Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samman- hållnings- politiken EU:s sammanhållnings- politik 2014–2020 Förslag från Europeiska kommissionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samman- hållnings- politiken EU:s sammanhållnings- politik 2014–2020 Förslag från Europeiska kommissionen."— Presentationens avskrift:

1 Samman- hållnings- politiken EU:s sammanhållnings- politik 2014–2020 Förslag från Europeiska kommissionen

2 │ 2│ 2 Presentationens innehåll 1.Vilka följder får EU:s sammanhållningspolitik? 2.Varför föreslår kommissionen förändringar inför 2014–2020? 3.Vilka är de viktigaste förändringarna? 4.Hur fördelas finansieringen? 5.När träder förändringarna i kraft? 6.Var hittar jag ytterligare information?

3 Samman- hållnings- politiken 1. Vilka följder får EU:s sammanhållningspolitik?

4 │ 4│ 4 EU:s sammanhållningspolitik investerar i … Transport Förnybar energi Forskning och innovation Utbildning Samarbete mellan regioner Energi- effektivitet Stöd till små och medelstora företag

5 │ 5│ 5 Resultat av EU:s sammanhållningspolitik (siffror från perioden 2000–2006) 8 400 km järnväg byggd eller förbättrad 5 100 km vägar byggda eller förbättrade Tillgång till rent dricksvatten för ytterligare 20 miljoner människor Utbildning av 10 miljoner människor per år Mer än en miljon jobb har skapats BNP/capita upp med 5 % i nyare medlemsstater

6 │ 6│ 6 Ändå finns det klyftor kvar mellan regioner Genomsnitt 2006 - 2007 - 2008 ►Minskningen av dessa klyftor är fortfarande en viktig målsättning BNP/capita* *index EU27=100 < 5075-90100-125 50-7590-100> 125 Regionala BNB siffror: 2006-07-08 BNI siffror: 2007-08-09 De administrativa gränserna: © EuroGeographics Association  Kanarieöarna Franska Guyana Réunion Guadeloupe/ Martinique Madeira Azorerna Malta

7 Samman- hållnings- politiken 2. Varför föreslår kommissionen förändringar inför 2014–2020?

8 │ 8│ 8 Mål Uppnå Europa 2020-strategins målsättning om en smart och hållbar tillväxt för alla Fokus på resultat Största möjliga inverkan av EU:s anslag

9 │ 9│ 9 Förslag till EU-budget 2014–2020 ”Ambitiösa men realistiska” förslag från Europeiska kommissionen i juni 2011 för de fleråriga finansramarna 2014–2020 Sammanhållningspolitik 33 % (336 miljarder euro) Fonden för ett sammanlänkat Europa 4 % (40 miljarder euro) Andra politikområden (jordbruk, forskning, externa relationer etc.) 63 % (649 miljarder euro)

10 Samman- hållnings- politiken 3. Vilka är de viktigaste förändringarna?

11 │ 11 Ökad effektivitet och förbättrade resultat Fokus på resultat Gemensamma & programspecifika indikatorer, rapportering, uppföljning & utvärdering Resultatram för alla program Tydliga och mätbara milstolpar och mål Resultatreserv 5 % av de nationella tilldelningarna (per medlemsstat, fond och kategori av regioner) Förhandsvillkor Säkerställa att grundförutsättningar för effektiva investeringar är uppfyllda Makroekonomiska villkor Anpassning till ny ekonomisk förvaltning

12 │ 12 Mer logiskt bruk av tillgängliga EU-fonder Omfattande investeringsstrategi: anpassad efter målen för Europa 2020 Samordning med nationella reformprogram Samordning: sammanhållningspolitiken, politiken för landsbygdutveckling, havs- och fiskeripolitiken Mål och indikatorer för att mäta framsteg i relation till målen för Europa 2020 Effektivitet: införande av en resultatram Effektivitet: förstärkning av den administrativa kapaciteten, mindre byråkrati Operativa program Partnerskaps- avtal Gemensamt strategiskt ramverk

13 │ 13 En meny med tematiska mål Forskning & innovation Informations- och kommunikationsteknik Små och medelstora företags konkurrenskraft Övergång till en koldioxidsnål ekonomi Anpassning till klimatförändringar & riskförebyggande och riskhantering Miljöskydd & effektivt resursutnyttjande Hållbara transporter & färre flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur Sysselsättning & stöd till en rörlig arbetskraft Social integration & fattigdomsbekämpning Utbildning, färdigheter & livslångt lärande Institutionell kapacitetsutveckling & effektiv offentlig förvaltning

14 │ 14 Mindre utvecklade regioner Mer utvecklade regioner & övergångsregioner Resurskoncentration för största möjliga inverkan Flexibilitet – olika regioner har olika behov Särskilda förfaranden för tidigare konvergensregioner Forskning & innovationEffektiv energianvändning & förnybar energi Små och medelstora företags konkurrenskraft Koncentration av ERUF-investeringar

15 │ 15 Europeiska socialfonden (ESF) ESF:s andel av sammanhållningspolitikens budget 2014–20202007–2013 Av det totala strukturfondsstödet (ERUF & ESF) kommer ESF att utgöra: 25 % i mindre utvecklade regioner 40 % i övergångsregioner 52 % i mer utvecklade regioner

16 │ 16 Europeiska socialfonden (ESF) Helt i enlighet med Europa 2020-strategin Främjar sysselsättning & stöder arbetskraftens rörlighet Investerar i utbildning, färdigheter & livslångt lärande Främjar social integration & bekämpar fattigdom Förbättrar den institutionella kapaciteten & effektiv offentlig förvaltning Förstärkt social dimension 20 % av ESF:s anslag till social integration Större tonvikt på kampen mot ungdomsarbetslösheten Perspektivförändring & specifikt stöd till jämställdhet & icke-diskriminering

17 │ 17 Sammanhållningsfonden Stöder medlemsstater vars BNI/capita är < 90 % av genomsnittet i EU27 Miljöinvesteringar Anpassning till klimatförändringar och riskförebyggande Vatten- och avfallssektorerna Biologisk mångfald, inkl. genom grön infrastruktur Stadsmiljö Ekonomi med låga koldioxidutsläpp Transportinvesteringar Transeuropeiska nät på transportområdet Transportsystem och stadstransporter med låga koldioxidutsläpp

18 │ 18 Förenkling Gemensamma regler – fonderna omfattas av det gemensamma strategiska ramverket Sammanhållningspolitiken, politiken för landsbygdutveckling, havs- och fiskeripolitiken Möjlighet att finansiera program från flera fonder ERUF, ESF och Sammanhållningsfonden Rationaliserat genomförandesystem Harmoniserade regler för stödberättigande och varaktighet Enklare kostnadsberäkningar Koppling av betalningar till resultat E-sammanhållning: en enda kontaktpunkt för stödmottagare Proportionell tillämpning av kontroll

19 │ 19 Den territoriella sammanhållningen förstärks Fokus på hållbar stadsutveckling Minst 5 % av ERUF:s resurser Skapande av en plattform för stadsutveckling Nätverkande mellan städer och utbyte av idéer Innovativa åtgärder för hållbar stadsutveckling Högst 0,2 % av den årliga finansieringen Områden med särskilda naturliga eller demografiska egenskaper Ytterligare tilldelning till yttersta randområdena & glest befolkade regioner

20 │ 20 En investeringsinriktad politik Främja bruket av nyskapande finansieringsinstrument Utökad omfattning till alla investeringsområden Tydligare regelverk 10 % bonus för innovativa finansieringsinstrument & lokalt ledd utveckling Ett antal alternativ som ger programansvariga flexibilitet Högsta möjliga EU-medfinansiering 75–85 % i mindre utvecklade regioner och randområden 60 % i övergångsregioner 50 % i mer utvecklade regioner

21 │ 21 Administration och kontroll Ekonomisk förvaltning Ett nytt årsredovisningssystem Årlig deklaration Europeiska kommissionen godkänner räkenskaperna årligen Förvaltnings- och kontrollsystem Nationell ackreditering (större ansvar för medlemsstaterna) Förvaltningsmyndigheter kan fungera som attesterande myndigheter Kommissionen kan granska ackrediteringen (med beaktande av risker & dokumenterad historia) Större proportionalitet Undantag för program med låg volym Undantag för förvaltningssystem som konsekvent har gett goda resultat Begränsningar av hur ofta kommissionen granskar enskilda insatser

22 │ 22 Territoriellt samarbete Separat regelverk Ökade ekonomiska anslag (+30 %) Koncentration av programmen på upp till fyra tematiska mål Förenklad programhantering (sammanslagning av förvaltnings- och attesterande myndighet) Enklare att skapa europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

23 Samman- hållnings- politiken 4. Hur fördelas anslagen?

24 │ 24 Ett rättvist system för alla EU- regioner (simulering av stödberättigande) 3 kategorier av regioner < 75 % av EU:s genomsnitt BNP/capita* *index EU27=100 75-90 %> 90 % Mindre utvecklade regioner Övergångsregioner Mer utvecklade regioner Regionala BNB siffror: 2006-07-08 BNI siffror: 2007-08-09 De administrativa gränserna: © EuroGeographics Association  Kanarieöarna Franska Guyana Réunion Guadeloupe/ Martinique Madeira Azorerna Malta

25 │ 25 Hur fördelas anslagen? Budgetanslag (i %) Omfattad befolkningsmängd (miljoner) Mindre utvecklade regioner/MSÖvergångsregionerMer utvecklade regioner Sammanhållningsfonden¹68,7 Mindre utvecklade regioner162,6 Övergångsregioner38,9 Mer utvecklade regioner53,1 Europeiskt territoriellt samarbete 11,7 Yttersta randområden och glest befolkade områden 0,9 Totalt336,0 ¹ 10 miljarder euro från sammanhållningsfonden tilldelas fonden för ett sammanlänkat Europa

26 Samman- hållnings- politiken 5. När träder dessa förändringar i kraft?

27 │ 27 Tidsplan 2014November 2010 2012 – 2013Mars 2012 Oktober 2011 Juni 2011 Mars 2010 5:e rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning & offentligt samråd Avtal om fleråriga finansramar och antagande av ett nytt lagstiftnings- paket Ikraftträdande och antagande av program Gemensamt strategiskt ramverk Förslag om sammanhållnings- politiken 2014-2020 Förslag från kommissionen om fleråriga finansramar Antagande av Europa 2020- strategin

28 │ 28 Var hittar jag ytterligare information? Follow@EU_Regional på Twitter www.ec.europa.eu/inforegio


Ladda ner ppt "Samman- hållnings- politiken EU:s sammanhållnings- politik 2014–2020 Förslag från Europeiska kommissionen."

Liknande presentationer


Google-annonser