Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter."— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter

2 Nätverksträff onsdagen den 6 mars Det här ska vi hinna med idag: o Presentation av oss o Presentation av er o Uppdragen o Jämställdhetsintegrering o Tidigare arbete med jämställdhetsintegrering i myndigheterna o Vilket stöd behövs/erbjuds under 2013? Lunch: 12.45 – 13.45 Fika 15.00 – 15.15 Vi slutar klockan 16.30

3 Vilka är vi? Nationella sekretariatet för genusforskning: o NIKK – nordiskt institut för kunskap om kön på uppdrag av Nordiska ministerrådet o Jämställ.nu – en webbportal om jämställdhet och jämställdhetsintegrering o JiM – Jämställdhetsintegrering i myndigheter o GiG – Centrum för genusforskning, Göteborgs universitet

4 Nationellt uppdrag att sprida och främja genusforskning o Tidningen GENUS - temanummer o Genusskolan.se – genusforskning på pedagogik för skolpersonal o Databas GENA – genusavhandlingar o Databas GREDA – genusforskare och deras forskning Kika in på genus.se

5 o Samla in och förmedla nationell forskning, politik och praktik på jämställdhetsområdet i ett nordiskt perspektiv till en bred grupp av intressenter. o Förmedla komparativ information om aktuell jämställdhets- och genusforskning i hela Norden. NIKK Syftet är att den kunskap som förmedlas ska kunna fungera som underlag för politiska diskussioner i Norden och internationellt.

6 o Allt som handlar om kön, genus och jämställdhet i myndigheternas regleringsbrev och myndighetsinstruktioner o Exempel på arbete med jämställdhetsintegrering i olika verksamheter o Databasen JÄMDA – rapporter, avhandlingar, etc. om jämställdhet o Databasen vem gör vad – vad olika aktörer arbetar med inom området, sökbar på många olika parametrar o Kalender, lediga jobb, omvärldsbevakning, definitioner, politik, teori, och mycket, mycket mer…

7 Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter

8 Organisation Projektledare Kommunikatörer Extra resurser vid behov Organisation Projektledare Kommunikatörer Extra resurser vid behov Styrgrupp SKL Tema Likabehandling VINNOVA Nationella sekretariatet för genusforskning Styrgrupp SKL Tema Likabehandling VINNOVA Nationella sekretariatet för genusforskning Expertgrupp Gertrud Åström Lars Jalmert Marie Trollvik Ann Boman Annika Olsson Expertgrupp Gertrud Åström Lars Jalmert Marie Trollvik Ann Boman Annika Olsson Referensgrupp Länsstyrelserna ESF JÄMT Portalägare Referensgrupp Länsstyrelserna ESF JÄMT Portalägare Besökare på Jämställ.nu Berörda myndigheter Jämställ.nu JiM Användare av Jämställ.nu Nätverk Representanter från berörda myndigheter Nätverk Representanter från berörda myndigheter Referensgrupp Länsstyrelserna Portalägarna Referensgrupp Länsstyrelserna Portalägarna

9 18 myndigheter Arbetsmiljöverket Boverket Sametinget Centrala studiestödsnämnden Tillväxtverket Vetenskapsrådet Livsmedelsverket Kriminalvården Ungdomsstyrelsen Statens skolverk Pensionsmyndigheten Konstnärsnämnden Statens musikverk Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Försvarsmakten Skatteverket Försäkringskassan Statens institutionsstyrelse

10 Uppdrag i regleringsbrev 2013 Myndigheterna… … ska ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget och ska genomföras under 2014. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas tillvara i myndighetens processer efter 2014. Nationella sekretariatet för genusforskning… …ska erbjuda stöd i det arbetet…

11 Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter o Det är myndigheternas kärnverksamhet som ska jämställdhets- integreras. o Det handlar om jämställdhet (med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen) o Planering 2013, genomförande 2014 o Stärka och vidareutveckla statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering o Lärdomar ska spridas till andra relevanta myndigheter och bidra till utveckling av deras verksamheter

12 Jämställdhet Det handlar om kön, om kvinnor och män Jämställdhetspolitiken skall syfta till att förändra de strukturella och ojämlika maktförhållandena mellan kvinnor och män som innebär att kvinnor som grupp är underordnade män som grupp i samhället. (Prop. 2005/06:155) Alltid kön, men inte bara kön… Ska vi bara prata om män och kvinnor? Alla andra då?! Alla har ett juridiskt kön…

13 Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. Ekonomisk jämställdhet Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

14 Det är där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas som ojämställdheten skapas och upprätthålls. Därför måste vi ha in jämställdhetsperspektivet i det dagliga arbetet, våra ordinarie lednings- och styrningssystem, från förslag till genomförande och utvärdering. Kvalitetsutveckling, säkerställer likvärdig service, bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen, förebygger diskriminering, och lever upp till krav. Varför jämställdhetsintegrering? Vad vinner vi på det? Vad är jämställdhetsintegrering? Jämställdhetsintegrering innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. (Europarådet)

15 Frågeställningar… o Har vi, kan vi få fram könsuppdelad statistik? o Hur används den vi har idag? o Hur skulle den kunna användas? o Hur får vi in nya rutiner för att statistiken alltid är könsuppdelad? o Vad ser vi för likheter/olikheter i statistiken? o Könskonsekvensbeskrivning: vilka följder får dessa skillnader för kvinnor respektive män? Är det ett jämställdhetsproblem? Hur ser våra verksamhetsmål ut? (Könsmedvetna eller könsblinda) Ex. yngre, ungdomar, äldre, barn, människor, kunder, klienter, medborgare. På vilket sätt kan er verksamhet bidra till de jämställdhetspolitiska målen?

16 Utgångspunkt och målgrupp Medborgare Patient Kund Klient Personal Jämställdhetspolitiska mål Diskriminerings- lagstiftningen

17 Kärnverksamhet LedningsprocesserStödprocesser Styrdokument Medborgare Ekonomi Personal/HR … Budget och måluppföljning Beslut … Kulturmiljö Miljöskydd Naturvård Samhällsbyggnad Social hållbarhet

18 Kulturmiljö Arkeologi och fornlämningar Byggnadsvård Skyddad bebyggelse Tillsyn Vård Utredningar och beslut Byggnadsvårds- bidrag Tillsyn Utredningar och beslut

19 Frågeställning: Vad är det vi berättar, hur berättar vi det, för vem och om vem? Ur analysen: o När människor kan identifieras på bilderna som presenteras så är det i stor majoritet män. o Bilderna återspeglar en sned könsfördelning som bidrar till att bekräfta nutidens könsroller och oreflekterade uppfattningar om vem som är drivande i samhället. Det har inget att göra med hur det uppfattades då – det är skapat utifrån nu. Oreflekterad exkludering Människor som vi vet har utfört handlingar av betydelse utelämnas ur berättelser då som nu. Granskning av skyltar – värdefulla miljöer

20 Vi söker berättelser om platser befolkade av människor och byggnader som hittills bara synts i utkanterna av historiebeskrivningen. Vi letar efter förbisedda och bortvalda platser och människor. Och vi behöver din hjälp. Just nu kan du söka pengar för att berätta en historia som breddar kulturarvet. Målet är att många fler röster ska höras. Kontakta länsstyrelsen i ditt län för mer information. Åtgärd

21 Resultat?

22 Formulera problem KartläggningAnalysPlanGenomförandeUppföljning Arbetsgång

23 StyrkorSvagheter MöjligheterHot Sådant ni själva kan påverka (genom ex. egna beslut) Sådant som ni inte kan påverka själva (beslut fattas av andra som ex. regeringen) Exempel: Motstånd, ointresse, okunskap, verksamhets- struktur, brist på könsuppdelad statistik… Exempel: Brist på kunskap/vilja hos samverkans- parters, lagstiftning, beslut Exempel: Förändringar efterfrågas, kännedom om målgruppen och dess behov, branschen redo Exempel: Kunskap, tidigare erfarenheter, könsuppdelad statistik, bra analyser, genomtänkta mål

24 Mål Aktiviteter OjämställdhetJämställdhet Utbildning Könsuppdelad statistik Analyser, rapporter Checklista

25 Var befinner ni er idag? Arbetsmiljöverket Boverket Sametinget Centrala studiestödsnämnden Tillväxtverket Vetenskapsrådet Livsmedelsverket Kriminalvården Ungdomsstyrelsen Statens skolverk Pensionsmyndigheten Konstnärsnämnden Statens musikverk Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Försvarsmakten Skatteverket Försäkringskassan Statens institutionsstyrelse

26 I uppdraget ingår att: o erbjuda stöd i planering och genomförande av berörda myndigheters uppdrag avseende jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten, o samordna kompetenshöjande insatser, o anordna forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, o identifiera och sprida lärande exempel, och o sammanställa resultat av de berörda myndigheternas arbete.

27 o Grundläggande kunskap om jämställdhet och jämställdhetsintegrering Politik, teori, praktik o Granskning av verksamheten Inventering av verksamhetsområden Koppla till jämställdhetspolitiska målen (vad görs, kan göras, bör göras för att öka jämställdheten) Prioritera områden o Planering och organisering av arbetet mål och styrning, kunskap och utbildning, metoder och arbetssätt, stöd och samordning Processtöd till ledningsgrupperna

28 Vilket stöd behöver ni? ① erbjuda stöd i planering och genomförande av berörda myndigheters uppdrag avseende jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten, ① samordna kompetenshöjande insatser, ① anordna forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, ① identifiera och sprida lärande exempel, och ① sammanställa resultat av de berörda myndigheternas arbete Fundera kring vilket stöd ni tror att ni behöver under årets arbete utifrån de fem områden vi har i stöduppdraget…


Ladda ner ppt "Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter."

Liknande presentationer


Google-annonser