Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Carlforsska gymnasiet!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Carlforsska gymnasiet!"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Carlforsska gymnasiet!

2 Skolledningen Gymnasierektor Marianne Bejgren Rektor OP
Rektor Anders Duvkär SP, EUR Rektor Birgitta Björnberg ES, HV Rektor Per Lindholm HP, IV Planerare Per-Arne Rönngren Schema

3 Expeditionen Monica Johnson – veckoblad, introduktionsbroschyr, fakturor, elevutbyte, läroboksbeställningar m.m. Ulrika Tanner – jobbar med programmen ES, HP, HV, IV Susanne Bååth – jobbar med programmen EUR, OP, SP

4 Elevvårdsteam Skolsköterska Stina Skarelius OP, SP, EUR Kurator
Marie Pettersson OP, SP, EUR Socialpedagoger Tomas Rappo Karin Kjörning IV Studie- och yrkesvägledare Dan Cedmer OP Maj Orve SP, EUR Specialpedagoger Bengt-Göran Aleson ES, HP, HV, IV Maria Sandstedt OP, SP, EUR Fritidspedagog Ramon Laurén

5 Carlforsska gymnasiets program:
Estetiska programmet Dans, Musik, Teater Individuella programmet Start IV, Yrkes IV Handels- och administrationsprogrammet Handel- och service, Logistik IT Spedition Hantverksprogrammet Frisör, Mode- och Design, Stil- och Trend, Lärling Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapliga programmet Ekonomi, Samhällsvetenskap, Entreprenör, (Språk) Europaprogrammet

6 Våra styrdokument från riksdag, regering och departement
Skollag Gymnasieförordning Läroplan Lpf 94 Kursplaner Utbildningsplan – Västerås stad

7 Utbildningsplan Mål En ökad andel elever ska uppnå målen i de studieförberedande och yrkesförberedande programmen Under perioden ska 200 lärlingsplatser tillskapas inom gymnasieskolan. Alla elever ska under gymnasietiden erbjudas träning i entreprenörskap.

8 Några skillnader mellan gymnasieskola och grundskola.
Gymnasieskolan en frivillig skolform. Elevens eget ansvar betonas. Fler lärare i de olika kurserna. Fler elever – större skola. Gemenskap i klassen, men många möten.

9 Mindre föräldrakontakt. Föräldraengagemang dock alltid välkommet!
Elevens inflytande över innehållet i undervisningen och uppläggningen av den är stort. Inflytande över skolsituationen ger stora möjligheter till delaktighet, ex. i Samverkansgrupp och skolkonferens.

10 Kursutformning Många olika kurser (totalt 883 st), ser väldigt olika ut på olika program. Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen i varje enskilt ämne. Viktigt att eleven känner till dessa!

11 För varje nationell kurs i gymnasieskolan ska det finnas en kursplan som beslutas av Skolverket.
Av kursplanen ska framgå bl.a. syfte och mål med kursen, samt vilken kunskapsnivå alla elever ska ha uppnått vid kursens slut. Ex. Matematik A, B och C.

12 Skolverket beslutar också om betygskriterier för Godkänt (G), Väl godkänt (VG) och Mycket väl godkänt (MVG). Finns också lokala kurser, ex. Aktiekunskap. Kurserna omfattar i regel 50, 100, 150 eller 200 poäng. Betyg sätts efter varje avslutad kurs!

13 Betyg Betyg sätts efter varje avslutad kurs. IG, G, VG, MVG
Betyg på avslutad kurs kommer med på slutbetyget IG = Prövning på HELA kursen är möjlig tre gånger per läsår och 100kr tas ut i depositionsavgift Prövning efter gymnasiet kostar 500kr.

14 Slutbetyg För slutbetyg krävs
Betyg (IG-MVG) på alla i kurser som ingår i programmet = 2500 poäng Har man inte uppnått målen (får streck eller saknar kurs/poäng) skrivs ett ”samlat betygsdokument” ut Utökat program mer än 2500 poäng. Reducerat program poäng.

15 Högskolan Nya regler från hösten år 2010 Behörighet (förkunskapskrav)
- Grundläggande = skärpta krav - Särskild = ny indelning i 17 grupper Urval = Meritpoäng = Ny urvalsgrupp.

16 Grundläggande behörighet
Slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program. Minst godkänt i 2250 av 2500 poäng Godkänt i kärnämneskurserna: Svenska A+B alt. Svenska2 A+B Engelska A och Matematik A. OBS! Reducerat program ger ej grundläggande behörighet

17 Särskild behörighet Behörighetskurser som krävs för ett speciellt program t ex Ma B, Sh A, Nk B till Sjuksköterskeprogrammet Sh A, Ma C till Ekonomprogrammet

18 Urval Betyg + meritpoäng - 20+2,5 = 22.5p Högskoleprovet - 2.0
Särskilt urval - Ex Arbetsprov Meritpoäng Max Språk - Moderna språk steg 3+4 (2) = 1,5 - Engelska B, C = 1 Matematik - B,C,D,E = 1 Områdeskurs - Relevanta för sökt utb. = 1 Obs! Maximalt 2,5 meritpoäng får tillgodoräknas.

19 Slutsats Skaffa dig ett så bra meritvärde (slutbetyg + meritpoäng) som möjligt redan i gymnasieskolan Om du kompletterar (konkurrens- eller behörighet) hamnar du i en kompletteringsgrupp där konkurrensen om platserna kommer vara hårdare än i direktgruppen.

20 Fyra betydelsefulla förändringar
Grundläggande behörighet Skärpning av kraven Nya urvalsgrupper Direktgrupp och Kompletteringsgrupp I direktgruppen tillgodoräknas inte kompletteringar Områdesbehörigheter, ny indelning 17st Delas in i behörighetskurser och meritkurser Meritpoäng Maximalt 2,5 meritpoäng får tillgodoräknas. Läggs till betygsmedelvärdet (är max 20.00) Maximalt betygsmedelvärde blir 22,5 poäng.

21 Kärnämnen Samtliga nationella program innefattar åtta kärnämnen - engelska, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, svenska (alternativt svenska som andraspråk) och religionskunskap. Tillsammans omfattar kärnämnena 750 poäng.

22 Karaktärsämnen Varje program får sin karaktär genom sina karaktärsämnen. Karaktärsämnena omfattar sammanlagt 1 450 poäng. I denna summa ingår ett projektarbete på 100 poäng och valbara kurser (programspecifika)

23 Individuella val Är elevens ”fria val” och utgör upp till 300 poäng. Ex. språk, dans och mycket mera. Samarbete mellan de kommunala gymnasieskolorna i Västerås.

24 Carlforsska gymnasiets likabehandlingsplan
Alltid bästa möjliga möte. Ingen form av kränkande behandling accepteras, vare sig mellan elever, mellan elever och lärare eller mellan våra medarbetare. Skolans likabehandlingsplan ska vara känd av alla; elever, medarbetare och föräldrar.

25 Trakasserier och annan kränkande behandling skall anmälas till mentor/rektor/annan medarbetare på skolan. Ev., sker anmälan till DO eller BEO. Nolltolerans gäller!

26 Ny lag from 1 augusti 2007 – Omhändertagande av föremål
Lärare eller rektor får omhänderta föremål som är störande/farliga för skolverksamheten från elev. Föremål som omhändertagits ska återlämnas till elev vid lektionens slut eller skoldagens slut. Vid upprepade tillfällen (tre) omhändertas föremålet i fyra dagar. Vårdnadshavare får då hämta ut föremålet på skolans expedition.

27 Frånvaro I årskurs ett skall föräldrarna göra sjukanmälan. Särskilt nummer: mellan eller maila. Om elev har ogiltig frånvaro meddelas hemmet vid första tillfället, helst via mail. Om elev får ökad ogiltig frånvaro kallar rektor till EVK efter att mentor varit i kontakt med hemmet. Om elev går hem under skoldagen, skall elev meddela mentor via mail samt kopia till förälder. (Annars ringer mentor hem samma dag.)

28 Ledighet kan beviljas av följande skäl:
Ledighet beviljas i en vecka företrädesvis till elever som har hög närvaro och som tar ansvar för sina studier. Halkkörning för körkort Firande av 50- eller 60-årig födelsedag i familjen eller annan speciell högtidsdag. Arbete i anslutning till jullovet, de tre sista dagarna på terminen. Kallelse till myndighet. (kallelse uppvisas) Begravning av anhörig Idrottsutövning på riksnivå/internationell nivå och tävling för skolan Läkarbesök Semestervecka med familjen, om resan absolut inte kan förläggas till lovtid. I samband med lov medges endast tre dagar. Firande av religiös högtid i enlighet med den multireligiösa almanackan. Enstaka hemresa för inackorderad elev med lång restid. Annat synnerligt skäl.

29 Studio Carl En pedagogisk utmaning på Carlforsska gymnasiet
en skolmiljö som utmanar till inlärning eget ansvar, egenaktivitet läxläsning, frivilligt tillåtande arbetsklimat öppet alla dagar inlärningsstil studieteknik lärare glada elever studiemotiverade tyst studiemiljö extra stöd datorer Studio Carl

30 Hälsodiplomerad skola
Carlforsska gymnasiet ska vara en attraktiv arbetsplats där god hälsa är en resurs för verksamheten. Elevmedverkan i hälsoarbetet Grupper med elever och personal arbetar för en trivsam arbetsmiljö Elever väljer möbler och växter till Ljushallen Gymmet hålls öppet för elever på håltimmar och raster av CSIF CSIF ordnar bollspel på eftermiddagar Salsa dansas på håltimmar Café Carl har en hälsoinriktning I matrådet samarbetar elever och personal från Restaurang Carl Estetiska programmet ger föreställningar i Scenen på skoltid Elever representerar skolan i olika tävlingar, till exempel Junitrofén med flera.

31 Skola för hållbar utveckling
Carlforsska gymnasiet har också en ambitiös internationell profilering, där elever erbjuds studieutbyten, studieresor samt möjligheten att gå i en global klass som individuellt val. Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling tilldelas skolor som arbetar framgångsrikt med hållbar utveckling i sin pedagogiska verksamhet och undervisning.

32 Carlforsska som officiell FN-skola
Carlforsska gymnasiet är en av 15 skolor i landet som har officiell FN-status och samarbetar med svenska FN-förbundet. Lokal FN-förening på skolan. Engagera Dig Du med!

33 Internationalisering

34 Internationalisering
Utbyten inom moderna språk, Belgien (strax utanför Bryssel), Spanien (Madrid), Tyskland (Wolfsburg), Italien (Milano).

35 Internationella projekt ex. SP,OP Sydafrika, Europa Ukraina, Kina
Internationella projekt ex. SP,OP Sydafrika, Europa Ukraina, Kina. Finland och Norge OP. EU-projekt med Italien. Studieresor – SH- Internationella relationer och miljöpolitik.

36 SLUT på scenen SPEUR08 Sal A 327 SP08A Sal A 318 SP08B Sal A 316
SP08C Sal A 330 SP08D Sal A 317 OP08A Sal A 229 OP08B Sal A 227


Ladda ner ppt "Välkommen till Carlforsska gymnasiet!"

Liknande presentationer


Google-annonser