Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Följeforskning digitala verktyg Angered

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Följeforskning digitala verktyg Angered"— Presentationens avskrift:

1 Följeforskning digitala verktyg Angered
16 maj 2014

2 Vår utgångspunkt – Skollagen och Lgr11
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas Elever kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

3 Luleå Tekniska Universitet
Följeforskning av kurs i entreprenöriellt lärande, tre år i rad Utvärdering av ANDT undervisning i svensk skola Utvärdering av hur digitala verktyg påverkar SFI prov Utvärdering av hur RUC sprider forskningsresultat Strategi för att arbeta med mänskliga rättigheter Skolverket Följeforskning av projektet GRSYVO, studie- och yrkesvägledning, samverkan skola - arbetsliv GR Utbildning Följeforskning av projektet STEPS, entreprenöriellt lärande, digitala verktyg, samverkan skola-arbetsliv Skövde kommun Följeforskning av FoU Programmet Digitalisering i skolan IFOUS Följeforskning av utvecklingsinsatsen entreprenöriellt lärande i hela Älvsby kommun Kungsbacka kommun Kartläggning av hur entreprenöriellt lärande definieras i läroplanen i Sverige, Norge och Danmark Luleå Tekniska Universitet

4 relevans – genomförande - effekter - hållbarhet
Vad är följeforskning? Lärande – samverkan – struktur Projektlogik – processer och public debate EU projekt – i brist på löpande återkoppling och lärande samt teoretisk/forsknings anknytning Bidra till utvecklingsinriktat lärande – lägga in farthinder och skapa rum för reflektion FOKUS relevans – genomförande - effekter - hållbarhet

5 Verktyg för utveckling och förbättring
Varningsklocka för att tidigt hantera utmaningar Förslag på lösningar på olika utmaningar KONTNUELRIGT LÄRANDE Systematisera och strukturera kunskap Källa för kontinuerlig återkoppling Verktyg för utveckling och förbättring

6 Några av inplanerade insatser
En egen lärplatta till alla elever i årskurs F-8 Information till eleverna från pedagoger på skolan Information till föräldrarna via brev och föräldramöten Integrera med Hjärntorget Information till rektorer och pedagoger från ledning IT-enhet och IT-pedagoger Egen IKT-plan på varje skola Resurser Några av inplanerade insatser Utbildning för chefer Ämnesfördjupning i samarbete med Apple och Atea (heldagsutbildning för alla lärare) Ytterligare utbildningstillfällen för pedagoger Arenor för kollegialt erfarenhetsutbyte Grundutbildning för kontaktpersoner (en per skola) Föräldrainformation på varje skola i samarbete med IT-pedagogerna Workshops för alla lärare i Angered Stöd från sektorns IT-pedagoger med riktade insatser till skolorna efter behov Center för skolutveckling – utbildning och erfarenhetsutbyte Studiebesök på ESSA Academy Besök på BETT-mässan och SETT-mässan

7 Vad skulle ni vilja uppnå med insatsen?
Öka motivationen Studiero Möjlighet att individualisera Möjlighet till repetition Lärplattan kan fungera som särskilt stöd Stöd till nyanlända Lätt att kommentera och korrigera Kommunikation med föräldrar Dokumentation och bedömning

8 Design för att genomföra följeforskning
Organisations uppbyggnad Ägarskap Styrning Projektledning Design av följeforskningen Relevans för målgruppen Är insatser relevanta för målgruppen utifrån identifierade problem? Lärande seminarium Hållbarhet Finns upparbetade strukturer för att ta hand om resultat och lärdomar Effekter RELEVANS GENOMFÖRANDE EFFEKTER HÅLLBARHET

9 FYRA FRÅGESTÄLLNINGAR SOM VI ALLTID BESVARAR
1. Hur ser logiken för insatsen ut och hur bidrar den till den måluppfyllelse? 2. Hur ser organisationen kring insatsen ut och hur bidrar den till måluppfyllelsen? 3. Vilka aktiviteter har genomförts och hur bidrar dessa till måluppfyllelsen? 4. Har insatsen uppnått avsedda resultat och effekter?

10 Design av följeforskningen
1. Vilken ansats ska utvärderingen ha? 2. Utvärderarna roll och uppdrag i styrelsegruppen fastställs 3. Internarbetsgrupp för utvärdering skapas 4. Den interna utvärderingen fastställs och vägar för samverkan med externa utvärderarna bestäms 5. Eventuella utbildningsinsatser i självvärdering genomförs 6. Utvärderingsfrågor bestäms i styrelsegruppen 7. Aktivitetsplans utarbetas för olika hållpunkter i utvärderingsprocessen 8. En kommunikationsplan utarbetas för hur utvärderarna ska kommunicera med projektledare och styrelse Verksamhetslogik Swotanalys LFA Verktygslåda

11 Hur påverkar organisationens struktur måluppfyllelsen för insatsen?
Organisations uppbyggnad Organisation ÄGARSKAP LEDNING STYRNING Hur påverkar organisationens struktur måluppfyllelsen för insatsen? Nulägesanalys Gemensam vision Gemensam riktning Intervjuer, fokusgrupper med ägare, projektledare, styrelse Verktygslåda

12

13 Relevans för målgruppen
Är insatser relevanta för målgruppen utifrån identifierade problem? Genom att identifiera indikatorer som bryter ner effektmål kan vi mäta om insatserna har lett till förändrat beteende hos målgruppen och om detta därefter lett till ett förändrat arbetssätt Enkäter, intervjuer, fokusgrupper, open space, workshops Outcome mapping VID START: förväntningar och behov, baselinestudy EFTER CIRKA 6 MÅNADER: hållpunkt 1 relevans av de första insatserna, struktur, genomförande, innehåll EFTER CIRKA 1 ÅR: hållpunkt 2 Användning av ny kunskap EFTER CIRKA 1 ÅR OCH LÖPANDE: hållpunkt 3 Nytt arbetssätt, hållbarhet och struktur VID AVSULT: hållpunkt 4 Vilka effekter kan mätas

14 Intervjuer, fokusgrupper
Hållbarhet Sekundär målgrupp, de som skapar förutsättningar för att resultat och lärdomar ska integreras i befintliga strukturer men som Inte direkt är föremål för insatsen Även elever ingår i den sekundära målgruppen Samverkansparter Intervjuer, fokusgrupper

15 Lärande seminarium

16 Intressanta frågor att diskutera
Vad är syftet med programmet digitalisering i skolan? Att bli trygga med olika verktyg Att få ökad kompetens och dela med sig av till andra Erfarenhetsutbyte Att börja använda digitala verktyg tillsammans med eleverna Tveksamhet till vad syftet är Skapa likvärdighet mellan skolor Att få mer kompetens för att kunna följa lgr 11

17 Viktigt att lära av andra kommuner
Vi gick med i Ifous eftersom vi hade gjort en stor satsning på digitala verktyg Att olika skolor och områden inom Angered ska inleda ett gemensamt utvecklingsarbete Eftersom vi har kommit med lite sent känns det svårt att sätta igång Hur ska vi börja, var ska vi börja. Vi har lyssnat på inspelningen och läst det som finns på plattformen, men det känns fortfarande för svårt. Ju mer tid det går desto svårare känns det att komma igång. På något sätt känns det omfattande och stort, vet inte riktigt hur vi ska börja. Vad krävs det av oss egentligen?

18 Hur vill ni organisera ert deltagande i programmet?
Träffas 1 ggr/mån Träffas 2-4 ggr/år Styrgrupp Förvaltningschefer Rektorer IKT ped. Arbetsgrupp med rektorer, IKT pedagoger och arbetsteam Förvaltning 3 områdeschefer 1 utv.chef 1 admin. chef Gårdsten skolan Hammarkullenskolan 1 rektor IKT samordnare 1 rektor 1 IKT ped. Arbets- team Eriksboskolan Arbets- team 1 IKT ped. 1 rektor Arbets- team 1 IKT ped.

19 Vilka utmaningar möter ni idag i ert arbete med digitala verktyg?
Att det pedagogisk kommer i skymundan och att det blir för mycket fokus på tekniken Mycket missnöje bland pedagoger och föräldrar att barnen gör dåliga saker med ipads. Utmaningarna ser olika ut i olika klassrum Många glömmer att det handlar om en utveckling Det finns personer som Inte vill arbeta med detta Det är avgörande för fortsatt arbete att centrala frågor beslutas på övergripande nivå

20 Vad behöver ni för stöd för att sätta igång med programmet?
Vi hade behövt en mer handfast plan på hur programmet kommer att se ut och vad vi förväntas göra. Det är fortfarande oklart för mig hur det kommer att fortlöpa under tre år Svårt att svara Vi behöver planera för hur vi ska arbeta med programmet i Angered Vi behöver ta fram en Handlingsplan för vad och hur vi ska arbeta Med vår utvecklingsresa


Ladda ner ppt "Följeforskning digitala verktyg Angered"

Liknande presentationer


Google-annonser