagen är uppfyllda. Positivt förhandsbesked kan därför meddelas… Även här måste motiveringen utvecklas. Ett minimikrav är att man kan utläsa vilka särskilda skäl beslutet baseras på. Utveckla resonemanget. Annars finns risk för överprövning och fördröjning för att vi inte hittat de särskilda skälen för era beslut. Vi kan inte gissa och vi har inte er lokalkännedom! Var hellre övertydliga!

38 Strandskydd - vattenverksamhet
Mer eller mindre allt arbete i vatten är vattenverksamhet. Exempel på vattenverksamheter är, Pirar Dammar Bryggor Erosionsskydd i vattendrag Broar i vatten Markavvattning Muddring Bortledande av grundvatten

39 Strandskydd - vattenverksamhet (forts)
För att bedriva eller utföra en vattenverksamhet krävs tillstånd från Miljödomstolen eller, en anmälan till länsstyrelsen beroende på bl.a. omfattningen. Detta såvida det inte kan anses vara uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen kan komma att skadas av den planerade åtgärden. Om bedömningen är att det inte föreligger någon risk för skada så krävs varken tillstånd eller anmälan. Observera dock att det är verksamhetsutövaren som ansvarar för denna bedömning. Matts

40 Strandskydd - vattenverksamhet (forts)
Länsstyrelsen har tidigare samordnat handlägg- ningen av strandskyddsdispenser med anmälan om vattenverksamhet. Tidsvinst samt lägre prövningsavgift för den sökande Ett samlat beslut Matts

41 Strandskydd - vattenverksamhet (forts)
Med det nya strandskyddsförslaget kommer kommunerna att hantera ansökan om strand- skyddsdispens och länsstyrelsen hantera anmälan om vattenverksamhet. Länsstyrelsen har 8 veckor på sig att handlägga ett anmälningsärende. Prövningen kommer att ske i två steg samt av två olika myndigheter Prövningen tar längre tid samt kostar mer för den sökande Två beslut

42 Strandskydd - vattenverksamhet (forts)
Hur hanterar vi detta? Hitta former för att få med vattenverksamheten när en ansökan om dispens prövas av kommunen. När skall sökanden inkomma med en anmälan om vattenverk- samhet till länsstyrelsen? Skall strandskyddsärendet överlämnas till länsstyrelsen då åtgärden även omfattar vattenverksamhet? Matts

43 Övergångsbestämmelser
Generellt träder de nya reglerna i kraft den 1 juli 2009 Äldre bestämmelser gäller för ärenden som inletts före den 1 juli 2009 dispensärenden detaljplaneärenden översiktsplaner Landsbygdsutveckling som särskilda skäl (7 kap. 18 d §) först den 1 februari 2010 Gamla beslut om utvidgning av strandskydd, undantag för kompletteringsåtgärder gäller t.o.m. 2014, därefter krävs nytt beslut. Generellt träder de nya reglerna i kraft den 1 juli 2009 Äldre bestämmelser gäller för ärenden som inletts före den 1 juli -Länsstyrelsen fortsätter alltså att hantera påbörjade ärenden enligt tidigare bestämmelser och kommunerna ska fortsatt besluta enligt gamla bestämmelser i de fall kommunen har delegerats beslutanderätt. När strandskydd ska upphävas i samband med planläggning ska äldre bestämmelser gälla för påbörjade planärenden, det är alltså länsstyrelsen som får upphäva på begäran av kommunen. Vad menas då med att ett planärende inletts ? I prop:en sägs att det räcker med någon slags dokumentation om att planärendet inletts, tex ett uppdragsbeslut inom kommunen om att det uppdras åt någon förvaltning att ta fram underlag för planläggning. Om ÖP-arbete redan inletts gäller alltså inte de nya reglerna om att områden för landsbygdsutveckling ska pekas ut. Då sägs något kryptiskt i prop.en på sid 121 om att man kan inleda ett nyt ärende om ändring av ÖP:n, med avsikt att redovisa sådana områden för landsbygdsutveckling. Hur de menar att antagandet ska gå till vet jag inte. Landsbygdsutveckling som särskilda skäl (7 kap. 18 d §) först 1§ februari 2010 – detta gäller både dispenser och upphävanden. Gamla beslut om utvidgning av strandskydd, undantag för kompletteringsåtgärder gäller t.o.m. 2014, därefter krävs nytt beslut.

44 Övergångsbestämmelser (forts)
När det gäller förändringen att strandskydd återinträder vid ändring av en plan gäller äldre bestämmelser för sådana områden som redan i slutet av juni 1975 omfattades av plan och som således inte omfattades av strandskydd om planärendet inletts före 1 juli 2009 och planen antas före 1 juli 2010. Det har ju hittills varit så att strandskydd inte gäller där man redan vid utgången av juni 1975 haft antagen plan för ett område. När det gäller förändringen att strandskydd återinträder vid ändring av en plan införs denna även för sådana områden. Ny 10 a § i lagen om införande av miljöbalken. Samma princip som vid återinträde enligt 7 kap. 18 g § miljöbalken. Även här kan ju kommunen aktvt besluta o upphävande, om man påbörjar planarbetet efter 1 juli 2009. Äldre bestämmelser gäller emellertid för sådana områden som redan i slutet av juni 1975 omfattades av plan och som således inte omfattades av strandskydd om planärendet inletts före 1 juli 2009 och planen antas före 1 juli 2010. Här får de nya reglerna snabbar genomslag ! (Detta framgår av övergångsbest. till lagen om införande av miljöbalken.)

45 Östgötakartan – ett verktyg vid prövningen av en dispens
Finns som länk på länsstyrelsens hemsida Blankett för ansökan om dispens finns på länsstyrelsens hemsida Matts


Ladda ner ppt "Presentation av nya strandskyddsregler"

Liknande presentationer


Google-annonser