Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Utbildning om KRAV och ekologisk produktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Utbildning om KRAV och ekologisk produktion"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Utbildning om KRAV och ekologisk produktion
Vellinge kommun 6-7 februari 2014 Staffan Carlberg

2 Ekologisk grundkurs KRAV som organisation, mervärden Märkningar
Ekologisk produktion EU och KRAV: skillnader och likheter Miljönyttan KRAV-certifiering av kök

3 Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan Varför utveckling mot eko och KRAV?

4 Om KRAV KRAV grundades 1985 En ekonomisk förening som drivs utan vinstsyfte KRAV finansieras främst via licenser från de KRAV-anslutna företagen Kontoret ligger i Uppsala där 20 anställda arbetar KRAVs namn och märke är ett registrerat varumärke KRAV arbetar med att på olika sätt främja KRAV-godkänd produktion och konsumtion, bland annat genom regelutveckling, internationellt samarbete, opinionsbildning, marknadsföring och utbildning Utan vinst Licenser Uppsala

5 Det är lätt att göra rätt! Sammanställning mervärdesmärkningar
Ekologiskt: Övriga kvalitetsmärkningar livsmedel: Miljömärkningar non food: Facit till övningen

6 Matens miljöpåverkan 20-25 % av klimatgasutsläppen från svenska hushåll kommer från livsmedel Hur vi än gör har maten en stor miljöpåverkan och vi blir allt fler, enligt beräkningar ca 9 miljarder år 2050. Därför är det viktigt att minska matens miljöpåverkan så mycket det går. Ekologiskt är ett mycket bra sätt att bidra. Livsmedelsproduktion väger tungt i sammanhanget genom t ex framställning och transporter av gödningsmedel och kemiska bekämpningsmedel, något som inte får användas i ekologisk produktion. Kravet på 60% självförsörjningsgrad av foder på KRAV-gårdar bidrar till minskade transporter av bl a soja från exempelvis Brasilien. Transporter av livsmedel, som sker på rätt sätt, påverkar däremot inte så mycket, de utgör bara ca % av produktens totala miljöpåverkan. Ur ett miljöperspektiv är det alltså viktigare HUR maten är producerad än VAR.

7 Matens klimatpåverkan för olika steg i produktens livscykel
Matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv I Sverige räknar man med att matkedjan står för cirka en fjärdedel av de klimatpåverkande utsläppen. Primär-/råvaruproduktionen har i de flesta fall en mycket stor andel av produktens totala klimatpåverkan i livscykeln och senare steg som transporter, processning och förpackning är normalt mindre betydelsefulla (med vissa undantag), Figur 2. Det sista steget i livscykeln, avfallshantering, har en relativt stor klimatpåverkan i de studier som har gjorts, men en ökad användning av biologiskt avfall för produktion av biogas eller fjärrvärme innebär en stor minskning av klimatpåverkan från detta steg. Transporterna mellan de olika stegen i matkedjan har normalt konsumentens hemtransport störst klimatpåverkan per kg eller liter produkt. En generell bild över matens klimatpåverkan för de olika stegen i produktens livscykel. En annan generell iakttagelse är att animaliska produkter har högre klimatpåverkan än vegetabiliska, ofta från cirka 2 upp till 20 kg mer CO2 ekvivalenter per kilo produkt. Exempel på animalieprodukter med klimatpåverkan runt 2 kg CO2 ekvivalenter per kilo produkt är kyckling och pelagisk fisk (ex sill). Bland de vegetabiliska produkterna ligger ris i en klass för sig med mycket höga växthusgasutsläpp på grund av metanbildning i risfält och de vegetabilier som odlas i växthus uppvärmda med fossila bränslen ligger också högt. Lägst klimatpåverkan har frukt, rotfrukter och grönsaker odlade på friland, och för dessa produkter har normalt transporterna en större relativ betydelse i livscykeln. Mat och klimat - En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv SIK-Rapport Nr

8 Vadå ekologisk? En ekologisk produkt har tagits fram med metoder som är skonsamma mot: Miljö Djuren Producenten och Konsumenten Ekologiska produkter kommer från produktion som kontrolleras enligt ett regelverk för ekologisk produktion, t.ex. KRAV eller EU-förordningen. Ekologisk produktion innebär ett mer naturligt förhållningssätt, i samklang med naturens och djurens förutsättningar. Viktigt att känna till att det är lagstadgat vad som få kallas ekologiskt (genom en EU-förordning, dvs en lag) och att det kontrolleras av ett oberoende certifieringsbolag. Det som inte är kontrollerat och certifierat FÅR INTE kallas ekologiskt eller KRAV-märkt, oavsett hur det är framställt.

9 Det är antingen ekologiskt eller inte
Ett livsmedel är antingen ekologiskt eller konventionellt. Det finns inget ”nästan ekologiskt” Närproducerat eller egenodlat är inte detsamma som ekologiskt Endast certifierade livsmedel får säljas som ekologiska Det är viktigt att hålla isär märkningar så att man som konsument vet vad man väljer. Vad gäller ekologiskt finns det inga mellanting; vad som får kallas ekologisk styrs av en EU-lag. Svenskt Sigill är INTE ekologiskt, men kan mycket väl finnas tillsammans med KRAVs märke på t ex en mjölkförpackning. Det är bara KRAV och EU-märket som kan ange om det är just ekologiskt. Nej! Ja!

10 Ekologisk produktion 1. Bra miljö 3. God hälsa 2. God djuromsorg
Ekologiskt bygger på de 3 grundstenarna Bra miljö, God hälsa och God djuromsorg. KRAV reglerar även socialt ansvar, så att även människor och natur i tredje land får fördelarna med ekologisk produktion och att de slipper bekämpningsmedel, t ex sådana medel som länge varit förbjudna i Europa därför att de är så giftiga. Detta kontrolleras inte i EUs regler. 4. Socialt ansvar (KRAV)

11 1. Ekologiskt - Bra för miljön
Skonar våra vatten Ökar den biologiska mångfalden Är aktsamt med jordens bördighet GMO är ej tillåtet Ett bekämpningsmedel (pesticid) är en kemikalie som är avsedd för att döda, förhindra framväxt av, eller på annat sätt reglera tillväxt av skadliga organismer. Växtskyddsmedel används i huvudsak inom jordbruket. Bekämpningsmedel som används i konventionellt jordbruk läcker från åkrarna till våra vattendrag och brunnar. Kemiska bekämpningsmedel används framförallt mot ogräs, men också mot insekter och svamp vilket stör samspelet mellan allt liv. Ekologiska bönder använder inte syntetiska kemiska bekämpningsmedel och man sprutar inte gift mot djur och växter. Därför finns det en rikare biologisk mångfald i och omkring odlingarna. I KRAV-certifierat jordbruk används inte snabbverkande konstgödsel. Den ekologiska bonden gödslar istället sin mark med djurgödsel och växtdelar. Det förbättrar jorden och gynnar livet i marken. Varierad växtföljd (blanda närande och tärande grödor) är viktigt för att på det viset hjälpa jorden att behålla sin bördighet. GMO (genmodifierade organismer) innebär att man ändrar arvsmassan hos en djur eller en växt för att ge den nya egenskaper, t ex att den tål ett bekämpningsmedel. Användningen av genmodifierade organismer ökar lavinartat över hela världen. Ekologiska bönder och livsmedelsproducenter tar det säkra före det osäkra och använder inte GMO i sina produkter.

12 Material framtaget med stöd från Jordbruksverket
Växtproduktion Karens 2 år för marken Inga kemiska bekämpningsmedel får användas Förebyggande åtgärder mot skade- görare och ogräs Ingen handelsgödsel får användas Varierad växtföljd Växtodling Kretsloppstänkandet är grunden i planeringen av ett ekologiskt lantbruk 2 års karens på marken innan sådd av certifierad gröda. Förklara karens! Ekologisk odling är ett system som egentligen bygger på att man har tillgång till djur eller stallgödsel från någon granne. I ekologisk odling har växtföljden stor betydelse. Kräver litet mer finurlighet när man inte bara kan spruta gift! Material framtaget med stöd från Jordbruksverket

13 2. Ekologiskt - God djuromsorg
Hänsyn till djurens naturliga behov och beteenden Tillgång till utevistelse och rekreation Ekologiskt foder och djuren äter mer grovfoder, dvs gräs och klöver Regler för slakt (endast KRAV) Rutinmässig förebyggande medicinering får inte förkomma Slakt regleras inte alls i EUs ekologiska regelverk. Här har KRAV tagit fram egna regler för att förbättra djurskyddet. I ekologisk produktion får man inte medicinera i förebyggande syfte, t ex genom att ge djuren antibiotika i fodret. Om djuren däremot blir sjuka SKA de behandlas precis som vanligt, annars kan hela djurbesättningen underkännas för ekologisk produktion. Djurskyddet är mycket viktigt i ekologisk produktion. Bete, utevistelse, kalvning, slakt, foder.

14 Djuromsorg för KRAV-grisar
De är ute året om och har möjlighet att böka De kan ta ett svalkande gyttjebad på sommaren Suggorna har ströbädd och möjlighet att bygga bo De drivs inte på med elpåfösare vid slakt Skillnader EU – KRAV finns: Bökande grisar, inte bara betongplatta Slaktregler, blandade besättningar. Finns inga regler alls i EU. Viktigt med god djuromsorg för oss som konsumenter, att veta att djuren har det så bra som möjligt

15

16

17

18 KRAV-certifierad fisk (endast KRAVs regler)
Vildfångad KRAV-fisk: Kommer från hållbara bestånd Selektiva fiskemetoder som minskar bifångster och klämskador Miljögifter i fiskebeståndet kontrolleras Regler som minskar fartygens miljöpåverkan All fisk går att spåra till vilken båt som fiskat den, när och var Odlad KRAV-märkt fisk: Foder som är ekologiskt och hållbart Har större utrymme än konventionellt odlad fisk för att kunna bilda stim och för att inte skada varandra Dessa regler finns inte i EU. Mycket viktigt med hållbart fiske. Strax prat om marknaden för eko, men först övning/diskussion och kort paus.

19 3. Ekologiskt - God hälsa I ekologiska livsmedel hittar du aldrig:
syntetiska färg-, smak- eller aromämnen konstgjorda sötningsmedel härdade fetter Tillsatser: Sverige (Livsmedelsverket) godkänner cirka 300 tillsatser EU-ekologiskt tillåter cirka 50 tillsatser KRAV tillåter endast cirka 40 tillsatser KRAVs grundhållning: Så naturligt som möjligt. Livsmedel ska, så långt det är möjligt, inte förändras genom tillsatser av olika ämnen Tillsatser kan förekomma, men bara naturliga, och väsentligt färre än vad som godkänns av svensk lagstiftning. Cocktaileffekter okända - försiktighetsprincip.

20 4. Ekologiskt - Socialt ansvar (endast KRAVs regler)
Produktionen får inte innebära brott mot mänskliga rättigheter Anställda minderåriga ska få delta i utbildning Arbetare ska få organisera sig fackligt KRAV följer ILO:s kärnkonventioner (International Labour Organisation) KRAV-kontroll sker även hos producenter i utlandet. I tredje världen, som ofta inte alls har den sociala lagstiftning som vi har, innebär det en extra koll på att det går juste till, dvs att någon över huvudtaget ser över hur t ex producent i utvecklingsländer har det. Jfr Rättvisemärkt. Detta finns alltså inte i EUs regelverk, utan är ett tillägg i KRAVs regler. Viktigt argument för KRAV-märkt.

21 Ditt val gör skillnad för en medmänniska
Den som odlar ekologiskt behöver inte skydda sig mot farliga bekämpningsmedel Ekologiska produkter ger mer betalt Ekologiska odlingskooperativ skapar ökat självägande och ekonomisk utveckling Att köpa ekologiska och rättvisemärkta produkter från tredje världen är en bra form av bistånd Odlare i tredje världen kan driva ekologisk produktion utan att behöva betala konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Många bek-medel som används i dessa länder har länge varit förbjudna i Sverige/Västvärlden.

22 Det är lätt att handla ekologiskt!
EU-ekologiskt EU:s förordning om ekologisk produktion EU-ekologiskt är minimikravet för allt som kallas ekologiskt inom EU KRAV KRAVs regler för ekologisk produktion KRAVs regler har EU-ekologiska förordningen som grund, men har hårdare och bredare regler Det finns bara dessa två märken i Sverige som betyder ekologiskt. Inte krångligt att hålla reda på, kolla bara efter dessa. Allt som kallas ekologiskt måste vara kontrollerat och certifierat! EU-ekologiskt är grunden, minimikraven för allt som kallas ekologiskt inom hela EU. För att få använda ordet ekologiskt så måste man uppfylla minst de EU-ekologiska reglerna och vara certifierad. KRAV uppfyller EUs regler + hårdare regler inom vissa områden och fler regelområden, som t ex restaurang och butik. Alla ska kunna visa upp sitt certifikat om de säljer ekologiska produkter. Nu litet om KRAV. Vad vet ni om KRAV och märket?

23 Visst spelar det roll!

24 94% av åarna i Skåne innehåller bekämpningsmedel
Ganska få KRAV-odlare just i Skåne. Ni påverkar miljön positivt, men inte så mycket närmiljön. Påverka lokala odlare att ta fram det ni behöver! Länsstyrelsen Skåne 2010

25 Hur mycket eko/KRAV köpte Lund 2012?
liter kg

26 Hur mycket bekämpningsmedel sparade Lund bara på dessa två livsmedel?

27 Hur mycket mindre Roundup 2012 bara med hjälp av Lunds eko-mjölk?
x st Eller knappt 4 löpmeter hylla med sex plan i en butik 1 liter per kg kaffe

28 Hur mycket mindre myrgift 2012 bara med hjälp av Lunds eko-mjölk?
x st Eller cirka 45 löpmeter hylla med sex plan i en butik. För preem blir det i princip en ICA Supermarket. 20 per kg kaffe

29 Lunds inköp av KRAV- och eko-kaffe 2012
kg

30 Hur mycket mindre Roundup 2012 bara med hjälp av Lunds eko-kaffe?
x st 580 kg minskad användning aktiv substans bekämpningsmedel

31 Hur mycket mindre myrgift 2012 bara med hjälp av Lunds eko-kaffe?
x st Eller cirka 45 löpmeter hylla med sex plan i en butik. För preem blir det i princip en ICA Supermarket. 20 per kg kaffe

32 Burkarna efter varandra i en lång rad, antaget att de är 10 cm breda
meter (> 6,6 mil, dvs Vellinge - Glumslöv) Uppsala – Gävle; hela gamla E4, stående burkar…

33 Konventionell kaffeodling
Tredje mest besprutade grödan i världen : 95 % minskning av fåglar Stor mängd döda och invalidiserade Omfattande vattenförorening Mest besprutade grödorna Bomull Bananer (filmen Bananas) Kaffe I Sverige förbjudna bek.-medel används i dessa länder. Hormonstörningar, minskad fertilitet Fåglar vid plantagerna dör Costa Rica 700 akut sjuka, 30 döda per år

34 Ekologisk kaffeodling
Ingen besprutning Samma eller större fågelpopulation som skogen Inga förgiftningar Ingen vattenförorening Beskriv Skuggkaffe Bonden behöver inte riskera att utsätta sig eller sin familj för gifter. Att handla KRAV-kaffe är en mycket bra miljögärning

35 Kan man lita på systemet då?

36 Regelutveckling Kontinuerlig förbättring
Tas fram i en öppen process där producenter, konsument- och miljöorganisationer, forskare och handel deltar. Revidera alla regelområden vart tredje år. Alla kan tycka till, Jfr EU dör ingen utomstående får någon insyn.

37 Så blir mjölken från gården KRAV-certifierad - 1
Inbesiktning av lantbruket utförs av en revisor Både växtodling och djurhållning måste vara ekologiskt, revision sker årligen Djurens hälsa är mycket viktig, tillgång till bra betesmarker etc. Djurhållning och växtodling = karens 2 år Revisorerna kontrollerar djuren noga – tillräckligt med bete? – djurens hälsa?

38 Så blir mjölken från gården KRAV-certifierad - 2
Ett KRAV-certifierat mejeri hämtar mjölken från gården Den ekologiska mjölken hanteras separat på mejeriet Mjölken tappas i KRAV-märkt förpackning Mejeriets rutiner revideras årligen enligt KRAVs regler Särhållning (parallellhantering) Spårbarhet (batch-nr) D-vitamin =GMO-fri

39 Revision i varje led ger pålitlig certifiering
Kvarn Lantbruk Bageri Restaurang (KRAV) Revision i varje led Varje led av den ekologiska produktionen kontrolleras för att säkerställa att förordningens och/eller KRAVs regler uppfylls. Det utförs av certifieringsbolagen. En gäst på restaurangen kan alltså lita på att det KRAV-märkta brödet som serveras är garanterat kontrollerat ändå från lantbruket och framåt i hela produktionskedjan. EU förordningen har inga specifika regler för restaurang, dessa regler har KRAV själva utvecklat. Detta för att verkligen hela kedjan ska kunna certifieras och kontrolleras.

40 Ekomatsligan 2013 (siffror från 2012)
EKOMATSLIGAN är kommuner, landsting och regioner i Sverige som redovisat en hög andel inköpta ekologiskt producerade livsmedel. Siffrorna i tabellen anger procent, ekologiska livsmedelsinköp av totalt livsmedelsinköp i SEK. Tabellen baseras på uppgifter hämtade från ”Ekologiskt i offentliga storhushåll 2013”. Alla siffror är från 2012.

41 KRAV-certifiera restaurang och storhushåll
Nivå 1: minst 25% eko, alt 15 livsmedel helt utbytta* Nivå 2: minst 50% eko* Nivå 3: minst 90% eko* * KRAV/EU-eko/MSC, varav minst 50% KRAV-märkt En restaurang kan gå in i certifieringen på första nivån för att sedan efter hand öka sin andel KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter och gå upp till nästa nivå. Du anmäler dig till ett certifieringsorgan som kontrollerar att du uppfyller reglerna. Du får börja använda KRAV-märket i din marknadsföring när du fått ditt certifikatet från certifieringsorganet. Certifikatet visar vilken nivå din restaurang har på KRAV-certifieringen. Tre nivåer att välja på: Ett KRAV-märke: Minst 25 % av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC/-märkta produkter. * Alternativt, minst 15 livsmedel byts ut till KRAV-certifierade/EU-ekologiska/MSC-certifierade.* Två KRAV -märken: Minst 50% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter. * Tre KRAV-märken: Minst 90% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter.* *Minst 50% av livsmedlen i kvoten ska vara KRAV-märkta. Animaliska produkter från lantbruksdjur ska alltid vara KRAV-märkta.

42 Allmänt om restaurangcertifiering
Redovisning av inköp En lägsta garanterad nivå av KRAV-märkta livsmedel i olika nivåer Inga rödlistade fiskar eller GMO-märkta livsmedel Miljöpolicy Personalens kunskaper om ekologisk produktion och KRAV

43 Mervärden för ekologiskt
Övning Mervärden för ekologiskt Diskutera bordsvis i 5 min Vilka tre av nedanstående mervärden är viktigast för er? Enighet i gruppen! Smakar bättre Skonar våra vatten Så få tillsatser som möjligt Värnar om djuren Är aktsam om jordens bördighet Certifierat och kontrollerat Klimatfördelar, mindre växthusgaser Större biologisk mångfald Ingen GMO Fundera i fem till tio min kring mervärdena; vad är viktigt för DIG? Vad är viktigt för gästen/pat, vad är viktigt för LT? Ett resultat; vad ska du säga om den KRAV-märkta maten? Inga kemiska bekämpningsmedel Ärligare mat, månar om din hälsa Socialt ansvarstagande

44 Hur vill du bidra? Vad ska du och ditt arbetslag göra för göra eko till det självklara valet för Herrestorp?

45 Tre saker att komma ihåg!
God djuromsorg Inga kemiska bekämpningsmedel Framtidens mat för en hållbar värld Om inget annat fastnat idag vill jag att ni tar med följande 3 saker/bilder! Material framtaget med stöd från Jordbruksverket


Ladda ner ppt "Välkomna till Utbildning om KRAV och ekologisk produktion"

Liknande presentationer


Google-annonser