Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av nya strandskyddsregler. Program 09.00-09.15 Fika 09.15-09.25 Inledning 09.25-10.15 Bakgrund & den nya lagstiftningen Pågående arbete hos.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av nya strandskyddsregler. Program 09.00-09.15 Fika 09.15-09.25 Inledning 09.25-10.15 Bakgrund & den nya lagstiftningen Pågående arbete hos."— Presentationens avskrift:

1 Presentation av nya strandskyddsregler

2 Program 09.00-09.15 Fika 09.15-09.25 Inledning 09.25-10.15 Bakgrund & den nya lagstiftningen Pågående arbete hos berörda myndigheter Länsstyrelsens beslut i skyddade områden 10.15-10.25 Paus 10.25-11.30Vad bör ingå i ett beslut? Vattenverksamhet och strandskydd Övergångsbestämmelser Diskussion Avslutning

3 Program 13.00-13.10Inledning 13.10-14.00Bakgrund & den nya lagstiftningen Pågående arbete hos berörda myndigheter Länsstyrelsens beslut i skyddade områden 14.00-14.15Fika 14.15-15.30Vad bör ingå i ett beslut? Vattenverksamhet och strandskydd Övergångsbestämmelser Diskussion Avslutning

4 Strandskydd - historiskt Byggnadslagen (1947:385) Länsstyrelsen gavs möjlighet att förbjuda bebyggelse inom områden utanför stads- och byggnadsplan om området behövde skyddas på grund av naturskönhet, växtlighet eller andra särskilda naturförhållanden. Provisorisk strandlag (1950:639) 1952 års strandlag (1952:382) Naturvårdslagen (1964:822) Länsstyrelsen kunde peka ut områden där strandskyddet skulle gälla i syfte att åt allmänheten trygga tillgången till platser för bad och friluftsliv. Inom sådana utpekade områden gällde tillståndsplikt.

5 Strandskyddet – historiskt (forts) Ändring av Naturvårdslagen 1975 (prop 1974:166) Ett generellt förbud mot att bebygga stränderna vid både kusten och i inlandet infördes, kopplat till en möjlighet att ansökan om dispens från förbudet. Ändring av Naturvårdslagen 1994 (prop 1993/94:229)Ändring av Naturvårdslagen 1994 (prop 1993/94:229) Syftet med strandskyddet utvidgades till att även ge skydd för växt- och djurlivet. Miljöbalken (1998:808) Strandskyddet ingår som en del i miljöbalkens 7 kapitel. Nya strandskyddsregler 1 juli 2009 !

6 Strandskydd – enligt nuvarande lagstiftning Strandskydd gäller vid alla stränder längs kusten, sjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att - trygga allmänhetens tillgång till stränder och - bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Strandskydd är ett förbud mot att uppföra byggnader, anläggningar eller andra anordningar. Det går att få en dispens från förbudet om det finns särskilda skäl.

7 Strandskydd – enligt nuvarande lagstiftning Det är Länsstyrelsen eller kommunen som kan meddela en dispens. Länsstyrelsen har idag ansvar för kusten, Vättern, Sommen samt Göta och Kinda kanal med ingående sjöar. Här gäller 150 m strandskydd från strandlinjen. Kommunerna har ansvar för resten av stränderna. Här gäller 100 m strandskydd från strandlinjen.

8 Varför behövs nya regler? Dagens regelverk, -är ineffektivt och tillåter fortsatt byggnation där exploateringen redan är hög -är stelbent och tar inte hänsyn till skillnader mellan olika delar av landet -leder till beslut på otydliga och oklara grunder -har tappat legitimitet – beslut uppfattas som godtyckliga och slumpmässiga

9 Förslagets huvudinriktning 1. Förbudet mot att uppföra nya byggnader eller att vidta andra åtgärder som kan motverka strandskyddet syften gäller även fortsättningsvis vid hav, insjöar och vattendrag inom 100 meter från strandlinjen. 2. Det ska bli lättare att bygga eller vidta andra åtgärder vid stränder inom utpekade landsbygdsutvecklingsområden. 3. Skyddet stärks i områden med starkt exploateringstryck. 4. Beslut skall fattas närmare berörda. 5. Mindre byråkrati.

10 Syftet med strandskyddet Syftet med strandskyddet skall även fortsättningsvis vara att långsiktigt, - trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden och, - att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten

11 Ett differentierat strandskydd Kommunerna får med de nya reglerna möjlighet att peka ut områden för landsbygdsutveckling i översiktsplanen. Redovisning ska vara vägledande vid prövning av upphävande och dispensfrågor. I de utpekade områdena lättnader för åtgärder som främjar utvecklingen i landsbygdsområden med god tillgång på stränder.

12 Områden för landbygdsutveckling kommer att kunna pekas ut i områden som… 1. Bedöms vara lämpliga för utveckling av landsbygden, 2. Bedöms vara av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt

13 Reglerna för landsbygdsutveckling gäller i hela landet men med vissa undantag (orange- och grönmarkerade områden) Regler för landsbygdsutveckling gäller i hela landet men med vissa undantag

14 Endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften a)i eller i närheten av tätorter, b)i ett kust- eller kustskärgårds-område från Forsmark till Veda vid Storfjärden i Ångermanland eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot Finland, c)på Gotland, eller d)vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området. Landsbygdsutveckling är möjligt men tillämpas restriktivt:

15 Kust- eller skärgårdsområdet från gräns- en mot Norge till Forsmark, Ölands kust samt i Ångermanland från Veda vid Storfjärden till Skataudden vid Näske- fjärden. Omfattas inte av möjligheter till landsbygdsutveckling: Dvs. det kommer inte att vara möjligt att peka ut områden för landsbygdsutveckling inom Östergötlands kust- och skärgårds- område !

16 Myndigheternas roller – kommunerna Får huvudansvaret för att pröva dispenser samt fatta beslut om upphävande av strandskyddet i en detaljplaner. Ska behandla strandskyddet i översiktplaneringen – peka ut områden landsbygdsutveckling.

17 Myndigheternas roller - Länsstyrelsen Länsstyrelserna granskar och har möjlighet att överpröva kommunala beslut om dispenser och upphävanden i detaljplaner. Länsstyrelsen bevakar och granskar strandskyddsfrågan i översiktsplaneringen. Länsstyrelsen prövar dispenser och upphävanden inom statligt skyddade områden, försvarsanläggningar samt vid byggande av allmän väg eller järnväg.

18 Myndigheternas roller - Naturvårdsverket Naturvårdsverket granskar och kan överklaga beslut av Länsstyrelserna

19 Rätt att överklaga Ideella föreningar som enligt stadgarna ska verka för Naturskydd Miljöskydd Friluftsintressen Föreningen ska ha varit verksam i 3 år och ha minst 2000 medlemmar.

20 Förstärkt strandskydd i vissa delar Strandskyddet skall omprövas när ny detaljplan antas där strandskyddet är upphävt. Länsstyrelserna får starkare roll: granska översiktsplaner, överpröva kommunala dispenser och undantag. Friluftsorganisationerna får rätt att överklaga – även upphävande. Ingen ska få stänga av allmänheten från stranden - en zon närmast ska möjliggöra passage även om strandskyddet upphävs. ”Smygbostadisering” av t.ex. sjöbodar och uthus hindras.

21 Fri passage Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet skall inte omfatta ett område som behövs för att mellan strand- linjen och byggnaderna eller anläggningarna, - säkerställa fri passage för allmänheten och, - bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Gäller dock inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnader- nas eller anläggningarnas funktion.

22 Ändra byggnaders användningsändamål 16 § 2 punkten i 7 kap MB (nuvarande) Inom strandskyddsområde får inte byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligt annat ändamål än de tidigare har använts till. 15§ 2 punkten i 7 kap MB (förslaget) Inom ett strandskyddsområde får inte byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.

23 Som särskilda skäl får beaktas att ett område… 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

24 Som särskilda skäl får beaktas att ett område…(forts.) 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 5. behövs tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

25 Undantag från kravet på dispens Areella näringar Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostads-ändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strand-skyddsområdet.

26 Undantag från kravet på dispens forts. Allmän väg och järnväg Byggande av allmän väg och järnväg enligt fastställda arbetsplaner för väg och järnväg kräver inte dispens Komplementbyggnader Ökade möjligheter införs för den som vill uppföra en komplementbyggnad.

27 Tillsyn av strandskyddet Kommunerna har tillsynen i de flesta fall. Länsstyrelserna har tillsyn i skyddade områden enligt MB 7 kap, försvarsanläggningar, större vägar och järnvägar.

28 Tidsplan Lagen träder i kraft 1 juli i år. Möjligheterna att besluta om dispenser inom landsbygds- utvecklingsområdena gäller från 1 februari 2010. Landsbygdsutvecklingsområdena kan pekas ut i översikts- planerna redan under hösten.

29 Länsstyrelsens arbete Träffar med länets kommuner den 5 maj och 15 maj En samordnare av strandskyddsfrågor kommer att anställas under 1 års tid. Samordnarens arbetsuppgifter kommer att vara att utveckla länsstyrelsens arbete med strandskyddsfrågor samt att arbeta med stöd till kommunerna genom bl.a. workshops och seminarier. Samordnaren kommer även att jobba med en sammanställning av planeringsunderlag kring naturvård och friluftsliv, bl.a. riksintressen.

30 Utökat strandskydd Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 m från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Strandskydd gäller efter den 31 december 2014 inom ett utvidgat strandskyddsområde endast om utvidgningen har beslutats med stöd av den nya bestämmelsen. Ett beslut om att utvidga ett strandskyddsområde skall gälla omedelbart även om det överklagas.

31 Mera information www.regeringen.se Sök på ”strandskydd” Regeringens proposition 2008/09:119 Pressmeddelanden Informationsblad m.m. www.riksdagen.se Genvägen – ”Beslut i korthet” den 29 april

32 Pågående arbete hos berörda myndigheter Vägledningsmaterial för länsstyrelsen och kommuners tillämpning av de nya strandskyddsreglerna - Webbhandbok Arbetsseminarium (länsstyrelser) och rundabordsamtal (kommuner + SKL) – våren 2009 Remiss den 18 juni Den 1 oktober 2009 skall handboken vara klar för att vägleda kommuner och länsstyrelser.

33 Pågående arbete hos berörda myndigheter Styrgrupp Kerstin Hugne – Boverket Anna von Sydow – Naturvårdsverket Inger Holmqvist – Länsstyrelsen Stockholm Arbetsgrupp Börje Larsson – Boverket Per Nilsson – Naturvårdsverket Ulrika Åkerlund– Boverket Patrik Faming– Boverket

34 Beslut i skyddade områden Länsstyrelsen fattar beslut i område som skyddas enligt andra bestämmelser i 7 kap. miljöbalken och skyddet har beslutats av någon annan än en kommun. Naturreservat Kulturreservat Biotopskyddsområde Vattenskyddsområde Särskilda skyddade områden – Natura 2000

35 Utformning av beslut Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) Ofta krävs beslut enligt både PBL och MB Dokumentera överenskommelser om att tex pröva strandskyddet först! Tydlighet: varje beslut motiveras enligt rätt lagtext

36 Utformning av beslut (forts) Byggnads- och miljönämndens beslut. 1. Ansökan om strandskyddsdispens avslås 2. Byggnads- och miljönämnden lämnar besked att åtgärden inte kan tillåtas på platsen/bygglov inte kan påräknas på platsen (negativt förhandsbesked) Motivering/Skäl för besluten 1. …..Särskilda skäl föreligger inte enligt 7 kap. 18b-d§§ miljöbalken…. 2. …Förutsättningarna för bygglov enligt 2 kap. plan- och bygglagen är härmed inte uppfyllda…

37 Utformning av beslut (forts) Byggnads- och miljönämndens beslut. 1. Strandskyddsdispens beviljas 2. Byggnads- och miljönämnden meddelar positivt förhandsbesked/att åtgärden kan tillåtas på den aktuella platsen Motivering/Skäl för besluten 1. …..Särskilda skäl för dispens föreligger enligt 7 kap. 18c § miljöbalken…. 2. …Åtgärden kräver inte detaljplaneläggning och förutsättningarna enligt 2 kap. plan- och bygglagen är uppfyllda. Positivt förhandsbesked kan därför meddelas…

38 Strandskydd - vattenverksamhet Mer eller mindre allt arbete i vatten är vattenverksamhet. Exempel på vattenverksamheter är, Pirar Dammar Bryggor Erosionsskydd i vattendrag Broar i vatten Markavvattning Muddring Bortledande av grundvatten

39 Strandskydd - vattenverksamhet (forts) För att bedriva eller utföra en vattenverksamhet krävs tillstånd från Miljödomstolen eller, en anmälan till länsstyrelsen beroende på bl.a. omfattningen. Detta såvida det inte kan anses vara uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen kan komma att skadas av den planerade åtgärden. Om bedömningen är att det inte föreligger någon risk för skada så krävs varken tillstånd eller anmälan. Observera dock att det är verksamhetsutövaren som ansvarar för denna bedömning.

40 Strandskydd - vattenverksamhet (forts) Länsstyrelsen har tidigare samordnat handlägg- ningen av strandskyddsdispenser med anmälan om vattenverksamhet. → Tidsvinst samt lägre prövningsavgift för den sökande → Ett samlat beslut

41 Strandskydd - vattenverksamhet (forts) Med det nya strandskyddsförslaget kommer kommunerna att hantera ansökan om strand- skyddsdispens och länsstyrelsen hantera anmälan om vattenverksamhet. Länsstyrelsen har 8 veckor på sig att handlägga ett anmälningsärende. → Prövningen kommer att ske i två steg samt av två olika myndigheter → Prövningen tar längre tid samt kostar mer för den sökande → Två beslut

42 Strandskydd - vattenverksamhet (forts) Hur hanterar vi detta? Hitta former för att få med vattenverksamheten när en ansökan om dispens prövas av kommunen. När skall sökanden inkomma med en anmälan om vattenverk- samhet till länsstyrelsen? Skall strandskyddsärendet överlämnas till länsstyrelsen då åtgärden även omfattar vattenverksamhet?

43 Övergångsbestämmelser Generellt träder de nya reglerna i kraft den 1 juli 2009 Äldre bestämmelser gäller för ärenden som inletts före den 1 juli 2009 dispensärenden detaljplaneärenden översiktsplaner Landsbygdsutveckling som särskilda skäl (7 kap. 18 d §) först den 1 februari 2010 Gamla beslut om utvidgning av strandskydd, undantag för kompletteringsåtgärder gäller t.o.m. 2014, därefter krävs nytt beslut.

44 Övergångsbestämmelser (forts) När det gäller förändringen att strandskydd återinträder vid ändring av en plan gäller äldre bestämmelser för sådana områden som redan i slutet av juni 1975 omfattades av plan och som således inte omfattades av strandskydd om planärendet inletts före 1 juli 2009 och planen antas före 1 juli 2010.

45 Östgötakartan – ett verktyg vid prövningen av en dispens Finns som länk på länsstyrelsens hemsida http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/GIS_Kartor/ Blankett för ansökan om dispens finns på länsstyrelsens hemsida http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Blanketter/naturvard/


Ladda ner ppt "Presentation av nya strandskyddsregler. Program 09.00-09.15 Fika 09.15-09.25 Inledning 09.25-10.15 Bakgrund & den nya lagstiftningen Pågående arbete hos."

Liknande presentationer


Google-annonser