Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Konsumtion Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Konsumtion Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Konsumtion Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret 2012. Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. Frågor om rapporten: Marianne Förars 070 887 56 61 Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys www.vgregion.se/verksamhetsanalys Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 2

3 Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 20122 Inledning5 Regionens befolkning8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning11 Prehospital akutsjukvård26 Tillgänglighet30 Konsumtion av hälso- och sjukvård38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning55 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting Primärvårdens kvalitetsregister VGR. Nationella Diabetesregistret, NDR. Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART Svenskt NjurRegister (SNR) Svenskt Bråckregister Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks RIKSHÖFT Svenska Höftprotesregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) RättspsyK Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke Riksät Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret Svenska palliativregister Cancer121 Maligna hudtumörer Huvud- och Halscancer Lungcancer Bröstcancer Äggstockscancer Njurcancer Urinblåsecancer Prostatacancer Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Patientsäkerhet153 God Vård – Uppföljningsrapport 2012160 Patientnämndernas uppföljning171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården178 Läkemedel180 Tandvård och tandhälsa189 Hälso- och sjukvårdens personal197 Del 2 Basala uppgifter200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 3 Innehållsförteckning VA 2012

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Befolknings-/patientsammansättning ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden -Arbetssätt och behandlingsmetoder ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram -Struktur, arbetsorganisation och kultur ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter -Resurser Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 4

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Täckningsgrad – ex kvalitetsregister -Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall -Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler -Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall -Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen -Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper -Val av presentation – ex skala på diagramaxel -Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra -Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 5

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Konsumtion Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

7 Konsumtion av hälso- och sjukvård Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 7

8 Figur F-1. Kontaktgrad läkarbesök. Antal (utanför cirklarna) och procent (inne i cirklarna) västragötalän­ningar som besökt läkare i olika vårdformer och i olika kombinationer år 2012. MVC, BVC och ungdomsmottagning exkluderad. Källa: Vårddatabasen Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 8

9 Figur F-2. Kontaktgrad läkarbesök. Andel kvinnor respektive män i VGR som besökt läkare i olika vårdformer år 2012. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 9

10 Figur F-3. Kontaktgrad läkarbesök. Förändring av andelen individer i VGR som besökt olika vårdformer 2006-2012. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 10

11 Tabell F-1 Kontaktgrad (läkarbesök) för olika vårdformer per hälso- och sjukvårdsnämndsområde 2012. Källa Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 11

12 Figur F-4. Kontaktgrad (läkarbesök) för primärvård, specialiserad öppenvård och slutenvård för invånarna i hälso- och sjukvårdsnämnds­områden 2012. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 12

13 Primärvårdskonsumtion metod Databas: Vårddatabasen Vega Studiepopulation: Personer folkbokförda i Västra Götaland som konsumerat primärvård inom och utom VGR Tidsperiod: 2005-2012 Vårdform Primärvård* - med respektive utan MVO**: MVC, BVC, Ungdomsmottagning (UM). BVC ingår i VG primärvård, vilket gör att tidsserier där BVC ingår ej är jämförbara. Besök: Antal besök och antal per 1000 invånare primärvårdsbesök totalt läkarbesök i primärvård Kontaktgrad: Antal personer som besökt primärvård och andel av befolkningen (%) primärvårdsbesök totalt läkarbesök i primärvård Jourbesök: MVO=P050 jour­läkar­besök Diagnoser: kapitel och tre-ställig Åldersklasser: 10-årsklasser: 0-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90+ Resultaten är ej åldersstandardiserade, vilket innebär att man kan förvänta sig att områden med en äldre befolkning har en högre konsumtion, jämfört med områden med en yngre befolkning. Tabeller finns redovisade i tabellbilagan. * Vårdform primärvård innehåller 1,5 miljoner fler besök (26 procent fler) än ”VG primärvårdbesök”. Majo­ri­te­ten av dessa är sjukgymnastikbesök. Av samtliga 5,8 miljoner PV-besök 2012 i denna sammanställning, utgör 16 procent sjukgymnastik­besök vilka ej ingår i VG primärvård, 3 procent utgör ”taxevårdgivare” vilka ej ingår i VG primärvård. Även arbetsterapi, sjuksköterske­besök på framförallt barn och ungdomsmottagning, utomlänsvård ingår i vårdform primärvård, men ej i VGPV. VG primärvård infördes oktober 2009. ** BVC ingår i VG primärvård, och Vega innehåller i princip alla besök från 2010. MVC och UM ingår inte i VGPV. Data i Vega avseende MVC och UM är ofullständiga med stora regionala variationer. T ex ingår MVC Skaraborg i sin helhet, och från Göteborg finns också mycket data. Därför redovisas i denna sammanställning i huvudsak statistik där MVC, BVC och UM exkluderats. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 13

14 Figur F-5. Andel av befolkningen som besökt primärvård 2012, fördelat på kön, inklusive MVC, BVC, UM. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 14

15 Figur F-6. Andel läkarbesök av samtliga primärvårdsbesök 2012, fördelat på ålder, inklusive MVC, BVC, UM. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 15

16 Figur F-7. Antal primärvårdsbesök per invånare och andel av befolkningen som besökt primärvård 2005-2012, fördelat på vårdgivarkategori. Exkl MVC, BVC, UM. Om man räknar in MVC, BVC och UM är andelen som besökt primärvård 72 procent år 2012. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 16

17 Tabell F-2. Antal besök i primärvård år 2006. 2008. 2010. 2012, fördelat på åldersgrupper, exklusive MVC, BVC, UM. Källa: Vega Ålder2006200820102012 0-9245 000275 000329 000331 000 10-19328 000329 000356 000363 000 20-29356 000379 000426 000462 000 30-39493 000490 000498 000505 000 40-49610 000637 000646 000660 000 50-59740 000753 000736 000740 000 60-69781 000893 000928 000935 000 70-79668 000737 000739 000762 000 80-89424 000470 000453 000455 000 90+55 00065 00068 00074 000 Totalt (miljoner)4,705,035,185,29 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 17

18 Figur F-8a. Antal primärvårdsbesök per invånare 2005-2012, fördelat på åldersgrupper. Läkarbesök i nedre delen av stapeln - enfärgad, övriga besök i övre delen av stapeln markerad med svart lodrät linje. Exklusive MVC, BVC, UM. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 18

19 Figur F-8b. Andel av befolkningen (%) som besökt primärvård 2005-2012, fördelat på åldersgrupper. Inklusive MVC, BVC, UM. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 19

20 Figur F-9. Antal primärvårdsbesök per invånare 2007-2012, fördelat på hälso- och sjukvårdsnämndsområde. Läkarbesök i nedre delen av stapeln; övriga besök i övre delen av stapeln markerad med svart lodrät linje. Ej MVC, BVC, UM. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 20

21 Figur F-10a. Antal primärvårdsbesök per invånare bland 10-29-åringar år 2008, 2010, 2012, fördelat på hälso- och sjukvårdsnämndsområde. Läkarbesök i nedre delen av stapeln - enfärgad, övriga besök i övre delen av stapeln markerad med svart lodrät linje. Exkl MVC, BVC, UM. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 21

22 Figur F-10b. Antal primärvårdsbesök per invånare bland 70 år eller äldre år 2008, 2010, 2012, fördelat på hälso- och sjukvårdsnämndsområde. Läkarbesök i nedre delen av stapeln - enfärgad, övriga besök i övre delen av stapeln markerad med svart lodrät linje. Exkl MVC, BVC, UM. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 22

23 Figur F-11. Fördelning (%) av antal primärvårdsbesök per person under perioden 2008-2012. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 23

24 Figur F-12. Fördelning (%) av antal primärvårdsbesök per person per åldersgrupp år 2012. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 24

25 Tabell F-3. Antal besök i jourläkarverksamhet (MVO=P050), och andel (%) av samtliga läkarbesök i primärvård i VG, Mittenälvsborg, Östra Skaraborg och Hisingen, år 2008, 2010, 2012. Källa: Vega 200820102012 Västra Götaland Antal besök122 465239 484245 316 Andel (%)6%10% Mittenälvsborg HSN 6 Antal besök9717 36310 047 Andel (%)1%6%7% Östra Skaraborg HSN 10 Antal besök15 39213 94212 134 Andel (%)10%8%7% Hisingen HSN 11 Antal besök1 49333 27534 061 Andel (%)1%14%15% Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 25

26 Figur F-13. Andel (%) besök i jourläkarverksamhet (MVO=P050), av samtliga läkarbesök i primärvård i VG år 2012. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 26

27 Figur F-14. Antalet diagnoser (aggregerade på treställig nivå) satta per läkarbesök i primärvård, fördelat på kön 2007-2012. OBS Skalan. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 27

28 Figur F-15. Antalet diagnoser (3-ställig) satta per läkarbesök i primärvård, fördelat på ålder 2008- 2012. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 28

29 Figur F-16. Antal läkarbesök i primärvård per invånare och antal akutmottagningsbesök vid sjukhus per invånare i Västra Götaland 2009 och 2011. Källa: Vega och Elvis Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 29

30 Figur F-17. Antal jourläkarbesök 2012 respektive sjukhusbunden akutmottagningsbesök 2011 per invånare i Västra Götaland. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 30

31 Figur F-1. Kontaktgrad läkarbesök. Antal (utanför cirklarna) och procent (inne i cirklarna) västragötalän­ningar som besökt läkare i olika vårdformer och i olika kombinationer år 2012. MVC, BVC och ungdomsmottagning exkluderad. Källa: Vårddatabasen Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 31

32 Figur F-2. Kontaktgrad läkarbesök. Andel kvinnor respektive män i VGR som besökt läkare i olika vårdformer år 2012. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 32

33 Figur F-3. Kontaktgrad läkarbesök. Förändring av andelen individer i VGR som besökt olika vårdformer 2006-2012. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 33

34 Tabell F-1 Kontaktgrad (läkarbesök) för olika vårdformer per hälso- och sjukvårdsnämndsområde 2012. Källa Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 34

35 Figur F-4. Kontaktgrad (läkarbesök) för primärvård, specialiserad öppenvård och slutenvård för invånarna i hälso- och sjukvårdsnämnds­områden 2012. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 35

36 Primärvårdskonsumtion metod Databas: Vårddatabasen Vega Studiepopulation: Personer folkbokförda i Västra Götaland som konsumerat primärvård inom och utom VGR Tidsperiod: 2005-2012 Vårdform Primärvård* - med respektive utan MVO**: MVC, BVC, Ungdomsmottagning (UM). BVC ingår i VG primärvård, vilket gör att tidsserier där BVC ingår ej är jämförbara. Besök: Antal besök och antal per 1000 invånare primärvårdsbesök totalt läkarbesök i primärvård Kontaktgrad: Antal personer som besökt primärvård och andel av befolkningen (%) primärvårdsbesök totalt läkarbesök i primärvård Jourbesök: MVO=P050 jour­läkar­besök Diagnoser: kapitel och tre-ställig Åldersklasser: 10-årsklasser: 0-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90+ Resultaten är ej åldersstandardiserade, vilket innebär att man kan förvänta sig att områden med en äldre befolkning har en högre konsumtion, jämfört med områden med en yngre befolkning. Tabeller finns redovisade i tabellbilagan. * Vårdform primärvård innehåller 1,5 miljoner fler besök (26 procent fler) än ”VG primärvårdbesök”. Majo­ri­te­ten av dessa är sjukgymnastikbesök. Av samtliga 5,8 miljoner PV-besök 2012 i denna sammanställning, utgör 16 procent sjukgymnastik­besök vilka ej ingår i VG primärvård, 3 procent utgör ”taxevårdgivare” vilka ej ingår i VG primärvård. Även arbetsterapi, sjuksköterske­besök på framförallt barn och ungdomsmottagning, utomlänsvård ingår i vårdform primärvård, men ej i VGPV. VG primärvård infördes oktober 2009. ** BVC ingår i VG primärvård, och Vega innehåller i princip alla besök från 2010. MVC och UM ingår inte i VGPV. Data i Vega avseende MVC och UM är ofullständiga med stora regionala variationer. T ex ingår MVC Skaraborg i sin helhet, och från Göteborg finns också mycket data. Därför redovisas i denna sammanställning i huvudsak statistik där MVC, BVC och UM exkluderats. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 36

37 Figur F-5. Andel av befolkningen som besökt primärvård 2012, fördelat på kön, inklusive MVC, BVC, UM. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 37

38 Figur F-6. Andel läkarbesök av samtliga primärvårdsbesök 2012, fördelat på ålder, inklusive MVC, BVC, UM. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 38

39 Figur F-7. Antal primärvårdsbesök per invånare och andel av befolkningen som besökt primärvård 2005-2012, fördelat på vårdgivarkategori. Exkl MVC, BVC, UM. Om man räknar in MVC, BVC och UM är andelen som besökt primärvård 72 procent år 2012. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 39

40 Tabell F-2. Antal besök i primärvård år 2006. 2008. 2010. 2012, fördelat på åldersgrupper, exklusive MVC, BVC, UM. Källa: Vega Ålder2006200820102012 0-9245 000275 000329 000331 000 10-19328 000329 000356 000363 000 20-29356 000379 000426 000462 000 30-39493 000490 000498 000505 000 40-49610 000637 000646 000660 000 50-59740 000753 000736 000740 000 60-69781 000893 000928 000935 000 70-79668 000737 000739 000762 000 80-89424 000470 000453 000455 000 90+55 00065 00068 00074 000 Totalt (miljoner)4,705,035,185,29 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 40

41 Figur F-8a. Antal primärvårdsbesök per invånare 2005-2012, fördelat på åldersgrupper. Läkarbesök i nedre delen av stapeln - enfärgad, övriga besök i övre delen av stapeln markerad med svart lodrät linje. Exklusive MVC, BVC, UM. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 41

42 Figur F-8b. Andel av befolkningen (%) som besökt primärvård 2005-2012, fördelat på åldersgrupper. Inklusive MVC, BVC, UM. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 42

43 Figur F-9. Antal primärvårdsbesök per invånare 2007-2012, fördelat på hälso- och sjukvårdsnämndsområde. Läkarbesök i nedre delen av stapeln; övriga besök i övre delen av stapeln markerad med svart lodrät linje. Ej MVC, BVC, UM. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 43

44 Figur F-10a. Antal primärvårdsbesök per invånare bland 10-29-åringar år 2008, 2010, 2012, fördelat på hälso- och sjukvårdsnämndsområde. Läkarbesök i nedre delen av stapeln - enfärgad, övriga besök i övre delen av stapeln markerad med svart lodrät linje. Exkl MVC, BVC, UM. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 44

45 Figur F-10b. Antal primärvårdsbesök per invånare bland 70 år eller äldre år 2008, 2010, 2012, fördelat på hälso- och sjukvårdsnämndsområde. Läkarbesök i nedre delen av stapeln - enfärgad, övriga besök i övre delen av stapeln markerad med svart lodrät linje. Exkl MVC, BVC, UM. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 45

46 Figur F-11. Fördelning (%) av antal primärvårdsbesök per person under perioden 2008-2012. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 46

47 Figur F-12. Fördelning (%) av antal primärvårdsbesök per person per åldersgrupp år 2012. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 47

48 Tabell F-3. Antal besök i jourläkarverksamhet (MVO=P050), och andel (%) av samtliga läkarbesök i primärvård i VG, Mittenälvsborg, Östra Skaraborg och Hisingen, år 2008, 2010, 2012. Källa: Vega 200820102012 Västra Götaland Antal besök122 465239 484245 316 Andel (%)6%10% Mittenälvsborg HSN 6 Antal besök9717 36310 047 Andel (%)1%6%7% Östra Skaraborg HSN 10 Antal besök15 39213 94212 134 Andel (%)10%8%7% Hisingen HSN 11 Antal besök1 49333 27534 061 Andel (%)1%14%15% Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 48

49 Figur F-13. Andel (%) besök i jourläkarverksamhet (MVO=P050), av samtliga läkarbesök i primärvård i VG år 2012. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 49

50 Figur F-14. Antalet diagnoser (aggregerade på treställig nivå) satta per läkarbesök i primärvård, fördelat på kön 2007-2012. OBS Skalan. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 50

51 Figur F-15. Antalet diagnoser (3-ställig) satta per läkarbesök i primärvård, fördelat på ålder 2008- 2012. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 51

52 Figur F-16. Antal läkarbesök i primärvård per invånare och antal akutmottagningsbesök vid sjukhus per invånare i Västra Götaland 2009 och 2011. Källa: Vega och Elvis Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 52

53 Vårdkonsumtion fördelat på HSN 2008-2011. Källa: Vårddata- basen Vega F-11 läkarbesök inom primärvård F-12 läkarbesök inom öppen specialiserad vård F-18 somatiska vårdtillfällen Diagram per åldersgrupp i tabellbilaga Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 53

54 Figur F-17. Antal jourläkarbesök 2012 respektive sjukhusbunden akutmottagningsbesök 2011 per invånare i Västra Götaland. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 54

55 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 55


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Konsumtion Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser