Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Funktionshinderomsorgen informerar! 2015-01-01. Funktionshinderomsorgens organisation Intellektuellt och fysiskt funktionshinder Psykiskt funktionshinder,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Funktionshinderomsorgen informerar! 2015-01-01. Funktionshinderomsorgens organisation Intellektuellt och fysiskt funktionshinder Psykiskt funktionshinder,"— Presentationens avskrift:

1 Funktionshinderomsorgen informerar! 2015-01-01

2 Funktionshinderomsorgens organisation Intellektuellt och fysiskt funktionshinder Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende Personlig assistans Arbete och sysselsättning

3 Funktionshinderomsorgens organisation Camilla Nord Avdelningschef Intellektuellt och fysiskt funktionshinder Enhetschef Agneta Hylander Marie Sundberg Lena Säleby Benny Nilsson Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende Enhetschef Anki Wenström Gabriella Krohn Inger Jansson Personlig assistans Enhetschef Annika Kabell-Kjaer Charlotte Iburg Maria Johansson Ingela Claesson Klara Sjöberg Arbete och sysselsättning Enhetschef Susanne Rundqvist Mats Frohm Jonas Säleby Metodhandledare Thisbe Ulriksson Administrativ assistent Åse Bäcklund Enhetschef utveckling

4 Funktionshinderomsorgens lagrum Socialtjänstlagen (SoL) SoL: är en ramlag, erbjuder skälig levnadsnivå, består av bestämmelser om rättigheter till ekonomiskt och socialt stöd, beskriver kommunens skyldigheter i förhållande till människor som vistas i kommunen, frivillighet och självbestämmande är grunden för alla insatser, Insatserna i SoL ska också utformas så att de tar tillvara individens möjligheter och vilja att förändra sin sociala situation. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS: är en rättighetslag, garanterar goda levnadsvillkor, består av 10 insatser för särskilt stöd och särskild service, är ett komplement till andra lagar, En begäran om stöd och service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS om det är en insats som regleras i lagen. Motivet till detta är att det i allmänhet får antas vara till fördel för den enskilde.

5 Intellektuellt och fysiskt funktionshinder Gruppbostad 1 Gruppbostad 2 Servicebostad Stöd i vardagen

6 Intellektuellt och fysiskt funktionshinder - målgrupper Intellektuellt funktionshinder En person har ett intellektuellt funktionshinder om hon eller han har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Målgruppen omfattas också av personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Fysiskt funktionshinder En person tillhör målgruppen om hon eller han har varaktiga fysiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

7 Definition av insatsen gruppbostad Gruppbostad Gruppbostaden är ett boendealternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig personal är nödvändig. Syftet med grupp­boendet är att vuxna personer med funktionshinder som inte klarar eget/ordinärt boende eller boende i servicebostad ändå ska ha möjlighet att skapa sig ett eget hem. Gruppbostaden är ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. De gemensamma utrymmena bör placeras så att de kan fungera som den samlade punkten för de boende. De bör ligga i direkt anslutning till de enskilda lägenheterna och vara lätta att nå. Ytorna bör vara så dimensionerade att alla som bor i gruppbostaden kan delta samtidigt i olika aktiviteter.

8 Intellektuellt och fysiskt funktionshinder – gruppbostad 1 Gruppbostad 1 Brynet Lanzen Mandelblomman Soldaten

9 Intellektuellt och fysiskt funktionshinder – gruppbostad 2 Gruppbostad 2 Granviksgården Skogsstugan

10 Definition av insatsen servicebostad Servicebostad En servicebostad är en mellanform mellan ett helt självständigt/ordinärt boende i en egen lägenhet och en lägenhet i en gruppbostad. I servicebostaden erbjuds den enskilde dygnet-runt-stöd i den egna lägenheten, utifrån dennes behov. Servicebostaden består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade utifrån den enskildes behov och ligger samlade i samma hus. Servicebostaden består också av gemensamma utrymmen för service och gemenskap. I en servicebostad kan det bo fler personer än i en gruppbostad. Antalet boende bör dock vara så begränsat att serviceboendet integreras i bostadsområdet och en institutionell boendemiljö undviks.

11 Intellektuellt och fysiskt funktionshinder - servicebostad Servicebostad Lyftet Orkidén Södra Skogsvägen Åkershällsvägen Funktionshinder- omsorgens pool

12 Definition av insatser som inryms inom ramen för stöd i vardagen Avlösning Avlösning är tillfälligt övertagande av närståendes vård och omsorg om eller stöd och service till berörd individ. Boendestöd Boendestöd är bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper i eget boende. Till särskilda målgrupper hör bl. a. personer med funktionsnedsättning. Boendestödet anpassas till den enskildes behov av och möjligheter att utveckla ett normalt vardagsliv. Hemtjänst Hemtjänst är bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande. Med service avses här t. ex. praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden på post och bank, tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat. I hemtjänst ingår även avlösning av anhörigvårdare. Den enskilde kan få hemtjänst t.ex. i fritidsbostad.

13 Definition av insatser som inryms inom ramen för stöd i vardagen Korttidsvistelse Korttidsvistelse är insats i form av vistelse utanför det egna hemmet för miljöombyte och rekreation för person med funktionsnedsättning eller avlösning i omvårdnadsarbetet för anhöriga. Korttidsvistelsen kan förläggas i korttidshem, hos stödfamilj, som lägervistelse eller som kortare kurs m.m. Kontaktperson Kontaktperson är en person som utses av kommunen med uppgift att ge icke-professionellt stöd åt person med funktionsnedsättning. Ledsagning Ledsagning är insats i form av följeslagare ute i samhället för person med funktionsnedsättning. Denna insats syftar till att underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättningar att komma ut och delta i samhällslivet, t. ex. besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller kulturlivet.

14 Intellektuellt och fysiskt funktionshinder – Stöd i vardagen Stöd i vardagen Avlösning IF boendestöd Hjälp i hemmet Korttids- vistelse Korttidshem Stödfamilj Lägervistelse Kontakt- person Ledsagning

15 Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende Psykiskt funktionshinder unga vuxna Psykiskt funktionshinder vuxna Missbruk, beroende och samsjukliga

16 Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende - målgrupper Psykiskt funktionshinder En person har ett psykiskt funktionshinder om hon eller han har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, och om dessa begränsningar har funnits, eller kan antas komma att bestå, under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning (SOU 2006:100). Riskbruk, missbruk och beroende Målgruppen omfattar personer med riskbruk missbruk eller beroendeproblem. Samsjuklighet Samsjuklighet benämns om personer som har missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk och/eller somatisk sjukdom.

17 Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende – psykiskt funktionshinder unga vuxna Psykiskt funktionshinder unga vuxna Boendestöd unga vuxna Kontaktperson Ledsagning Servicebostad Norråsagatan

18 Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende – psykiskt funktionshinder vuxna Psykiskt funktionshinder vuxna Särskilt boende Grindhem Särskilt boende Sjöhem Boendestöd vuxna

19 Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende – missbruk, beroende och samsjuklighet Missbruk, beroende och samsjuklighet Rådgivning Öppenvård Case management Boendestöd Bostadssocial insats Hem för vård och boende Provtagning

20 Personlig assistans Här verkställs insatsen till samtliga målgrupper inom funktionshinder- omsorgen, det vill säga till personer med psykiska, fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar.

21 Definition av insatsen personlig assistans Personlig assistans Personlig assistans är personligt utformat stöd som ges åt person som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose grundläggande behov. Med grundläggande behov avses att sköta sin personliga hygien, inta måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning.

22 Personlig assistans - 1 Personlig assistans 1 SFB 1:3 1:4 1:5 1:6 LSS 1:1 1:2

23 Personlig assistans - 2 Personlig assistans 2 SFB 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 2:8

24 Personlig assistans - 3 Personlig assistans 3 SFB 3:1 3:2 3:4 3:5 3:7 3:9 LSS 3:3 3:10 3:11 Extern utförare SFB LSS

25 Personlig assistans - 4 Personlig assistans 4 SFB 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8 4:11 LSS 4:9 4:10

26 Personlig assistans - 5 Personlig assistans 5

27 Arbete och sysselsättning

28 Arbete och sysselsättning - målgrupper Arbetsmarknadsenhet Personer i arbetsför ålder som uppbär försörjningsstöd och som kodats arbetslös av socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Dagverksamhet och daglig verksamhet Funktionshinderomsorgens samtliga målgrupper som uppbär försörjning från Försäkringskassan, det vill säga personer med psykiska, fysiska eller intellektuella funktionshinder samt personer med missbruk och beroendeproblematik.

29 Arbete och sysselsättning - Arbetsmarknadsenhet Arbetsmarknads- enhet Från ekonomiskt bistånd till egen försörjning Inskrivning Kartläggning Vägledning Intern praktik Extern praktik Resursjobb KIA-uppdrag SE-projekt

30 Definition av insatserna dagverksamhet och daglig verksamhet Dagverksamhet Dagverksamhet är bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering utanför den egna bostaden. Daglig verksamhet Daglig verksamhet är insats i form av sysselsättning för personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte är under utbildning.

31 Arbete och sysselsättning – Dagverksamhet och daglig verksamhet Sysselsättning Almenäs Företagsgruppen Mosshaga daglig verksamhet Norrboda daglig verksamhet


Ladda ner ppt "Funktionshinderomsorgen informerar! 2015-01-01. Funktionshinderomsorgens organisation Intellektuellt och fysiskt funktionshinder Psykiskt funktionshinder,"

Liknande presentationer


Google-annonser