Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samman- hållnings- politiken EU:s sammanhållnings- politik 2014–2020 Förslag från Europeiska kommissionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samman- hållnings- politiken EU:s sammanhållnings- politik 2014–2020 Förslag från Europeiska kommissionen."— Presentationens avskrift:

1 Samman- hållnings- politiken EU:s sammanhållnings- politik 2014–2020 Förslag från Europeiska kommissionen

2 │ 2│ 2 Presentationens innehåll 1.Vilka följder får EU:s sammanhållningspolitik? 2.Varför föreslår kommissionen förändringar inför 2014–2020? 3.Vilka är de viktigaste förändringarna? 4.Hur fördelas finansieringen? 5.När träder förändringarna i kraft? 6.Var hittar jag ytterligare information?

3 Samman- hållnings- politiken 1. Vilka följder får EU:s sammanhållningspolitik?

4 │ 4│ 4 EU:s sammanhållningspolitik investerar i … Transport Förnybar energi Forskning och innovation Utbildning Samarbete mellan regioner Energi- effektivitet Stöd till små och medelstora företag

5 │ 5│ 5 Resultat av EU:s sammanhållningspolitik (siffror från perioden 2000–2006) km järnväg byggd eller förbättrad km vägar byggda eller förbättrade Tillgång till rent dricksvatten för ytterligare 20 miljoner människor Utbildning av 10 miljoner människor per år Mer än en miljon jobb har skapats BNP/capita upp med 5 % i nyare medlemsstater

6 │ 6│ 6 Ändå finns det klyftor kvar mellan regioner Genomsnitt ►Minskningen av dessa klyftor är fortfarande en viktig målsättning BNP/capita* *index EU27=100 < > 125 Regionala BNB siffror: BNI siffror: De administrativa gränserna: © EuroGeographics Association  Kanarieöarna Franska Guyana Réunion Guadeloupe/ Martinique Madeira Azorerna Malta

7 Samman- hållnings- politiken 2. Varför föreslår kommissionen förändringar inför 2014–2020?

8 │ 8│ 8 Mål Uppnå Europa 2020-strategins målsättning om en smart och hållbar tillväxt för alla Fokus på resultat Största möjliga inverkan av EU:s anslag

9 │ 9│ 9 Förslag till EU-budget 2014–2020 ”Ambitiösa men realistiska” förslag från Europeiska kommissionen i juni 2011 för de fleråriga finansramarna 2014–2020 Sammanhållningspolitik 33 % (336 miljarder euro) Fonden för ett sammanlänkat Europa 4 % (40 miljarder euro) Andra politikområden (jordbruk, forskning, externa relationer etc.) 63 % (649 miljarder euro)

10 Samman- hållnings- politiken 3. Vilka är de viktigaste förändringarna?

11 │ 11 Ökad effektivitet och förbättrade resultat Fokus på resultat Gemensamma & programspecifika indikatorer, rapportering, uppföljning & utvärdering Resultatram för alla program Tydliga och mätbara milstolpar och mål Resultatreserv 5 % av de nationella tilldelningarna (per medlemsstat, fond och kategori av regioner) Förhandsvillkor Säkerställa att grundförutsättningar för effektiva investeringar är uppfyllda Makroekonomiska villkor Anpassning till ny ekonomisk förvaltning

12 │ 12 Mer logiskt bruk av tillgängliga EU-fonder Omfattande investeringsstrategi: anpassad efter målen för Europa 2020 Samordning med nationella reformprogram Samordning: sammanhållningspolitiken, politiken för landsbygdutveckling, havs- och fiskeripolitiken Mål och indikatorer för att mäta framsteg i relation till målen för Europa 2020 Effektivitet: införande av en resultatram Effektivitet: förstärkning av den administrativa kapaciteten, mindre byråkrati Operativa program Partnerskaps- avtal Gemensamt strategiskt ramverk

13 │ 13 En meny med tematiska mål Forskning & innovation Informations- och kommunikationsteknik Små och medelstora företags konkurrenskraft Övergång till en koldioxidsnål ekonomi Anpassning till klimatförändringar & riskförebyggande och riskhantering Miljöskydd & effektivt resursutnyttjande Hållbara transporter & färre flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur Sysselsättning & stöd till en rörlig arbetskraft Social integration & fattigdomsbekämpning Utbildning, färdigheter & livslångt lärande Institutionell kapacitetsutveckling & effektiv offentlig förvaltning

14 │ 14 Mindre utvecklade regioner Mer utvecklade regioner & övergångsregioner Resurskoncentration för största möjliga inverkan Flexibilitet – olika regioner har olika behov Särskilda förfaranden för tidigare konvergensregioner Forskning & innovationEffektiv energianvändning & förnybar energi Små och medelstora företags konkurrenskraft Koncentration av ERUF-investeringar

15 │ 15 Europeiska socialfonden (ESF) ESF:s andel av sammanhållningspolitikens budget 2014– –2013 Av det totala strukturfondsstödet (ERUF & ESF) kommer ESF att utgöra: 25 % i mindre utvecklade regioner 40 % i övergångsregioner 52 % i mer utvecklade regioner

16 │ 16 Europeiska socialfonden (ESF) Helt i enlighet med Europa 2020-strategin Främjar sysselsättning & stöder arbetskraftens rörlighet Investerar i utbildning, färdigheter & livslångt lärande Främjar social integration & bekämpar fattigdom Förbättrar den institutionella kapaciteten & effektiv offentlig förvaltning Förstärkt social dimension 20 % av ESF:s anslag till social integration Större tonvikt på kampen mot ungdomsarbetslösheten Perspektivförändring & specifikt stöd till jämställdhet & icke-diskriminering

17 │ 17 Sammanhållningsfonden Stöder medlemsstater vars BNI/capita är < 90 % av genomsnittet i EU27 Miljöinvesteringar Anpassning till klimatförändringar och riskförebyggande Vatten- och avfallssektorerna Biologisk mångfald, inkl. genom grön infrastruktur Stadsmiljö Ekonomi med låga koldioxidutsläpp Transportinvesteringar Transeuropeiska nät på transportområdet Transportsystem och stadstransporter med låga koldioxidutsläpp

18 │ 18 Förenkling Gemensamma regler – fonderna omfattas av det gemensamma strategiska ramverket Sammanhållningspolitiken, politiken för landsbygdutveckling, havs- och fiskeripolitiken Möjlighet att finansiera program från flera fonder ERUF, ESF och Sammanhållningsfonden Rationaliserat genomförandesystem Harmoniserade regler för stödberättigande och varaktighet Enklare kostnadsberäkningar Koppling av betalningar till resultat E-sammanhållning: en enda kontaktpunkt för stödmottagare Proportionell tillämpning av kontroll

19 │ 19 Den territoriella sammanhållningen förstärks Fokus på hållbar stadsutveckling Minst 5 % av ERUF:s resurser Skapande av en plattform för stadsutveckling Nätverkande mellan städer och utbyte av idéer Innovativa åtgärder för hållbar stadsutveckling Högst 0,2 % av den årliga finansieringen Områden med särskilda naturliga eller demografiska egenskaper Ytterligare tilldelning till yttersta randområdena & glest befolkade regioner

20 │ 20 En investeringsinriktad politik Främja bruket av nyskapande finansieringsinstrument Utökad omfattning till alla investeringsområden Tydligare regelverk 10 % bonus för innovativa finansieringsinstrument & lokalt ledd utveckling Ett antal alternativ som ger programansvariga flexibilitet Högsta möjliga EU-medfinansiering 75–85 % i mindre utvecklade regioner och randområden 60 % i övergångsregioner 50 % i mer utvecklade regioner

21 │ 21 Administration och kontroll Ekonomisk förvaltning Ett nytt årsredovisningssystem Årlig deklaration Europeiska kommissionen godkänner räkenskaperna årligen Förvaltnings- och kontrollsystem Nationell ackreditering (större ansvar för medlemsstaterna) Förvaltningsmyndigheter kan fungera som attesterande myndigheter Kommissionen kan granska ackrediteringen (med beaktande av risker & dokumenterad historia) Större proportionalitet Undantag för program med låg volym Undantag för förvaltningssystem som konsekvent har gett goda resultat Begränsningar av hur ofta kommissionen granskar enskilda insatser

22 │ 22 Territoriellt samarbete Separat regelverk Ökade ekonomiska anslag (+30 %) Koncentration av programmen på upp till fyra tematiska mål Förenklad programhantering (sammanslagning av förvaltnings- och attesterande myndighet) Enklare att skapa europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

23 Samman- hållnings- politiken 4. Hur fördelas anslagen?

24 │ 24 Ett rättvist system för alla EU- regioner (simulering av stödberättigande) 3 kategorier av regioner < 75 % av EU:s genomsnitt BNP/capita* *index EU27= %> 90 % Mindre utvecklade regioner Övergångsregioner Mer utvecklade regioner Regionala BNB siffror: BNI siffror: De administrativa gränserna: © EuroGeographics Association  Kanarieöarna Franska Guyana Réunion Guadeloupe/ Martinique Madeira Azorerna Malta

25 │ 25 Hur fördelas anslagen? Budgetanslag (i %) Omfattad befolkningsmängd (miljoner) Mindre utvecklade regioner/MSÖvergångsregionerMer utvecklade regioner Sammanhållningsfonden¹68,7 Mindre utvecklade regioner162,6 Övergångsregioner38,9 Mer utvecklade regioner53,1 Europeiskt territoriellt samarbete 11,7 Yttersta randområden och glest befolkade områden 0,9 Totalt336,0 ¹ 10 miljarder euro från sammanhållningsfonden tilldelas fonden för ett sammanlänkat Europa

26 Samman- hållnings- politiken 5. När träder dessa förändringar i kraft?

27 │ 27 Tidsplan 2014November – 2013Mars 2012 Oktober 2011 Juni 2011 Mars :e rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning & offentligt samråd Avtal om fleråriga finansramar och antagande av ett nytt lagstiftnings- paket Ikraftträdande och antagande av program Gemensamt strategiskt ramverk Förslag om sammanhållnings- politiken Förslag från kommissionen om fleråriga finansramar Antagande av Europa strategin

28 │ 28 Var hittar jag ytterligare information? på Twitter


Ladda ner ppt "Samman- hållnings- politiken EU:s sammanhållnings- politik 2014–2020 Förslag från Europeiska kommissionen."

Liknande presentationer


Google-annonser