Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverksträff onsdagen den 6 mars

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverksträff onsdagen den 6 mars"— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter

2 Nätverksträff onsdagen den 6 mars
Lunch: – 13.45 Fika – 15.15 Vi slutar klockan 16.30 Det här ska vi hinna med idag: Presentation av oss Presentation av er Uppdragen Jämställdhetsintegrering Tidigare arbete med jämställdhetsintegrering i myndigheterna Vilket stöd behövs/erbjuds under 2013?

3 Vilka är vi? Nationella sekretariatet för genusforskning:
NIKK – nordiskt institut för kunskap om kön på uppdrag av Nordiska ministerrådet Jämställ.nu – en webbportal om jämställdhet och jämställdhetsintegrering JiM – Jämställdhetsintegrering i myndigheter GiG – Centrum för genusforskning, Göteborgs universitet

4 Nationellt uppdrag att sprida och främja genusforskning
Tidningen GENUS - temanummer Genusskolan.se – genusforskning på pedagogik för skolpersonal Databas GENA – genusavhandlingar Databas GREDA – genusforskare och deras forskning Kika in på genus.se

5 NIKK Samla in och förmedla nationell forskning, politik och praktik på jämställdhetsområdet i ett nordiskt perspektiv till en bred grupp av intressenter. Förmedla komparativ information om aktuell jämställdhets- och genusforskning i hela Norden. Syftet är att den kunskap som förmedlas ska kunna fungera som underlag för politiska diskussioner i Norden och internationellt.

6 Allt som handlar om kön, genus och jämställdhet i myndigheternas regleringsbrev och myndighetsinstruktioner Exempel på arbete med jämställdhetsintegrering i olika verksamheter Databasen JÄMDA – rapporter, avhandlingar, etc. om jämställdhet Databasen vem gör vad – vad olika aktörer arbetar med inom området, sökbar på många olika parametrar Kalender, lediga jobb, omvärldsbevakning, definitioner, politik, teori, och mycket, mycket mer…

7 Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter

8 Besökare på Jämställ.nu
Organisation Projektledare Kommunikatörer Extra resurser vid behov Styrgrupp SKL Tema Likabehandling VINNOVA Nationella sekretariatet för genusforskning Expertgrupp Gertrud Åström Lars Jalmert Marie Trollvik Ann Boman Annika Olsson Referensgrupp Länsstyrelserna ESF JÄMT Portalägare Besökare på Jämställ.nu Berörda myndigheter Jämställ.nu JiM Användare av Jämställ.nu Referensgrupp Länsstyrelserna Portalägarna Nätverk Representanter från berörda myndigheter Referensgrupp Länsstyrelserna Portalägarna

9 18 myndigheter Tillväxtverket Boverket Vetenskapsrådet Sametinget
Arbetsmiljöverket Konstnärsnämnden Boverket Vetenskapsrådet Statens musikverk Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Sametinget 18 myndigheter Centrala studiestödsnämnden Försvarsmakten Livsmedelsverket Skatteverket Försäkringskassan Kriminalvården Statens skolverk Statens institutionsstyrelse Ungdomsstyrelsen Pensionsmyndigheten

10 Uppdrag i regleringsbrev 2013
Myndigheterna… … ska ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget och ska genomföras under Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas tillvara i myndighetens processer efter 2014. Nationella sekretariatet för genusforskning… …ska erbjuda stöd i det arbetet…

11 Uppdrag att stödja arbetet
med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter Det är myndigheternas kärnverksamhet som ska jämställdhets-integreras. Det handlar om jämställdhet (med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen) Planering 2013, genomförande 2014 Stärka och vidareutveckla statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering Lärdomar ska spridas till andra relevanta myndigheter och bidra till utveckling av deras verksamheter

12 Det handlar om kön, om kvinnor och män
Jämställdhet Ska vi bara prata om män och kvinnor? Alla andra då?! Alltid kön, men inte bara kön… Det handlar om kön, om kvinnor och män Jämställdhetspolitiken skall syfta till att förändra de strukturella och ojämlika maktförhållandena mellan kvinnor och män som innebär att kvinnor som grupp är underordnade män som grupp i samhället. (Prop. 2005/06:155) Alla har ett juridiskt kön…

13 Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv
En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. Ekonomisk jämställdhet Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

14 Vad är jämställdhetsintegrering? Varför jämställdhetsintegrering?
Jämställdhetsintegrering innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. (Europarådet) Varför jämställdhetsintegrering? Det är där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas som ojämställdheten skapas och upprätthålls. Därför måste vi ha in jämställdhetsperspektivet i det dagliga arbetet, våra ordinarie lednings- och styrningssystem, från förslag till genomförande och utvärdering. Vad vinner vi på det? Kvalitetsutveckling, säkerställer likvärdig service, bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen, förebygger diskriminering, och lever upp till krav.

15 Frågeställningar… På vilket sätt kan er verksamhet bidra till de jämställdhetspolitiska målen? Har vi, kan vi få fram könsuppdelad statistik? Hur används den vi har idag? Hur skulle den kunna användas? Hur får vi in nya rutiner för att statistiken alltid är könsuppdelad? Vad ser vi för likheter/olikheter i statistiken? Könskonsekvensbeskrivning: vilka följder får dessa skillnader för kvinnor respektive män? Är det ett jämställdhetsproblem? Hur ser våra verksamhetsmål ut? (Könsmedvetna eller könsblinda) Ex. yngre, ungdomar, äldre, barn, människor, kunder, klienter, medborgare.

16 Utgångspunkt och målgrupp
Medborgare Patient Kund Klient Jämställdhetspolitiska mål Personal Diskriminerings-lagstiftningen

17 Budget och måluppföljning
Styrdokument Ledningsprocesser Kärnverksamhet Stödprocesser Beslut Ekonomi Budget och måluppföljning Miljöskydd Personal/HR Social hållbarhet Samhällsbyggnad Naturvård Kulturmiljö Medborgare

18 Kulturmiljö Arkeologi och fornlämningar Byggnadsvård
Skyddad bebyggelse Byggnadsvårds- bidrag Tillsyn Tillsyn Utredningar och beslut Vård Utredningar och beslut

19 Granskning av skyltar – värdefulla miljöer
Frågeställning: Vad är det vi berättar, hur berättar vi det, för vem och om vem? Ur analysen: När människor kan identifieras på bilderna som presenteras så är det i stor majoritet män. Bilderna återspeglar en sned könsfördelning som bidrar till att bekräfta nutidens könsroller och oreflekterade uppfattningar om vem som är drivande i samhället. Det har inget att göra med hur det uppfattades då – det är skapat utifrån nu. Oreflekterad exkludering Människor som vi vet har utfört handlingar av betydelse utelämnas ur berättelser då som nu.

20 Åtgärd Vi söker berättelser om platser befolkade av människor och byggnader som hittills bara synts i utkanterna av historiebeskrivningen. Vi letar efter förbisedda och bortvalda platser och människor. Och vi behöver din hjälp. Just nu kan du söka pengar för att berätta en historia som breddar kulturarvet. Målet är att många fler röster ska höras. Kontakta länsstyrelsen i ditt län för mer information.

21 Resultat?

22 Arbetsgång Formulera problem Kartläggning Uppföljning Analys
Plan Genomförande Uppföljning

23 SWOT Styrkor Svagheter Möjligheter Hot
Sådant ni själva kan påverka (genom ex. egna beslut) Exempel: Kunskap, tidigare erfarenheter, könsuppdelad statistik, bra analyser, genomtänkta mål Exempel: Motstånd, ointresse, okunskap, verksamhets-struktur, brist på könsuppdelad statistik… Styrkor Svagheter SWOT Möjligheter Hot Exempel: Förändringar efterfrågas, kännedom om målgruppen och dess behov, branschen redo Exempel: Brist på kunskap/vilja hos samverkans-parters, lagstiftning, beslut Sådant som ni inte kan påverka själva (beslut fattas av andra som ex. regeringen)

24 Könsuppdelad statistik
Checklista Utbildning Analyser, rapporter Aktiviteter Mål Ojämställdhet Jämställdhet

25 Var befinner ni er idag? Tillväxtverket Boverket Vetenskapsrådet
Arbetsmiljöverket Konstnärsnämnden Boverket Vetenskapsrådet Statens musikverk Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Sametinget Var befinner ni er idag? Centrala studiestödsnämnden Försvarsmakten Livsmedelsverket Skatteverket Försäkringskassan Kriminalvården Statens skolverk Statens institutionsstyrelse Ungdomsstyrelsen Pensionsmyndigheten

26 I uppdraget ingår att: erbjuda stöd i planering och genomförande av berörda myndigheters uppdrag avseende jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten, samordna kompetenshöjande insatser, anordna forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, identifiera och sprida lärande exempel, och sammanställa resultat av de berörda myndigheternas arbete.

27 Processtöd till ledningsgrupperna
Grundläggande kunskap om jämställdhet och jämställdhetsintegrering Politik, teori, praktik Granskning av verksamheten Inventering av verksamhetsområden Koppla till jämställdhetspolitiska målen (vad görs, kan göras, bör göras för att öka jämställdheten) Prioritera områden Planering och organisering av arbetet mål och styrning, kunskap och utbildning, metoder och arbetssätt, stöd och samordning

28 Vilket stöd behöver ni? Fundera kring vilket stöd ni tror att ni behöver under årets arbete utifrån de fem områden vi har i stöduppdraget… erbjuda stöd i planering och genomförande av berörda myndigheters uppdrag avseende jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten, samordna kompetenshöjande insatser, anordna forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, identifiera och sprida lärande exempel, och sammanställa resultat av de berörda myndigheternas arbete


Ladda ner ppt "Nätverksträff onsdagen den 6 mars"

Liknande presentationer


Google-annonser